Encamên lêgerînê
piç 1. tehrif, bercvajîkirin m 2. bijî, bêjî, pîç, bîj, pînc, sînorte, xurofaş (zarokê ku ji de û bavê bêmehr hatiye dinyayê) nd/nt 3. pîç, pînc, bijî (ji bo zarokê bêterbiye û bêar) (mec) nd/nt 4. pîç, zir (tiştê biçûk ê ku naşibe eslê xwe) rd 5. şax, terhik bot/m
1. tehrîf, berevajîkirinm 2. bijî, bêjî, pîç, bîj, pînc, sînorte, xurofaş (zarokê ku ji dê û bavê bêmehr hatiye dinyayê) nd/nt 3. pîç, pînc, bijî (ji bo zarokê bêterbiye û bêar) (mec) nd/nt 4. pîç, zir (tiştê biçûk ê ku naşibe eslê xwe)rd 5. şax, terhik bot/m (bir işI)
piç etmek 1) tehrîf kirin 2) hey car xera kirin
1) tehrîf kirin 2) hey car xera kirin
I) Heycar xera kirin. II) Tehrîf kirin.
piç kurusu pîçê pîç, pîncê pînc, bijiyê bijî, pîço, pînco (zarokê bêesl û nehs)
pîçê pîç, pîncê pînc, bijiyê bijî, pîço, pînco (zarokê bêesl û nehs)
Pîçê pîç. Pîço. Bijiyê bijî. (zarokê bêesl û nehs)
piç olmak 1) tehma (tiştekî) xera bûn 2) beredayî çûn
1) tehma (tiştekî) xera bûn 2) beredayî çûn
I) Tehma (yekî) xera bûn. II) Beredayî çûn.
piçleşme 1. dejenerebûn 2, bîjîbûn, pîçbûn, pînebûn m
1. dejenerebûn 2. bîjîbûn, pîçbûn, pîncbûn m
piçleşmek 1. dejenere bûn 2. bîjîbûn, pîçbûn, pînebûn l/ngh
1. dejenere bûn 2. bîjîbûn, pîçbûn, pîncbûn l/ngh
piçlik 1. pîçîtî, pîncîtî, bijîtî 2. pîçîtî, bêbextî (mec) m
1. pîçîtî, pîncîtî, bijîtî 2. pîçîtî, bêbextî (mec) m
piçuta cisnekî masiyê palamût
cisnekî masiyê palamût
piç az miktar, küçük bir miktar.
m 1. kırıntı 2. parça (bir bütünden kopmak, kırılmak, yırtılmak vb. yoluyla ayrılmış bölüm) * piçên kaxiz kâğıdın parçaları 3. çıngı, zere 4. az, az şey 5. damla (çok az) * piçek baran jî nebariya iki damla yağmur bile yağmadı 6. çitmik, çimdik, fiske (iki parmak ucu ile tutulabilen miktar) * piçek îsot bir çitmik biber * piçek xwê bir fiske tuz 7. çimdik (baş parmak ile işaret parmağı arasanıa alınan miktar) 8. zırnık * piçek jî nadim zırnık vermem 9.rd az, azıcık, tike * min piçek goşt hilda û avête devê xwe bir tike et aldıp ağzıma attım
piç bi piç azar azar
piç piç h 1. az az, azıcık azıcık, parça parça 2. azar azar, damla damla 3. ufak ufak, azar azar 4. çim çim
piç û parî 1) kırıntılar 2) abur cubur * piç û parî xwar abur cubur yedi
piça aqil di serî de tune bûn akıldan yoksun olmak
piça xwe kirin (tiştekî) çorbada tuzu (veya maydanozu) olmak * ka ez jî hinek alî te bikim, qet nebe bila piça me jî tê de hebe ben de sana yardım edeyim, hiç olmasa çorbada biraz tuzumuz da olsun
piça xwe pê xistin (bir şeyde) tuzu olmak
piçandin m sarma
l/gh sarmak
piçê piçê b inek çağırma ünlemi
piçek birazcık, azıcık.
