Encamên lêgerînê
pên m 1. tekme 2. vuruş * pêna azadiya yekser serbest vuruş
pêna cot sp çift vuruş
pêna goşe sp köşe atışı
pêna serbest sp/nd vuruşu (veya atışı), serbest atış, frikik
pêna serbest a yekser sp serbest vuruş
pênandin m basma
pênas m 1. tanım 2. tarif (bir işin yapılış yöntemini açıklama, belirtme) 3. tarif, tanım (bir şeyin bulunduğu yeri, çevre ile ilgisini belirterek açıklama) 4. kimlik, cüzdan, hüviyet, paso, kimlik belgesi 5. unvan 6. mahles
pênasa neteweyî ulusal kimlik
pênasî m 1. tanı 2. tanıtım
pênaskî h mahles olarak
pênaw m uğur
pênayêbawerkirin rd inanılmaz
pênc n 1. beş (5, V) 2.rd beş ( dörtten bir fazla) (yekî)
pênc libî rd 1. beşli, beşizli 2. beşlik (beş tane alabilen, beşi birarada)
pênc pere nd beşlik (beş lira)
beş paralık (biri) * yekî pênc pereyê dera hanê ye beş paralık bir herif
pênc pere jê çêtir bûn boka nispetle tezek amberdir
pênc pere nestendin (an jî negirtin) beş para almamak
pênc qiruş nd beşlik (beş kuruş)
pênc qiruş nake metelik etmez
pênc qiruş nestendin (an jî negirtin) beş para almamak
pênc qurişan bidiyê heft neqilan kumê xwe hildiavêje on paraya on takla atar
pênc seh beş duyu.
pênc sehker (sehek an jî hest) beş duyu
pênc wext nimêj beş vakit namaz
pêncal mat/m beşgen
pêncane wj/m 1. beşli, muhammes 2. beşli (halk edebiyatında üçlemeli bir bende aynı ölçüde iki dizenin eklemisiyle oluşan manzume) 3. beşlik
pêncane kirin l/gh beşlemek (bir şeyin sayısını beşe çıkarmak)
pêncanekirî wj/m beşleme, tahmıs
pêncanekirin m beşleme (bir şeyin sayısını beşe çıkarma)
pêncanî rd beşlik (beş tane alabilen, beşi birarada) * cezweyê pêncanî beşlik cezve
pêncbare nd beş kat
pêncberane m beştaş oyunu
pênccarî rd beşleme (bir işi beş kez yapma)
pênccarî kirin l/gh beşlemek (bir işi beş kez yapmak)
pênccarîkirin m beşleme
pêncçik mat/m beşgen
pêncek nd beşte bir
pêncêk nd 1. beşte bir 2. mzk/m kuintet
pêncêk (i) m 1. pencik (savaş esirlerinden asker yetiştirmek için ayırılan beşte bir oranın) 2. pencik (kölelik belgesi)
pêncem rd beşinci
pêncemîn rd beşinci
pêncepênc rd beşer, beşer beşer * sêvan pêncepênc bide wan elmaları onlara beşer beşer ver
pêncgah mzk/m pençgâh
pêncgîsnî rd beşleme (bir iş beş kez yapılmış olan)
pêncgîsnî kirin l/gh beşlemek (bir işi beş kez yapmak)
pêncgîsnîkirin m beşlemek (bir işi beş kez yapma)
pêncgoşe mat/m beşgen
pêncî elli.
n 1. elli (50, L) 2.rd elli (kırk dokuzdan bir artık) 3. mec kırk (pek çok) * pêncî car çû û hat kırk sefer gitti geldi (li)
pêncî cihê din gerîn doksan (veya kırk, seksen) kapının ipini çekmek
pêncî derî vekirin seksen kapının ipini çekmek li
pêncî libî nd ellilik ( içinde elli tane bulunan)
pêncî malî gerîn kırk kapının ipini çekmek
pêncî pêncî rd ellişer
pêncî sal kırk yıl (çok uzun bir süre)
pêncî sal e kırk yıllık (çok eski, köklü)
pêncî salî m ellilik (elli yaşında)
pêncik (i) m beştaş oyunu
pêncik (ii) n pençe
pêncîwanî m ellilik ( içinde elli tane bulunan)
pênciyanî m ellilik (içinde elli tane bulunan)
pênciyem rd ellinci
pênciyemîn rd ellinci
pênckenar beşgen.
