Encamên lêgerînê
paşa 1. paşa 2. paşa (di heyna komara Tirkiyeyê de general) n 3. efendî, axa (dengnekir, biaqil) rd
1. paşan 2. paşa (di heyna komara Tirkiyeyê de general)n 3. efendî, axa (dengnekir, biaqil)rd
paşa gibi yaşamak wekî axa û began dewrana xwe derbas kirin
wekî axa û began dewrana xwe derbas kirin
Wekî axa û began dewrana xwe derbas kirin.
paşa gibi ya­şamak wekî axayan bûn (ji bo kesê ku di hebûn û rihetiyê de dijî)
paşa gönlü bilmek (yek) bi kêfa dilê xwe bûn
(yek) bi kêfa dilê xwe bûn
paşa kapısı qonaxa hikûmetê
qonaxa hikûmetê
paşa olmak bûn leyIan (pir alkol vexwarin)
bûn leylan (pir alkol vexwarin)
paşa paşa efendî efendî, axa axa *paşa paşa oturmuş yemeğini yiyiyor axa axa ji xwe re rûniştiye nanê xwe di xwe
efendî efendî, axa axa * paşa paşa oturmuş yemeğini yiyiyor axa axa ji xwe re rûniştiye nanê xwe dixwe
paşalık 1. paşatî m 2. herêma ku di bin fermandariya paşa de ye
1. paşatî m 2. herêma ku di bin fermandariya paşa de ye dîr
paşazade 1. paşazade 2. kurê qurqur begê (kesê ku miriyê kêf û rihetiya xwe ye) nd
1. paşazade 2. kurê qurqur begê (kesê ku miriyê kêf û rihetiya xwe ye) nd
paşmak bnr başmak
bnr başmak
paşmakçı bnr başmakçı
bnr başmakçı
paş nd 1. arka, geri, art (ön karşıtı) * paş xanî evin arkası * rawestek piçek li paş mala me ye durak evimizin biraz gerisinde 2. geri (geçmiş, mazi) * êdî li paş tiştekî ku ez bêriya wî bikim nîn e artık geride özleyeceğim hiç bir şey yok 3. erte * paş şer savaş ertesi 4.rd arka (arkada olan, arkada bulunan) * bexçeyê li paş xanî evin arka bahçesi 5. der kıç, pupa (gemi, kayık vb. için; arka) 6. kıç (art taraf) 7. mec kıç, popo
paş de avêtin l/bw ertelemek, talık etmek
paş de çûn l/bw çökmek (ilerlemesi durup geriye gitme)
paş de dayîn l/bw geri tepmek * çekê bi paş de da silah geri tepti
paş de hatin l/bw geri tepmek
paş de man arkada kalmak.
l/bw geri kalmak
paş de xistin l/bw ertelemek
paş gep ant art avurt
paş piştê ketin l/bw koynuna girmek
paş stûyê xwe xurandin kırıp boynunu gitmek, eliboş dönmek
paş-esmandev ant/nd art damak
paş-esmandevî rz/rd art damaksıl
paşa n paşa
paşandin m itiraz etme
l/gh itiraz etmek
paşatî m paşalık
paşatîya zavê gelinin damat evine gelmesiyle başlayan ve damadın gerdeğe girmesine kadar devam eden süre
paşavêj rd geri tepmeli
paşavêjî m geri tepme
paşayê keremê iyilikler sahi Allah
paşayîn h sonradan
paşazade nd paşazade
paşazadetî m paşazadelik
paşbav nd/rd 1. babasının ölümünden sonra doğan çocuk 2. babası ölmüş çocuk, yetim
paşbêj dedikoducu.
nd/nt dedikoducu
paşbêjî dedikodu.
m dedikoduculuk
paşbêjî kirin dedikoduculuk etmek (veya yapmak)
paşber nd diğerinden sonra doğan çocuk (çoğu yerde erkek çocuk için)
paşber (i) lşk/n artçı
paşbereyî m cephe gerisi
paşbir lşk/n artçı
paşbirî lşk/m 1. artçılık 2. çevirme
paşçav nd göz ardı
paşçav kirin l/gh göz ardı etmek
paşçavkirin gözardı etmek
paşcephe m cephe gerisi
paşdaçek rz/m art edat
paşdan rz/m art ek
paşdanî ard ek, sonek.
rz/m sonek
paşdaniya alavî rz/nd araç soneki
paşdaniya biçûkker rz/nd küçültme soneki
paşdanîya çawahî niteleme soneki
paşdaniya çawaniyê rz/nd niteleme soneki
paşdaniya pêwendî rz/nd bağıntı soneki
paşdanîyên biçûker rz küçültme sonekleri
paşdank ard ek, sonek.
rz/m sonek
paşdar lşk/n artçı
paşdarî lşk/m artçılık
paşdawî m bitim, nihayet
paşde gıyaben.
paşde avêtin ertelemek, tecil.
paşdeavêtî rd ertelenmiş, ileriye atılmış
paşdeavêtin m erteleme, talık
paşdeçûn m çöküş (ilerlemesi durup geriye gitme)
paşdehêl rd geriletici
paşdek rz/m sonek, art ek
paşdeman m geri kalma
paşdemanî geri kalmışlık.
