Encamên lêgerînê
nex (i) m rütbe
nex (ii) n sicim, teyel ipliği
nexalî rd 1. tekin değil, tekin olmayan (cin, peri vb. doğa üstü varlıkların bulunduğuna inanılan yer) 2. tekin değil (kendisinde dağa üstü bir güç olduğuna inanılan ve sakınması gereken insan) 3. karışık (halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan)
nexalîbûn m karışıklık
nexalxalkî rd noktasız, beneksiz
nexaş bnr nexweş
nexasim h özelikle, bilhassa
nexbiçûk rd küçük rütbeli
nexd n başlık, başlık parası
nexd dan başlık vermek
nexel rd tembel
nexelî m tembellik
nexeparkirî rd çapasız (çapalanmamış yer)
nexepirandî rd çapasız (çapalanmamış yer)
nexêr (i) h hayır
nexêr (ii) rd yaramaz * tiştekî nexêr nîn e yaramaz bir durum yok
nexerab rd 1. kötü olmayan, fena olmayan 2. pek âlâ * xaniyekî nexerab e we çima neeciband? pek âla bir ev niçin beğenmediniz?
nexêrî m yaramazlık
nexesandî rd kısırlaştırılmamış
nexifandin m mide fesadına uğratma
l/gh mide fesadına uğratmak
nexifîn m mide fesadına uğrama
l/ngh mide fesadına uğramak
nexik m sicim, teğel ipliği
nexil bot/m palmiye
nexilqandî rd kilitsiz (kilitlenmemiş)
nexingalî rd dalgasız (saç)
nexingalokî rd dalgasız (saç)
nexirî nd/nt ilk doğan evlat
nexme m nağme
nexmezin rd büyük rütbeli
nexonê rd kayıp
nexoş bnr nexweş
nexoşnûd rd hoşnutsuz
nexoşnûdî m hoşnutsuzluk
nexoşnûdîya xwe nîşan dan hoşnutsuzluk getirmek
nexş n 1. nakış, işleme 2. nakış (özellikle duvar ve tavanları süslemek için yapılan resim) 3. hat, çizgi (yüz ve vücut hatlarının her biri) * nexşên rûyên wê yüzünün çizgileri * nexşên rûyê wê li hev in yüz hatları düzgün 4. yüz hatları * nexşên wê gir in yüz hatları kaba
nexş bûn l/ngh nakşolmak
nexş çêkirin l/gh nakış işlemek, iş işlemek
nexş kirin l/gh nakışlamak, işlemek
nexş û nîgar bezek
nexş û nimûş nakış, bezek, motif
nexşandî rd nakışlı, işlemeli
nexşandin süslemek, nakışlamak.
m nakışlama, nakşetme, işleme
l/gh nakışlamak, nakşetmek, işlemek
nexşandox nd/nt nakkaş
nexşandoxî m nakkaşlık
nexşbend nd/nt nakkaş
nexşbendî m nakkaşlık
nexşbûn m nakşolma
nexşçêkirin m nakış işleme, iş işleme
nexşdar rd nakışlı
nexşe harita.
m 1. harita 2. tasar, plân 3. grafik * hunerên nexşekirinê grafik sanatlar
nexşe (ii) n darı * nexşe li serê te be darısı başına
nexşê dirdirkî nd tarak işi (tarak dişleri gibi yol yol yapılmış el işi)
nexşê dorê nd kenarlık
nexşê kolandî nd oyma
nexşê navê sofra (hali göbeğinde daire biçimende çiçekli bölüm)
nexşe rê yol haritası
nexşebend nd/nt 1. nakkaş, bezemeci, bezekçi 2. işlemeci (elle nakış yapan kimse)
nexşebendî m 1. nakkaşlık, bezemecilik, bezekçilik 2. işlemecilik
nexşedanan nd/nt 1. haritacı 2. plânlamacı
nexşedananî m 1. haritacılık (haritaların yapım yöntemi) 2. plânlamacılık
nexşedaner nd/nt plânlayıcı
nd/nt plânlayıcı
nexşedanerî m plânlayıcılık
m plânlayıcılık
nexşedanî m plânlama
nexşedanîn m plânlama
l/gh plânlamak
nexşekêş nd/nt 1. haritacı, kartograf 2. tasar çizimci, tasarımcı, dizayner
nexşekêşan m tasar çizim, tasarım
nexşekêşî m 1. haritacılık (haritacı olma durum) 2. haritacılık, kartografi (haritaların yapım yöntemi) 3. tasarımcılık, tasar çizimcilik
nexşekêşiyî rd kartografik
nexşekirî rd plânlı
nexşekirin m plânlama
nexşên (wî) ne li hev in bir dudağı yerde bir dudağı gökte (çirkin kimse)
nexşên (yekî) gir bûn yüz hatları kaba olmak
nexşên (yekî) li hev bûn hat ve çizgileri uyumlu olmak
nexşên ser tarikê çêkirin kasnak işlemek
nexşesaz nd/nt haritacı, kartograf
nexşesazî m 1. haritacılık (haritacı olma durum) 2. haritacılık, kartografi (haritaların yapım yöntemi)
nexşeya esmanî gök atlası
nexşeya goga esmanî nd düzlem küre
nexşeya nîrengiyê nd nirengi haritası
nexşezan nd/nt kartograf
nexşezanî m kartografi
nexşezaniyî rd kartografik
nexşgir rd yüz hatları kaba kimse
nexşî m nakışlık
nexşkar nd/nt nakkaş
nexşkarane h nakkaşça
nexşkarî m nakkaşlık
nexşker nd/nt nakışçı
nexşkerî m nakışçılık
nexşkêş nd/nt desinatör
nexşkêşî m desinatörlük
nexşkirî rd nakışlı, işlemeli, işlenmiş olan
nexşkirin m nakışlama, işleme
nexşvan bnr nexşkar
next n başlık parası
next vebirîn l/gh başlık kesmek
nextik m azıcık, küçücük nokta
nextvebirîn m başlık kesme
nexu bnr nexwe
nexumxumî rd kıvamsız
nexunafî rd hazımsız (yediklerini kolay sindiremeyen)
nexunafîtî m hazımsızlık
nexure rd iştahsız, boğazsız
nexurt rd 1. güçsüz, âciz 2. çelimsiz 3. tavsız
nexurtane h güçsüzce
nexurtî m güçsüzlük, âcizlik 2. çelimsizlik 3. tavsızlık
nexuya belirsiz.