pênckevirk n beştaş oyunu
pêncla mat/m beşgen
pêncmend rd beşli (üzerinde beş işareti bulunan kâğıt, veya pul)
pênco pênco rd beşer, beşer beşer
pêncok nd beştaş
pêncoke nd beştaş, beştaş oyunu
pêncşem Perşembe.
m perşembe
pêncûdu n pencüdü (tavla oyununda)
pêncûsê n pencüse (tavla oyununda)
pêncûyek n pencüyek (tavla oyununda)
pêncwîk rd/nd beşiz
pêneanîn m 1. sonunu getirememe 2. (birini) yarı yolda bırakma 3. dikiş tutturmama (bir işte veya bir yerde herhangi bir sebeple uzun süre kalmama)
pênebawer rd güvenilmez
pêneewle rd gövenilmez
pêneewletî m güvensizlik
pênegirtî bj/rd bağışık
pênegirtin bj/m bağışıklık
pênekaribûn m 1. baş etmeme, gücü yetmeme 2. elden gelmeme
pêneketî rd 1. yakışıksız, yaraşıksız 2. eğreti (uyumsuz, yakışmamış) * îçlikî pêneketî lê bû gömleği üstünde eğreti duruyordu 3. çirkin * ev celeb libat ji bo jineke binamûs, tiştên pêneketî ne bu davranışlar namuslu bir kadın için çirkin şeylerdir
pêneketî bûn l/ngh 1. yakışıksız olmak 2. eğreti olmak
pêneketîbûn m 1. yakışıksızlık, yaraşıksızlık 2. eğretilik 2. yakışıksız olma 4. eğreti olma
pêneyirîn m acınma
rd acınmak
pênezan rd 1. bilgisiz, vukufsuz 2. yabancı (bir konuda bilgisi tecrübesi olmayan) * ez pênezanê vî karî me ben bu işin yabancısıyım
pêngav m 1. adım (bir adımda alınan yol, bu uzunluk 73 cm sayılır) 2. adım, girişim, hamle, atılım
pêngav avêtin teşebbüs etmek, teşebbüse geçmek.
l/ngh hamle etmek (veya yapmak)
1) adım atmak, girişmek, teşebbüse geçmek (bir işe ilk kez girişmek) 2) atılım yapmak
pêngava xwe neavêtin (cihekî) (bir yere) adım atmamak
pêngavavêj rd/nt hamleci
pêngavavêtin m hamle etme (veya yapma)
pêngavker rd atılımcı
pênijandin m uyuklatma
l/gh uyuklatmak
pênijîn m uyuklanma
l/ngh uyuklamak
pênîr bnr penêr
pênîş m pusula
pênîşandan m 1. (birine) gösterme 2. (birine) öğretme
pênîşandêr m gösterici, projektör (projeksiyon aleti)
pênivîs kalem.
m kalem
pênivîs zirêç kurşun kalem.
pênivîstraş kalem tıraş.
pênûs m 1. kalem 2. kalem (yazı, yazarlık) * bi pênûsa xwe, xwe didebirîne kalemiyle geçiniyor 3.nd/ntkalem (yazar)
pênûs kişandin serê (üstüne) kalem çekmek
pênûs tûj kirin kalem açmak
pênûs xebitandin kalem oynatmak (yazı yazmak)
pênûsa hibrî nd dolma kalem
pênûsa rêjiyî nd kurşun kalem
pênûsa rijî nd kurşun kalem
pênûsa zirîçî nd kurşun kalem
pênûsdank m kalemlik
pênûsgêç m tebeşir
pênûsjen nd/nt kalemşör
pênûskêş nd/nt kalemşör
pênûsrejî m kara kalem
pênûsşor nd/nt kalemşor
pênûsşorî m kalemşorluk
pênûstraş m kalemtıraş
pênûszirîç nd kurşun kalem
pên (navdêr, mê) derbeya bi pî, lêdana bi lingî.
