Encamên lêgerînê
nexwe h 1. demek, demek ki, öyleyse, öyle ise * nexwe, ev kar çênabe? öyle ise şimdi bu iş olmayacak mı? * nexwe dê sibehê were demek yarın gelecek * dest bi vî karî kirine, nexwe bi xwe ewle ne bu işe başlamışlar, demek ki kendilerine güveniyorlar 2. olmazsa, yoksa, sonra, aksi halde, aksi taktirde 3. o halde, o zaman, şu halde
nexwedayî h/rd haksızca * hûn nexwadayî bi min re dikin bana haksızca davranıyorsun
nexwedîkirî rd bakımsız, iyi beslenmemiş
nexwende rd cahil, okur yazar olmayan, ümmî
nexwende man cahil kalmak
nexwendetî m 1. okur yazar olmama durumu, cahillik, ümmîlik 2. cahillik
nexwendewar rd okur yazar olmayan, ümmî
nexwendewarî m okur yazar olmama, ümmîlik
nexwendî rd okur yazar olmayan, mektep görmemiş, ümmî
nexweş hasta, sayrı, sağlıksız, nahoş.
nd/nt1. hasta (sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan) 2. hasta (zihinsel yetenekleri bozulmuş olan) 3.rd gergin (bozulacak duruma gelmiş olan ilişki vb.) * navbera hevalê min û jina wî ne xweş e arkadaşımın karısıyla ilişkileri gergin 4. tatsız 5. fena, kötü (hoşa gitmeyen, rahatsız edici) * bêhneke nexweş kötü bir koku * hewayeke nexweş fena bir hava 6. kötü (zararlı, tehlikeli) * hewaya nexweş kötü hava 7. ağır (sıkıntı veren, bunaltıcı) * hewayeke nexweş ağır hava 8. ağır, acı, kötü, fena (dokunaklı, kırıcı, üzücü, incitici, kaba ve kırıcı) * gotinên nexweş mebêje ağır sözler sarfetme * xebera nexweş acı haber * gotinên nexweş ji keçikê re gotine kıza kötü laflar etmiş ) * xebereke nexweş fena bir haber 9. mec hamile, gebe 10.nd/nthasım, düşman (birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermek isteyen) 11. düşman (aralarında çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık bulunan taraflardan her biri) 12. nahoş 13. sevimsiz (memnuniyetsizlik yaratan şey) 14. sağlıksız 15. limonî, arası bozuk olma * van çenda dan û stendinên me nexweş in bu ara ilişkilerimiz limonî 16. elinin körü, anlaşılmaz * zimanekî nexweş elinin körü bir lisan
nexweş bûn l/ngh 1. hastalanmak, marazlanmak 2. kötüleşmek, fenalaşmak, kötülemek (sağlığı bozulmak) 3. kötüleşmek, bozulmak * hewa nexweş bû hava kötüleşti 4. gerginleşmek
hasta olmak
nexweş çêbûn 1) kötü olmak (olumsuz bir durum olmak) 2) soğuk düşmek (veya kaçmak)
nexweş ketin l/ngh 1. hastalanmak 2. rahatsızlanmak, rahatsızlaşmak 3. şifayı bulmak (veya kapmak)
hasta düşmek
nexweş kirin l/gh 1. hastalandırmak, hasta etmek 2. kötüleştirmek
hasta etmek
nexweş xistin l/gh 1. hastalandırmak, hasta düşürmek 2. kötüleştirmek * vê îlacê heycar nexweş nexweş xist bu ilâç hastayı daha da kötüleştirdi
hasta düşürmek
nexweşbîn rd hoşgörüsüz, müsamahasız, toleranssız
nexweşbînî m hoşgörüsüzlük, müsamahasızlık, toleranssızlık
nexweşbînîtî m hoşgörüsüzlük
nexweşbûn m 1. hastalanma, marazlanma 2. kötüleşme, fenalaşma, kötüleme (sağlığı bozulma) 3. kötüleşme, bozulma 4. gerginleşme 5. kötülük * ji ber nexweşbûna hewayê ez dereng mam havaların kötülüğü yüzünden geciktim 6. hastalık
nexweşbûn bi xwe ve danîn kendini dinlemek (hastalık kuruntusu içinde bulunmak)