rd 1. belirsiz 2. görünmez
nexuyakirî rd belirtisiz
nexuyane rd görünmez
nexuyane bûn l/ngh görünmez olmak
nexuyanebûn m görünmez olma
nexuyanetî m görünmezlik
nexuyanî rd sönük (silik kimse)
nexuyanî bûn l/ngh sönükleşmek
nexuyanîbûn m sönükleşme
nexuyanîtî m sönüklük
nexuyatî m belirsizlik
nexuyayî m belirsizlik
rd 1. görünmez 2. uçuk * bi bişirîneke nexuyayî uçuk bir gülümsemeyle
nexuyayî ketin görünmez olmak
nexûz rd eğimsiz
nexwarbar rd yenilmez
nexwaz nd/nt kıskanç
nexwazî m kıskançlık
nexwe h 1. demek, demek ki, öyleyse, öyle ise * nexwe, ev kar çênabe? öyle ise şimdi bu iş olmayacak mı? * nexwe dê sibehê were demek yarın gelecek * dest bi vî karî kirine, nexwe bi xwe ewle ne bu işe başlamışlar, demek ki kendilerine güveniyorlar 2. olmazsa, yoksa, sonra, aksi halde, aksi taktirde 3. o halde, o zaman, şu halde
nexwedayî h/rd haksızca * hûn nexwadayî bi min re dikin bana haksızca davranıyorsun
nexwedîkirî rd bakımsız, iyi beslenmemiş
nexwende rd cahil, okur yazar olmayan, ümmî
nexwende man cahil kalmak
nexwendetî m 1. okur yazar olmama durumu, cahillik, ümmîlik 2. cahillik
nexwendewar rd okur yazar olmayan, ümmî
nexwendewarî m okur yazar olmama, ümmîlik
nexwendî rd okur yazar olmayan, mektep görmemiş, ümmî
nexweş hasta, sayrı, sağlıksız, nahoş.
nd/nt1. hasta (sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan) 2. hasta (zihinsel yetenekleri bozulmuş olan) 3.rd gergin (bozulacak duruma gelmiş olan ilişki vb.) * navbera hevalê min û jina wî ne xweş e arkadaşımın karısıyla ilişkileri gergin 4. tatsız 5. fena, kötü (hoşa gitmeyen, rahatsız edici) * bêhneke nexweş kötü bir koku * hewayeke nexweş fena bir hava 6. kötü (zararlı, tehlikeli) * hewaya nexweş kötü hava 7. ağır (sıkıntı veren, bunaltıcı) * hewayeke nexweş ağır hava 8. ağır, acı, kötü, fena (dokunaklı, kırıcı, üzücü, incitici, kaba ve kırıcı) * gotinên nexweş mebêje ağır sözler sarfetme * xebera nexweş acı haber * gotinên nexweş ji keçikê re gotine kıza kötü laflar etmiş ) * xebereke nexweş fena bir haber 9. mec hamile, gebe 10.nd/nthasım, düşman (birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermek isteyen) 11. düşman (aralarında çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık bulunan taraflardan her biri) 12. nahoş 13. sevimsiz (memnuniyetsizlik yaratan şey) 14. sağlıksız 15. limonî, arası bozuk olma * van çenda dan û stendinên me nexweş in bu ara ilişkilerimiz limonî 16. elinin körü, anlaşılmaz * zimanekî nexweş elinin körü bir lisan
nexweş bûn l/ngh 1. hastalanmak, marazlanmak 2. kötüleşmek, fenalaşmak, kötülemek (sağlığı bozulmak) 3. kötüleşmek, bozulmak * hewa nexweş bû hava kötüleşti 4. gerginleşmek
hasta olmak
nexweş çêbûn 1) kötü olmak (olumsuz bir durum olmak) 2) soğuk düşmek (veya kaçmak)
nexweş ketin l/ngh 1. hastalanmak 2. rahatsızlanmak, rahatsızlaşmak 3. şifayı bulmak (veya kapmak)
hasta düşmek
nexweş kirin l/gh 1. hastalandırmak, hasta etmek 2. kötüleştirmek
hasta etmek
nexweş xistin l/gh 1. hastalandırmak, hasta düşürmek 2. kötüleştirmek * vê îlacê heycar nexweş nexweş xist bu ilâç hastayı daha da kötüleştirdi
hasta düşürmek
nexweşbîn rd hoşgörüsüz, müsamahasız, toleranssız
nexweşbînî m hoşgörüsüzlük, müsamahasızlık, toleranssızlık
nexweşbînîtî m hoşgörüsüzlük
nexweşbûn m 1. hastalanma, marazlanma 2. kötüleşme, fenalaşma, kötüleme (sağlığı bozulma) 3. kötüleşme, bozulma 4. gerginleşme 5. kötülük * ji ber nexweşbûna hewayê ez dereng mam havaların kötülüğü yüzünden geciktim 6. hastalık
nexweşbûn bi xwe ve danîn kendini dinlemek (hastalık kuruntusu içinde bulunmak)
nexweşbûyîn m 1. hastalanış, marazlanış 2. kötüleşme, fenalaşma, kötüleme (sağlığı bozulma) 3. kötüleşme, bozuluş 4. gerginleşme
nexweşdar rd hastalıklı
nexweşê (tiştekî) bûn (bir şeyin) hastası olmak
nexweşê darbestê sedyelik hasta
nexweşê derûnî nd ruh hastası, psikopat
akıl hastası
nexweşê dil nd kalp hastası, kalplı
nexweşê dilî kalp hastası
nexweşê giyanî nd ruh hastası
nexweşê li ber mirinê teneşirlik (hasta)
nexweşê mirov li pê dostê mirov serê mirov dinêre dost başa, düşman ayağa bakar
nexweşê ruhî nd ruh hastası, psikopat
nexweşê şekre bj/nd şekerli, diyabetli, şeker hastası
nexweşê sinêrê nd sinir hastası, nevropat
nexweşê tûreyî nd sinir hastası
nexweşên aliyan çavên wan li loq û pariyan yemeğinden içmesinden kesilmemiş hasta (alay yoluyla söylenir)
nexweser rd 1. özgün olmayan 2. otonom olmayan 3. mec renksiz (belli bir niteliği olmayan)
nexweserî m 1. özgün olmama 2. otonom olmama 3. mec renksizlik (belli bir niteliği olmama durumu)
nexweşgeh m hastahane
nexweşhal rd hoşnutsuz
nexweşhalî m hoşnutsuzluk
nexweşhalîya xwe nîşan dan hoşnutsuzluk getirmek
nexweşî hastalık.