paşdemayî rd geri kalmış
paşdemayîn m 1. geri kalma 2. gerilik
paşdemayîtî m geri kalmışlık
paşderk m arkalık, kapı sürgüsü
paşderkî rz/rd art çıkışlı
paşdexîn rd erteleyici
paşdexistin m erteleme
paşdir rd dedikoducu
paşdoş kirin l/gh artık yapmak (çaydan türev yapmak)
paşdoşkirin m artık yapma (çaydan türev yapma)
paşê h 1. sonra, sonradan, ardından, arkasından, akabinde 2. sonra (yoksa, aksi halde)
paşê dê bizanin ku nîsk bikevir e dünyanın kaç bucak olduğunu anlar
paşebere rd son doğan çocuk
paşeherêm m art bölge
paşek rz/m sonek
paşeng lşk/n artçı
paşengî lşk/m artçılık
paşenî m cephe gerisi
paşepaş h gerisin geri, gerisin geriye
paşepaş çûn gerisin geri gitmek, gerisin geriye gitmek
paşeroj m gelecek, ati (daha gelmemmiş yaşanacak zaman; istikbal) * ew der barê paşeroja me de biryar dide geleceğimiz hakkında o karar veriyor
paşeroja (tiştekî) bûn ardı kesilmek
paşerojzan nd/nt gelecek bilimci
paşerojzanî m gelecek bilimi
paşerok m gelecek, ati
paşewa nd/nt halef
paşewar n eski yerleşim yeri
paşezînk m terki, at terkisi
paşgîn rz/m sonek sonek
paşgir rz/m sonek
paşgir (ii) nd/nt hami, koruyan, kollayan
paşgira çawaniyê niteleme soneki
paşgirî m hamilik
paşgiryên biçûker rz küçültme sonekleri
paşgo rd dedikoducu
paşgotin m 1. sonsöz 2. aleyhte konuşma, dedikodu
paşgotinî m dedikodu, aleyhte konuşma
paşgotinî kirin dedikodu etmek (veya yapmak), aleyhte konuşmak
paşgotinîya (yekî) kirin aleyhte konuşmak, arkadan söylemek
paşgoyî m dedikoduculuk
paşgoyî kirin dedikoduculuk etmek (veya yapmak)
paşguh nd kulak ardı
paşguh kirin l/gh kulak ardı etmek
paşguhkirin m kulak ardı etme
paşgurd m gergi iplerini askıya alan değnek
paşhatî rd 1. ardıl, halef 2. artçı (geçmiş bir sanat veya edebiyat çığırını sürdüren sanatçı, hareket)
paşhatîbûn m ardıllık
paşhatîtî m ardıllık
paşî art, son, hitam.
m 1. art, peş, arka 2. son * paşiya kar işin sonu 3. geçmiş * paşiya wan xerab bû geçmişleri kötüydü 4. geri (hayvan için; boşaltım organının dışı) 5.rd son (en arkadan bulunan) * vagona paşî son vagon
paşî bi gû bûn sonu bok olmak (kötü olmak)
paşî hatin hitam bulmak.
paşî lê anîn l/bw 1. sonlamak 2. ardını almak (veya getirmek) 3. kökünü (veya kökünde) kazımak
paşî lê hatin l/bw ardı kesilmek
paşî pê anîn (an jî neanîn) sonunu getirmek (veya getirememek)
paşîbir m arkadan çevirme
paşîbirê jê stendin (birini) arkadan çevirmek
paşik m kafiye
paşikê h sonradan
paşil m 1. koyun (göğüsle giysi arası) * di paşila xwe de vedişêre koynunda saklıyor 2. koyun (yatmakta iken; kollar arası, kucak) * gava ku pîra min li mala me dimîne, ez di paşila wê de radikevim ninem bizde bulunduğu zamanlar onun koynunda yatıyorum
paşil (ii) rd hamile, gebe
paşil bûn l/ngh hamile olmak
paşila (yekî) de raketin (razan an jî ketin xewê) koynunda uyumak di
paşila hev de koyun koyuna * di paşila hev de razane koyun koyuna yatmışlar di
paşila xwe de kirin xewê koynunda yatırmak
paşilbûn m hamile olma
paşimt nd/nt rakip
paşimtî m rakiplik
paşîn (i) m cumartesi
paşîn (ii) m itiraz
paşîn (iii) rd 1. son (ilk karşıtı) 2. son (en arkadan bulunan) * vagona paşîn son vagon 3. son (artık ondan ötesi veya başkası olmayan)
paşinê h sonradan
paşîne ant/m topuk (ayak)
paşînê h sonra
paşing m 1. son, ahir 2. lşk/n artçı
paşingî lşk/m artçılık
paşînî (ii) rd sonraki
m cumartesi
paşîv sahur, gece yenilen yemek.
m 1. sahur 2.rd sahur (bu yemeğin yendiği vakit)
paşîva xwe xwarin sahur yemeğini yemek
paşîvan lşk/n artçı
paşîvanî lşk/m artçılık
paşîya (tiştekî) anîn (bir işin) sonunu getirmek
paşîya (tiştekî) neqedîn ardını kesmek
paşîya (yekî) bi xêr be (birinin) sonu hayırlı olsun
paşîya arikê (an jî esmanê dev) ant damak eteği
paşiya paşîn h sonunda
paşîya paşîn sonunda, nihayet
paşîya tirê hê li min kezîkurê at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak
paşîya tirê hê nû kezîkurê akşamdan sonra merhaba (veya sabahlar hayrolsun)
paşîyê pê anîn arkasını getirmek
paşketî rd gerilemiş olan
paşketin m 1. gerileme 2. biy gerileme (bir organın, bir dokunun evrim geçirmesi veya bir yapının basitleşmesi)
paşketindar rd gerilek, gerilemeli
paşketindarkî h gerilemelice
paşketinî m gerileyiş
paşkî h gerisin geri (veya gerisin geriye)
paşkî (i) rz/m art ses
paşkî çûn l/ngh gerisin geri gitmek
gerisin geri gitmek
paşkî hatin gerisin geri gelmek
paşkîçûn m gerisin geri gitme
paşkivan n eyerin arka karpuzu
paşko m 1. ek, ilave (bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça) * paşkoyê rojnameyê gazetenin eki 2. nd/nt kuyrukçu * divê ku hunermen ne paşkoyê tu siyasetekê be sanatçı hiçbir siyasetin kuyrukçusu olmamalı
paşkok rz/m sonek
paşku g çünkü * ez vî karî nakim paşku heqê wî hindik e bu işi yapmak, çünkü ücreti az
paşkur m yaka (giysi yakası)
paşlandik nd son doğan çocuk
paşling m çelme
paşling avêtin çelme atmak (veya takmak)
paşling avêtin ber (yekî) (birine) çelme atmak, bağdalamak
paşma n bakiye, arta kalan
paşmag bnr paşmak
paşmagirî m kalıtçılık, mirasçılık
paşmak m kalıt, miras
paşmakgir nd/nt kalıtçı, mirasçı
paşmakîtî m soya çekim
paşman m miras
paşmaşe m topta güle atan bir maşa
paşmayî rd 1. geri, köhne (gelişmemiş) * ramaneke paşmayî geri düşünce
paşmayî bûn l/ngh köhnemek, köhneleşmek
paşmayî hiştin l/gh geri bıraktırmak
paşmayîbûn m köhneme, köhneleşme
paşmayîhiştin m geri bıraktırma
paşmende rd 1. geri kalmış, geride bulunan 2. geri kalmış
paşmendetî m geri kalmışlık
paşmendî m geçmiş (bu güne göre geride kalmış olan zaman, mazi)
paşmêr nd/nd 1. hakmî, himayeci, koruyan, koruyucu kimse 2. lşk/n artçı
paşmêrî m 1. hamîlik, himayecilik 2. lşk artçılık
paşmîr vezir.