Herwiha: pehîn peĥîn pêhin pêhn pihin pihîn pihn piĥîn pîn. Nêzîk: lot zirç.
Bide ber: hutik kulm mist. Binêre
Herwiha: bên.
Bikaranîn: Lêker: pên danîn (kesekê/î) pên li kesekê/î yan tiştekê/î dan Navdêr: pêndanîn pênlêdan.
ji: Ji pê yan pî
pên xwarin (lêker)(Binihêre:) pên
pênas (navdêr, mê) tarîf, wate, mane, çend gotinên ku maneya peyvekê şirove dikin: Pênasa avê vexwiraka zelal ya bêtam e..
Herwiha: tahrîf, tehrîf, terîf.
ji: pê + nas.
: pênasî
pênas bûn (lêker)serwext bûn.
ji: pênas + bûn
pênasa neteweyî çarçiveya ku gelekî dinimîne
pênase Tiştek, kesek an jî têgihek (mefhûmek) bi awayekî ku hemû wesfên wî bigire nav xwe, dan naskirin û ravekirin, tarîf.Pênaseya qelemê, alava pê nivîsandin û xêzkirinê ye..
Bikaranîn: Lêker: pênase kirin. Navdêr: pênasekirin
pênase kirin (lêker)(Binihêre:) pênase
pênasekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pênase kirin
pênasekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pênase
pênasî (navdêr, mê) rewşa pênasbûnê.
ji: pênas + -î
pênasîn (navdêr, mê) diyarkirin, nasandin.
ji: pê +nasîn
pênasîner (navdêr, mê) pênasînî.
ji: pênas +-îner
pênasînî (navdêr, mê) pênasîner.
ji: pênasîn + -î
pênc 1. hejmara piştî çaran û beriya şeşan 2. jimareya 5’an
(hejmar) hejmar 5 (V).
Herwiha: bênç.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: پێنجHejmarên sade yên kurdî, sifir, yek, du, sê, çar, pênc, şeş, heft, heşt, neh, deh, yazde, dazde, sêzde, çarde, pazde, şazde, hevde, hejde, nozde, bîst, sî, çil, pêncî, şêst, heftê, heştê, not, sed, hezar, milyon, milyar.
ji: hevreha soranî پێنج (pênc)/په‌نج (penc), hewramî penc, zazakî panc/ponc, belûçî پنچ (penç), mazenderanî penc, parsî penc, farisî پنج (penc), pehlewî penz, tacikî панҷ (panç), avestayî ????? (peṇçe-), sogdî penc-, xwarezmî pnç-, peştûyî پنځه (pindzê), osetî фондз (fondz), sanskrîtî पञ्चन् (páñcan), hindî पाँच (paçe), urdûyî پانچ (pāñć), yûnanî πέντε (pêntê), albaniya kevn pensë (nû: pesë), lîtwanî penki, tokarî A päñ, tokarî B piś, polonî pięć, rûsî пять (pyati), almanî fünf (p-ya Proto-hindûewropî di cermenî de dibe f), danmarkî/norwecî/swêdî fem, inglîzî five, holendî vijf, latînî quinque (p-ya Proto-hindûewropî gelek caran li destpêkê di latînî de dibe k > fransî cinq, portugalî û spanî cinco)... hemû ji Proto-hindûewropî pénkʷe.Çavkanî: Horn p.73, Watkins p.64, Etymonline.
: pêncem, pêncemî, pêncemîn, pêncemînî, pêncî, pêncşem, pêncşemb, pêncşembî, pêncşemî.
Bi zaravayên kurdî: kurmancî: bênç, pênc, soranî: pênc, penc, Kurdiya başûr: penc, Lekî: penc, hewramî: penc, zazakî: panc, ponc, panj
pêncane (rengdêr) muxemes.
ji: pênc +-ane
pêncanî (navdêr, mê) pênc libî.
ji: pênc +-anî
pêncek 1. ji pênc paran parek 2. ji pênc paran pareke xenîmetê ya ku aîdî Ehlibeytê ye
pêncem (hejmar) ya/yê pêncê, ya/yê ku çar li pêş hene.