rd 1. azıcık * piçek nan bide min azıcık ekmek ver bana 2. biraz (az miktarda, çok değil) * piçek baran barî biraz yağmur yağdı 3. biraz, bir parça * min piçek araq vexwar bir parça rakı içtim * em piçek bêhna xwe vedin pir parça dinlenelim 4. az buçuk 5. bir avuç (az, çok az) * li vir bi qasî piçekî muhacir mane burada bir avuç muhacir kalmış 6. çat pat, çatapata
1) azıcık, biraz 2) bir parça, azıcık, bir nebze 3) bir damla (çok az) * piçek av jî nîn e bir damla su bile yok
piçek av rêtin küçük su dökmek, küçük aptesini yapmak
küçük su dökmek, küçük aptesini yapmak
piçek av tê de neman suyu seli kalmamak, seli suyu kalmamak
piçek baş iyice * maleke piçek baş iyice bir ev
piçek e dikin deh piç habbeyi kubbe yapmak
piçek fireh genişçe, biraz geniş
piçek jê nema katresi kalmadı
piçek jî nadim zırnık vermem
piçek jî nedan (yekî) (bile) koklatmamak
piçek ji xwe re gerîn lam elif çevirmek (veya çizmek)
piçek kirin ber dilê xwe safra bastırmak
piçek ma 1) biraz kaldı 2) parmak kaldı
piçek vebûn aralanmak
piçek vekirin aralamak * min derî piçek vekir kapıyı araladım
piçek xwe noqî binê avê kirin dalıp çıkarmak
piçiçek rd azıcık
piçik m 1. kırıntı 2. kırpıntı (kırpılan şeyden kalan küçük parça) 3.rd kırpıntı (kırpıntı biçiminde olan) 4.m parça (bir bütünden kopmak, kırılmak, yırtılmak vb. yoluyla ayrılmış bölüm) * piçikên kaxiz kâğıdın parçaları 5. çıngı, zere. parçacık, ufak parça 6. az, az şey 7. damla (çok az) * piçek baran jî nebariya iki damla yağmur bile yağmadı 8. çitmik, çimdik, fiske (iki parmak ucu ile tutulabilen miktar) * piçek îsot bir çitmik biber * piçik xwê bir fiske tuz 9. çimdik (baş parmak ile işaret parmağı arasanıa alınan miktar) 10. zırnık * piçek jî nadim zırnık vermem 11.rd az, azıcık * piçik nan bide min azıcık ekmek ver bana
piçik piçik kirin parça pürçük etmek, parça parça etmek
piçik û parî (an jî parîk) kırıntı, parça pürçük
piçika xwînê tê de neman bir damla bila kanı kalmamak
piçikandin m 1. üşürme 2. biriktirmek
l/gh 1. üşürmek 2. biriktirmek
piçikek rd 1. azıcık, azca 2. birazcık
piçikek jê neman zeresi kalmamak
piçikek jî zere kadar * piçikek jî havila wê nîn e zerre kadar yararı yok
piçikek jî ... hebûya zere kadar ... olsaydı * piçikek jî aqlê wî hebûya zerre kadar aklı olsaydı
piçikek jî nîn e zeresi olmamak (veya yok)
piçikî rd 1. azca 2. bir damla (çocuk için çok küçük) * tu li kirên vî piçikî binêre bir damla çocuğun yaptıklarına bak 3. h kısmen
piçikîn m 1. üşme, üşüşme 2. birikme, toplanma 3. yığılaşma
l/ngh 1. üşmek, üşüşmek 2. birikmek, toplanmak 3. yığılaşmak
piçikok rd azıcık
piçikokek rd birazcık
piçîn m sarılma
l/ngh sarılmak
piçirandî rd yoluk
piçirandin m yolma
l/gh yolmak
piçirîn m yolunma
l/ngh yolunmak
piçke m kibrit
piçkok rd azıcık
piço piço h 1. az az, azıcık azıcık, parça parça 2. azar azar, damla damla 3. ufak ufak, azar azar 4. azar azar (küçük ölçülerle) 5. çim çim
piço piço bûn ufalmak, parça pürçük olmak
piço piço jê xwarin 1) azar azar alıp yemek 2) çöplenmek
piço piço kirin parça pürçük etmek, parça parça etmek
piço piço xwarin çim çim yemek, kuş gibi yemek
piçûç m köftelik bulgur, soğan ve yağ ile yapılan bir yemek
piçûçik rd küçücük
piçûdank ant/m döl yolu
piçûk küçük, ufak, mini.