m 1. hastalık 2. hastalık (ruhsallığın bozulması durumu) 3. hastalık (bitkilerin yapılarındaki bozukluk) 4. mec hastalık, tutku (aşırı düşkünlük) * nexweşiya paqijiyê temizlik hastalığı 5. rahatsızlık 6. gerginlik * nav wan nexweşî ye aralarında gerginlik var 7. kötülük 8. tatsızlık
nexweşî çêkirin gerginlik yaratmak bi
nexweşî jê xeber dan (biri için) kötü söylemek bi
nexweşî ji (yekî) peyîvîn (biri için) kötü söylemek
nexweşî kirin l/gh gerginleştirmek
nexweşî pê girtin hastalık nüksetmek, hastalanmak
nexweşik rd çirkin, suratsız
nexweşikî m çirkinlik,suratsızlık
nexweşîkirin m gerginleştirme
nexweşîn m 1. hastalık 2. mec tutku (aşırı düşkünlük)
nexweşîn lê dagerîn ihtilât etmek (veya yapmak)
nexweşîn lê giran bûn ihtilât etmek (veya yapmak)
nexweşîn pêşa (yekî) bernedan hastalık birini rahat bırakmamak
nexweşîn zor dan (yekî) yiyip bitirmek (onmaz duruma getirmek)
nexweşîna aqil nd psikopati
nexweşîna dil kalp hastalığı
nexweşîna giran ağır hastalık * di zaroktiya xwe de nexweşînên giran derbas kiribûn çocukluğunda ağır hastalıklar geçirmişti
nexweşîna jinan nd jinokoloji, nisaiye
nexweşîna jinan (an jî pîrekan) jinokoloji, nisaiye
nexweşîna perokî (vegirî an jî peta) bulaşıcı hastalık
nexweşîna qarçikî mantar hastalığı
nexweşîna vegir nd bulaşıcı hastalık
nexweşîna vegirî (an jî peta) bulaşıcı hastalık
nexweşîna xwe dan (yekî) başkasına hastalık geçirmek
nexweşîna xwe derbasî (yekî) kirin başkasına hastalık geçirmek
nexweşînek girtin hastalık almak
nexweşînên derveyî nd hariciye (ameliyatı veya tedaviyi gerektiren hastalıklarla ilgilenen hekimlik kolu)
nexweşînên dilî nd kardiyopati
nexweşînên hinavî nd iç hastalıklar
nexweşînên hundirî nd iç hastalıklar
nexweşînnas nd/nt patolog
nexweşînnasî m patoloji
nexweşînnasiyî rd patolojik
nexweşînok rd hastalıklı
nexweşînokî rd hastalıklı, hastalıklıca
nexweşînzan nd/nt patolog
nexweşînzanî m patolojî
nexweşînzaniyî rd patolojik
nexweşiya damarî bj/nd sinir sayrılığı
nexweşiya mîrkutik bj/nd su çiçeği
nexweşiya riskîna xwînê bj/nd hemofili
nexweşiya zirav tüberküloz.
nexweşker rd patojen
nexweşketî rd hastalanmış olan
nexweşketin m 1. hastalanma, hastalanış 2. rahatsızlanma 3. şifayı bulma (veya kapma)
nexweşkirî rd 1. hastalandırılmış 2. kötüleştirilmiş
nexweşkirin m 1. hastalandırma, hasta etme 2. kötüleştirme
nexweşnêr nd/nthastabakıcı
nexweşnêra jin hastabakıcı kadın
nexweşnêrê mêr hastabakıcı erkek
nexweşnêrî m 1. hastabakıcılık (hastabakıcı olma durum) 2. hastabakıcılık (hastabakıcının işi)
nexweşok rd hasta, hastalıklı, marazlı
nexweşokî rd 1. hastalıklıca 2. çok çabuk hastalanan 3. mec gergince
nexweşxane hastahane.
m hastahane, hastane
nexweşxaneya ajalan (an jî heywanan) hayvan hastanesi
nexweşxaneya dînan akıl hastahanesi
nexweşxanok m klinik
nexweşxistî rd 1. hastalandırılmış 2. kötüleştirilmiş
nexweşxistin m 1. hastalandırma, hasta düşürme 2. kötüleştirme
nexweyîkirî rd bakılmamış, ilgisizliğe bırakılmış, mühmel
nexweykesatî rd kişiliksiz
nexweykirî rd bakımsız
nexweyşexsiyet rd kişiliksiz
nexweytîkirî rd bakımsız
nexweytîkirin m bakımsızlık * di nav vê nexweytîkirinê de şik tê de heye ku zarok baş be bu bakımsızlık içinde çocuğun iyi olacağı şüpheli
nexwezbar rd rağbetsiz
nexwezbarî m rağbetsizlik, istenilmeme
nexwezyar rd isteksiz
nexwîn rd okur yazar olamyan
nex şaxên tayekî
(navdêr, nêr) ben, dezî, bizînk, werîs û tiştên din yên dirêj yên tişt pê tên girêdan, Jina wî rabû derî vekir ,.
Têkildar: dav, ta
nexalî (navdêr, mê) nexewle.
ji: ne- +xal +-î
nexalîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) nexalî
nexasim nemaze
(hoker) bi taybetî, nemaze, ji tiştên din zêdetir: Ez gelek ji xwendinê hez dikim, nexasim ji helbestan. (Ji hemî xwendinê hez dikim lê ji hemî cûnên xwendinê herî zêde ji helbestan.).
Herwiha: nexasima, nexasime, nexasma, nexasme, xasima, xasime, xasma, xasme
nexçer (navdêr, mê) sirişt, xweza, xwerist, tebîet, natûr, hemû riwek û ajel tiştên din yên jîndar: Parastina nexçerê pirr giring e. çol, derve, cih riwek lê hene: Ez ji nexçerê hez dikim, ji bajarran hez nakim..
Herwiha: nexçêr.
Bide ber: neşter, xencer.
ji wêjeyê: Ew fêkiyê nexçêra (tebîeta) vêderê ye – siyasetvanê herêmê ye.(Guneri Civaoglu Du jimara mezintir, rojnameya Milliyet, 12/9/2007, wergerrandin di nivîsa Behzad Bettê de Tesadufek: 8-ê îlûnê 19-ê îlûnê – yazde sal navber, Nefel.com, 10/2007).