Herwiha: pêncemîn rengdêr.
ji: pênc + -em.
: pêncemînî
pêncem) di rêza pêncan de
pêncemîn di rêza pêncan de
pêncemînî (navdêr, mê) rewşa pêncembûnê.
ji: pêncem + -înî
pêncgoşe (navdêr, mê) şekilê geometrîk yê ku bi pênc kenaran e.
Hevwate: pêncqorzî.
ji: pênc + goşe.
Bi zaravayên kurdî: hewramî: kurmancî: pêncgoşe soranî: pêncla, pêncgoşe zazakî:
pêncguh (navdêr, mê) şene, milêb, xirmaşe, çarguh, çarguhkk, çarguhk, pêncguhk, şeneke
pêncguhk (navdêr, mê) şen, şene, şeneke, milhêb, çarguhk, xirmaşe, xilmaşe, milêb, çarguh, pêncguh
pêncî 1. deh heb pênc 2. jimareya 50’î pêncgoşe şeklê ku pênc guçê wî hene
(hejmar) jimare 50, L.
Herwiha: bênçeh.
ji: pênc + -î, bi pehlewî pençâh.
: pênciya, pênciyan, pênciyem, pênciyemî, pênciyemîn, pênciyemînî. Bi soranî: penca
pêncik (navdêr) çar ango 4 tiştên pêkve ango pevre ango li gel hev .Binêre.
Herwiha: kitik, cotik , sêtik , çarik , pêncik , şeşik , heftik , heştik , nehik , dehik.
Bide ber: pêncek, pêncêk, pênc-yek, pêncgoşe, pênckuj.
ji: pênc + -ik.
: pêncikane, pêncikî
pêncikane (rengdêr) bi awayekî pêncik.
ji: pêncik + -ane
pêncikî (navdêr, mê) rewşa pêncikbûnê.
ji: pêncik + -î
pênciyem (hejmar) di rêzê de ya 50yê, li pey 49an.
Herwiha: pêncehem, pêncehemîn, pêncihem, pêncihemîn, pêncîhem, pêncîhemîn, pênciyemîn rengdêr.
ji: pêncî + -em.
: pênciyemî
pênciyemî (navdêr, mê) rewşa pênciyembûnê.
ji: pênciyem + -î
pênçokanê (navdêr, mê) yarîyeke zarok yan sinêle bi pênç beran di lîzin
pênçsed Binêr, pênsed
pêncsed 1. pênc heb sed li ser hev 2. jimareya 500’î
(hejmar)hijmara 500
pêncşem roja şeşan a hefteyê
(navdêr, mê) ji rojên hefteyê ya piştî çarşemê û berî înê, êvara înê.
Herwiha: pêncşemb, pêncşembî, pênşem, pêncşemb, pênşembî, pêşem, pêşemb, pêşembî.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: پێنجشه‌م.
ji: pênc + -şem, hevreha soranî پێنجشه‌مه (pêncşemme), farisî پنج شنبه (pencşenbê), jiari li ber nimûneya aramî ܚܡܫܒܫܒܐ (xemêşbişebba) ji ܚܡܫܐ (xemsa: pênc) ku hevreha erebî الخميس (el-xemîs) ji خمسة (xemset: pênc) û îbrî יום חמישי (yom xemişî: pêncşem, roja pêncem) ji חמש (xemiş: pênc) ye. Peyva ermenî հինգշաբթի (hingšabtʿi) jî bi heman awayî li ber modela aramî hatiye çêkirin. Perşembe ya tirkî û peyva bi eynî maneyê di zimanên din jî yên tirkîkî de ji îranî hatine wergirtin. Peyva pêncşem di gotinê de wek pênşem tê sivikkirin ji ber ku kurmancî sê yan zêdetir konsonantan li pey hev red dike - carinan jî heta tenê awayê pêşem dimîne anku N jî jê dikeve.Rojên hefteyê, şemî, yekşem, duşem, sêşem, çarşem, pêncşem, în
pêndanîn (navdêr)(Binihêre:) pên
pêndav cureyekî şimaya ku mêşhingiv pê derê kunên xwe digirin û teng dikin da ku hingivên xwe ji germê, sermayê û bihukên dujmin biparêzin
(navdêr, mê) corekê şemayê ye mêşhingiv derê kuna xwe pê di girin û teng dikin jibo parastin ji gerim sirê û adîyên dujmin
pêndek (navdêr, mê) tevnpîrk, pîrtevînk, pîrepind, pîropind, pîrik, pîrhevok, pîrepit, dapîrûşk, pîrê, pindepîr, pîrebok, kundiroşk, gangol, pîrhebok
pêndixe (navdêr, mê) pênc rojên kanîna biçûk ji roja 25 î meha 12 a zayînî tanî 30 heman mehê, şarezyên seqayî dikevin da bawer di kirin ko ev pênc rojên han bêyî befir barîn derbaz babin, :pend ;pêndixe derbaz nabin bê tilxe ang, :tilxeya befirê
pênebawer (navdêr, mê) (kesê) pêneewle.
