Encamên lêgerînê
pê re 1) ile (birlikteliği verir) * lawik bi hevalê xwe re hat çocuk arkadaşıyla geldi 2) ile birlikte, ile beraber * roj çû ava pê re dinya sar bû güneşin batmasıyla beraber hava soğudu 3) birlikte, yanında, yanı sıra, bu arada * ez kincan dişom, ez dê pê re yên te jî bişom çamaşırı yıkıyorum, bu arada sizinkini de yıkayacağım
pê re (..) gotin (birine) bir şey vaatetmek
pê re (..) soz dan (birine) bir şey vaatetmek
pê re (i) c onda, şunda * pereyê min pê re ma benim param şunda kaldı
pê re (iii) h 1. anîden, hemen, birdenbire 2. şakkadak, şıp diye * pê re fehm kir şıp diye anlayıverdi
pê re axiftin l/bw (biriyle) konuşmak
pê re bersîv dan bastırmak, hemen cevap vermek * pê re bersiva wê dayê cevabını bastırdı
pê re bi xwe girtin yüreğine inmek (ansızın ölmek)
pê re bihartin l/bw geçinilmek * jixwe ev ne ew mirov bûn ku mirov bi wan re bibihêre hoş, zaten bunların hiç biri geçinilir insanlar değildi
pê re bûn l/bw 1. ile beraber olmak, birlikte olmak 2. ilgilenmek 3. -de olmak * pere pê re bû para ondaydı
yanında, beraberinde
pê re bûn alîkar (birine) yardımcı olmak
pê re çêbûn l/bw 1. içine doğmak (düşünce, hayal gibi şeyler için) * ramaneke nû bi min re çêbû bende yeni bir fikir doğdu 2. mec filizlenmek * di nava dilê min de hestên nû bi min re çêbûn içimde yeni duygular filizlendi
pê re çêkirin l/bw arada çıkarmak
pê re çi dike? ne arar (veya onda ... ne gezer) * pere pê re çi dike? onda para ne arar
pê re çûn l/bw 1. ile gitmek, birlikte gitmek 2. (birine) refakat etmek 3. -e kapılmak (su ya da rügâra kapılıp gitmek)
pê re danîn l/bw çeyiz dizmek, çeyiz vermek * cihêz pê re danîne ona çeyiz dizmişler
pê re dayiktî (an jî daykatî) kirin (birine) analık etmek
pê re derketin (biriyle) çıkmak, flört etmek * bi keçikeke din re derdike başka bir kızla çıkıyor
pê re dêtî kirin (birine) analık etmek
pê re eleqedar bûn l/bw 1. (biriyle) alâkadar olmak, ilgilenmek 2. (birine) yakınlık göstermek
yakından ilgilenmek
pê re gerîn l/bw birlikte olmak, berebar çıkmak (erkek ve kadın arasındaki ilişki için)
pê re gihîştin (an jî negihîştin) baş etmek (veya etmemek)
pê re girtin l/bw yuvarlanmak (ansızın, beklenmedik bir zamanda ölmek)
pê re gotin (i) mzk/bw eşlik etmek, refakat etmek
pê re gotin (ii) l/bw adamak, nezretmek
pê re hatin gihandin gıcırı bükme, hemen yetiştirilen
pê re hatin gotin 1) (birine) bir şey vaatetmek 2) biriyle iyi geçinmek
pê re hatin xwarin biriyle) geçinmek
pê re hebûn l/bw 1. kendisinde bulunmak, var olmak 2. taşımak (duymak, hissetmek) * hezkirina welêt bi min re heye yurt sevgisi taşıyorum 3. kaçık olmak, kafasının bir tahtası noksan olmak
pê re hêrs bûn l/bw (birine) kızmak, azarlamak
pê re hevaltî kirin l/bw 1. (biriyle) arkadaşlık etmek 2. refakat etmek
1) eşlik etmek (bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek) 2) eşlik etmek (beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek)
pê re kap avêtin (biriyle) aşık atmak
pê re kenîn l/bw 1. (birine) gülmek 2. mec (birine) yüz vermek
pê re ketin belayê (biriyle) başı belâda olmak
pê re ketin eksê l/bw (birine) inatlaşmak
pê re ketin heft û heştê argo (biriyle) tartışmak, çene yapmak
pê re ketin îdiayê (biriyle) iddiaya tutuşmak, iddialaşmak
pê re ketin peywendiyê (an jî îrtibatê) (biriyle) bağlantı kurmak
pê re ketin rikê l/bw (birine) inatlaşmak, karşılıklı inatlaşmak
pê re ketin şertê bahise girmek
pê re ketin têkiliyê (biriyle) ilişki kurmak, (biriyle) bağlantı kurmak
pê re kîn kudirandin (birine) kin gütmek
pê re kirin l/bw yapmak, muamele yapmak, davranmak * ev çi ye ku te bi me re kiriye, nayê qebûlkirin bu bize yaptığın kabul edilmez
pê re kirkitandin l/bw (biriyle) az da olsa geçinmek
pê re lepikîn l/bw ile uğraşmak
