Encamên lêgerînê
nerde li ku, li ku derê *Ozan nerede? Ozan li ku ye?
li ku, li ku derê * Ozan nerede? Ozan li ku ye? h
nerde akşam orda sabah (nerde sabah orda akşam) Li ku derê dar e, ew der war e. Li ku derê xwar, ew der war. Derziya (yekî) di ber serê (wî) de ye. Ne cih e, ne war e. Li ku bim, li wir im.
nerde hareket orda bereket Hereket li ba bereket e.
nerde ise Hema mabû. Pir nemabû. Hema hema.
nerde kaldı ki Îcar! Ku de!
nerden ji ku, ji ku derê *nerden geliyorsun? tu ji ku têyî? h
ji ku, ji ku derê * nerden geliyorsun? tu ji ku têyî? h
nerden nereye I) Ew li ku, ev li ku. II) Ji ku (…). Ji ku derê (…).
nerdesin tu li ku yî? Li ku yî? Li ku derê yî? Tu li ku derê yî?
nerdeyse bnr neredeyse
bnr neredeyse
nere 1. ku, ko (di wateya ku derê de; ji bo pirskirina der û cih) *bu nerenin resmi ev resmê ku ye? *buranın nere olduğunu biliyor musun? tu zanî ev ku der e? 2. ku der (ji bo bedenê, di wateya çiyê te, ku derê te de) *neren ağrıyor? ku derê te diêşe?
1. ku, ko (di wateya ku derê de; ji bo pirskirina der û cih) * bu nerenin resmi ev resmê ku ye? * buranın nere olduğunu biliyor musun? tu zanî ev ku der e? 2. ku der (ji bo bedenê, di wateya çiyê te, ku derê te de) * neren ağrıyor? ku derê te diêşe? c
nerede 1) li ku ye, li ku derê ye *okul nerede? dibistan li ku ye? 2) ka li ku, de kanê *size sözümona hislerimi yazacaktım, nerede? xwedêgiravî min dê ji we re pêjn û hîsên xwe binivisanda, ka li ku?
li ku, li ku derê (hokera der û cih, ku tê wateya li kîjan cihî) *babası onu nerede görmüş? bavê wê li ku ew dîtiye? h
li ku, li ku derê (hokera der û cih, ku tê wateya li kîjan cihî) * babası onu nerede görmüş? bavê wê li ku ew dîtiye? h
1) li ku ye, li ku derê ye * okul nerede? dibistan li ku ye? 2) ka li ku, de kanê * size sözümona hislerimi yazacaktım, nerede? xwedêgiravî min dê ji we re pêjn û hîsên xwe binivisanda, ka li ku?
nerede ... nerede ... li ku... li ku (cihêtiya wesfî ya di navbera tiştan de, an jî dûrahiya di navbera wan de dinimîne) *nerede sen, nerede o, aranızda dağlar kadar fark var tu li ku, ew li ku, di navbera we de bi qandî çiyayekî ferq heye
nerede akşam orada sabah ne cih e ne war e, li ku bim li wê me
nerede bu bolluk ka ew hebûn, ka ew bolixî
ka ew hebûn, ka ew bolixî
Ma kerge ye? Ma kîsê cejnê ye? Ka ew hebûn?
nerede hareket, orada bereket hereket li ba bereket e
hereket li ba bereket e
nerede ise bnr neredeyse
bnr neredeyse
nerede kaldı ka, ka li ku ma *senin Filozofluğun nerede kaldı? ka fîlozofiya te li ku ma?
ka, ka li ku ma * senin filozofluğun nerede kaldı? ka fîlozofiya te li ku ma?
nerede kaldı ki ku de, îcar *kendisi bilmez, nerede kaldı ki başkasına öğretsin ew bi xwe nizane, ku de îcar hînî wê bike
ku de, îcar * kendisi bilmez, nerede kaldı ki başkasına öğretsin ew bi xwe nizane, ku de îcar hînî wê bike
nerede, ... nerede li ku... li ku (cihêtiya wesfî ya di navbera tiştan de, an jî dûrahiya di navbera wan de dinimîne) * nerede sen, nerede o, aranızda dağlar kadar fark var tu li ku, ew li ku, di navbera we de bi qandî çiyayekî ferq heye
neredede akşam orada sabah ne cih e ne war e, li ku bim li wê me
nereden 1) ku de, ji ku de, ji ku derê de *taş nereden geldi? kevir ji ku de hat? 2) ku de, ji ku de (di wateya çawa, bi çi awayî de) *bu iş nereden hatırınıza geldi? ev kar ji ku de kete bîra we? den
ji ku, ji ku derê, ji ku de (hokera der û cih ku tê wateya ji kîjan aliyî) *araba nereden geldi? erebe ji ku de hat?/ı
ji ku, ji ku derê, ji ku de (hokera der û cih ku tê wateya ji kîjan aliyî) * araba nereden geldi? erebe ji ku de hat?h
1) ku de, ji ku de, ji ku derê de * taş nereden geldi? kevir ji ku de hat? 2) ku de, ji ku de (di wateya çawa, bi çi awayî de) * bu iş nereden hatırınıza geldi? ev kar ji ku de kete bîra we? den
nereden nereye 1) (ew) li ku (ev) li ku 2) ji ku (...) ku, ji ku derê (...) ku dere *nereden nereye geldik em ji ku hatin ku
neredeyse hema mabû, pir nema bû, hema hema *neredeyse düşecekti hema mabû bikeve, pir nemabû ku bikeve h
hema mabû, pir nema bû, hema hema * neredeyse düşecekti hema mabû bikeve, pir nemabû ku bikeve h
nereli ji ku ye, ji ku derê ye *o nereli ? ew ji ku ye? rd
ji ku ye, ji ku derê ye * o nereli ? ew ji ku ye? rd
nerelisin Tu ji ku yî? Tu ji ku derê yî? Tu ji xelkê ku derê yî?