: nexçerî
nexçerî (navdêr, mê) rewşa nexçerbûnê.
ji: nexçer + -î
nexede Serenav,mê, bajarek li Rojhilatê Kurdistanê ye
nexepirandî (navdêr, mê) netevrikkirî.
ji: ne- +xepirand +-î
nexêr (hoker) na, ne, no.
Herwiha: nexê.
ji: Ji ne ya kurdî + خير (xeyr, bi devkî xêr: na, ne, no) ya erebî
nexewîn (lêker) şevnişîn.
ji: ne- +xew +-în
nexewle nexalî.
ji: ne- +
nexifîn/dinexife/binexife 1. bersojkî bûn 2. hinav xera bûn
nexilasbûn (navdêr, mê) dom, dewam, berdewamî, nesekinîn, nerawestîn, neqedîn
nexin (lêker) ji xistin.
Herwiha: (devokî) neêxin.
Dijwate: dixin.
Têkildar: nexim, nexî, nexe (devokî) nexit, nexitin, nexît, nexîtin, nexê (devokî) nexînDemên din, naxe, nexist, (neêxist), nedixist, nexistiye, nexistibû
nexirabe ava, avakirî, çêkirî, dirist, birêk, birêkûpêk, lidar, çalak liserxwe, ne kavil, ne xirabkirî, ne xopan, ne wêran, ne ruxandî, ne hilweşandî.
ji: ne- +
nexopan ava, avakirî, çêkirî, dirist, birêk, birêkûpêk, lidar, çalak liserxwe, ne kavil, ne xirabe, ne xirabkirî, ne wêran, ne ruxandî, ne hilweşandî.
ji: ne- +
nexrî (rengdêr) kur yan kiça êkê, :mivan nexrîyê deyka xweye ang, :yê yekeme ji hemûyan mezintire
nexrîn (rengdêr) mirovê ji xew radibe û hêj xwarin nexwarî, : ez nikarim cigarê bikêşim jiber ku yê nexrînim.
ji: Herwiha nuxrîn, hevreha partî û pehlewî nox (destpêk) ji nexw- jiari
nexrînî (rengdêr) dema mirov spêdê ji xew ra dibe hêj çi ne xwarî yan vexwarî, bapîrê min bi nexrînî cigare kê avexwar
nexş hunera kêşan û çêkirina nîgar û resman li ser kevir, kaxez, pîne û hwd
(navdêr, mê) dekorasyon, zînet, dirûv, nîgar, wêne, dekor, rism, çînik (bi taybetî yê gulan li ser cangî), xeml, zîwer, ziber, xişr, şikil, tablo, foto, fotograf.
Herwiha: neqiş, neqş, nexiş.
Bikaranîn: Lêker: nexş kirin, nexş bûn. Navdêr: nexşkirin, nexşbûn Rengdêr: nexşkirî, nexşdayî.
Têkildar: neqaş.
ji: ji erebî.
: nexşandin, nexşandî, nexşçêker, nexşçêkerî, nexşe, nexşeçêker, nexşekar, nexşesaz, nexşevan, nexşî, nexşîn, nexşîner, nexşînerî, nexşkar, nexşkarî, nexşker, nexşkerî, nexşsaz, nexşsazî, nexşvan, nexşvanî, nexşwan, nexşwanî
nexş bûn (lêker)(Binihêre:) nexş
nexş çêkirin (lêker)(Binihêre:) nexş
nexş kirin (lêker)(Binihêre:) nexş
nexş lê danîn (biwêj) girîng girtin. ma makîna te gelekî tiştekî bimatah e? qey ez ê nexş lê daynim?
nexşandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nexşandin
nexşandin (lêker)(navdêr, mê) nexş lê kirin, nexş li ser çêkirin, dekore kirin, zînet kirin, dirûv yan wêne li ser çêkirin, xemilandin, delal kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: نه‌خشاندن.
Herwiha: neqşandin. Tewîn: Lêker: nexşîn-.
Têkildar: nexşîn.
ji: nexş + -andin.
: nexşandî, nexşîner
nexşbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) nexş
nexşbûyî (rengdêr) (Binihêre:) nexş
nexşdar (rengdêr) nîgartî, nexşandî, neqşandî, çînik, çînkirî, nexşkirî, binexş, binimûş, binîgar.
ji: nexş +-dar
nexşdayî (rengdêr) (Binihêre:) nexş
nexşe agehiyên erdnîgarî ên xêzkirî; xerîte
(navdêr, mê) xerîte, wêneyê bi dest yan bi kompûterê hatiye çêkirin yê ku sinorên welatan yan herêman nîşan dide: nexşeya cîhanê nexşeya Kurdistanê, plan, bername, program, tişta/ê hatiye diyarkirin yan birryaran ku dê bêt kirin: Divêt em nexşeyek baş bo karê xwe danin..
Herwiha: neqşe.
ji: nexş + -e.
Bikaranîn: Lêker: nexşe danîn. Navdêr: nexşedan, nexşedanîn Rengdêr: nexşekirî.
: nexşeçêker, nexşeçêkerî, nexşedaner, nexşedanerî, nexşenas, nexşenasî, nexşesaz, nexşesazî, nexşevan, nexşevanî, nexşeyar, nexşeyarî, nexşeyî, nexşezan, nexşezanî
nexşe danîn (lêker)(Binihêre:) nexşe
nexşe kirin (lêker) nexşe.
ji: nexşe + kirin
nexşebend nîgarkêş, neqaş, mitinandvan, dekorator, çînker
nexşedan (navdêr, mê) (Binihêre:) nexşe
nexşedananî (navdêr, mê) nexşekêşî, nexşesazî.
ji: nexşedan +-anî
nexşedanî (navdêr, mê) plansazî, plangêrî.
ji: nexşedan +-î
nexşedanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) nexşe
nexşedank (navdêr, mê) pêşangeyî tabloyan, pêşengiya resiman.
ji: nexşe +-dank
nexşek (navdêr, mê) hêla diyarkirinê.
ji: nexş +-ek
nexşekêş (navdêr, mê) nexşesaz, kartograf.
ji: nexşe +-kêş
nexşekêşî (navdêr, mê) nexşesazî, kartografî.
ji: nexşe +-kêşî
nexşekêşiyî (navdêr, mê) kartografîk.
ji: nexşekêş +-iyî
nexşekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nexşe kirin
nexşekirin (navdêr, mê) nimûnekirin.
ji: nexşe +kirin
nexşekirinkî (navdêr, mê) bi nexşekirini.