nexweşbûyîn m 1. hastalanış, marazlanış 2. kötüleşme, fenalaşma, kötüleme (sağlığı bozulma) 3. kötüleşme, bozuluş 4. gerginleşme
nexweşdar rd hastalıklı
nexweşê (tiştekî) bûn (bir şeyin) hastası olmak
nexweşê darbestê sedyelik hasta
nexweşê derûnî nd ruh hastası, psikopat
akıl hastası
nexweşê dil nd kalp hastası, kalplı
nexweşê dilî kalp hastası
nexweşê giyanî nd ruh hastası
nexweşê li ber mirinê teneşirlik (hasta)
nexweşê mirov li pê dostê mirov serê mirov dinêre dost başa, düşman ayağa bakar
nexweşê ruhî nd ruh hastası, psikopat
nexweşê şekre bj/nd şekerli, diyabetli, şeker hastası
nexweşê sinêrê nd sinir hastası, nevropat
nexweşê tûreyî nd sinir hastası
nexweşên aliyan çavên wan li loq û pariyan yemeğinden içmesinden kesilmemiş hasta (alay yoluyla söylenir)
nexweser rd 1. özgün olmayan 2. otonom olmayan 3. mec renksiz (belli bir niteliği olmayan)
nexweserî m 1. özgün olmama 2. otonom olmama 3. mec renksizlik (belli bir niteliği olmama durumu)
nexweşgeh m hastahane
nexweşhal rd hoşnutsuz
nexweşhalî m hoşnutsuzluk
nexweşhalîya xwe nîşan dan hoşnutsuzluk getirmek
nexweşî hastalık.
m 1. hastalık 2. hastalık (ruhsallığın bozulması durumu) 3. hastalık (bitkilerin yapılarındaki bozukluk) 4. mec hastalık, tutku (aşırı düşkünlük) * nexweşiya paqijiyê temizlik hastalığı 5. rahatsızlık 6. gerginlik * nav wan nexweşî ye aralarında gerginlik var 7. kötülük 8. tatsızlık
nexweşî çêkirin gerginlik yaratmak bi
nexweşî jê xeber dan (biri için) kötü söylemek bi
nexweşî ji (yekî) peyîvîn (biri için) kötü söylemek
nexweşî kirin l/gh gerginleştirmek
nexweşî pê girtin hastalık nüksetmek, hastalanmak
nexweşik rd çirkin, suratsız
nexweşikî m çirkinlik,suratsızlık
nexweşîkirin m gerginleştirme
nexweşîn m 1. hastalık 2. mec tutku (aşırı düşkünlük)
nexweşîn lê dagerîn ihtilât etmek (veya yapmak)
nexweşîn lê giran bûn ihtilât etmek (veya yapmak)
nexweşîn pêşa (yekî) bernedan hastalık birini rahat bırakmamak
nexweşîn zor dan (yekî) yiyip bitirmek (onmaz duruma getirmek)
nexweşîna aqil nd psikopati
nexweşîna dil kalp hastalığı
nexweşîna giran ağır hastalık * di zaroktiya xwe de nexweşînên giran derbas kiribûn çocukluğunda ağır hastalıklar geçirmişti
nexweşîna jinan nd jinokoloji, nisaiye
nexweşîna jinan (an jî pîrekan) jinokoloji, nisaiye
nexweşîna perokî (vegirî an jî peta) bulaşıcı hastalık
nexweşîna qarçikî mantar hastalığı
nexweşîna vegir nd bulaşıcı hastalık
nexweşîna vegirî (an jî peta) bulaşıcı hastalık
nexweşîna xwe dan (yekî) başkasına hastalık geçirmek
nexweşîna xwe derbasî (yekî) kirin başkasına hastalık geçirmek
nexweşînek girtin hastalık almak
nexweşînên derveyî nd hariciye (ameliyatı veya tedaviyi gerektiren hastalıklarla ilgilenen hekimlik kolu)
nexweşînên dilî nd kardiyopati
nexweşînên hinavî nd iç hastalıklar
nexweşînên hundirî nd iç hastalıklar
nexweşînnas nd/nt patolog
nexweşînnasî m patoloji
nexweşînnasiyî rd patolojik
nexweşînok rd hastalıklı
nexweşînokî rd hastalıklı, hastalıklıca
nexweşînzan nd/nt patolog
nexweşînzanî m patolojî
nexweşînzaniyî rd patolojik
nexweşiya damarî bj/nd sinir sayrılığı
nexweşiya mîrkutik bj/nd su çiçeği
nexweşiya riskîna xwînê bj/nd hemofili
nexweşiya zirav tüberküloz.