neresi 1. ka ku, ka ku der, ka çi *bunun neresi güzel? ka kuyê wê xweşik e?, ka çiyê wê spehî ye? 2. kîjan, li ku ye *okul neresi? dibistan kîjan e? 3. li ku,... li ku (gava ku bê dubarekirin, dûrahiya di navbera tiştan de nîşan dide) *Diyarbakır neresi, ıstanbul neresi Amed li ku Stenbol li ku
1. ka ku, ka ku der, ka çi * bunun neresi güzel? ka kuyê wê xweşik e?, ka çiyê wê spehî ye? 2. kîjan, li ku ye * okul neresi? dibistan kîjan e? 3. li ku, ... li ku (gava ku bê dubarekirin, dûrahiya di navbera tiştan de nîşan dide) * Diyarbakır neresi, İstanbul neresi Amed li ku Stenbol li ku c
nereye ku, ku derê *kitabı nereye koydun? te pirtûk danî ku? 2) bi ku de, bi ku ve, bi ku derê de (ev ji bo hêl û layê ku mirov ber bi wê de diçe) *sen nereye gideceksin? tu dê bi ku de herî?
ku, bi ku ve, ku de, bi ku de *nereye gidiyorsun? tu diçî ku? h
ku, bi ku ve, ku de, bi ku de * nereye gidiyorsun? tu diçî ku? h
ku, ku derê * kitabı nereye koydun? te pirtûk danî ku? 2) bi ku de, bi ku ve, bi ku derê de (ev ji bo hêl û layê ku mirov ber bi wê de diçe) * sen nereye gideceksin? tu dê bi ku de herî?
1) (ew) li ku (ev) li ku 2) ji ku (...) ku, ji ku derê (...) ku derê * nereden nereye geldik em ji ku hatin ku
nereye kazık çaksam oraya torba asar Ez singekî dikutim ew tûrekî pê de (ve) dike.
nergis nêrgîz (Narcissus)6o//m
nêrgîz (Narcissus)bot/m
nergisgiller familyeya nêrgizan bot/nd
familyeya nêrgizan bot/nd
nergiz (bir çenekli- nergizgiller) nêrgiz; narcissus
neritik nerîtîk erd/rd
nerîtîk erd/rd
nervür nervur m
nervur m
nervürlü nervurdar rd
nervurdar rd
ner n (r kalın) erkek deve
neradayî rd kilitsiz (kilitlenmemiş)
nerajêr rd uyruksuz, tabiiyetsiz
nerajêrî m uyruksuzluk, tabiiyetsizlik
nerajêrtî m uyruksuzluk
neran tespih ağacı.
m kuka (tespih, sigara ağızlığı gibi şeylerin yapımında kullanılan Hindistan cevizi kökü)
nerast (i) rd engebeli arazi
nerast (ii) rd 1. doğru olmayan, asılsız, yalan 2. mec sağlıksız (gerçek olmayan, güvenilir olmayan)
nerast bûn l/ngh esası olmamak, aslı astarı olmamak
nerastandî rd doğrulanmamış
nerastbîn rd sağgörüsüz
nerastbînî m sağgörüsüzlük
nerastbûn m esası olmama, aslı astarı olmama
nerasterast rd dolaylı
nerasterê rd 1. dolaylı 2. dolaşık, dolaysıyla
nerastexwe rd dolaylı, indirekt
nerawirtî rd saygısız, kaba
neraxistî rd döşemesiz
nerazayî m itiraz
nerazemend rd hoşnutsuz
nerazemendî m hoşnutsuzluk
nerazî rd hoşnutsuz
nerazîbûn m hoşnutsuzluk, sızıltı
nerazîtî m hoşnutsuzluk
nerazîtîya xwe nîşan dan hoşnutsuzluk getirmek
nerd tavla oyunu.
m tavla (oyunu)
nerde korkuluk, parmaklık.