ji: nexşekirin +-kî
nexşenekirî (rengdêr) şûnnedîtî.
ji: nexşe +nekirî
nexşenîgarî pîşekariya xêzkirina xerîteyan; nexşesazî
nexşerê (navdêr, mê) nexşeya ku rêyan nîşan dide daku mirov bizane bi xêra wê bimeşe yan biajo, tedbîr, plan, plana çareserkirina pirsgirêkekê.
ji wêjeyê: Li gor hin çavkaniyên ji medyayê, Abdullah Öclan talîmat daye avukatên xwe ku roja 15-ê tebaxê; roja 25 sal piştî destpêkirina şerê çekdarî ji Eruhê, ji vî bajarî nexşeriya wî îlan bikin.(Netkurd.com, 8/2009).
ji: nexşe + rê, wergera road map ya inglîzî
nexşesaz (navdêr, mê) nexşekêş, kartograf.
ji: nexşe +-saz
nexşesazî pisporiya xêzkirina xerîteyan
(navdêr, mê) nexşekêşî, kartografî.
ji: nexşe +-sazî
nexşevanî (navdêr, mê) karê nexşevanan.
ji: nexşevan + -î
nexşeyî (navdêr, mê) rewşa nexşebûnê, nivîsandî, nexşekirî, wênekirî, wêneyî, zindî, çapî.
ji: nexşe + -yî
nexşî (navdêr, mê) rewşa nexşbûnê, çînî, nîgarî.
ji: nexş + -î
nexşîn (rengdêr) nexşîn: nexşandî, binexş, nexşkirî, nexşdayî, xemilandî, rengîn(navdêr, mê) Nexşîn: navek jinan e.
Herwiha: neqşîn.
ji: nexş + -în.
: nexşînî, nexşînîtî, nexşîntî
nexşînî (navdêr, mê) rewşa nexşînbûnê.
ji: nexşîn + -î
nexşkar (navdêr, mê) nimûşker, neqşebend, nexşandox, neqaş.
ji: nexş +-kar
nexşkarî (navdêr, mê) nimûşkerî, nexşebendî, nexşandoxî.
ji: nexş +-karî
nexşker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê nexş dike, çînker, nîgarvan.
ji: nexş + -ker
nexşkerî (navdêr, mê) çînkerî, nimûşkarî, neqşkerî.
ji: nexş +-kerî
nexşkêş (navdêr, mê) nîgarkêş, desînator.
ji: nexş +-kêş
nexşkêşan (navdêr, mê) nîgarkêşan, nexşçêkirin
nexşkêşî (navdêr, mê) nîgarkêşî, desînatorî.
ji: nexş +-kêşî
nexşkî (navdêr, mê) bi neqşî.
ji: nexş +-kî
nexşkirî (rengdêr) (Binihêre:) nexş
nexşkirin (navdêr)(Binihêre:) nexş
nexşnivîs (navdêr, mê) xetat, bedewnivîs, spehînivîs, kalîgraf, kalîgrafer
nexşvanî (navdêr, mê) karê nexşvanan.
ji: nexşvan + -î
next 1. neqd 2. qelend
(navdêr, nêr) qelen, şîrbayî, pareyên yan malê malbata zavayî dide malbata bûkê.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: نه‌خت.
Bide ber: nixteBinere.
Herwiha: bext, cext, rext, text, zext.
ji: ji erebî نقد (neqt) ku di erebî de maneyê hûrde, pareyê asinî. Hêjayî gotinê ye ku ne next ya ji erebî û ne jî qelen ya ji tirkî tam bi maneya xwe ya kurdî di wan zimanan de ne anku kurdî maneyên taybet dane van peyvên ji wan zimanan wergirtî..
: bênext, bênextî, bênextî, binext, binextî, binextîtî, nextdar, nextdarî, nextdarîtî, nextdartî, nextder, nextderî, nextderîtî, nextdertî
next dan (lêker)(Binihêre:) next
nextdan (navdêr, mê) (Binihêre:) next
nextdar (rengdêr) biqelen, bişîrbayî.
ji: next + -dar.
: nextdarî nextdarîtî nextdartî
nextdarî (navdêr, mê) rewşa nextdarbûnê.
ji: nextdar + -î
nexte 1. baranî, nixte 2. berdêla jinê, next
nexur tî (navdêr, mê) bêhêzî, bêbirhî, bêqewetî.
ji: ne- +xur +-tî
nexurt tenik, qels, lawaz, zeîf, bêçare, bêhêz, çeqelok, hiçkelok, selipûrî lawaz, bêşiyan, bêpertav, kêm, zebûn, neçivr.
ji: ne- +
nexurtî (navdêr, mê) bêhêzî, bêqewetî, bêquwetbûn, qelsî.
ji: ne- +xur +-tî
nexuya nediyar, nedîtbar
gung, nediyar, neaşkere, neban, gom, nedîbar, nekifş, berze, bêvan.
ji: ne- +
nexuya bûn (lêker)(Binihêre:) nexuya
nexuyakirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nexuya kirin
nexuyan (navdêr, mê) com bûn, nixumîn
nexuyatî (navdêr, mê) nediyarî, newekatî.
ji: ne- +xuy +-atî
nexwarbar (rengdêr) nevexwarbar, nayê xwarin, nayê vexwarin.
ji: ne- +xwar +-bar
nexwasma (hoker) îlhes, xasma, xaseten, nemaze, xusûsen
nexwastî (navdêr, mê) antîpatî, dilsarî, nefret, xwînsarî.
ji: ne- +xwas +-tî
nexwastin (lêker)jêsar bûn.
ji: ne- +xwas +-tin
nexwaz (rengdêr) bêdil, dilnexwaz, kesa/ê ku tiştekî naxwaze, kesa/ê ku hez nake ku tiştekî bike.
Herwiha: nexwez.
Dijwate: dilxwaz.
ji: ne- + xwestin > -xwez-.
: nexwazane, nexwazî, nexwazîtî, nexwaztî
nexwazane (rengdêr) bi awayekî nexwaz.
ji: nexwaz + -ane
nexwazî (navdêr, mê) rewşa nexwazbûnê.
ji: nexwaz + -î
nexwe wisa ye
1. jixwe, manê, nê (hoker) , jixwe, nê, manê, panê, xwene: Nexwe eger ez alîkariya te nekim, tu nikarî vî karî biqedînî..
