Encamên lêgerînê
pişkin 1. pijiyayî, pijandî, pehtî (tiştê ku têr pijiyaye) *pişkin ekmek nanê pehtî 2. şerandî, xericandî, sincirandî (ji bo tiştê mîna cêr, xilik û hwd.) 3. kelek (tiştê ku zû dipije) *pişkin mercimek nîskên kelek 4. rûşûştî, genfısik (kesê şermnekir, bear) (mec) 5. bervekirî, jêhatî 6. pehtî, gihiyayî, kemilî, xericî, hînbûyî (kesê pehtî, hînbûyî) rd
1. pijiyayî, pijandî, pehtî (tiştê ku têr pijiyaye) * pişkin ekmek nanê pehtî 2. şerandî, xericandî, sincirandî (ji bo tiştê mîna cêr, xilik û hwd.) 3. kelek (tiştê ku zû dipije) * pişkin mercimek nîskên kelek 4. rûşûştî, genfisik (kesê şermnekir, bêar) (mec) 5. bervekirî, jêhatî 6. pehtî, gihiyayî, kemilî, xericî, hînbûyî (kesê pehtî, hînbûyî)rd
pişkin davranmak ne bi (min) bûn ne bi (te) bûn
ne bi (min) bûn ne bi (te) bûn
pişkince 1. nîvexavî, hinek pijiyayî 2. kelekokî 3. rûşûştîkî (mec) 4. bervekirkî, bervekiriyane, jêhatkî, jêhatiyane 4. pehtiyane, kamilane rd/h
1. nîvexavî, hinek pijiyayî 2. kelekokî 3. rûşûştîkî (mec) 4. bervekirkî, bervekiriyane, jêhatkî, jêhatiyane 4. pehtiyane, kamilane rd/h
pişkine vurmak xwe li kerîtiyê danîn
pişkinlik 1. pijiyayîtî, pijandîbûn, pehtîbûn 2. kelekî 3. rûşûştîtî (mec) 4. bervekirîbûn, jêhatîbûn 4. pehtîbûn, xericîbûn, kamilbûn m
1. pijiyayîtî, pijandîbûn, pehtîbûn 2. kelekî 3. rûşûştîtî (mec) 4. bervekirîbûn, jêhatîbûn 4. pehtîbûn, xericîbûn, kamilbûnm
pişkinlike vurmak xwe li kerîtiyê danîn
pişk tıpkı, tıpatıp, aynı * pişk bavê xwe ye tıpatıp babası
m kur’a, ad çekme
m 1. pay, hisse (birden fazla kişi arasından bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm) 2. pay (eşit bölüm) * vê bikin pênc pişkan bunu beş pay yapın
pişk (iii) m hapşırık
pişk (iv) m tike, et tikesi
pişk avêtin l/gh kur’a çekmek
ad çekmek
pişk avêtin ser (...) kura çekme usulu ile paylaşmak
pişk ji pozê bavê xwe ketin hık demiş babasının burnundan düşmüş
pişk kirin bölmek, ayırmak.
m paylaşma
l/gh paylaşmak
pay etmek 3. bölüm, kesim 4. bölük, kısım (parçalara ayrılmış bir şeyin bölümü) 5. kürsü (bir fakültede araştırma ve öğretim birimi) * pişka dîrokê tarih kürsüsü
pişk kişandin l/gh kur’a çekmek, ad çekmek
ad çekmek
pişk û li bavê (an jî dê) çûn hık demiş (anasının, babasının) burnundan düşmüş * keçik pişk û li diya xwe çûye kız hık demiş anasının burnundan düşmüş
pişkan m aksırık
pişkandin m aksırtma, hapşırtma
l/gh aksırtmak, hapşırtmak
pişkane h müşterek, hisseli mülk
pişkavêtin m kur’a çekme
pişkçap m tıpkıbasım
pişkdar nd/nt 1. paydaş, hissedar, hisseli, ortak 2. ortak, şerik, partner 3. rd ortak (birden çok kimse, veya nesneyi ilgilendiren, onlara üzgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek) * aliyên pişkdar ên helbestvanan hene şairlerin ortak yönleri vardır
pişkdarane h 1. paydaşça, hisedarca 2. ortaklaşa, müştereken
pişkdarî m 1. paydaşlık, hissedarlık 2. ortaklık 3. katılım, iştirak 4. ortaklık, şirket
pişkdarî bûn l/ngh ortaklaşmak
pişkdarî kirin l/gh 1. ortaklaştırmak 2. katılmak, iştirak etmek
ortaklık etmek
pişkdarî lê kirin l/bw katılmak, iştirak etmek
katılmak, iştirak etmek
pişkdarîbûn m ortaklaşma
pişkdarîbûyîn m ortaklaşma
pişkdarîkirin m 1. ortaklaştırma 2. katılma, iştirak etme
pişkdarîya komandît komandit ortaklık (veya şirket)
pişkek rd birazcık
pişkepişk m kahkaha
pişker m subjeckt
pişkêşan m kura çekme
pişkî rd 1. payca, hissece 2. bölümsel
pişkik m koyun, keçi gübresi
pişkîn (2 şîrove)aksırık, aksırmak, tıksırmak.
