Encamên lêgerînê
nikul n 1. gaga * kevoka spî nikulê xwe dikir leganê û av vedixwar ak güvercin leğene gagasını daldırıp su içiyordu 2. argo gaga (ağız anlamında) 3. uç (bir cismin sivri ucu) * nikulê pozê wê burnunun ucu * nikulê kêrê bıçağın ucu
nikul avêtin (yekî) 1) gagalamak 2) mec gagalamak (azarlamak, hırpalamak) 3) sarkıntılık etmek, 4) (birine) sataşmak, dalaşmak
nikul bûn l/ngh gagalanmak
nikul kirin l/gh 1. gagalamak (gaga ile vurup ısırmak) 2. gagalamak, didiklemek * çivîkan hêjir nikul kirine kuşlar incirleri didiklemiş
nikul lê dan l/bw 1. gagalamak (gagasıyla yem toplamak) 2. didiklemek
nikul lê dan (an jî xistin) gagalamak
nikul lê xistin l/bw 1. gagalamak (gagasıyla yem toplamak) 2. didiklemek
nikul li hev dan 1) gagalaşmak (gagalarını birbirine vurmak) 2) sataşmak
nikul û dimk gaga ve ağız bi
nikulan çûn (yekî) kancalamak
nikulandî rd gagalanmış olan
nikulandin m gagalama
l/gh gagalamak (gaga ile vurup ısırmak)
nikulbûn m gagalanma
nikuldar rd gagalı
nikuldîk bot/m tarlada yetişen bir bitki
nikulê (yekî) li ser serê (yekî) bûn başında Demoklesin kılıcı gibi sarkmak
nikulê dasê orak ucu
nikulê leglegê bot/m dönbaba
nikulên xwe di hev dan gagalaşmak (birbirini gagalayarak oynaşmak)
nikulî m inkâr
nikulî kirin l/gh inkâr etmek
nikulikî rd gagamsı
nikulîkirin m inkâr etme
nikulkê m seksek (bir çocuk oyunu)
nikulkêr rd 1. (r kalın okunur) gaga burunlu 2. tumşuk (kemerli gaga)
nikulkirin m 1. gagalama (gaga ile vurup ısırma) 2. gagalama, didikleme
nikullêdan m 1. gagalama 2. didikleme
nikullêxistin m 1. gagalama 2. didikleme
nikulokî rd gagamsı
nikulsor rd kızıl gagalı
nikulşûr zo/nd kılıç gagalı
nikul avetin (biwêj) paşgotiniya yekî kirin. ew nikare li hemberi we ti^teki bibeje, lê hema wiha nikul diave-je we.
nikulbigû bûn (biwêj) bi karen xirab re mijul bûn. ew ji dizane ku kirinen wî nikulbigu ne, de wan bedelan ji bide.
nikulê (yekî) ketin nava gû (biwêj) tek ffln, bi şermiye ketin. kenge ku keqika wî boxqeye xwe hilda û bi leşkereki biyani ve revi, nikule sedo we qaxe kete nava gu.
nikul m. posmanîye, pêsmanîye, posmanênî m.
m. nîkile, nequre, nîklike, naqur m.
nikul lêdan lg. nîkile pirodayene, nequre pirodayene
nikul lêxistin lg. nîkile pirodayene, nequre pirodayene
nikulandin lg. nîkilnayene, nequrnayene, nîkil kerdene, nequr kerdene, qutnayene
m. nîkilnayis, nequrnayis, nîkilkerdis, nequrkerdis n.
nikuldar rd. nîkitin, nequrin, nîklikin
nikulkirîn lg. nîkilnayene, nequrnayene, nîkil kerdene, nequr kerdene, qutnayene
nikulkirin m. nîkilnayis, nequrnayis, nîkilkerdis, nequrkerdis n.