nexweşker rd patojen
nexweşketî rd hastalanmış olan
nexweşketin m 1. hastalanma, hastalanış 2. rahatsızlanma 3. şifayı bulma (veya kapma)
nexweşkirî rd 1. hastalandırılmış 2. kötüleştirilmiş
nexweşkirin m 1. hastalandırma, hasta etme 2. kötüleştirme
nexweşnêr nd/nthastabakıcı
nexweşnêra jin hastabakıcı kadın
nexweşnêrê mêr hastabakıcı erkek
nexweşnêrî m 1. hastabakıcılık (hastabakıcı olma durum) 2. hastabakıcılık (hastabakıcının işi)
nexweşok rd hasta, hastalıklı, marazlı
nexweşokî rd 1. hastalıklıca 2. çok çabuk hastalanan 3. mec gergince
nexweşxane hastahane.
m hastahane, hastane
nexweşxaneya ajalan (an jî heywanan) hayvan hastanesi
nexweşxaneya dînan akıl hastahanesi
nexweşxanok m klinik
nexweşxistî rd 1. hastalandırılmış 2. kötüleştirilmiş
nexweşxistin m 1. hastalandırma, hasta düşürme 2. kötüleştirme
nexweyîkirî rd bakılmamış, ilgisizliğe bırakılmış, mühmel
nexweykesatî rd kişiliksiz
nexweykirî rd bakımsız
nexweyşexsiyet rd kişiliksiz
nexweytîkirî rd bakımsız
nexweytîkirin m bakımsızlık * di nav vê nexweytîkirinê de şik tê de heye ku zarok baş be bu bakımsızlık içinde çocuğun iyi olacağı şüpheli
nexwezbar rd rağbetsiz
nexwezbarî m rağbetsizlik, istenilmeme
nexwezyar rd isteksiz
nexwe wisa ye
1. jixwe, manê, nê (hoker) , jixwe, nê, manê, panê, xwene: Nexwe eger ez alîkariya te nekim, tu nikarî vî karî biqedînî..
Herwiha: naxwe naxo naxu nexo nexu.
ji: ne- + xwe 2. ji xwarin. Binêre;, xwarin
nexwedayî (rengdêr) (Binihêre:) nexwe
nexwedîzarok (navdêr, mê) bêzarok, bêzaro, bêmindal.
ji: ne- +xwedîzar +-ok
nexwenda (rengdêr) (navdêr) nexwendewar, cahil, bêsewad, ummî, kesên ku nizanin bixwînin (û binivîsin): Li Kurdistanê hê gelek kes nexwenda ne.(lêker) formek ji lêkera xwendin: Eger te rojname nexwenda, te dê hay ji nûçeyan nebûya..
Herwiha: 1. bi herdu wateyan: nexwanda 2. bi wateya nexwendewar: nexwande, nexwende.
Dijwate: xwenda, xwendewar.
ji: ne- + xwenda.
: nexwendatî, nexwendayî, nexwendayetî
nexwenda man (lêker) nezan man, cahil man.
ji: nexwenda + man
nexwendatî (navdêr, mê) rewşa nexwendabûnê.
ji: nexwenda + -tî
nexwende nezanê xwendinê *“kesê nexwende, weke dara bê ber e”
nexwendewar (rengdêr) (navdêr) bêsewad, ne xwendewar, cahil, ummî, kesa/ê ku nizane bixwîne û binivîse, nexwenda.
Herwiha: nexwandewar, nexandewarî.
Têkildar: nexwenda.
ji: ne- + xwendewar.
: nexwendewarane, nexwendewarî, nexwendewarîtî, nexwendewartî. Bi soranî: nexwêndewar
nexwendewarane (rengdêr) bi awayekî nexwendewar.
ji: nexwendewar + -ane
nexwendewarî (navdêr, mê) bêsewadî, cahilî, cehalet, nezanî, nezanîn bixwîne û binivîse.
