Encamên lêgerînê
pêde dan l/gh saldırmak
pêde pêde peyderpey, giderek.
pêdeberdan m 1. sarkıtma 2. dökme, salma, bırakma 3. kaptırma (ele geçirilmesine, kapmasına yol açma) 4. argo altına kaçırma
pêdeberdayî rd dökük * porê wê pêdeberdayî bû saçları omuzlarına döküktü
pêdeberdayîbûn m döküklük
pêdeçûn (i) m 1. kapılma, kapılış 2. aparma
pêdeçûn (ii) m 1. boğazından geçme, hazmetme, sindirme 2. hazmetme, içine sindirme, katlanma, dayanmak
pêdeçûn (iii) m 1. yürüme (bir işte ilerleme) 2. açılma, ayrıntıya girme, yayılma 3. gözden geçirme (inceleme)
pêdeçûn (iv) m 1. çizmeyi aşma 2. artırma (herhangi bir davranışta ileri gitme) 3. (birine) verip veriştirme 4. ifrata kaçma
pêdeçûn (v) m kaçırma (aptestini kaçırma)
pêdeçûn (vi) m gabin (alış verişte)
pêdeçûn (vii) m (bir yere) gitme, uğrama
pêdeçûn (viii) m yolu izleme
l/bw yolu izlemek, yolu izleyerek bulmak
pêdeketin m 1. uğraşma (bir işi başarmaya çalışma) 2. uğraşma (bir iş üzerinde sürekli çalışma) 3. didinme 4. eğilme (bir işi önemseyip ele alma) 5. ilgilenme (bir konu üzerinde çalışma, uğraşma, bir şeyi çekici bulma) 6. üstüne düşme, ısrar etme
pêdekirin (i) m 1. dökme (yemeğe su, baharat vb. katma) 2. katma, salma 3. atma (koyma) 4. üstüne dökme, boşaltma
pêdekirin (ii) m 1. giydirme 2. asma (elbiseyi bir şeye asma)
pêdekirin (iii) m azarlama, paylama
pêdekirin (iv) m pisleme
pêdemeylbûn m meyletme
pêdepîsbûn m pisleme
pêderanîn m kestirme, tahmin etme
pêderk tanı, teşhis.
pêderxistin m 1. anlama (birinin duygularını, isteklerini, düşüncelerini sezebilme) 2. çıkarma (anlama, ne olduğunu bilme) 3. çıkarma, çıkarsama (hatırlama) 4. ayrımsama 5. bilme (tanımak, farkına varma) 6. çözme (bir bilmeceyi, işlemi halletme) 7. çözme (bir şeyin anlamını çözme) 8. kesip (veya kestirip) atma, kesin olarak çözme 9. hissetme, farkına varma, sezme, seziş, anlama, fark etme 10. kestirme, tahmin etme 11. varma (bir şeyi iyice anlama veya duyma) 12. bilmece
pêderxistinok m bilmece
pêdews m 1. ayakla bastırma 2. ayakla basarak sıkma, sıkıştırma
pêdews bûn l/ngh 1. ayakla bastırılmak 2. bastırılmak 3. ayakla sıkıştırılmak
pêdews kirin l/gh 1. ayakla bastırmak 2. bastırmak 3. sıkıştırmak (bir şeyi dar bir yere zorla sığdırmak, tıkmak) 4. tepmek (üzerine basarak sıkıştırmak) 5. gömmek * ez dê hîn pir mezelan pêdews bikim ben daha çok insan gömmerim
pêdewsbûn m 1. ayakla bastırılma 2. bastırılma 3. ayakla sıkıştırılma
pêdewskirin m 1. ayakla bastırma 2. bastırma 3. sıkıştırma (bir şeyi dar bir yere zorla sığdırma, tıkma) 4. tepme (üzerine basarak sıkıştırma) 5. gömme
pêdexûzbûn m meyletme
pêdexwarbûn m meyletme
pêde 1. daçek. Binêre; pê de 2. rengdêr. Binêre; peyda
pêde pêde 1. ne zû (hoker) , hêdî hêdî, yaweş yaweş.
ji wêjeyê: Lê Kurd, cara ewil li Êleşgirê bi van maciran re dikevin şer û pêde pêde wan ji welatê xwe dûrdixin.Ji:http://www.mamostemaruf.blogspot.com/2009/03/dujminahiya-esiren-kurd-u-ermeniyan.html
pêdeberdan (navdêr, mê) (Binihêre:) pê de
pêdeçûn (navdêr, mê) analîz, azmayîş, ezmûn, teftîş, pişkinîn, taqîkirin, axulme, vekolîn, hûrnêrî, tehlîl, lêkolîn, nirxandin, hilsengandin, kontrol
pêdekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pê de
pêder (navdêr, mê) derazîng, derazînk, astane, sekûk, derçik, şêmig, derîzan, dêrzigeh.
Bikaranîn: Navdêr: pêderxistin, pêderanîn
pêderanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) pêder
pêderî çarçiveya dêrî
derçik
pêderxistinok (navdêr, mê) qinik, çistan, kelemamik, tiştanok, tiştik, têderxistinok, apik.
ji: pêderxistin +-ok
pêdews kirin defin kirin, dewisandin, firisandin tepisandin, kepisandin, temî, pestandin, pêpes kirin, hilkutandin
pêdeyane (rengdêr) bi awayekî spêde.
ji: spêde + -ane
pêde ketin lng. . cebelîyene, bilîye kewtene, pê mijûlbîyene, pê xecelîyene
pêderanîn m. texmîn, tedevetis, têyvetis n.
pêderxîstin m. texmîn, tedevetis, têyvetis n.
pêdews kirin lg. dewesnayene, pêpesnayene, kepesnayene, tepesnayene, kurisnayene, pestnayene, repesnayene, pêpes kerdene, dawasnayene, dowsnayene
pêdest elbirliği
pêdesta elbirliğiyle, elbirliği