m kahkaha
pişkîn (i) l/ngh hapşırmak, tıksırmak
pişkîn (ii) m 1. aksırma, hapşırma 2. tıksırık, tıksırma
l/ngh fışkırmak
pişkîn (iii) m fışkırma
l/ngh çözülmek
pişkîn (iv) m çözülme
pişkîn jê çûn l/bw kahkahayı basmak (koparmak veya salıvermek)
kahkahayı basmak
pişkîn ketin (yekî) (biri) kahkahayı basmak (koparmak veya salıvermek)
pişkîn pê ketin l/bw kahkahayı basmak, zembereği boşalmak (veya boşanmak), vidaları gevşemek, kendini tutamayıp çok gülmek
zembereği boşalmak, vidaları gevşemek, kendini tutamayıp çok gülmek
pişkînan m denetim, denetleme, kontrol
pişkinan m 1. denet, denetim 2. bakı, teftiş 3. sn denet (filmin dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi)
pişkinan kirin denetleme yapmak
pişkinandî rd denetimli
pişkinandin (i) m 1. denetleme, kontrol etme 2. denetleme, teftiş etme
l/gh 1. denetlemek, kontrol etmek 2. denetlemek, teftiş etmek
pişkinandin (ii) m 1. hapşırtmak 2. mec sızdırma (haber, sır vb. duyurma, yayma)
l/gh 1. hapşırtmak 2. mec sızdırmak (haber, sır vb. duyurmak, yaymak) * heta ez karên xwe temam nekim ez tiştek ji devê xwe napişkinînim işleri tamamlayana kadar kimseye bir şey sızdırmayacağım * kê ev nûçe ji devê xwe pişkinandibe çapemeniyê, bibînin basına bu haberi kim sızdırmışsa bulun getirin
pişkinandin (iii) m sıçratma
l/gh sıçratmak
pişkîner nd/nt 1. denetçi, kontrolör 2. denetçi, murakıp 3. müfettiş 4. sn denetçi (film dağıtımcıya verilmeden önce son bir kez inceleyen)
pişkiner nd/nt 1. denetçi 2. müfettiş
pişkinerî m 1. denetçilik 2. müfettişlik
pişkînerî m 1. denetçilik, kontrolörlük 2. müfettişlik
pişkîneriya kamê m higrostat
pişkînî m kahkaha
pişkinîn (i) m 1. denetlenme, kontrol etme 2. denetim, kontrol
l/ngh denetlenmek, kontrol etmek
pişkinîn (ii) l/ngh 1. hapşırma 2. mec sızma, sızış
l/ngh 1. hapşırmak 2. mec sızmak * ev xebera hanê ji devê kê pişkiniye? bu haber kimden sızmış?
pişkinîn (iii) m sıçrama, sirayet etme
l/ngh sıçramak, sirayet etmek
pişkirin (i) m 1. nemlendirme 2. tavlama
pişkirin (ii) m gevretmek
pişkirin (iii) m sümkürme
l/gh sümkürmek
pişkkişandin m kur’a çekme, ad çekme
pişko m cemre
pişkoê agir ketin cemre düşmek
pişkoj m çadırı kazığa bağlayan ip
pişkok bnr bişkok
pişkole rd boş, değersiz
pişkorî bnr bişkûrî
pişksal m mevsim
pişkul hayvan pisliği.
bnr bişkul
pişkurî bnr bişkûrî
pişk [I] eynî, heman tişt, wekî wî *“destê dê, pişk ê qîzê ye” pişk [II] 1. beş 2. par [III] şilimziwa, qurhe, çîtik
1. par, beş, parçe (navdêr, mê) par, behr, parçe, beş, talihûnesîb, çîtik, tîrik.
Herwiha: pişik peşk.