Herwiha: naxwe naxo naxu nexo nexu.
ji: ne- + xwe 2. ji xwarin. Binêre;, xwarin
nexwedayî (rengdêr) (Binihêre:) nexwe
nexwedîzarok (navdêr, mê) bêzarok, bêzaro, bêmindal.
ji: ne- +xwedîzar +-ok
nexwenda (rengdêr) (navdêr) nexwendewar, cahil, bêsewad, ummî, kesên ku nizanin bixwînin (û binivîsin): Li Kurdistanê hê gelek kes nexwenda ne.(lêker) formek ji lêkera xwendin: Eger te rojname nexwenda, te dê hay ji nûçeyan nebûya..
Herwiha: 1. bi herdu wateyan: nexwanda 2. bi wateya nexwendewar: nexwande, nexwende.
Dijwate: xwenda, xwendewar.
ji: ne- + xwenda.
: nexwendatî, nexwendayî, nexwendayetî
nexwenda man (lêker) nezan man, cahil man.
ji: nexwenda + man
nexwendatî (navdêr, mê) rewşa nexwendabûnê.
ji: nexwenda + -tî
nexwende nezanê xwendinê *“kesê nexwende, weke dara bê ber e”
nexwendewar (rengdêr) (navdêr) bêsewad, ne xwendewar, cahil, ummî, kesa/ê ku nizane bixwîne û binivîse, nexwenda.
Herwiha: nexwandewar, nexandewarî.
Têkildar: nexwenda.
ji: ne- + xwendewar.
: nexwendewarane, nexwendewarî, nexwendewarîtî, nexwendewartî. Bi soranî: nexwêndewar
nexwendewarane (rengdêr) bi awayekî nexwendewar.
ji: nexwendewar + -ane
nexwendewarî (navdêr, mê) bêsewadî, cahilî, cehalet, nezanî, nezanîn bixwîne û binivîse.
Herwiha: nexwandewarî, nexandewarî.
ji: nexwendewar + -î. Bi soranî: nexwêndewarî
nexwendî (navdêr, mê) nexwenda, nexwendewar, nexwende, nezan, nerahênayî.
ji: ne- +xwend +-î
nexweperist (navdêr, mê) cankole, neezît.
ji: ne- +xwe +perist
nexweristî (navdêr, mê) nesirûştî, biyanî, rûbaz, nerast.
ji: ne- +xweris +-tî
nexweş 1. kesê ku rewşa wî ya tenduristî xera bûye, nesax 2. neçê 3. kirêt *“bextê reş, mirovan dike nexweş”
(rengdêr) (navdêr) kesa êşek yan hin êş lê hene.
Herwiha: nexoş, nexuş, nexeş.
Hevwate: êşewî, nesax, nesaxlem, xeste.
Bide ber: birîndar, kulek, mirî, seqet.
ji: ne- + xweş.
Bikaranîn: Lêker: nexweş bûn, nexweş kirin, nexweş ketin, nexweş xistin. Navdêr: nexweşbûn, nexweşkirin, nexweşketin, nexweşxistin Rengdêr: nexweşbûyî, nexweşkirî, nexweşketî.
: nexweşgeh, nexweşî, nexweşxane. Bi soranî: nexoş
nexweş bûn nesax bûn, azî kirin, bi êşekê ketin
(lêker)(Binihêre:) nexweş
nexweş çêbûn (navdêr, mê) nebaş çêbûn.
ji: ne- +xweş +çêbûn
nexweş ketin (lêker)(Binihêre:) nexweş
nexweş kirin (lêker)(Binihêre:) nexweş
nexweş pûxte (navdêr, mê) zeîf, betilî, perpitî, bêhal, xûlasa.
ji: ne- +xweş +pûxte
nexweş xistin (lêker)(Binihêre:) nexweş
nexweşbîn (navdêr, mê) nerêbuwar, bêmusamaha, bêxweşbînî, bêtolerans.
ji: nexweş +-bîn
nexweşbînî (navdêr, mê) bêmusamahatî, bêtoleransî.
ji: nexweş +-bînî
nexweşbûn (navdêr, mê) nesaxbûn, :jiber sermayê, nexwe bû bêtambûn, :ev zade piştî sar bûy tama wî nexwe bûye
nexweşbûyî (rengdêr) (Binihêre:) nexweş
nexweşê bedhal bûn (biwêj) kûr nexweş ketin. dibêjin riza nexweşe bedhal e, dive em jî serîkî bidirie.
nexweşê li nav ciyan bûn (biwêj) kûr û giran nexweş ketin. piştî wê barana ku me xwar, ez û şexmûs bûn nexweşên nav ciyan.
nexweşê şekşeke, dozdeh nan avetin bin keleke (biwêj) ji bo kesên ku xwe li nexweşiye datînin, lê zedetir dixwin û vedixwin tê gotin. nexweşe şekşeke, dozdeh nan avetin bin keleke. ewjîdibêje, ez nexweş im, lê maşelah em nikarin xwarine pê re bigihînin.
nexweşê tiştên xweş bûn (biwêj) bi tiştên xweşik, bedew, binirx û qalîte re mijûl bûn, pir çilek bûn. dikan wisaye, merikî nexweşe tiştên xweş e. ez ji nexweşiya wî bawer naldin, ew nexweşe tiştên xweş e.
nexweşên şekirê (navdêr) diyabetîk, şekregirtî, nesaxên şekirê, şekergirtî.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: نه‌خوه‌شێن شه‌کرێ.
Herwiha: nexoşên şekirê. Yekjimar: mê: nexweşa şekirê, nexweşeke şekirê nêr: nexweşê şekirê, nexweşekî şekirê.
Têkildar: nexweşiya şekirê.
ji wêjeyê: Gava ku nexweşên şekirê yên ji cora duyemîn hinek xwarinên xwe guherîne ser nîv perdax gwîzê hûrkirî di rojekê de, astê kolesterol û şekirê bi rêjeyeke berçav di xwîna wan de kêm bûye.(Rudaw.net, 7/2011)
nexweser (navdêr, mê) neciyawaz (mec).
ji: ne- +xwe +ser
nexweserî (navdêr, mê) neciyawazî.
ji: nexweser +-î
nexweşgeh (navdêr, mê) cihê nexweş ango nesax ango êşewî lê tên çarekirin.
Herwiha: nexweşgah nexweşge nexweşgih nexweşxane.
Hevwate: nesaxgeh nesaxxane xestexane.
ji: nexweş + geh.