n bey yardımcısı
paşna h sonra, sonradan
paşnav soyadı.
n soyadı
paşnayî m gelecek (daha gelmemmiş yaşanacak zaman; istikbal, ati) * ji bo paşnaya me ev tiştekî baş e geleceğimiz için bu iyi bir şey
paşnê h ardından, arkasından, akabinde
paşnig bnr paşling
paşnot n bölüm sonu notu
paşopê h gerisin geri, gerisin geriye
paşpanî m mahmuz, topak (tavukgillerin ve bazı kuşların ayakları ardında bulunan boynuz yapısındaki sivri uzantı)
paşpanik nd art damak
paşpanîk m 1. mahmuz, topak (tavukgillerin ve bazı kuşların ayakları ardında bulunan boynuz yapısındaki sivri uzantı) 2. tasma (nalın ve terliğin ayağı tutan meşin bölümü)
paşpanika dev ant/nd art damak
paşpaşînî h sonunda
paşpaşk m geri dönüþ
paşpaşkî h gerisin geri (veya gerisin geriye)
paşpaşkî çûn gerisin geri gitmek
paşpaşkî hatin gerisin geri gelmek
paşpaşko h gerisin geri, gerisin geriye
paşpê ters.
h 1. ardın ardın, arka arka, gerisin geri (veya gerisin geriye), töskürü 2. rd/h ters, tersine * her îşê te paşpê ye her işin terstir
paşpê çûn gerisin geri gitmek
paşpê hatin gerisin geri gelmek
paşpêkî tersine.
h 1. gerisin gerisince 2. geri geri (çekilme) 3. tersine 4. ters yüz
paşpêkî çûn ters gitmek.
geri geri gitmek
paşpêkî hatin ters gelmek.
paşpen m gıyap
paşpenî rd 1. gıyabî 2. (birinin) arkasından * paşpenî wê pesnê wê dan arkasından onu övdü 3. h gizli gizli, el altında, arkadan arkaya
paşpenî (yekî) gıyabından * paşpenî we gotinên baş ji bo we gotin gıyabınızdan sizin için güzel sözler söyledi
paşpenî jê xeber dan arkadan söylemek
paşpenî ji (yekî) qise kirin arkadan söylemek
paşperde rd 1. perde arkası, gizli, örtülü 2. perde arkası olan, gizlenen (özellikle örtünen ve erkeklere görünmek istenmeyen kadınlar için) 3. m gerdek
paşperdeyî rd gizli, örtülü
paşpêşî m kelime oyunu
paşpêyî rd tersi
paşpidî n art diş eti
paşpirtik rz/m sonek
paşqeft nd el ayası ileride olmak üzere orakla biçme biçimi
paşqertaf rz/m sonek
paşrew nd/nt halef
paşroj m 1. gelecek (daha gelmemmiş yaşanacak zaman; istikbal, ati) 2. yedek, tasaruf
paşrojî tasarruf.
paşrojmendî m 1. tasarruf (idareli tüketme) 2. ekonomi, iktisadiyat (aşırı harcamalardan sakınma)
paşrojmendî kirin tutumlu davranmak, ekonomik davranmak
paşrû n arka yüz
paşsiqulîk m ense
paşsiruşt fel/m doğa ötesi, metafizîk
paşsiruştî fel/rd doğa ötesi, metafizik
paşstû m ense * ji beriya xwe kemnikeke biçûk deranî, pê rûyê xwe û paşstûyê xwe malaşt cebinden küçük bir mendil çıkardı, yüzünü ve ensesini sildi
paşteng bnr paldim
paşûpê h gerisin geri (veya gerisin geriye)
paşûpê çûn gerisin geri gitmek
paşûpê hatin gerisin geri gelmek
paşve gıyaben.
paşveavêtin m geri atma
paşveavêtina topê lşk seğirdim
paşveber rd geriletici
paşveçûn m 1. gerileme 2. geri tepme
paşveçûndar rd gerilek, gerileyici
paşvekişîn lşk/m gerileme, geri çekilme, ricat
paşveman m geri kalma
paşvemanî m gerilik
paşvemayî rd 1. geri, gerici 2. geri kalmış 3. m kalıntı
paşvemayîn m geri kalış
paşvemayîtî m geri kalmışlık
paşverû rd/nt gerici, mürteci
paşverûtî gericilik, irtica.
m gericilik, irtica
paşverûxwaz rd/nt gerici, mürteci
paşverûxwazî m gericilik
paşverûyî rd irticaî
paşvexistin m geriletme
paşvexwaz rd/nt gerici, mürteci
paşvexwazî m gericilik, irtica
paşwer halef.
paşwext rd gecikmeli
paşwextî rd gecikmeli
paşxane m arkaplan, begraund
paşxistî rd ertelenmiş olan
paşxistin m erteleme
paşxistinbar rd ertelenebilir
paşxistinxwaz rd erteleme yanlısı
paşxwarin m ağır yemeklerden sonra yenen şeyler
paşzîn n 1. eğere atılan heybe 2. eyerin arka karpuzu
paşzînk n eğere atılan heybe
paş 1. pişt 2. dawî
(hoker) aliyê bi gelemperî berê mirovî ne lê ye, aliyê ne li ber çavan: Li paş xwe zivirrî lê ti kes nedît. ne aliyê bi gelemperî tiştek ber bi wê ve dimeşe: Em pirr li paş mane. jê dûr: Divê mirov xwe ji agir bide paş daku neşewite..
Dijwate: pêşNêzîk, pişt.
Bikaranîn: Lêker: paş ketin, paşve man, paş xistin, paş kirin. Navdêr: paşketin, paşveman, paşxistin, paşkirin Rengdêr: paşbirî, paşxistî.
ji: Ji partî paš, avestayî pas-ča. Herwiha farsiya kevn pasā, pehlewî pas, farisî pas..
: paş-, paşbend, paşbendik, paşbendî, paşeroj, paşerojî, paşgo, paşî, paşîv, paşko, paşnîvro, paşve, paşvetir
paş baranê ga cil kirin piştî bûyerê lez dan xwe
paş bêj (navdêr, mê) pirbêj duzirnan, qirpal.
ji: paş +-bêj
paş guhê xwe ve neavêtin (biwêj) xem jê xwarin, terkexemî tê de nekirin, bala xwe danê, guh dan tiştekî, tiştek piştguh nekirin, ihmal nekirin, pûte pê kirin, bayex pê dan, hemêt pê dan, ihtimam pê dan, îtina pê kirin, dîqet danê, xemxwerî kirin, giringî danê, muhim hesibandin.
