Encamên lêgerînê
pala (I) 1. perend (cure şûrek e) 2. palik (tiştê ku sere wan pehnik e) 3. kêran n (II) ber, tej m
pala (i) 1. perend (cure şûrek e) 2. palik (tiştê ku serê wan pehnik e) 3. kêrann
pala (ii) ber, tej m
pala bıyık simbêlpalik, simbêlboq, simêlê palik nd/rd
simbêlpalik, simbêlboq, simêlê palik nd/rd
pala bıyıklı simbêlpalikî, simbêlboqî, simbêlboq, qirboz rd
simbêlpalikî, simbêlboqî, simbêlboq, qirboz rd
pala çalmak (veya pala sallamak) pê dê ketin, lê cehdandin
pala çalmak (veya sallamak) pê dê ketin, lê cehdandin
pala çekmek lê dan perendan, perend lê kişandin
lê dan perendan, perend lê kişandin
pala sürtmek pê bilî bûn, lê cehdandin
pê bilî bûn, lê cehdandin
paladyum paladyûm, elementeke ku nimroya wê ya atomî 46, siftiya wê 11,4 û di 1500 C'yî de dihele; kurtebêja wê pd ye kîm/m
paladyûm, elementeke ku nimroya wê ya atomî 46, siftiya wê 11,4 û di 1500¼ C’yî de dihele; kurtebêja wê pd ye kîm/m
palalık qora kêranan nd
qora kêranan nd
palamar palamar, qet, qetik, qetê keştiyê der/n
palamar, qet, qetik, qetê keştiyê der/n
palamar boyu dehyeka mîla deryayê
dehyeka mîla deryayê
palamar parası (veya palamar resmi) baca mana keştiyê ya li lengergehê
palamar parası (veya resmi) baca mana keştiyê ya li lengergehê
palamarcı qetikvan, palamarvan (kesê ku palamarê keştiyê girê dide an jî vedike) n
qetikvan, palamarvan (kesê ku palamarê keştiyê girê dide an jî vedike) n
palamarı koparmak (veya palamarı çözmek) serî ji qet filitandin (argo)
palamarı koparmak (veya çözmek) serî ji qet filitandin (argo)
palamut (I) palamûd (Pelamyssarda) zo/m (II)1. berû, berî bot/m 2. belot, şembelot (mêweya vê darê) m
palamut (i) palamûd (Pelamyssarda) zo/m
palamut (ii) 1. berû, berî bot/m 2. belot, şembelot (mêweya vê darê)m
palamut meşesi dara mazî
dara mazî
palamutlamak kirin pûyîna belotan I/bw
kirin pûyîna belotan l/bw
palamutlular famîleya berûyan bot/nd
famîleya berûyan bot/nd
palan palan, kurtan, tenge n
palan, kurtan, tengen
palan kemeri navteng
navteng
palan vurmak palan kirin, palan avêtin serê, kurtan avêtin ser piştê
palan kirin, palan avêtin serê, kurtan avêtin ser piştê
palandız kevirê kaniyê yê mislixê
kevirê kaniyê yê mislixê
palandöken rizde, terezin n
rizde, terezin n
palanga palanga m
palanga m
palangalı bipalanga rd
bipalanga rd
palangasız bêpalanga rd
bêpalanga rd
palanka hîsara biçûk a ku dorê bixendeq e
hîsara biçûk a ku dorê bixendeq e
palanlamak kurtan kirin, palan kirin l/gh
kurtan kirin, palan kirin l/gh
palas (I) 1. palas (otêlên lüks an jî avahiyên wurşedar) m 2. hêsan, rihet (argo) rd (II) palas,merşik m palaska palasqe m
pandıras hanhanka, zûzika, bi lez û bez h
pandıras hanhanka, zûzika, bi lez û bez h
palas (i) 1. palas (otêlên lûks an jî avahiyên wurşedar) m 2. hêsan, rihet (argo) rd
palas (ii) palas, merşik m
palaska palasqe m
palavra 1. fort, zirt, fînfonek (argo)ntf 2. palavra (guverteya biniya guverteya herî jor)
1. fort, zirt, fînfonek (argo)nd 2. palavra (guverteya biniya guverteya herî jor)
palavra savurmak (palavra atmek veya palavra sıkmak) zirtikîn, fort kirin, zirt kirin, dan fortan, dan zirtan, li fortan vebûn, li zirtan vebûn, fort dan xwe, zirt dan xwe