pê re li hev hatin (biriyle) barışmak, barış görüş olmak
pê re li hev kirin l/bw (biriyle) geçinmek, geçinilmek (anlaşmak, uzlaşmak) * ez nikarim bi tiralan re li hev bikim ben tembellerle geçinemem * jixwe ev ne ew mirov bûn ku mirov bi wan re li hev bike hoş, zaten bunların hiç biri geçinilir insanlar değildi
pê re mijûl bûn l/bw ilgilenmek
l/bw (biriyle) sohbet etmek, muhabbet etmek
pê re nan û av xwarin (biriyle) peynir ekmek yemek
pê re neaxiftin l/bw konuşmamak
pê re negihîştin l/bw baş edememek
pê re nepeyiftin l/bw konuşmamak
pê re nericifîn l/bw hafiften almak
pê re pêşbazî kirin l/bw kıyışmak
pê re pev çûn l/bw (birine) kızmak, azarlamak, paylamak
pê re pevçûn 1) (biriyle) kavga etmek, dövüşmek 2) (birine) kızmak 3) (birini) paylamak, azarlamak
pê re pêwendî (an jî têkilî) danîn (biriyle) ilişki kurmak, bağlantı yapmak
pê re peyîvîn l/bw (biriyle) konuşmak
pê re qedandin l/bw geçinmek (anlaşmak, uzlaşmak)
pê re qelp derketin l/bw (birine) ihanet etmek
(birine) ihanet etmek
pê re qelp gerîn l/bw (birine) ihanet etmek
(birine) ihanet etmek
pê re qise kirin l/bw (biriyle) konuşmak
pê re qise nekirin l/bw (biriyle) konuşmamak
pê re rabûn û rûniştin 1) (birinin) dediğiyle hareket etmek 2) düşüp kalkmak (yakın arkadaşlık kurmak) 3) (biriyle) düşüp kalkmak, yatıp kalkmak, (biriyle) ilişkide bulunmak, ilişkiye geçmek (erkek ve kadın birbiriyle töre veya yasa dışı ilişki kurmak)
pê re raketin l/bw 1. (biriyle) yatmak 2. (biriyle) yatmak, yatıp kalkmak (cinsel ilişkide bulunmak)
(biriyle) temasta bulunmak (cinsel ilişkide bulunmak)
pê re rawestîn geçirmek, selâmetlemek (konuğu geçirmek)
pê re refaqet kirin 1) (birine) refakat etmek 2) eşlik etmek (bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek)
pê re rêstin l/bw geçinmek (anlaşmak, uzlaşmak)
pê re ricifîn l/bw özenip bezenmek
üstüne düşmek, özen göstermek
pê re rûniştin l/bw 1. (biriyle) oturmak 2. (biriyle) görüşmeye oturmak, görüşme masasına oturmak
pê re şad bûn l/bw 1. sevişmek 2. sevişmek, aşk yapmak
pê re sadiq man (birine) sadık kalmak
pê re şer kirin l/bw 1. (biriyle) kavga etmek, dövüşmek 2. -e savaşmak
pê re serî derketin l/bw (biriyle) baş edebilmek
pê re serî derxistin l/bw (biriyle) baş etmek
pê re serî kirin der (biriyle) başa çıkmak * ew yekî belakir e, tu nikarî pê re serî bikî der o belâlının tekidir, onunla başa çıkamazsın
pê re serî kişandin (birisiyle) boy ölçüşmek * birako mêrik zengîn e, tu karî pê re seriyan bikişînin? kardeşim adam zengin, sen onunla boy ölçüşebilecek misin?
pê re serî nekirin der çıkışamamak
pê re serî nekişandin çıkışamamak
pê re şert girtin (biriyle) bahise girmek, bahis tutmak, iddiaya tutuşmak, iddialaşmak
pê re şitexlîn l/bw (biriyle) konuşmak
pê re şor kirin l/bw (biriyle) konuşmak
pê re strîn mzk/bw eşlik etmek, refakat etmek
pê re ta badan l/bw (biriyle) boy ölçmek
pê re têkilî danîn (biriyle) ilişki kurmak, temasa geçmek
pê re têkoşîn li dar xistin (birine) savaş açmak veya ilan etmek (ortadan kaldırmak için uğraşmak)
pê re verê kirin posta etmek
pê re xayîn gerîn l/bw (birine) ihanet etmek
1) (birine) ihanet etmek 2) ihanete uğramak
pê re xeber dan l/bw (biriyle) konuşmak
pê re xeber nedan l/bw (biriyle) konuşmamak
pê re xeyîdîn l/bw (birine) kızmak, çıkışmak, azarlamak, paylamak * jinikên cîranan bi zarok re xeyidîn komşu kadınları çocuğu payladılar * keçik pir şûm bû, piçek pê re bixeyîde çocuk pek şımardı, biraz azarlayıver
azarlamak, tekdir etmek
pê re yek bûn l/bw birlikte olmak
pê reh berdan l/bw kökleştirmek
pê re 1. bi wî/wê re 2. di gel wî/wê
daçek, li gel, bi ... re, digel, vê re, pê ra, bi ... ra, vê ra, tevî, li eynî cihî yan demî, eynî tişt kirin: Ew pê re hat. (Ew li gel wê/ wî/wan hat.).