Bikaranîn: Lêker: pişk bûn, pişk kirin. Navdêr: pişkbûn, pişkkirin, pişkdan Rengdêr: pişkbûyî, pişkkirî.
ji wêjeyê: Gur go “camêr emê peşk bavêjin, peşk li kê ket ewê heqê xwe li yên mayî helal ke, bû û çû. Ji bo parêkirina tiştekî yan jî ji dor tespît kirinê çîtik avêtin: Me zadê xwe bi pişkê li hev parêkir. Me pişk avêt lêket,îcar dora avdaniya ya wî ye..
ji: Ji Proto-hindûewropî bʰeh₂g- (belav kirin, parve kirin), hevreha beg, beş, bexş, pexş, pexşan û belkî pişk yên kurdî, بخش (bexş) û پخش (pexş) yên farisî, baj ya pehlewî, باژ (baj)/باج (bac)/باج (bac)/پاژ, (paj), farisiya kevn ???? (baci-), avestayî bejet (belav kirin), sanskrîtî भजति (√bhec: belav kirin)... Yan jî jiarami ܦܣܩ (p-s-q-: parve kirin, dabeş kirin.
: pişkandin pişkandî pişkdar pişkdarî pişkî pişkîn pişkîner pişkînerî pişkînî
pişk avêtin şilimziwa avêtin, qurhe kişandin
(lêker) peşk avêtin, vijag kişandin, lûlik kişandin, vijag kişandin, peşt avêtin, çîtik kişandin, peşk kirin, qure danîn, qure kişandin, pişk kişandin, nav kişandin.
ji: pişk + avêtin
pişk bûn (lêker)(Binihêre:) pişk
pişk gotiye, ji pozê wî ketiye (biwêj) ji bo kesên ku gelekî dişibin yekî tê gotin. ew lawê wî yê piçûk, hema tu dibêjî pişk gotiye, ji pozê wî ketiye.
pişk kirin pareve kirin
(lêker)(Binihêre:) pişk
pişk kişandin (lêker) peşt avêtin, peşt kirin, lûlik kişandin, qura kişandin, nav kişandin, vijag avêtin, peşk avêtin, çîtik kişandin, pişk avêtin, peşk kirin.
ji: pişk + kişandin
pişka şêrî (navdêr, mê) parçeya mezin, beşa serekî.
Herwiha: beşa şêrî, behra şêrî, para şêrî.
ji wêjeyê: Budceya 2011-ê li ser esasê hilbijartinê hatiye dariştin. Pişka şêrî ya budceyê bo ewlekariyê hatiye terxan kirin. Tevî ku 2 mîlyon leşker, polîs û hêzên ewlekariyê li welatê me hene, dê bi girêbest û pareyan 60 hezar leşkerên din bên wergirtin. Budceyên perwerde û tenduristiyê hatine kêm kirin. Di warê enerjiyê de Tirkiye hêj alûdeya (bendî) welatên derve ye. Deynên derve yên Tirkiyeyê zêde bûne. Zêde ne dûr e Tirkiyeyê wek Yewnanistan û Îrlendayê lê bê û bikeve nav qeyraneke aborî.(Parlamenterê Şirnexê yê Partiya Aştî û Demokrasiyê (BDP) Hasip Kaplan li gor Aknews.com, 1/2011).
ji:
pişkandin (navdêr, mê) bênijîn
pişkandin/dipişkîne/bipişkîne bêhnijandin
pişkanî (rengdêr) kiryara pişikkirinê, sîstemê parvekirina mitayî kelûpelan û htd
pişkavêtin (navdêr, mê) qumar.
ji: pişk +avêtin
pişkayene (Zazaki) (lêker) pişkîn
pişkbûn (navdêr)(Binihêre:) pişk
pişkçande (navdêr, mê) jêrçande, binçande, parçande, beşçande, hûrçande
pişkdan (navdêr, mê) (Binihêre:) pişk
pişkdar 1. beşdar 2. hevalê parê, şirîk 3. hisedar
(navdêr, mê) beşdar, tevilîn, tevlîbûyî, hevpar, şirîk, hevpişk, tevlêbûn
pişkdarî (navdêr, mê) pardarî, hesadarî, beşdarî, parmendî, hevparî, hevbeşî, şirîkahî, şirîkî, şirikayî.
ji: pişk +-darî
pişkdarî bûn (lêker) hevparî bûn, pardarî bûn, hevbeşî bûn, hevpişkî bûn, parmendî bûn, behremendî bûn, şirîk bûn.
ji: pişkdarî + bûn
pişkdarî kirin (lêker) hevbeşî kirin, şirikayî kirin, hevparî kirin, pardarî kirin, hevpişkî kirin, parmendî kirin, behremendî kirin, şirîk kirin.
ji: pişkdarî + kirin
pişkdarîbûn (navdêr, mê) hevparîbûn, pardarîbûn, hevbeşîbûn, hevpişkîbûn, parmendîbûn, behremendîbûn, şirîkbûn.
ji: pişkdarî +bûn
pişkdarîkirin (navdêr, mê) roldîtin
pişkepişk dengê ku ji dev û bêvila kesê bahorî der tê
pişkepişk kirin bêhnijîn
pişkî (navdêr, mê) rewşa pişkbûnê, kerî, pirtî, parî, parçetî.
ji: pişk + -î
pişkil (navdêr, mê) zibilê heywanan yê lib-lib, tişta/ê yan kesa/ê pirr biçûk (peyveka tehl e).