: nexweşgehî
nexweşgehî (navdêr, mê) rewşa nexweşgehbûnê.
ji: nexweşgeh + -î
nexweşhal (navdêr, mê) nevîn, nedilxweş, nekêfxweş, nerazî, nexoşnûd.
ji: ne- +xweş +hal
nexweşhalî (navdêr, mê) nevînî, nedilxweşî, nekêfxweşî, nerazîtî, dilmanî, nexoşnûdî, dilgirî, sûketîbûn, neşênî, neşengî.
ji: ne- +xweş +halî
nexweşî 1. nesaxî 2. nebaşî 3. kirêtî
(navdêr, mê) nebûna xweşiyan, hebûna êş û eleman.
Herwiha: nexoşî, nexuşî, nexwişî, nexeşî, nexwoşî, nexwuşî.
Hevwate: Li gel wate 2: nesaxî, xesteyî.
ji: nexweş + -î.
Bikaranîn: Lêker: nexweşî kirin. Navdêr: nexweşîkirin Rengdêr: nexweşîkirî
nexweşî dîtin (lêker)teşhîs kirin, peyitandin.
ji: nexweşî + dîtin
nexweşî kirin (lêker)(Binihêre:) nexweşî
nexweşik (navdêr, mê) kirêt.
ji: nexweş +-ik
nexweşik bûn (lêker)(Binihêre:) nexweşik
nexweşikî (navdêr, mê) sikbûn, ziştî.
ji: ne- +xweşi +-kî
nexweşîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nexweşî kirin
nexweşîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nexweşî
nexweşikkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nexweşik
nexweşiktî (navdêr, mê) bêteşetî, kirêtî.
ji: nexweşik +-tî
nexweşin (navdêr, mê) nexweşî, bîmarî, nesaxî, êşik, nexweşîn.
ji: ne- +xweş +in
nexweşîn (lêker)derd, nexweşî, merazî, êşik, ilet, merez, nexweşin, bîmarî, nesaxî.
ji: nexweş +-în
nexweşînnas (navdêr, mê) patalog.
ji: nexweşîn +-nas
nexweşînnasî (navdêr, mê) patalojî.
ji: nexweşîn +-nasî
nexweşînnasiyî (navdêr, mê) patalojîk.
ji: nexweşînnas +-iyî
nexweşînok (navdêr, mê) nexweşok, bîmarî, biêşîk, janoyî, nizar, marazdar, merezoyî.
ji: nexweşîn +-ok
nexweşînokî (rengdêr) nexweşokî.
ji: nexweşîn +-okî
nexweşîtî (navdêr, mê) giranî, libarbûnî.
ji: nexweş +-îtî
nexweşiya dirmdar êşa ku ji kesekî bêtendurist belavî dorê dibe
nexweşiya şekirê (navdêr, mê) diyabet, şekre, nesaxiya şekirê, nexweşiya şekirê.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: نه‌خوه‌شیا شه‌کرێ.
Herwiha: nexoşiya şekirê.
Têkildar: nexweşên şekirê.
ji wêjeyê: Seril Kendall, ji zanîngeha Toronto ya Kanadayê got, em nikarin bêjin ku gwîz klîta kontrolkirina tevahiya nexweşiya şekir e, lê em dikarin bêjin çêdibe gwîz bibe beşek ji xwarineke saxlem ji van nexweşan re.(Rudaw.net, 7/2011)
nexweşîzanî (navdêr, mê) nesaxîzanî.
ji: nexweşî +-zanî
nexweşketî (rengdêr) (Binihêre:) nexweş
nexweşketin (navdêr, mê) nisaxbûn
nexweşkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nexweş kirin
nexweşkirin (navdêr)candar nisaxkirin zad bêtamkirin, :kabanîyê hine xwê ya kirîye vê xwarinê ta tama wê nexw kirî
nexweşmirov (navdêr, mê) asosyal, kûvî.
ji: ne- +xweş +mirov
(navdêr) çalışkan,hardworking(navdêr, nêr) çalışkan(navdêr, mê) çalışkan,.
Bi zaravayên kurdî: Kurdî (Soranî): Zazakî: Kurmancî: nexweşmirov Kurdiya başûr: 2014 Lekî: Hewramî:
nexweşnêr (navdêr, mê) nesaxnêr.
ji: ne- +xweş +nêr
nexweşnêrî (navdêr, mê) berşîr, memikandin, meyterî, mêjandin, mêj tin.
ji: nexweş +-nêrî
nexweşok (navdêr, mê) jar, lewaz, nexweşokî, derdnak, nexweşînok, bîmarî, biêşîk, janoyî, nizar, marazdar, merezoyî, êşîkdar, hîledar, iledar, biilet, merezdar, jandar, biêşk.
ji: nexweş +-ok
nexweşokî (rengdêr) hîledar, kesê/a ku kêmhêz e û tim nexweş dikeve
nexwestî (rengdêr) bêdil
nexwestin (navdêr, mê) (Binihêre:) ne
nexweşxane saziya tîmarkirina nexweşan
(navdêr, mê) nesaxxane, xestexane, xastê, bîmaristan, misteşfe, avahiyê ku nojdar lê nesaxan derman dikin.
Hevwate: xastê.
Herwiha: nexoşxane.
ji: nexweş + -xane
nexweşxaneyî (navdêr, mê) pijîşkî.
ji: nexweşxane +-yî
nexweşxistin (navdêr, mê) (Binihêre:) nexweş
nexweyîkirî (navdêr, mê) lênenihêrtî.
ji: nexwe +-yî +kirî
nexwezayî (rengdêr) sexte, çêkirî, ne orjînal, deresirûştî, derexwezayî, sermirovî.
ji: nexwe +zayî
next pêş ve
piştî vê
ya pêş, ya dûre
next door cîran, hevsî
next of kin (dad.) xizmên nêz, lêzim.
next to kêleka .., li cem ..., piştî ...
nexêr no
nexş miracle.
nexşe map
f. map
nexşe (xerîte) map; (bernam, plan, tevdîr) plan
nexşe danîn to plan
nexşîn miraculous
next to, with, to, for
nexuyayî invisible
nexwe (adv.) then, in that case
otherwise
nexwende illeterate, analphabetic
nexweş ill
ill, unwell, unpleasant
sick, ill; unpleasant.
ill, sick
ill, fatigue
nexweş ketin to fall ill
nexweşî (f.) illness
f. sickness, disease.