Herwiha: pê ra, pêra, pêre. Agadarî: pê re tenê serbixwe tê bikaranîn. Lê ger ew kes yan tiştê pê re bêt diyarkirin, hingê dibe bi ... re.
Bide ber: jê re.
ji: pê + re.
: pêre-
pê re bûn (lêker)(Binihêre:) pê re
pê re canê canê bûn (biwêj) bi kesekî re zêde nêzîkayê nîşan dan. ev çend roj in gulan bisiltanê re canê canê dike, ka hela di bin wê de dê çi derkeve.
pê re çûn (lêker)(Binihêre:) pê re
pê re eleqeder bûn (biwêj) pê re mijûl bûn, pêwendî nîşan dan. mamoste gelekî bi min re eleqeder bû, lê ew dibis-tan bi min xweş nehat.
pê re etirîn (biwêj) jê re pûte nîşan dan, girîng girtin. ez çiqasîpê re etirîm jî, wî ew pîşe nepejirand.
pê re girtin (lêker)(Binihêre:) pê re
pê re gotin (lêker)(Binihêre:) pê re
pê re hatin (lêker)(Binihêre:) pê re
pê re hebûn (lêker)(Binihêre:) pê re
pê re îdare kirin (biwêj) bi kesekî zêde nebaş re debara xwe bi zorê be jî pêk anîn. ji bilî wê tu riya min tune bû, ez bêgav bûm ku pê re îdare bikin1.
pê re kap avêtin (biwêj) jê re serederî kirin, hempa bûn. erê, pelîn pê nikare, lê feleknas dikare ji wê re kap biavêje.
pê re kîn ajotin (biwêj) li hemberî kesekî hestên neyînî sêwirandin. şeş sal di navberê re derbas bûn, diya min hê jî bi wê jinikê re kînê diajo.
pê re kiras neqetandin (biwêj) pê nekarîn. pê re serederî nekirin. heçiya xecê ye, belayeke xwedê ye. kes nikare pê re solan biqetîne.
pê re nayê xeberdan (biwêj) ji kesên qure û poz bilind re tê gotin. piştî wan pereyan bi wî re nayê xeberdan.
pê re neman (lêker)(Binihêre:) pê re
pê re peyivîn (lêker)(Binihêre:) pê re
pê re qayîş nayê kişandin (biwêj) pê re serederî nayê kirin. lê kîjan pelewan, na kîjan qafsar, kîjan qafsar ê vê yekê li xwe dayne û bi sofî re qayîçê bikişîne. musa vazgali
pê re qedandin (biwêj) pê re serederî kiriné, pê re debar kirin. helal be! ıva ye dîsa zeynebê bi wî re qedand. çawa bike ew jî bi wî awayî pê re diqedîne.
pê re rabûn û rûniştin (biwêj) têkilî pê re danîn. heke ez pê re ranebûma, rûneniştama, min ê jî bawer bikira ku wî ev yek kiriye.
pê re raketin (biwêj) ji bo têkûiya cinsî tê gotin, digel kesekî razan. heke ew ê bîjpê re raneketa, ew ê çima wisa dest biavêta pêsîra wî? ji ber ku nivîn zêde tune bûn, her du keçikên me bi diya xwe re raketin
pê re rêstin (biwêj) pê re debar kirin. rewşen ku pê re nerêse, jixwe tu kes nikare.
pê re serederî kirin (biwêj) ji heq yekî derketin, pê karibûn. tu nekeve tatêla wê, ew dikare bi wî re serederî re bike.
pê re serî yek kirin (biwêj) pê re têkiliya zayendî pêk anîn. berê jinikê xwe nazi xist. lê dû re pê re serî yek kir. (argo) pê sebra xwe anîn bi kesekî yan jî tiştekî aramî û hizûr dîtin. evîn jî nebe, wê bibehece. tenê bi wê sebra xwe tîne.
pê re damit
gemeinsam
mit
zusammen
pê re h. têy, pîya
pê re kap avêtin têy kap estene, têy kap kaykerdene kr.
pê re raketin lg. têy rakewtene