palavra savurmak (atmek veya palavra sıkmak) zirtikîn, fort kirin, zirt kirin, dan fortan, dan zirtan, li fortan vebûn, li zirtan vebûn, fort dan xwe, zirt dan xwe
palavracı fortek, zirtek, zirtok, zirtole, zirtonek, xulxule, quldir, zirtker (argo) nd/rd
fortek, zirtek, zirtok, zirtole, zirtonek, xulxule, quldir, zirtker (argo) nd/rd
palavracılık fortekî, zirtekî, zirtokî, zirtolaetî, xulxuletî, quldirî, zirtonekî m
fortekî, zirtekî, zirtokî, zirtolaetî, xulxuletî, quldirî, zirtonekî m
palaz firoke, nûfirî, giloxe, givrik nd
firoke, nûfirî, giloxe, givrik nd
palazca givrikî rd
givrikî rd
palazlama (palazlanma) 1. givrikîbûn, giloxebûn, firokebûn, çîrbûn, nûfiribûn 2. zengînbûn, halxweşbûn (mec) m
palazlama, palazlanma 1. givrikîbûn, giloxebûn, firokebûn, çîrbûn, nûfirîbûn 2. zengînbûn, halxweşbûn (mec) m
palazlamak (palazlanmak) 1. givrikî bûn, giloxe bûn, firoke bûn, çîr bûn, nûfirî bûn (ji bo çêlik û têjikan û ji bo zarokên ku êdî givrikî bûne) 2. zengîn bûn, davlemend bûn, halxweş bûn (mec) l/ngh
palazlamak, palazlanmak 1. givrikî bûn, giloxe bûn, firoke bûn, çîr bûn, nûfirî bûn (ji bo çêlik û têjikan û ji bo zarokên ku êdî givrikî bûne) 2. zengîn bûn, dewlemend bûn, halxweş bûn (mec) l/ngh
palazlaşma girbûn, mezinbûn l/ngh
girbûn, mezinbûn l/ngh
palazlaşmak gir bûn, mezin bûn *palazlaştıkça çirkinleşti çiqas gir bû ew çend nexweşik bû l/ngh
gir bûn, mezin bûn * palazlaştıkça çirkinleşti çiqas gir bû ew çend nexweşik bû l/ngh
pala xwe dan yaslanmak, sırtını verip yaslanmak
pala xwe dan (cihekî) (bir yere) sırtını dayamak (veya vermek)
paladyûm kîm/m paladyum (kısaltması pd)
palafis hantal.
palaftî rd süzme, süzülmüş olan
palaftin m süzme
l/gh süzmek
palak m kayak, ski
palamar (i) m saldırı, hücum
palamar (ii) der/n palamar
palamarvan n palamarcı
palamûd zo/m palamut (Pelamyssarda)
palan n kürtün, semer
palan (ii) m 1. süzgeç 2. arıtım, rafinaj
palan avêtin ser piştê semer vurmak
palan avêtin serê semer vurmak
palan dan piştê semer vurmak
palan lê kirin semer vurmak
palan qelaptin 1) semeri devirmek 2) pişman olmak, geri adım atmak, yan çizmek
palandî rd 1. süzme, süzülmüş olan 2. rafine, arıtılmış 3. damıtık, mukattar
palandin (i) m 1. süzme 2. arıtma 3. damıtma 4. mec süzme
l/gh 1. süzmek 2. arıtmak 3. damıtmak 4. mec süzmek * bi serê çav xort paland göz ucuyla delikanlıyı süzdü
palandin (ii) m 1. itme (bir şeyi güç uygulayarak ileriye götürme) 2. itmek (kapı, pencece vb. gibi; güç uygulayarak açma veya kapatma) 3. itme (bulunduğu yerden aşağıya düşürme)
l/gh 1. itmek (bir şeyi güç uygulayarak ileriye götürmek) * mase palandin masayı itmek 2. itmek (kapı, pencece vb. gibi; güç uygulayarak açmak veya kapatmak) * hêdîka pace paland pencereyi yavaşça itti 3. itmek (bulunduğu yerden aşağıya düşürmek) * ew paland birkê onu havuza itti
palandin (iii) m kesme
l/gh kesmek * nefesa wî paland nefesini kesti
palanek m arıtma evi, rafineri
palanfiroş n semerci (satan kimse)
palanfiroşî m semercilik
palanga m palanga
palanker nd/nt semerci (imal eden)
palankerî m semercilik
palankirî rd semerli (semer vurulmuş olan)
palankirin m semerleme
l/gh semerlemek
palansaz nd/nt semerci
palansazî m semercilik
palas çul.