Herwiha: paş guhê xwe ve nehavêtin.
Dijwate: paş guhê xwe ve avêtin. Navdêr: paşguhêxweveneavêtin mê.
ji: paş + guh + -ê + xwe + ve + ne- + avêtin.
: paşguhêxweveneavêj, paşguhêxweveneavêjî, paşguhêxweveneavêtî.
: paşguh nekirin: Çekî: dávat pozor, věnovat pozornost, Esperanto: atenti, Fînlandî: kiinnittää huomiota, huomioida, ottaa huomioon, Îng.: to pay attention, Îdoyî: atencar, Polonyayî: zwracać uwagę, Îsp.: prestar la atención (to a person), poner la atención (to an idea or thing)
paş kirin (lêker)maliştin, sibirge kirin, pak kirin, fişxan kirin, rêş kirin.
ji: paş + kirin
paş xistin (lêker)(Binihêre:) paş
paş- pêşgir, post-, ante-, tişta/ê ku li paş tiştek din e yan tiştê ku piştî tiştek din tê yan hatiye kirin yan qewimiye: paşnav, paşrew, paşmodernîzm.
Dijwate: pêş-, pre-, ante-.
ji: paş
paşa (navdêr) serokê welatekî (bi taybetî yê ku ne bi hilbijartinan bo demek diyarkirî hatiye ser desthilatê lê yê ku ta mirina xwe serok e).
Herwiha: paşe paşah paşeh padişa padişah padişe padişeh padîşa padîşah padşa padşah padşe padşeh şa şah şeh.
Hevwate: melik melîk qiral qral.
ji: jiari, hevreha soranî پاشا (paşa), farisî پادشاه (padişah), pehlewî patexşah, hexamenîşî pati-xşayeth-, têkilî paye + şah..
: paşanişîn paşanişînî paşatî paşayane paşayî
paşan (soranî) hoker, paşî, piştre
paşatî (navdêr, mê) şahîtî, melikî, mîrî, qiralî, mîrtî, mîrbûn.
Herwiha: paşayî.
ji: paşa + -tî
paşavêjî (navdêr, mê) wejen.
ji: paş +-avêjî
paşayane (rengdêr) bi awayekî paşa, mîrane.
ji: paşa + -ane
paşbar (rengdêr) rajêrbar.
ji: paş +-bar
paşbazarr (navdêr, mê) duşem.
Herwiha: paşbazar.
Têkildar: paşîn.
Bikaranîn: Devoka Entabê, Semsûrê.
ji wêjeyê: Em ji Duşemê re jî dibêjin: Paşbazarê.
ji: paş- + bazarr (yekşem)
paşbêj kesê ku kurtepistan digerîne
(rengdêr) kesê li piştango ne li nik mirov bi ne çakî behsê mirovî dike, durû
paşbêjî kurtepist
(rengdêr) wekî mirov dijî yekî gotinên kirêt bi bêje û dema ne cem mirovî
paşbêjî kirin (lêker) bêrûmetî kirin, têxurîn.
ji: paşbêjî + kirin
paşbend 1. ji dawiyê ber bi destpêkê; çep 2. paşgir *“kitêba meriyan, paşbendî tê xwendin”
(navdêr, mê) (rêzman) paşpirt, paşgir.
Dijwate: pê2bend
paşbendik (navdêr, mê) ew peyv yan peyvik yên dikevin dû hin peyvan û peyvên nû jê tên çêkirin yan jî fonksiyonên nû didin peyvê.
Hevwate: paşgir, paşgirek, paşgirk.
Dijwate: pêşbendik, pêşgir, pêşgirek, pêşgirkLîsteya paşbendikên kurdî, -a, -ahî, -an, -atî, -ayî, -cî, -cîtî, -çî, -çîtî, -dar, -darî, -der, -derî, -dêr, -dêrî, -e, -ek, -eka, -eke, -ekê, -ekî, -geh, -i, -istan, -istanî, -ik, -î, -k, -kar, -karî, -ker, -kerî, -mend, -mendî, -ok, -okî, -stan, -stanî, -tî, -war, -warî, -wer, -werî, -xane, -yî
paşberek di şeran de eniya ku li paşiyê disekine
paşbir (navdêr, mê) paşing, paşîvan, paşmêr, dimdar.
ji: paş +-bir
paşbirî (rengdêr) paşingî, paşîvanî, paşmêrî.
ji: paş +birî
paşdabirin (navdêr, mê) paşvezivirîn, paşvekêşan, paşvebizivîn, :tirombêla xwe pîçek paşdabibe da cihê ya min jî hebe
paşdaçek (navdêr, mê) postpozisyon, daçekên ku dikevin pey peyva serekî: Di gotina di kitêbê de peyvika de paşdaçek e..
Dijwate: pêşdaçek. Têkilî: dordaçek navdaçekPaşdaçekên kurdî de, da re, ra ve, va.
ji wêjeyê: Lê di kurdî de ji bilî pêşdaçekan (prepositions) herwiha gelek paşdaçek (postpositions) jî hene. Ew bi piranî di eynî demê de bi pêşdaçekan re tên bikaranîn... Hin caran jî paşdaçek bêyî pêşdaçekan tên bikaranîn lê di rastiyê de kurtkirina pêşdaçek + paşdaçekan in.
paşdaçûn (navdêr, mê) paşveçûn, jibo alîyê piştê vegerîn, paşveçûn, :dujimin jiber gurzên kujekên pê2mergehan paşdaçûn
paşdanî (navdêr, mê) parkît, paşgir, paşqertaf, paşpirtik, xurdepaş, paşdank, dawîne, dawînk, dûpaşk, paşkok.
ji: paş +-danî
paşdank (navdêr, mê) paşbend, paşgir
paşdeman pêşdeneçûn
paşdir segê har
(rengdêr) segê har, segê kulana yê dirinde
paşê piştî vê û ne niha
paşe 1. torin 2. desthilat *“kereng tên ji kaşan, xwarina ker û cehşan çi dike li mala paşeyan”
paşecar (rengdêr) cara paşin, kurt û kirmancî, li dawîyê, cara domahîkê
paşekî (navdêr, mê) epîlog, paşgotin, serencam
paşeme (Zazaki) (navdêr) pêncşemHefte bi zazakî, yewşeme, dişeme, sêşeme, çarşeme, paşeme, îne, şeme
paşepêl dijî aliyê rast
paşepêl li xwe kirin (kincek) aliyê piştê dan pêşiyê, ê pêşiyê jî dan piştê û wisa li xwe kirin
paşepêl siwar bûn berê xwe dan boçika sewalê û pişta xwe dan sêrê wê
paşepelo li kerê siwar kirin (biwêj) rezîl û riswa kirin. leylaye li nav kolane bihar paşepelo li kerê siwar kir.
paşeroj (navdêr, mê) dema borî, rojên çûyî, dema bêt, rojên hê nehatiye.