Herwiha: nexwandewarî, nexandewarî.
ji: nexwendewar + -î. Bi soranî: nexwêndewarî
nexwendî (navdêr, mê) nexwenda, nexwendewar, nexwende, nezan, nerahênayî.
ji: ne- +xwend +-î
nexweperist (navdêr, mê) cankole, neezît.
ji: ne- +xwe +perist
nexweristî (navdêr, mê) nesirûştî, biyanî, rûbaz, nerast.
ji: ne- +xweris +-tî
nexweş 1. kesê ku rewşa wî ya tenduristî xera bûye, nesax 2. neçê 3. kirêt *“bextê reş, mirovan dike nexweş”
(rengdêr) (navdêr) kesa êşek yan hin êş lê hene.
Herwiha: nexoş, nexuş, nexeş.
Hevwate: êşewî, nesax, nesaxlem, xeste.
Bide ber: birîndar, kulek, mirî, seqet.
ji: ne- + xweş.
Bikaranîn: Lêker: nexweş bûn, nexweş kirin, nexweş ketin, nexweş xistin. Navdêr: nexweşbûn, nexweşkirin, nexweşketin, nexweşxistin Rengdêr: nexweşbûyî, nexweşkirî, nexweşketî.
: nexweşgeh, nexweşî, nexweşxane. Bi soranî: nexoş
nexweş bûn nesax bûn, azî kirin, bi êşekê ketin
(lêker)(Binihêre:) nexweş
nexweş çêbûn (navdêr, mê) nebaş çêbûn.
ji: ne- +xweş +çêbûn
nexweş ketin (lêker)(Binihêre:) nexweş
nexweş kirin (lêker)(Binihêre:) nexweş
nexweş pûxte (navdêr, mê) zeîf, betilî, perpitî, bêhal, xûlasa.
ji: ne- +xweş +pûxte
nexweş xistin (lêker)(Binihêre:) nexweş
nexweşbîn (navdêr, mê) nerêbuwar, bêmusamaha, bêxweşbînî, bêtolerans.
ji: nexweş +-bîn
nexweşbînî (navdêr, mê) bêmusamahatî, bêtoleransî.
ji: nexweş +-bînî
nexweşbûn (navdêr, mê) nesaxbûn, :jiber sermayê, nexwe bû bêtambûn, :ev zade piştî sar bûy tama wî nexwe bûye
nexweşbûyî (rengdêr) (Binihêre:) nexweş
nexweşê bedhal bûn (biwêj) kûr nexweş ketin. dibêjin riza nexweşe bedhal e, dive em jî serîkî bidirie.
nexweşê li nav ciyan bûn (biwêj) kûr û giran nexweş ketin. piştî wê barana ku me xwar, ez û şexmûs bûn nexweşên nav ciyan.
nexweşê şekşeke, dozdeh nan avetin bin keleke (biwêj) ji bo kesên ku xwe li nexweşiye datînin, lê zedetir dixwin û vedixwin tê gotin. nexweşe şekşeke, dozdeh nan avetin bin keleke. ewjîdibêje, ez nexweş im, lê maşelah em nikarin xwarine pê re bigihînin.
nexweşê tiştên xweş bûn (biwêj) bi tiştên xweşik, bedew, binirx û qalîte re mijûl bûn, pir çilek bûn. dikan wisaye, merikî nexweşe tiştên xweş e. ez ji nexweşiya wî bawer naldin, ew nexweşe tiştên xweş e.
nexweşên şekirê (navdêr) diyabetîk, şekregirtî, nesaxên şekirê, şekergirtî.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: نه‌خوه‌شێن شه‌کرێ.
Herwiha: nexoşên şekirê. Yekjimar: mê: nexweşa şekirê, nexweşeke şekirê nêr: nexweşê şekirê, nexweşekî şekirê.
Têkildar: nexweşiya şekirê.
ji wêjeyê: Gava ku nexweşên şekirê yên ji cora duyemîn hinek xwarinên xwe guherîne ser nîv perdax gwîzê hûrkirî di rojekê de, astê kolesterol û şekirê bi rêjeyeke berçav di xwîna wan de kêm bûye.(Rudaw.net, 7/2011)
nexweser (navdêr, mê) neciyawaz (mec).
ji: ne- +xwe +ser
nexweserî (navdêr, mê) neciyawazî.
ji: nexweser +-î
nexweşgeh (navdêr, mê) cihê nexweş ango nesax ango êşewî lê tên çarekirin.
Herwiha: nexweşgah nexweşge nexweşgih nexweşxane.
Hevwate: nesaxgeh nesaxxane xestexane.
ji: nexweş + geh.