rd küçük
piçûk êxistin küçük düşürmek.
piç 1. pir hindik 2. parçeyeke biçûk *“piç bi piç xwe gihand guç”
(navdêr, mê) pil, çip, lib, kêm, hindik: Piça avê bi dest me neket..
Bikaranîn: Lêker: piç bûn, piç kirin. Navdêr: piçbûn, piçkirin Rengdêr: piçbûyî, piçkirî.
: piçandin, piçandî, piçek, piçekê, piçekî, piçî, piçîn, piço-piço, pirç-piç
piç bûn (lêker)(Binihêre:) piç
piç kirin (lêker)(Binihêre:) piç
piçandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye piçandin
piçandin (lêker)(navdêr, mê) qurtivandin, qet kirin, qetandin, jê kirin, ben yan werîs yan tiştek din yê zirav kirin du parçe: Hespî bizîngê xwe piçand û revîya. Ka meqesê, ez dê vî benî bipiçînim. bizdandin, behecandin, pirr tirsandin: Dengê topê em piçandin.. Tewîn: Lêker: -piçîn-.
Têkildar: piçîn.
: piçandî, piçîner
piçandin qetandin (lêker) birrîn, jê kirin, kurt kirin, kin kirin, qusandin, qut kirin, vebirrîn.
ji: piçandin qet +-andin
piçbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) piç
piçbûyî (rengdêr) (Binihêre:) piç
piçek hindikek
(rengdêr) kêm, hindik.
Herwiha: pîçekHoker, piçekê.
Dijwate: gelek, pirr, zehf, zêde, zor.
Bide ber: hin, hindek, hinek.
ji: piç+ ek.
: piçekî, piçîskek
piçek vekirin (Binihêre:) piçek
piçekê (hoker) hinekî, ne gelekî: Ez piçekê nesax im..
Herwiha: piçekî, piçkê, piçkî, pîçekê, pîçekî.
Bide ber: piço-piço.
ji: piçek + -ê
piçekîtî (navdêr, mê) kêmîtî.
ji: piçek +-îtî
piçektir (rengdêr) kêmtir, hindiktir.
Herwiha: pîçektir.
Dijwate: pirrtir, zêdetir, zaftir, mişetir, pêtir, pitir, pirtir, bêtir, bêhtir, bihtir.
ji: hindik + -tir
piçêx para biçûçik
piçî (navdêr, mê) rewşa piçbûnê.
ji: piç + -î
piçik piçek
piçikandin/dipiçikîne/ bipiçikîne 1. li hev alandin 2. nexweşiyê (endamên cendêk) şileke kirin
piçikî (navdêr, mê) çîçikî, lihevpiçikî, lihevwerdayî, lihevpêçayî, pêçayî.
ji: piçik + -î
piçikîn (lêker) civîn, kom bûn, hatin cem hev, li hev kom bûn Sê çar zilaman xwe hilavêtin ser min, li min piçikîn, (navdêr, mê) kombûn, hatina cem hev. Tewîn: Lêker: -piçik-.
Hevwate: kombûn, civîn
piçikîn/dipiçike/bipiçike 1. li hev alîn 2. (endamên cendêk) şileke bûn
piçîn (lêker)(navdêr, mê) piç bûn, qurtivîn, qetîn, pirt bûn, hatin piçandin, ben yan werîs yan tiştek din yê zirav bûn du yan pirrtir parçe: Benê zirav zû dipiçe..
