Encamên lêgerînê
pê ve kirin tutturmak.
pê ve kirin (i) l/gh 1. -e geçirmek * ji min xwest ku ez ta bi derziyê ve bikim, min jî pê ve kir ipliği iğneye geçirmemi istedi, ben de geçirdim 2. ipe dizmek, dizmek (bazı nesneleri ipliğe, tele vb. ye geçirmek) * dê û keç rûniştibûn kakilên gûzan pê ve dikirin ana kız oturmuş ceviz içlerini diziyorlardı 3. takmak * ta bi derziyê ve bike ipi iğneye tak * bi serê şûr ve neke kılıcın ucuna takma 4. takmak (takı için) * min pere bi bûkê ve kir geline para taktım 5. iliştirmek, raptetmek, takmak, tutturmak 6. çakmak, asmak * xalî bi dîwar ve kiribûn halıyı duvara çakmışlardı 7. yapıştırmak 8. mec eklemek, abartmak
pê ve kirin (ii) l/bw eklemek
pê ve kirin to annex, to attach, to enclose