Herwiha: paşroj.
Bide ber: pêşerojAgadarî! Li ser bikaranîna peyva paşeroj bi wateya dema bêt yan dema borî lihevkirin di navbera zimannasên kurdî de peyda nebûye. Paşeroj, wek pêşerojê jî, bi herdu wateyên dijhev tê bikaranîn. Ji ber hindê, em pêşniyar dikin ku li şûna wan hin peyvên din bên bikaranîn. Yan jî dema bikarîner paşerojê û pêşerojê bixebitîne, bila herdem ji xwendevan yan bihîstvanên xwe re diyar bike ka wan bi çi wateyê bi kar tîne.(Binihêre:) ayinde, bêtî, dahatû, dûroj, diwaroj, misteqbel, siberoj.
ji: paş- + -e- + roj.
: paşerojane, paşerojî
paşerojane (rengdêr) bi awayekî paşeroj.
ji: paşeroj + -ane
paşerojî (navdêr, mê) rewşa paşerojbûnê.
ji: paşeroj + -î
paşewar (navdêr, nêr) (navdêr, mê) lêger, vekoler
paşgir (r) qertafa ku tê dawiya peyvan wek: mêranî, razdar, cengawer...; paşpirtik, paşbend
(navdêr, mê) ew peyv yan peyvik yên dikevin dû hin peyvan û peyvên nû jê tên çêkirin yan jî fonksiyonên nû didin peyvê.
Hevwate: paşbendik, paşgirek, paşgirk.
Dijwate: pêşbendik, pêşgir, pêşgirek, pêşgirkLîsteya paşgirên kurdî, -a, -ahî, -an, -atî, -ayî, -e, -geh, -i, -istan, -ik, -î, -k, -ok, -stan, -tî, -xane, -yî
paşgirek (navdêr, mê) ew peyv yan peyvik yên dikevin dû hin peyvan û peyvên nû jê tên çêkirin yan jî fonksiyonên nû didin peyvê.
Hevwate: paşbendik, paşgir, paşgirk.
Dijwate: pêşbendik, pêşgir, pêşgirek, pêşgirkLîsteya paşbendikên kurdî, -a, -ahî, -an, -atî, -ayî, -cî, -cîtî, -çî, -çîtî, -dar, -darî, -der, -derî, -dêr, -dêrî, -e, -ek, -eka, -eke, -ekê, -ekî, -geh, -i, -istan, -istanî, -ik, -î, -k, -kar, -karî, -ker, -kerî, -mend, -mendî, -ok, -okî, -stan, -stanî, -tî, -war, -warî, -wer, -werî, -xane, -yî
paşgirk (navdêr, mê) ew peyv yan peyvik yên dikevin dû hin peyvan û peyvên nû jê tên çêkirin yan jî fonksiyonên nû didin peyvê.
Hevwate: paşbendik, paşgir, paşgirek.
Dijwate: pêşbendik, pêşgir, pêşgirek, pêşgirkLîsteya paşbendikên kurdî, -a, -ahî, -an, -atî, -ayî, -cî, -cîtî, -çî, -çîtî, -dar, -darî, -der, -derî, -dêr, -dêrî, -e, -ek, -eka, -eke, -ekê, -ekî, -geh, -i, -istan, -istanî, -ik, -î, -k, -kar, -karî, -ker, -kerî, -mend, -mendî, -ok, -okî, -stan, -stanî, -tî, -war, -warî, -wer, -werî, -xane, -yî
paşgo pêvek, îlawe
paşgotin 1. gotina dawiyê 2. kurtepist
(navdêr, mê) epîlog, serencam, paşekî, nivîsara dawiya pirtûkê.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: پاشگۆتن.
Dijwate: pêşgotin.
ji: paş-+ gotin
paşgotin kirin (lêker)(Binihêre:) paşgotin
paşgotinî (navdêr, mê) li piş hinekan axaftin. Filankes paşgotiniya filankes dikir.
Bikaranîn: Lêker: paşgotinî kirin. Navdêr: paşgotinîkirin Rengdêr: paşgotinîkirî.
Hevwate: navkişandin, pişt têdan, xîbet, zem, kurtepist, zem kirinBi Zaravayên feylî: xusb,xusp, soranî: zem, zazakî: zem
paşgotinî kirin (lêker)(Binihêre:) paşgotinî
paşgotinîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye paşgotinî kirin
paşgotinîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) paşgotinî
paşguh nekirin (biwêj) xem jê xwarin, terkexemî tê de nekirin, bala xwe danê, guh dan tiştekî, tişt tiştek piştguh nekirin, tiştek tiştek paş guhê xwe ve neavêtin, ihmal nekirin, pûte pê kirin, bayex pê dan, hemêt pê dan, ihtimam pê dan, îtina pê kirin, dîqet danê, xemxwerî kirin, giringî danê, muhim hesibandin.
Dijwate: paşguh kirin. Navdêr: paşguhnekirin mê.
ji: paşguh + nekirin.
: paşguhneker, paşguhnekirî.
: paşguh nekirin: Çekî: dávat pozor, věnovat pozornost, Esperanto: atenti, Fînlandî: kiinnittää huomiota, huomioida, ottaa huomioon, Îng.: to pay attention, Îdoyî: atencar, Polonyayî: zwracać uwagę, Îsp.: prestar la atención (to a person), poner la atención (to an idea or thing)
paşguhkirî (rengdêr) îhmalkirî, balnedayî
paşguhnekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye paşguh nekirin
paşgurd (navdêr) amûrek tevnê
paşhatî (navdêr, nêr) xelîf.
Bikaranîn: Navdêr: paşhatîbûn
paşhatîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) paşhatî
paşî dawî
1. pişt re (hoker) , piştî tiştekî, dû tiştekî re, piştî ku tiştek bibe: Ez dê biçim malê û paşî bêm.(navdêr, mê) aliyê piştê yan aliyê dûr: Çû paşiya odeyê rûnişt. qûn.
Hevwate: Li gel wate 1: dûra, dûre, dûvra, dûvre, piştra, piştre.