Herwiha: bişkil, bişkul, bişqul, kuşpil, kuşkûr, mişkul, peyîn, pişkul, pişqul, zilq, zîrç.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: پشکل. Têkilî: gû, kersil, qersequl, sil, tapîn, sergîn, sahîsilop, rîx, zibil, zilq, zîrç, zîrt.
ji: hevreha soranî پشکل (pişkil), kurdiya başûrî pişkûł, hewramî pişkêłî, zazakî pişkil, farisî پشکل (pişkil), jiari. Peyva kuşpil (ku bo nimûne li Zaxoyê li kar e), bi metatezê û ihtimalen di bin tesîra etîmolojiya gelêrî de (wek ku ji kuş + pil be) ji pişkilê peyda bûye..
: kuşpilk
pişkîn (1 şîrove)(lêker)(navdêr, mê) bêhnijîn, pijmîn, hilpişkîn, fişkîn, pişmîn, firijîn, ferixîn, ferixîn, bêhemdî xwe dengê hettiş jê hatin (bi taybetî ji ber alerjiyê), pirkiyan, pirkeyin.
Herwiha: pişikîn. Tewîn: Lêker: -pişk.
Têkildar: pişkandin.
ji wêjeyê: Pispor didin zanîn ku di vê werzê de kesên hesas hertim dipişkin, pozê wan tê yan jî pozê wan dixitime û bi zorê nefesê digirin, dibe ku demeka dirêj zekemî jî bimînin..
: pişkiyayî pişker pişkî pişkok
pişkîn/dipişke/bipişke bêhnijîn
pişkîner (navdêr, mê) kontrolant, kontrolker, çavdêr, venêr, azmayîşker
pişkînerî (navdêr, mê) serperiştî, venêrî, çavgerî, kontrolkerî, soraxvanî, mufetîşî, çavdêrî.
ji: pişkîner +-î
pişkinîn (lêker)(navdêr, mê) taqî kirin, venêrîn, tehlîl kirin, kontrol kirin, miayene kirin, lê kolîn, vekolîn, axulme kirin, azmayîş kirin, azmûn kirin, test kirin, lêgeran, dîvçûn.
Herwiha: pişkinandin. Tewîn: Lêker: -pişkin-.
ji: pişkinî, pişkiner
pişkinînbar (rengdêr) ezmûn bar.
ji: pişkinîn +-bar
pişkinînî (navdêr, mê) lêgeranî, lêgerayî.
ji: pişkinîn +-î
pişkitene (Zazaki) pijikandin
pişkivîn (lêker)(navdêr, mê) kulîlk dan, xeml dan, geş bûn: Biharê sirişt dipişkive. Gul nê nepişkivîne. teqîn.
Herwiha: bişkivîn, pişkaftin, pişkêv, pişkiftin, pişkiv, fitiqîn. Tewîn: Lêker: -pişkiv-.
Bide ber: bişkurrîn.
Têkildar: pişkivandin, pişkoj, pişkof.
: pişkiviyayî, pişkivî, pişkivok
pişkkirin (navdêr)(Binihêre:) pişk
pişkkişandin (navdêr, mê) vijagavêtin.
ji: pişk +kişandin
pişko 1. cemre, arzeba 2. bişku
Binerebişkoj
pişkoh Binerebişkoj
pişkoj Binerebişkoj
pişkovk (navdêr, mê) belg yan gulên venebûyîn
pişksal demsal, salwext
pişkuh Binerebişkoj
pişkul gemara pêz; bişkul
(navdêr, mê) kuşpil, Paşmayîya xwarinê yan jî pîsatiya ku ji qula ajalên wek bizin û mîhan derdikeve. Ev pîsatî wek libên noka grover û piçûkin.
Bide ber: rêx, gû, zelq
pişkulkirin (navdêr) dema giyanewer pişkilan dikin, rîtin
pişkin pewta (m), pewtîye (m), pewte (n); pewjîyaya (m), pewjîyayîye (m), pewjîyaye (n); pêşaya (m), pêşayîye (m), pêşaye (n)