palas (i) m palas (lüks otel veya güsterişli yapı)
palas (ii) m 1. palas, yaygı (keçi kılındarn dokunmuş kalın kilim) 2. eski püskü şey 3. rd/mec dağınık, şapışal
palasqe m palaska
palav (i) ant/m çağnak, aminios suyu
palav (ii) m uzun kuru ot
palav (iii) m çul, giysi
palavêtin m kötüleme, taşlama, iftira etme
palavk filtre.
palavk kirin filtrelemek, süzmek.
palavte m süzgeç
palavtedar rd süzgeçli
palavtin bnr palaftin
palawtin nd/nt aday, namzet
palax (i) m kepçe
palax (ii) m yere yatmış, kısa boylu kuru ot
palaxî nd/ntboğazlı, iştahlı, pis boğaz, midesiz, işkembesiz, maymun iştahlı (yenilemeyecek nitilekte olanları da yiyen)
palaxî bûn midesiz olmak, işkembesiz olmak, maymun iştahlı olmak
palaxîtî m boğazlılık, iştahlılık, midesizlik, işkembesizlik, pis boğazlık
pala xwe davîn (biwêj) xwe spartina kesekî yan jî hezeke, rehet bûn, cihê xwe xweş kirin. wîpala xwe illiye xûle xwe ye dewlemend, kî bi wî dikare? min pala xwe da balgî, du re hinekî îşiq hat ber çavên nûn.
palak (navdêr, mê) kaşûn, kêşkêşk, xijîjank, skî, kaşkaşok
palan kurtanê ku davêjin ser pişta keran *“şohreta kerî, palanê wî ye”
palan avetin (biwêj) dev ji tekoşîn û peşbaziye berdan. bere baş berdewam kirin, lê dû re palan avetin.
palan pişt li (yekî) kutan (biwêj) ji tiştekî eşîn, ziyan dîtin. ev çend sal in ku vî palanî pişt li min kuta, idî bes e, ez ji kare we derdikevim.
palan qelaptin (biwêj) serî hildan, li hember derketin. di dawiye de wan jî palan qelaptin.
palan qelibandin dest bi zexeliyê kirin û fizirîn
palandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye palandin
palandin (lêker)(navdêr, mê) bijartin, pak kirin, paqij kirin, saf kirin, xwerû kirin, parzinandin, cincilandin, zelal kirin, sefandin, li bêjingê kirin, rafîne kirin, parzinîn.
Herwiha: palaftin, palavtin, palawtin. Tewîn: Lêker: -palîn-.
Têkildar: palîn.
ji: jiari, hevreha soranî پاڵاوتن (paławtin), farisî پالودن (palûden), pehlewî palûdek (palandî)..
ji wêjeyê: Bi aliyê xwe yên çê û lewaz ve, ev xebata bi navê ”Gul Bishkivîn” jî di wê ast û qonaxê de ye.Wisa xuya ye dê mohra xwe li ser jiyana nivîskariya Diyar Bohtî bide û her wisa jî berdewam bike. Bohtî wekî ji navê wî jî diyar dibe, çîroka herêma Botan ango beşek ji Botan nivîsiye. Çîrokên ku vê berhemê tînin pê, ji nav civaka kurd hatine palandin û hilbijartin. Bohtî behsa çîroka erjeng a kurdan dike ku ev ji aliyê her kurdî ve tê naskirin, lê bi teşe û honandina xwe ve cihêreng e..