Herwiha: piçan, piçhan, piçihan, piçihîn, piçiyan, piçyan. Tewîn: Lêker: -piç-.
Têkildar: piçandin.
ji: piç + -în.
: piçiyayî, piçî, piçok
piçirandî (navdêr)(navdêr, nêr) (navdêr, mê).
Bi zaravayên kurdî: Kurdî (Soranî): Zazakî: Kurmancî: Kurdiya başûr: Lekî: Hewramî:
piçîskek (rengdêr) ji piçekî jî hendiktir, gelekî gir hendik, gelekî pir kêm, zahf kêmBide Ber, piçek, piçûk, piçûktir
piçkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye piç kirin
piçkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) piç
piço-piço (hoker) her carê piçek: Lezê neke, piço-piço bixwe..
Herwiha: piçopiço, piço piço.
ji: piç + -o- + piç + -o, têkildarî piçek
piço-piço xwarin (lêker)(Binihêre:) piço-piço
piço-piçoxwarin (navdêr, mê) (Binihêre:) piço-piço
piçpiç (rengdêr) pirtpirt, :bendikê piçpiç
piçpiçî parçeyên pir hûrik
(navdêr, mê) bire, eleparçe, geh geh, parçeparçeyî.
ji: piçpiç +-î
piçpiçî kirin pir hûrik parçe kirin
piçpiçkirin (navdêr) pişkkirina tiştî jibo pirtên biçûk, pirtpirtkirin, :curdî werîs bi didanan piçpiç kir
piçpiçok (rengdêr) tiştê zû di piçit, :ev divêle gelek di piçpiçokin
piçudank di zikê jinan/ mêzayan de dewsa zarokê/ têjikê; malzarok
piçûk dîtin (biwêj) kêm dîtin, rûmet nedan. dibe ku hin kes qîmet nedin vî karî û piçûk bîbînin, lê bi ya min ev karekî giranbiha bû. naci kutlay
piçûk xistin (biwêj) bi gotin an jî kirinê yek bi şermiyê xistin, an jî rûmet û şanaziya kesekî qels kirin. wî kurmetê min tim dixwest ku di nav civatê de min piçûk bixe, lê tu car di wê armanca xwe de bi ser neket.
piç small, little.
piçek a little bit, for a moment; a little thing
piçikî gekrümmt
geschlängelt
piçikîn abrasieren
aufwinden
flechten
haspeln
herumdrehen
verflechten
verhaspeln
piçuk klein
piç rd. pîç, pîçik
piçandin lg. . pîstene, pêçnayene, pêçeknayene, têra pîstene
piçê rd. senikek, hebalek, pîçaiek, pirtikek, kirtikek, misqalek, pîçik, endikek, tirsi m., pîçê, pîçikê, pîçalekê, vîçaiekê, hebek, îçalek
piçek rd. senikek, hebalek, pîçaiek, pirtikek, kirtikek, misqaiek, pîçik, endikek, tirsi m., pîçê, pîçikê, pîçaiekê, vîçaiekê, hebek, îçalek
piçek av rêtin lg. . koçikê awe derisnayene, koçikê dastawî kerdene
piçik m. tirsim, zere n.
piçikîn lng. kurîyene, kure bîyene, ci kombîyene, temerkuz bîyene, dorme de pêser ameyene
piçû kîm. qijîye, hurdîyîye, qidye, qijênî m.
piçûçik rd. hurdeiek, vîçaiek, qîtaiek, qickek, vîçalek, qeçiek, hurdîkek, qîtek, qicik, qiskek
piçûk rd. qij, çuçik, hurdî, qît, qeçek, qic, wurdî, pîç, vîç, kij, qiz
piçûkdîtin m. qijvînitis, qijdîyayis n.
piçûkker rd. qijker, hurdîker
piçûkkirin lg. . qij kerdene, qijnayene
piçe biraz
piçê bakınız: piçe
piçêke bakınız: piçe
piçûk маленький