ji: pê +nebawer
pênebawerî (navdêr, mê) pêneewleyî.
ji: pênebawer + -î
pênebihîstî (navdêr, mê) nû, nebihîstî.
ji: pê +nebihîstî
pênebûn (navdêr, mê) îtîraz, dijderketin, lihemberderketin.
ji: pê +nebûn
pênegirtî (rengdêr) bexşang, bexşandî.
ji: pê +negirtî
pênegirtin (navdêr, mê) bexşangî, bexşandîbûn.
ji: pê +negirtin
pêneketî (rengdêr) nelicih, neguncan, şikestek.
ji: pê +neketî
pêneketî bûn (lêker)nelicihtî, şikestekî.
ji: pêneketî + bûn
pêneketîbûn (navdêr, mê) lênehatîbûn.
ji: pêneketî +bûn
pênekirin (navdêr, mê) reqî.
ji: pê +nekirin
pênezan (navdêr, mê) bêagah, bêhay.
ji: pê +nezan
pêngav [I] navbera tu lingên vekirî; gav pêngav [II] pêşveçûna erênî
(navdêr, mê) livînek kurt bi piyan ango lingan, rakirina piyekî ango lingekî û danîna wî piçekê pêşvetir: Çend pêngavan virve were. dûrahiya bi qasî gavekê: Bi bîst pêngava dikarî xwe bigihînî mala me. meşek pirr kurt: Ji vir ta wir gavek e. qonax yan merhele: Pêngava sêyem di projeya me de ....
Hevwate: gav. Bi soranî: hengaw.
Bide ber: pengav, pingav.
ji: pê + -n- + gav
pêngav avêtin (lêker)êrîş kirin, nij­de kirin, hemle kirin, çiv dan.
ji: pêngav + avêtin
pêngavavêj (navdêr, mê) helecker, hemleker rdnt.
ji: pêngav +-avêj
pêngavavêtin (navdêr, mê) pêşveçûn
pêngiwîn (navdêr, mê) candar giyandarekê balindeye na firit hêkkere hi kavîye li gopikên tepa erdî bi awayê bir(revde) di jîn
pênîs (navdêr, nêr) kîr, xirr, pidok, terrik.
Herwiha: penîs
pênivîs pênûs
pênivîsk (navdêr) qelem, pênûs, alava/ amûrê zirav û dirêj yê ku mirov bi destê xwe digire û pê li ser kaxezê dinivîse.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: پێنڤیسک.
Herwiha: pênivîs pênivês pênivêsk Zayend: Zayenda peyva pênivîsk li hin deveran mê û li hinan jî nêr e..
Bide ber: kelem.
ji: pê bi wê/wî) + nivîsîn - -în + -k. Bi soranî: قه‌ڵه‌م (qełem), پێنووس (pênûs)
pênlêdan (navdêr)(Binihêre:) pên
pênsed (hejmar) hejmar 500. .