: palandî, palîner, palînk
palanê kerê tecêl karê ku naçe sêrî û tim difeşkile
palanker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê palan dike, kurtanker.
ji: palan + -ker
palas berika ji mûyê bizinan *“heft hevling, li ser palasekê di avê de diçin”
(navdêr, mê) koşk, eywan, seray, qesr, dîwan, koçk
palav kîsê xavik û tenik ê ku ser zarok û têjikên nûbûyî di dundirê wî de tên dinyayê
palav dalêstin (maka têjikê) bi dalistinê têjik ji kîsê xavik û tenik rizgar kirin
palavgeh cih û îzgeha dawerivandina bûjenan
palavte 1. parzûn 2. tiştê raparzandî
(navdêr, mê) parzûnk, fîlter
palavtedar (rengdêr) bipalan.
ji: palavte +-dar
palavtin / dipalêve / bipalêve paravtin
palawî (navdêr, mê) zimanê giravê Palaw.
Herwiha: belawî.
ji: Palaw + -î.
: palawîtî
palawîtî (navdêr, mê) rewşa palawîbûnê.
ji: palawî + -tî
palax 1. cureyekî çêreyê ye 2. çêreya dirêj û himbiz
palast koşk
qesr
qesir
pala dichtes Haar und Schnurrbart
pala xwe dan anlehnen, sich ~
bequem, es sich ~ machen
palan Decke
Packsattel
Pferdedecke
palas Abstreifer
Fußmatte
grober Haarstoff
härene dünne Decke
härener dünner Teppich
härenes dünnes Gewandt
Pferdedecke
Sitzdecke
Vorleger
palafis rd. xengar, cangiran, paygiran, ximbil, lasgiran, hengar, gangîran
palaftin lg. . neselnayene, ropiroznayene, parzûn kerdene, raestene, ropaleknayene, ropirojnayene, paravnayene, aguznayene, apesnayene, paleknayene, parzûnnayene
m. neselnayis, parzûnkerdis, ropaleknayis, raestis, ropirojnayis, paravnayis, apesnayis, paleknayis, aguznayis, parzûnnayis n.
palamar m. galim, êris, hucum, gal, hêris, gale, gal m., hicum n.
n. der. palamar, kapik, qetik, kap n.
palan n. palane, kurtane, palunde, palike m.
palan kirin lg. . palan kerdene, kurtan kerdene, palik kerdene
palandî rd. neselnaye, parzûnkerde, ropaleknaye, ropirojnaye, apesnaye, paleknaye, paravnaye, aguznaye
palandin lg. . neselnayene, ropîroznayene, parzûn kerdene, raestene, ropaleknayene, ropîrojnayene, paravnayene, aguznayene, apesnayene, paleknayene, parzûnnayene *hatin palankirin ltb. palan kerîyene, kurtan kerîyene, palik kerîyene, ameyene palankerdene, ameyene kurtankerdene, ameyene palikkerdene
m. neselnayis, parzûnkerdis, ropaleknayis, raestis, ropirojnayis, paravnayis, apesnayis, paleknayis, aguznayis, parzûnnayis n.
lg. tan dayene, kunês kerdene, nûsk dayene, nûsk kerdene, kus kerdene, ton dayene, tane cidayene
palanfiros m/n. palanrotox, kurtanrotox n.
palanfirosî m. palanrotoxîye, kurtanrotoxîye, palanrotoxênî, kurtanrotoxênî m.
palanga m. palanga m.
palanker m/n. palanderz, kurtanderz, palundçî, palanvirastox n.
palankerî m. palanderzîye, kurtanderzîye, palundçîyîye, palanvirastoxîye, palanderzênî, kurtanderzênî m.
palankirî rd. palankerde, kurtankerde, palikkerde
palankirin m. palankerdis, kurtankerdis, palikkerdis n.
palas m. pelas, cil, serdl, bêle m., palas n.
m. palase m.
palasqa m. palasqe n.
palasqe m. palasqe n.
palavte m. parzûn, sitozîn, parzûm, parzim, parzo n.
palavtin lg. . neselnayene, ropiroznayene, parzûn kerdene, raestene, ropaleknayene, ropirojnayene, paravnayene, aguznayene, apesnayene, paleknayene, parzûnnayene
m. neselnayis, parzûnkerdis, ropaleknayis, raestis, ropirojnayis, paravnayis, apesnayis, paleknayis, aguznayis, parzûnnayis n.
palamut 1)belû (m) 2)şabelû (m)
palan cile (m), cila herî (m), palane (m), kurtane (m)
palanın geri kaymasını önlemek için ön kısmına bağlanan ip verbend (n), berbend (n)
palaska palasqa (m)