nexweşî danîn (li nexweşî danîn) to make ourselves ill
nexweşiya giran serious illness
nexweşketin to get sick
nexweşxane hospital
f. hospital
nex Faden
nexêr nichts Gutes bedeutend
ungünstig
nexş Karte
Plan
Stickerei
Wandmalerei
nexşe Karte
Landkarte
Pfau
Plan
Verzierung
Wandmalerei
nexşîn farbig
nexter Schaubenzieher
nexu übrigens
nexurt schwach
nexwastî Abneigung
ungewollt
nexwaşxane Krankenhaus
nexwe übrigens
ween es so ist
nexweş Patient
unrichtig
nexweş krank
nexweş ketin krank werden
nexweşbûn krank sein
nexweşî Krankheit
nex m. avrêzî, aruze, avrêjî, avrêncî m.
nexasim rd. bîlhesa, bi taybetî, verê herçîyî, hele
nexifîn lng. . bizoskî bîyene
nexil m. bot. palmîyêre, palmîye m.
nexisandin lg. newirnayene, neqisnayene, nexsnayene, niqirnayene, neqesnayene
m. newirnayis, neqisnayis, nexsnayis, niqirnayis, neqesnayis n.
nexos rd. nêwes, çîrkîn, nêrind, nêxos
nexrî m/n. gilçije, nuxrî, pîzeyo verên, pîzo verên n.
nexs n. newir, nexs, neqis, newr n.
nexs bûn lng. . newirîyene, neqisîyene, nexs bîyene, neqis bîyene
nexsandî rd. newirnaye, neqiskerde, nexskerde, newirin, nexsin
nexsandin lg. newirnayene, neqisnayene, nexsnayene, niqirnayene, neqesnayene
m. newirnayis, neqisnayis, nexsnayis, niqirnayis, neqesnayis n.
nexsdar rd. newirnaye, neqiskerde, nexskerde, newirin, nexsin
nexse m. xarîte, herdnîgare, harîte, xerîte m.
nexsekês m/n. xarîterî, kartograf, herdnîgarwan n.
nexsekêsî m. xarîtecîyîye, kartografîye, herdnîgarwanîye, xarîtecîyênî m.
nexsîn rd. tîtikin, newrin, nexsin, neqisin
nexsker m/n. newirnayox, nexsbend, neqiswan, newrwan, nexscî n.
nexskerî m. newirnayoxîye, nexsbendîye, neqiswanîye, nexscîyênî, newirnayoxênî, nexsbendênî m.
nexskês m/n. desînator, nîgarantox n.
nexskêsî m. desînatorîye, nîgarantoxîye m.
nexskirî rd. newirnaye, neqiskerde, nexskerde, newirin, nexsin
next n. next, neqit n.
nexuya rd. nêareste, nêdîyar, nêareze, nêkifs, nêbelû, nêeyan
nexuyatî m. nêaresteyîye, nêarezeyênî, nêdîyarîye, nekifseyênî, nêbelûyîye, nêyanîye m.
nexwas rd. nêwes, xeste, nêwes, nîwes, niwes, nîwes
nexwasgeh m. nêwesxane, xestexane, xestexune n.
nexwe rd. neke, nêke, ekenê, kenê
nexwedîkirî rd. bêweyî, weyînêkerde
nexwes rd. çîrkîn, nêwes, nêrind, nêxos
rd. nêwes, xeste, nêwes, nîwes, niwes, nîwes
nexwes ketin lng. . nêwes bîyene, nêwes kewtene
nexwes kirin lg. xirab kerdene, fena kerdene, nêwes kerdene
nexwes xistin lg. nêwes fîstene, nêwes kerdene
nexwesbûn lng. . nêwes bîyene, nêwes kewtene
m. nêwesbîyayis, nêweskewtis n.
nexwesê bêhal nêweso giran, nêweso bêhal, nêweso xedar
nexwesê derûnî rd. nêwesê ruhî, psîkopat, ruhnêwes
nexwesê giran nêweso giran, nêweso bêhal, nêweso xedar
nexwesê giyanî rd. nêwesê ruhî, psîkopat, ruhnêwes
nexwesê ruhî rd. nêwesê ruhî, psîkopat, ruhnêwes
nexwesê sinêrê rd. nevropat, nêwesê sînirî, reyiknêwes, sînirnêwes
nexwesê tûreyî rd. nevropat, nêwesê sînirî, reyiknêwes, sînirnêwes
nexwesî m. nêwesîye, nêwesênî m.
nexwesîn rd. janin, nêwesin, jandar
m. nêwesîye, îlet m.
nexwesina zerîkê n. nêwesîya zer kîm.
nexwesînen hundirî n. nêwesîyên zereyîz n.
nexwesîya ruhî n. nêwesîya ruhî, nêwesîya psîkolojîke m.
nexwesketin m. nêwesbîyayis, nêweskewtis n.
nexweskirin lg. nêwes kerdene, nêwesnayene
nexwesnêr m/n. nêwesewnayox, nêwesnîyadox n.
nexwesnêrî m. nêwesewnayoxîye, nêwesnîyadoxîye, nêwesnîyadoxênî m.
nexwesok rd. janin, nêwesin, jandar
nexwesxane m. nêwesxane, xestexane, xestexune n.
nexwesxaneya ajalan n. nêwesxaneyê heywanan, xestexaneyê heywanan n.
nexwesxaneya dînan rd. tîmarxane, nêwesxaneyê xîntan, nêwesxaneyê xêxan n.
nexweykirî rd. bêweyî, weyînêkerde
nexêr na, nexê, nexêr, ne, no, dw belê
nexo bn neba
nexoş nesax, nexweş, nisax, xeste
nexoşewan nexweşvan, nesaxvan, perestyar, hemşîre, kesa/ê çavdêriya nexweşan dike
nexoşî nexweşî, nesaxî, xesteyî, nisaxî
nexş nexş, nîgar, dirûv, wêne, şikil
nexşandinewe nexşandin, dirûvandin, nîgarandin, şikilandin, dirûv / nîgar / nexş / şikil kirin
nexşaw nexşandî, nîgarkirî, dirûvandî, şikildar
nexşbend nexşbend, nexşker, kesa/ê nexşan çêdike
nexşdar nexşdar, binexş, dw sade, yekreng
nexşe nexşe, xerîte
nexşe, plan, bername, program
nexşîn nexşîn, binexş, nexşandî
delal, xweşik, spehî, rind, bedew
next piçek, kêm, ne gelek
nexwêndewar nexwendewar, kesa/ê nizane bixwîne