Dijwate: pêşî.
Bide ber: dawî.
ji: paş + -î. Gotinên pêşiyan: yê pêşî bi gotina yê paşî nizane (herêma Botan).
: paşîn
paşî jê stendin (biwêj) ji bo serketine mevziyeke pir girîng girtin. bi alîkariya emerîkaye, leşkeren îsraîlpaşî ji erebati stendin.
paşî ji dest çûn (biwêj) tek çûn. erk winda kirin, bêhn bi ser ketin. tir kirin. wîjî wer hevî nedikir, lê hew dît ku paşîji dest çûye jî. çima ku li cem jinike paşî ji dest çû, eledîn gelekî bi şermiye ket. (argo)
paşîberdan (navdêr, mê) ketin dû karekî kesekî yan dozekê
paşîhatin (navdêr, mê) bi dawîhatin, kutakirin, kutabûn, bi domahîk hatin
paşik (navdêr, mê) gêzî, havlêk, kinoşe, melkes, sivnik, zilke, sipirge.
ji: paş +-ik
paşîk (navdêr, mê) sunne.
ji: paşî +-k
paşil 1. paxil 2. hembêz 3. cêba paşilê *“destê dizan naçe paşilê”
paşil bûn 1. hamile bûn, ducanî bûn 2. xwe spartin yekî û di bin mineta wî de man
paşilpîs (rengdêr) çepel, lewçe, ezmandirêj
paşîn 1. a/ê hera/herî dawiyê 2. axirî
1. têkilî paşiyê (rengdêr) dawîn, axirîn, talîn, ya/yê piştî hemûyan, ya/yê dawiyê, ya/yê taliyê: kanûna dawîn, roja dawîn, dawîn şeva vê mehê, ya/yê li pişt hemû yên din, ya/yê li dû hemûyan.
Dijwate: pêşîn.
ji: paşî + -în
paşîv 1. di sahûra rojiyê de danê xwarinê 2. xwarina danê nîvê şevê
(navdêr, mê) xwarina piştî şîvê (bi taybetî xwarina mirovên rojîgir bi şev radibin û dixwin daku roja bêt birojî bin).
Têkildar: fitare.
Bide ber: firavîn, şîv, taşt.
ji: paş + şîvBi zaravayên din, Kurdî (Soranî): parşêw, Kurdiya başûr: paşêw, Hewramî: parşew.
: paşîvî, paşîvxwer
paşîvan (navdêr, mê) paşing, paşbir, paşmêr, dimdar.
ji: paşî +-van
paşîvanî (navdêr, mê) paşingî, paşbirî, paşmêrî.
ji: paşî +-vanî
paşîvî (navdêr, mê) rewşa paşîvbûnê.
ji: paşîv + -î
paşiya (yekî) çirteçirt kirin (biwêj) tirsîn. ere, ew wisa diaxive, lê ez baş dizanim ku paşiya wî jî çirteçirt dike, (argo)
paşiya (yekî) şil bûn (biwêj) xwedî tawan an jî kemasiyeke bûn. paşiya wî şil nebuya, niha me nikaribû xwe ji zimanê wî xelas bikira. (argo)
paşiya jiyan û cîhanê (navdêr, mê) dûm,dawiya dinê,dûma dinê,rabûn, hilhatin (li gor dînî bi taybetî rabûna mirovan piştî bidawîhatina dinyayê): Roja qiyametê(roja tê bawerkirin ku hemî mirovên mirî dê ji gorrên xwe rabin û yên qenc dê biçin biheştê û yên gunehkar biçin dûjehê), qerebalix, dengûdor, heytûhot.
Herwiha: qîyamet.
Bide ber: qîmet.
ji: Ji kurdî.
: qiyametî
paşiya xwe şil kirin (biwêj) tawanek pek anîn. wîpaşiya xwe şil kiriye, tûkare be vir. (argo)
paşiyê pê re negirtin (biwêj) cesaret nekirin. wî jî ew dixwest, lê paşiye negirt ku xwe biaveje pesîra wan û ji wan bistîne. (argo)
paşketî (rengdêr) deyndar, damayî.
ji: paş +ketî
paşketin (navdêr, mê) gîrobûn, paşveman, paşdaman
paşketinî (navdêr, mê) berepaşçûnî.
ji: paşketin +-î
paşkevtî (rengdêr) paşvero
paşkî (navdêr, mê) berepaş, paşpê, paşpaşkî, belepaş, paşû pê.
ji: paş +-kî
paşkî çûn (lêker) berepaş çûn.
ji: paşkî + çûn
paşkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) paş
paşko (navdêr, mê) pêvek, zêdek, îlawe, ataşman, veser, servehî, tişta/ê ku li tiştek din hatiye zêdekirin.
ji: paş- + -ko.
: paşkoyî
paşkoxî kirin (biwêj) ıxanet kirin. heke qoriciyen wî gundîpaşkoxî nekirina ew e rizgar bibûna.
paşkoyî (navdêr, mê) rewşa paşkobûnê.
ji: paşko + -yî
paşling 1. feşk, pêxem 2. pêavêtinber
paşma (navdêr, mê) mîras, berma, jêma, mîrat, mîrate
paşmagir (navdêr, mê) pêna, mîratgir.
ji: paşma +-gir
paşmak (navdêr, mê) mîras, mîrat, malê kesekî mirî ku bo pirranî bo zarrokên wî dimîne: Babê wan mir û malê wî bo paşmak bo zarrokên wî..
Herwiha: paşmakxwer, paşmakxor, paşmakxur, paşmakwergir, paşmakstîn.
ji: paş + man - -n + -k
paşmakdar (rengdêr) zikmakî.
ji: paşmak +-dar
paşmakdaritî (navdêr, mê) paşmakitî, paşmayitî.
ji: paşmakdar +-itî
paşmakgir (navdêr) mîrasgir, waris, kesên ku dibin xwedanê malê kesekî mirî: Babê wan mir û ew bûn paşmakgirên malê wî..
Herwiha: paşmakxwer, paşmakxor, paşmakxur, paşmakwergir, paşmakstîn.
ji: paşmak + -gir.
: paşmakgirî, paşmakgirîtî
paşmakgirî (navdêr, mê) rewşa paşmakgirbûnê.
ji: paşmakgir + -î
paşmakî (navdêr, mê) paşmakzan.
ji: paşma +-kî
paşmakitî (navdêr, mê) paşmayitî.
ji: paşmak +-itî
paşmakzan (navdêr, mê) paşmakî.
ji: paşmak +-zan
paşmande (rengdêr) zêde, jibermayî, bikarneînayî mayî.