Herwiha: pênçsed.
ji: pênç + sed
pênûs alava ku pê tê nivîsandin û xêzkirin; qelem
(navdêr) qelem, pênûs, alava/ amûrê zirav û dirêj yê ku mirov bi destê xwe digire û pê li ser kaxezê dinivîse, pênivîsk, her alava pê tê nivîsîn.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: پێنووس Zayend: Zayenda peyva pênûs li hin deveran mê û li hinan jî nêr e.. Binêre
Herwiha: hibir kaxez perr ximav.
ji: Ji soranî: pê (bi wê) + nûsîn (nivîsîn) - -în anku amûrê ku pê tê nivîsîn.
: pênûsdar pênûsdarîKurdî (Soranî) (navdêr) pênûs, qelemAlfabeya erebî قه‌ڵه‌م (qełem), پێنووس (pênûs)
pênûsdank dewsa qeleman; qelemdank
(navdêr, mê) qelemdank, xamedank.
ji: pênûs +-dank
pênûsdar (rengdêr) biqelem, bipênûs.
ji: pênûs + -dar.
: pênûsdarî pênûsdarîtî pênûsdartî
pênûsdarî (navdêr, mê) rewşa pênûsdarbûnê.
ji: pênûsdar + -î
pênxwarin (navdêr, mê) (Binihêre:) pên
pênase definition, description, illustration
pênc five.
pêncih fifty
pêncşem Thursday
pêngav measure, enterprise, leap, advance
pênûs (= qelem) pen
pênûs m.=qelem pen, pencil
pên Fußtritt
pênaw gutes Anzeichen
gutes Omen
pênca fünfter
pênçşem Donnerstag
pênivîs Kugelschreiber
pênûs Stift
pênûsê Bleistift
pênas m. pênase m., sinasname m.
m. tarîf, salixûsulix n.
pênc num. panc, ponc, poj, punc
pêncan rd. pancan
pêncbare rd. pancla, pancdolim, pancbare
pêncberk m. sesber, nustar, daqoç, sekseko, elo, xalxalo, gol, daqueç, xalxalik n.
pêncçik m. mat. pancgose, panckobe n.
pênce num. pancas, poncas, puncas
pêncem rd. pancin
pêncemîn rd. pancin
pêncepênc rd. pancepanc, panc bi panc
pêncgose m. mat. pancgose, panckobe n.
pêncî num. pancas, poncas, puncas
pêncî pênd rd. pancas pancas
pêncik m. dirgan e m.
pêncîsed n. pansê, pancsey, pancsed, pansey, pancsê, ponsê, pansed n.
pêncîseh pancpejnî, panchesî, pancsêsutî zh.
pêncîwîk rd. panclet, panccêwî
pêncîyem rd. pancasin
pêncîyemîn rd. pancasin
pêncoke m. sesber, nustar, daqoç, sekseko, elo, xalxalo, gol, daqueç, xabpêncsem m. pancse m., panse m., pase m., pojse m., puncseme n.
pêncsemb m. pancse m., panse m., pase m., pojse m., puncseme n.
pênêwletî m. pênêbawerîye, bêîtimadîye m.
pêngav m. rapekayis, hemle, partawe, gali m., hamle n.
pêngavavêj m/n. rapekayiswan, hemlecî, partawcî, rapekayiscî n.
pêngavker m/n. partawker, galimwan, raperîyayiswan, êrisker n.
pênijin lg. devinayene, hulî kerdene, devinitene, vinike re cinistene, veneke ameyene, devêneyene, venik kerdene,xefîyene
m. devinitis, hulîkerdis, xefîyayis, venekeameyis, venikkerdis, devêneyis n.
pênsed n. pansê, pancsey, pancsed, pansey, pancsê, ponsê, pansed n.
pênûs m. qele m., pênûse m.
pênûs kisandin lg. . qeleme serantene, pênûse serantene
pênûsa hibrî n. qelema hibrî, pênusa murekebî, hibirqele m., hibirpênûse, qelema hibrî m.
pênûsdank m. qelemdang, pênûsdang n.
pênûssor m/n. qelemsor, pênûssor n.
pênûssorî m. qelemsorîye, pênûssorîye, qelemsorênî, pênûssorênî m.