Encamên lêgerînê
pê ketin (i) l/ngh 1. baymak (mideyi bulandırmak, midede ezinti yapmak) 2. dokunmak, tutmak (sağlığını bozmak) * bi xwarina ku xwaribû ket yediği yemek onu tuttu * ez bi vê xwarinê ketim bu yemek bana dokundu 3. tutmak (otobüs, vapur, uçak vb. için; dokunmak, hasta etmek) * ew bi erebeyê dikeve onu araba tutuyor 4. vurmak, dokunmak * bi komirê ketiye kömür başına vurdu 5. tutulmak, yakalanmak, şifayı bulmak (veya kapmak) * bi nexweşînê ket hastalığa tutuldu * bi zekemê ketin nezleye yakalanmak 6. zehirlenmek * bi zencê ketine bakır çalığından zehirlenmişler
pê ketin (ii) l/ngh 1. yakışmak, yaraşmak * ev gotin bi te nakevin bu lâflar sana yaraşmıyor 2. yakışmak, yaraşmak, gitmek, iyi gitmek (iyi durmak, uygun gelmek) * ev qazak pê dikeve bu kazak ona iyi gidiyor * porê dirêj pê ketiye uzun saç ona yakışmış * ev reng bi te neket bu renk sana gitmedi 3. yakışmak (uygun olmak, münasip olmak, iyi karşılanmak) * ev lebat bi te nakevin bu davranış sana yakışmıyor 4. uygun düşmek, uygun gelmek 5. düşmek, yakışık almak, yaraşık almak * ev îş bi te nakeve bu iş sana düşmez 6. açmak (yakışmak, güzel göstermek) * ev reng bi odeyê ket bu reng odayı açtı 7. andırmak, benzemek
pê ketin (iii) l/ngh 1. gelişmek, kalkınmak, inkişaf etmek * welatê ku bi saya aboriyê pê ketine ekonomi sonucu gelişmiş ülkeleri * bi ticaretê pê ketine ticaret sonucu kalkınmışlar 2. girişmek (yapmaya yeltenmek) 3. girişmek (dövmeye başlamak) 4. uğramak * erebe bi gund nakeve araba köye uğramıyor 5. artırımlı olmak, bereketli olmak 6. köşeyi dönmek (zengin olmak)
pê ketin (iv) l/ngh 1. çatmak, dalaşmak * tê malê bi me dikeve eve gelip bize çatıyor 2. sataşmak, bulaşmak
pê ketin (v) l/ngh 1. tutuşmak, yanmak (ateş alma, yanmaya başlamak, ateş durumuna geçmek) * êzing pê ketin odunlar yandı 2. yanmak (ısı, ışık veren veya başka amaçlar sağlayan şeyler, alev yaklaştırılarak veya özel düzenlerine dokunarak etkinliğine geçirmek) * lemba pê ket lamba yandı
pê ketin (lêker) hatin lêdan, pê aciz bûn an jî lê nehatin. Min ber deste vê êvarê hinek qeysî xwarin û ez pê ketim, (bo sewalan) werimîn, nexweş ketin. Ez her rojê Xwedê ji te re dibêjim golikan li ber onca Apê Sêvdîn re nebe, îro giş bi oncê ketin. Wisa werimîn wisa werimîn ku zikê wan li ser pişta wan ket. Me go wê biteqin
pê ketin v.i. to catch (fire)
pê ketin folgen
hinterher sein
verfolgen
pê ketin lg. re pey kewtene, re dime kewtene