Têkildar: paşmand.
ji: paş û mande
paşmayî (rengdêr) tilp, dûmahî (kitêb), encam.
ji: paş +mayî
paşmayî kirin (lêker) encam dan.
ji: paşmayî + kirin
paşmayîzanî (navdêr, mê) pêmayîzanî, nijad, pêkhatina zikmakî, zikmakzanî.
ji: paşmayî +-zanî
paşmendî (navdêr, mê) rabirdû, bordîn, bihurk, bihêrk, borî, rojborî.
ji: paş +-mendî
paşmîr kizîr
paşnav 1. navê malbatê ê ku pê tê nasîn 2. leqeb
(navdêr, nêr) leqeb, navê malbatê, navê binemalê, ji herdu navên kesekî ew nav yê ku wek yê kesên din yên binemala wê/wî ye: Haco paşnavê Zerdeşt Haco, Zagros Haco û Ciwan Haco ye. bernav.
Dijwate: pêşnav.
ji: paş- + nav.
: paşnavî
paşnavî (navdêr, mê) rewşa paşnavbûnê.
ji: paşnav + -î
paşnivîsî (navdêr, mê) erdbende.
ji: paş +-nivîsî
paşnîvro (navdêr, mê) danê êvarê, piştî nîvroyê lê berî êvarê.
Herwiha: paşnîro, paşnîvroj, piştî nîvroj.
Hevwate: danê êvarê.
Dijwate: berî nîvro.
ji: paş + nîvro.
: paşnîvroyî. Bi soranî: paşnîwero.
Bide ber: êvar, sibe, spêde, şev. Bi soranî: paşnîwero
paşnîvroyî (navdêr, mê) rewşa paşnîvrobûnê.
ji: paşnîvro + -yî
paşnîwero (soranî) (navdêr). Bi kurmancî: paşnîvro, danê êvarê
paşpanî (navdêr, mê) beşa piştê ya binê pî.
Herwiha: paşpahnî, paşpehnî, panî, pehnî
paşpê dijî îstiqameta asayî
(rengdêr) piştûpişt, berevajî, ters, zid
paşpêbûn (navdêr, mê) berevajîbûn
paşpehnî li hirve, sertil li wêve (biwêj) ne bi xêr biçe, heft kevir li peyé
paşpêk (navdêr, mê) paşko, zêdek, pêvek.
ji: paşpê +-k
paşpêkî dijayetiya aliyê asayî
(navdêr, mê) berevajkî, beroçeqî, terskî, paşpê.
ji: paşpê +-kî
paşpêkî çûn (lêker)(Binihêre:) paşpêkî
paşpêkî hatin (lêker)(Binihêre:) paşpêkî
paşpêkî meşîn pişta xwe dan îstiqameta aliyê çûnê û wisa meşîn
paşpêkî siwar bûn berê xwe nedan aliyê çûyînê û wisa siwar bûn
paşpêkirin (navdêr) berevajîkirin
paşpenî dema ku kesek ne li cihê xwe be
paşperde (rengdêr) bûk înan, veguhaztina bûkê
paşpêyî (navdêr, mê) tersî, dij.
ji: paşpê +-yî
paşpirt paşgir, paşbend
paşpirtik (navdêr, mê) paşbendik, paşgir, qertaf, sufîks.
Dijwate: pêşpirtikHin paşpirtik -a -e -im -in -î -bû -iye.
ji: paş- + pirtik.
: paşpirtikî
paşpirtikî (navdêr, mê) rewşa paşpirtikbûnê.
ji: paşpirtik + -î
paşragihandin (navdêr) Ragehîna vegerandî, paşveger.
Hevwate: paşveger, paşveragihîn.
ji: paş + ragihandin
paşrew (navdêr) peyrew, mirîd.
Bide ber: pêşrew.
ji: paş + rewîn - -în.
: paşrewî, paşrewîtî, paşrewtî
paşrewî (navdêr, mê) rewşa paşrewbûnê.
ji: paşrew + -î
paşrojmendî (rengdêr) paşerojeka geş ji xwe ra misogerkirin bi malkirin û dirav civandinê
paşstu (navdêr, mê) past, patik, alî, pate, stukur
paşstû katara stûyî
paşteng qûşa ku davêjin dawiya palanê keran da ku di serejêran de bi ser re neşimite
paşûber (hoker) paşepê, ber bi paş.
ji wêjeyê: Rast e, ez ewqas nêzîkî encama xwe me ku mafê min tune pişta hustuyê xwe bixwerînim û paşûber vegerim..
ji: paş + û+ ber
paşûpê (hoker) paşve, ber bi paş, ber bi wî cihî ve yê ku jê hatiye: Jendermeyan nehêla em li sinorî derbas bibin û em paşûpê vegerrandin..
ji wêjeyê: Piştî têkçûna Hitler ew direve Amerîkayê, nasnama xwe diguhere, bi zilamekî cihû (yahûdî) re dizewice û jibo ku neyê naskirin dest bi propaganda cihûtiyê dike. Piştî lêkolînek dûr û dirêj, hûr û kûr a îstîxbarata Amerîkî, Rinkel tê naskirin û dikeve xefikê, tê girtin û paşûpê li Almanya tê vegerandin.(Lotikxane.com, 9/2006).
ji: paş + -û- + pê
paşve (hoker) ber bi paş.
Herwiha: bi paşda, bi paşde, bi paşva, bi paş da, bi paş de, bi paş va, bi paş ve, paşda, paşde, paşva, paş da, paş de, paş va, paş ve.
Dijwate: pêşve.
Bikaranîn: Lêker: paşve birin, paşve çûn, paşve man, paşve bûn, paşve girtin. Navdêr: paşvebûn, paşvegirtin, paşvebirin, paşveçûn, paşvexistin, paşvedan, paşveanîn Rengdêr: paşveçûyî.
ji: paş + -ve
paşve avêtin (lêker) paşde dan, vekişîn.
ji: paşve + avêtin
paşve birin (lêker)(Binihêre:) paşve
paşve bûn (lêker)(Binihêre:) paşve
paşve çûn (lêker)(Binihêre:) paşve
paşve dan (lêker)(Binihêre:) paşve
paşve girtin (lêker)(Binihêre:) paşve
paşve hatin (lêker)(Binihêre:) paşve
paşve man (lêker) li paşve man, pêş neketin. Navdêr: paşveman.
ji: paşve + man.