: nexweşgehî
nexweşgehî (navdêr, mê) rewşa nexweşgehbûnê.
ji: nexweşgeh + -î
nexweşhal (navdêr, mê) nevîn, nedilxweş, nekêfxweş, nerazî, nexoşnûd.
ji: ne- +xweş +hal
nexweşhalî (navdêr, mê) nevînî, nedilxweşî, nekêfxweşî, nerazîtî, dilmanî, nexoşnûdî, dilgirî, sûketîbûn, neşênî, neşengî.
ji: ne- +xweş +halî
nexweşî 1. nesaxî 2. nebaşî 3. kirêtî
(navdêr, mê) nebûna xweşiyan, hebûna êş û eleman.
Herwiha: nexoşî, nexuşî, nexwişî, nexeşî, nexwoşî, nexwuşî.
Hevwate: Li gel wate 2: nesaxî, xesteyî.
ji: nexweş + -î.
Bikaranîn: Lêker: nexweşî kirin. Navdêr: nexweşîkirin Rengdêr: nexweşîkirî
nexweşî dîtin (lêker)teşhîs kirin, peyitandin.
ji: nexweşî + dîtin
nexweşî kirin (lêker)(Binihêre:) nexweşî
nexweşik (navdêr, mê) kirêt.
ji: nexweş +-ik
nexweşik bûn (lêker)(Binihêre:) nexweşik
nexweşikî (navdêr, mê) sikbûn, ziştî.
ji: ne- +xweşi +-kî
nexweşîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nexweşî kirin
nexweşîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nexweşî
nexweşikkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nexweşik
nexweşiktî (navdêr, mê) bêteşetî, kirêtî.
ji: nexweşik +-tî
nexweşin (navdêr, mê) nexweşî, bîmarî, nesaxî, êşik, nexweşîn.
ji: ne- +xweş +in
nexweşîn (lêker)derd, nexweşî, merazî, êşik, ilet, merez, nexweşin, bîmarî, nesaxî.
ji: nexweş +-în
nexweşînnas (navdêr, mê) patalog.
ji: nexweşîn +-nas
nexweşînnasî (navdêr, mê) patalojî.
ji: nexweşîn +-nasî
nexweşînnasiyî (navdêr, mê) patalojîk.
ji: nexweşînnas +-iyî
nexweşînok (navdêr, mê) nexweşok, bîmarî, biêşîk, janoyî, nizar, marazdar, merezoyî.
ji: nexweşîn +-ok
nexweşînokî (rengdêr) nexweşokî.
ji: nexweşîn +-okî
nexweşîtî (navdêr, mê) giranî, libarbûnî.
ji: nexweş +-îtî
nexweşiya dirmdar êşa ku ji kesekî bêtendurist belavî dorê dibe
nexweşiya şekirê (navdêr, mê) diyabet, şekre, nesaxiya şekirê, nexweşiya şekirê.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: نه‌خوه‌شیا شه‌کرێ.
Herwiha: nexoşiya şekirê.
Têkildar: nexweşên şekirê.
ji wêjeyê: Seril Kendall, ji zanîngeha Toronto ya Kanadayê got, em nikarin bêjin ku gwîz klîta kontrolkirina tevahiya nexweşiya şekir e, lê em dikarin bêjin çêdibe gwîz bibe beşek ji xwarineke saxlem ji van nexweşan re.(Rudaw.net, 7/2011)
nexweşîzanî (navdêr, mê) nesaxîzanî.
ji: nexweşî +-zanî
nexweşketî (rengdêr) (Binihêre:) nexweş
nexweşketin (navdêr, mê) nisaxbûn
nexweşkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nexweş kirin
nexweşkirin (navdêr)candar nisaxkirin zad bêtamkirin, :kabanîyê hine xwê ya kirîye vê xwarinê ta tama wê nexw kirî
nexweşmirov (navdêr, mê) asosyal, kûvî.
ji: ne- +xweş +mirov
(navdêr) çalışkan,hardworking(navdêr, nêr) çalışkan(navdêr, mê) çalışkan,.
