Encamên lêgerînê
notla d 1. gibi, -e benzer * zilamekî notla şêr aslan gibi bir adam 2. gibi, imişçesine, benzer biçimde * notla min bikin benim gibi yapınız 3. gibi, -e yakışır biçimde * notla mirovan bixwaze insan gibi iste
notla (...) kirin gibi yapmak
notla (....) bûn gibi olmak
notla (tiştekî) hatin gibi gelmek * ew berê ji min re notla merivekî biaqil dihat önceleri bana çok akıllı birisi gibi geliyordu
notla roniya çavê xwe jê hez kirin gözünün bebeği gibi sevmek
notla roniya çavê xwe xweyî kirin gözünün bebeği gibi sevmek
notlanî (...) kirin gibi yapmak
notlanî (....) bûn gibi olmak
notlanî (tiştekî) hatin gibi gelmek * ew berê ji min re notlanî merivekî biaqil dihat önceleri bana çok akıllı birisi gibi geliyordu
notlanî d 1. gibi, -e benzer 2. gibi, imişçesine, benzer biçimde * notlanî min bikin benim gibi yapınız 3. gibi, -e yakışır biçimde * notlanî mirovan bixwaze insan gibi iste 4. gibisi, benzeri * kesê notlanî Ehmed nîn e Ahmet gibisi yok
notlanî roniya çavê xwe jê hez kirin gözünün bebeği gibi sevmek
notlanî roniya çavê xwe xweyî kirin gözünün bebeği gibi sevmek
notlanî wê (an jî vê) gibisinden, -e benzer, kabilinden
notla d. fênda, sey, wek, zê, zey, jê