: paşvema paşvemayî
paşve xistin (lêker)(Binihêre:) paşve
paşveanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) paşve
paşveavêtî (rengdêr) lipaşxistî.
ji: paşve +avêtî
paşveavêtin (navdêr, mê) girûkirin, texpaş kirin, paşxistin, taloqkirin, taloqdan, hiltepîn, texpaşkirin, hipetikîn.
ji: paşve +avêtin
paşvebirî (rengdêr) paşveçûyi.
ji: paşve +birî
paşvebirin (navdêr, mê) piştûpiştbirin, lê heytandin, paşdabirin, :kuro ma tu fedî na kî hinde di hêye paşvebirin
paşvebûn (navdêr, mê) (Binihêre:) paşve
paşveçûn 1. şundeman 2. vegerîn
(navdêr, mê) jibo alîyê piştê bizivîn
paşveçûnkî (navdêr, mê) bi paşveçûnî.
ji: paşveçûn +-kî
paşveçûyî (rengdêr) (Binihêre:) paşve
paşvedan (navdêr, mê) (Binihêre:) paşve
paşvedar (rengdêr) dereng.
ji: paşve +-dar
paşvedarîtî (navdêr, mê) paşketindarîtî, paşveyîtî.
ji: paşvedar +-îtî
paşvegirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) paşve
paşvehavêtin (navdêr, mê) şûndeavêtin
paşvekişandin (navdêr, mê) paşveçûn, paşvebirin.
ji: paşve +kişandin
paşveman (navdêr, mê) paşketin, gîrobûn
paşvemanî (navdêr, mê) paşdemayîn, şûndamanî.
ji: paşveman +-î
paşvemayî (rengdêr) ne pêşketî, ne kemilî, ne perisî, ne gihiştî.
Herwiha: paşdamayî, paşdemayî, paşvamayî.
ji: paşve + mayî yan (li) paş + vemayî.
: paşvemayîtî
paşvemayîtî (navdêr, mê) rewşa paşvemayîbûnê.
ji: paşvemayî + -tî
paşvero (rengdêr) paşkevtî, kevinperest
paşverû xêrnexwaz
(rengdêr) murtecî, kevneperist, konservatîv, yobaz, fanatîk, fundamentalîst, bêtolerans, bêtehemil
paşverûtî (navdêr, mê) irtica, kevneperistî, konservatîvîzm, konservatîzm, parêzyarî
paşverûxwaz (navdêr, mê) paşverû, paşvexwaz, kevneparêz, kevneperest.
ji: paşverû +-xwaz
paşvesazî (navdêr, mê) (zimannasî) çêkirina peyvên nû bi kurtkirina peyvên heyî: Ajo paşvesaziyek e ji peyva ajotin.
paşvexistî (rengdêr) komkirî.
ji: paşve +xistî
paşvexistin eglekirin
(navdêr, mê) (Binihêre:) paşve
paşvexwaz (navdêr, mê) paşverû, paşverûxwaz, kevneparêz, kevneperest.
ji: paşve +-xwaz
paşvexwazî (navdêr, mê) paşverûtî, paşverûtîx wazî.
ji: paşve +-xwazî
paşvezivirîn (navdêr, mê) paşdabirin
paşwendî (navdêr)paşwendî (rewşa astengkirinê, zerardayînê)
paşwer 1. kesê ku li pey tê 2. serokê ku cihê serokê berê digire
paşwerî serokatiya çend kesan a li pey hev
paşxan (navdêr, mê) tiştên li pişt yan derdorên tiştekî, bûyerên ku bandor li ser filan tiştî heye.
Herwiha: paşxane.
ji wêjeyê: Nûçegihînê/a ku wê bûyerê bike nûçe divê bi wî warî re têkildar be, li ser paşxana bûyerê hinekî agahdar be.(Samî Tan: Nûçe, nûçegihan û neqandina nûçeyan, Azadiyawelat.com, 9/2007).
ji: paş- + xan
paşxistî (rengdêr) (Binihêre:) paş
paşxistin (navdêr, mê) (Binihêre:) paş
paşxwarin (navdêr, mê) xwarina sivik ya ku mirov piştî xwarina serekî dixwe (bi taybetî tiştek şirîn).
Herwiha: paşxarin.
Hevwate: paşxwirak.
Têkildar: paşvexwarin.
Bide ber: pêşxwarin.
ji wêjeyê: Her tişt di nav mesrefê de bûn. Ji xwarinê bigire heta bi vexwarin, pêşxwarin, paşxwarin, çay, qahwe û nizanim çi û çi....
ji: paş- + xwarin.
: paşvexwarinî
paş back
(m.) back
m. the back. Also see: paşê xwe avêtin, li paş, paşveerû, paşverûtî, paşîngê, paşeroj, paşil, paşî
paş ve çûn regress, go back, fall,
paş ve hatin to move back
paş ve xistin to suspend, to postpone
paşdanî (f.) suffix
paşdetir later on, then
paşê (adv.) afterwards
later, then
later
paşê xwe avetin bi v.t. to throw oneself into s.th..
v.t. to throw oneself into s.th..
paşeroj f. past, the past.
paşeroj (rojên borî/çûyî) past, the past days
paşewa successor
paşgir suffix, affix, ending, termination, terminal
paşgo supplement
paşî later on
f. end; heta paşiyê=until the end
paşîalso pişt re then, later on
paşil f. bosom
paşîn (adj.) last, following
paşîngê later.
paşîv (j.) supper
paşko  (conj.) because
paşnav surname
paşqertaf suffix
paşve xistin to adjourn
paşveçûn (f.) retreat, regression, retrogress
paşverû conservative
backward.
paşverûtî f. backwardness
paşverûyî conservatism
paşvexistin adjournment
paş hinter
Rücken
paşbêj Tratsch
paşde xistin aufschieben
übergehen
zurücklassen
paşdo zurück
paşe nachher
paşê anschließend
danach
dann
nach (zeitl.)
spät/später
später
paşepê umgekehrt
verkehrt
paşeroj Zukunft
paşi letzte
letzter
letztes
paşî hinten
Rückseite
paşik Besen
paşil Brust
Brusttasche
Busen
Schaf
Schwanger
paşilbun Schwanger werden
paşîv Nachtessen
paşl Brust
Busen
paşnav Name
paşpê umgekehrt
verkehrt
paşve rückwärts
zurück
paşmak b. ayakkabı
paşmakçı b. ayakkabıcı
paş post. Mem staras post Zîn. Mem li paş Zîn disekine.
paşeroj estonto