Bi zaravayên kurdî: Kurdî (Soranî): Zazakî: Kurmancî: nexweşmirov Kurdiya başûr: 2014 Lekî: Hewramî:
nexweşnêr (navdêr, mê) nesaxnêr.
ji: ne- +xweş +nêr
nexweşnêrî (navdêr, mê) berşîr, memikandin, meyterî, mêjandin, mêj tin.
ji: nexweş +-nêrî
nexweşok (navdêr, mê) jar, lewaz, nexweşokî, derdnak, nexweşînok, bîmarî, biêşîk, janoyî, nizar, marazdar, merezoyî, êşîkdar, hîledar, iledar, biilet, merezdar, jandar, biêşk.
ji: nexweş +-ok
nexweşokî (rengdêr) hîledar, kesê/a ku kêmhêz e û tim nexweş dikeve
nexwestî (rengdêr) bêdil
nexwestin (navdêr, mê) (Binihêre:) ne
nexweşxane saziya tîmarkirina nexweşan
(navdêr, mê) nesaxxane, xestexane, xastê, bîmaristan, misteşfe, avahiyê ku nojdar lê nesaxan derman dikin.
Hevwate: xastê.
Herwiha: nexoşxane.
ji: nexweş + -xane
nexweşxaneyî (navdêr, mê) pijîşkî.
ji: nexweşxane +-yî
nexweşxistin (navdêr, mê) (Binihêre:) nexweş
nexweyîkirî (navdêr, mê) lênenihêrtî.
ji: nexwe +-yî +kirî
nexwezayî (rengdêr) sexte, çêkirî, ne orjînal, deresirûştî, derexwezayî, sermirovî.
ji: nexwe +zayî
nexwe (adv.) then, in that case
otherwise
nexwende illeterate, analphabetic
nexweş ill
ill, unwell, unpleasant
sick, ill; unpleasant.
ill, sick
ill, fatigue
nexweş ketin to fall ill
nexweşî (f.) illness
f. sickness, disease.
nexweşî danîn (li nexweşî danîn) to make ourselves ill
nexweşiya giran serious illness
nexweşketin to get sick
nexweşxane hospital
f. hospital
nexwe übrigens
ween es so ist
nexweş Patient
unrichtig
nexweş krank
nexweş ketin krank werden
nexweşbûn krank sein
nexweşî Krankheit
nexwe rd. neke, nêke, ekenê, kenê
nexwedîkirî rd. bêweyî, weyînêkerde
nexwes rd. çîrkîn, nêwes, nêrind, nêxos
rd. nêwes, xeste, nêwes, nîwes, niwes, nîwes
nexwes ketin lng. . nêwes bîyene, nêwes kewtene
nexwes kirin lg. xirab kerdene, fena kerdene, nêwes kerdene
nexwes xistin lg. nêwes fîstene, nêwes kerdene
nexwesbûn lng. . nêwes bîyene, nêwes kewtene
m. nêwesbîyayis, nêweskewtis n.
nexwesê bêhal nêweso giran, nêweso bêhal, nêweso xedar
nexwesê derûnî rd. nêwesê ruhî, psîkopat, ruhnêwes
nexwesê giran nêweso giran, nêweso bêhal, nêweso xedar
nexwesê giyanî rd. nêwesê ruhî, psîkopat, ruhnêwes
nexwesê ruhî rd. nêwesê ruhî, psîkopat, ruhnêwes
nexwesê sinêrê rd. nevropat, nêwesê sînirî, reyiknêwes, sînirnêwes
nexwesê tûreyî rd. nevropat, nêwesê sînirî, reyiknêwes, sînirnêwes
nexwesî m. nêwesîye, nêwesênî m.
nexwesîn rd. janin, nêwesin, jandar
m. nêwesîye, îlet m.
nexwesina zerîkê n. nêwesîya zer kîm.
nexwesînen hundirî n. nêwesîyên zereyîz n.
nexwesîya ruhî n. nêwesîya ruhî, nêwesîya psîkolojîke m.
nexwesketin m. nêwesbîyayis, nêweskewtis n.
nexweskirin lg. nêwes kerdene, nêwesnayene
nexwesnêr m/n. nêwesewnayox, nêwesnîyadox n.
nexwesnêrî m. nêwesewnayoxîye, nêwesnîyadoxîye, nêwesnîyadoxênî m.
nexwesok rd. janin, nêwesin, jandar
nexwesxane m. nêwesxane, xestexane, xestexune n.
nexwesxaneya ajalan n. nêwesxaneyê heywanan, xestexaneyê heywanan n.
nexwesxaneya dînan rd. tîmarxane, nêwesxaneyê xîntan, nêwesxaneyê xêxan n.
nexweykirî rd. bêweyî, weyînêkerde