m parmaklık
nerdeban m merdiven, portatif merdiven
nerdewan m merdiven
nerdewana bendî ip merdiven
nerdîban bnr nerdeban
nerdîwan bnr nerdewan
nerêk (i) m asimetri
nerêk (ii) rd düzensiz
nerêkî (i) rd asimetrik
nerêkî (ii) m düzensizlik
nerêkûpêk rd düzensiz
nerêkûpêkî m düzensizlik
nerencûr rd meşakatsız
nerênî rd olumsuz
neresenî rd kırma (özgün olmayan)
nerêtî m olumsuzluk
nerewa rd gayrî meşru
nerewan rd akıcı olmayan, kuru (duygudan yoksun) * di berhemê de vegotineke nerewan heye eserde kuru bir anlatım var
nerêxistî rd örgütsüz, teşkilâtsız
nerêxistîbûn m 1. örgütsüz olma 2. örgütsüzlük
nerêxistîbûyîn m örgütsüz oluş
nerexnebar rd eleştirilemez
nerexnebarî m eleştirilemezlik
nerêyî rd olumsuz
nerêyîtî m olumsuzluk
nerêzdar rd hatırsız, saygın olmayan
nerêzgîn rd kuralsız
nerêzikî rd 1. kuralsız 2. nizamsız (tüzüğe uygun olmayan)
nerêzikîbûn m 1. kuralsızlık 2. nizamsızlık (tüzüğe uygun olmama durumu)
nerihber rd cansız
nerihet rd 1. rahatsız, huzursuz 2. rahatsız, hasta 3. rahatsız (sıkıntı, tedirginlik veren) 4. yaramaz, haşarı, uçarı, azgın 5. çapkın
nerihet bûn l/ngh 1. rahatsız olmak, rahatsızlanmak 2. rahatsızlanmak, hastalanmak 3. yaramazlaşmak, azgınlaşmak, uçarılaşmak
1) rahatsız olmak 2) rahatsızlanmak, hastalanmak 3) yaramaz olmak 4) çapkın olmak
nerihet kirin l/gh 1. rahatsız etmek, rahatsızlık vermek 2. tırmalamak (tedirgin etmek)
nerihetbûn m 1. rahatsız olma, rahatsızlanma 2. rahatsızlanma, hastalanma 3. yaramazlaşma, azgınlaşma, uçarılaşma
nerihetî m 1. rahatsızlık 2. rahatsızlık, zor, sıkıntı, güçlük * ji bo wê tu nerihetiya min nîn e onun için hiç bir zorum, sıkıntım yok 3. yaramazlık, haşarılık, uçarılık 4. çapkınlık
nerihetî dan (yekî) (birine) rahatsızlık vermek
nerihetî kirin 1) yaramazlık yapmak, haşarılaşmak 2) çapkınlık yapmak (yek)
(birini) rahatsız etmek
nerihetî nekirin tek durmak , uslu durmak (veya oturmak)
nerihetkirin m 1. rahatsız etme, rahatsızlık verme 2. tırmalama (tedirgin etme)
nerikibandî rd uyumsuz
nerikibandîbûn m 1. uyumsuz olma 2. uyumsuzluk
nerikibandîtî m uyumsuzluk
nerind rd 1. çirkin 2. kötü (iyi karşıtı)
nerindî m 1. çirkinlik 2. kötülük
nerît uygulama, pratik, tatbik.
nerîtandin uygulamak, pratiğe koymak, tatbik etmek.
nerîtîk erd/rd neritik
nerîtmîk rd aritmik
nerixandî rd ezik
nerixandin m ezme
l/gh ezmek
nerixî rd ezik
nerixîn m ezikleşme
l/ngh ezikleşmek
neriyakar rd riyasız
nerizî rd çürüksüz
nerm rd 1. yumuşak (üzerine basıldığında eski biçimini kaybeden, katı karşıtı) * pembû nerm e pamuk yumuşaktır 2. yumuşak (kolaylıkla bökülen; berk karşıtı) * guliyên ter nerm in yaş dallar yumuşak olur 3. yumuşak (avuçla sıkıldığında buruşmayan) * qumaşê nerm yumuşak kumaş 4. yumuşak (kolaylıkla işlenebilen) * kevirê nerm yumuşak taş 5. yumuşak (kolay çiğnenen, kesilen) * nanê nerm yumuşak ekmek 6. yumuşak, ılıman * hewaya nerm yumuşak hava 7. yumuşak, mülâyim (kaba, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal) 8. yumuşak (okşayıcı, tatlı hoş) * gotinên nerm yumuşak sözler * awirên nerm yumuşak bakışlar 9. yumuşak (sessiz, hafif) * bi gavên nerm hat yumuşak adımlarla geldi 10. ince (hafif, gücü az) * kena nerm ince gülüş 11. yavaş * nerm pê bigire yavaş tut 12. mec esnek * helwesteke nerm esnek bir tutum 13. ılımlı * hewayeke nerm ılımlı bir hava 14. ılımlı, mutedil (siyasektte fazla radikal olmayan) * mirovekî nerm e ılımlı biri 15. ılımlı, itidalli (düşünce, iş vb. de aşırıya kaçmayan)
nerm bûn l/ngh 1. yumuşamak 2. yumuşamak, ılımlılaşmak, kadifeleşmek (öfkesi, kızgınlığı, inadı geçmek) 3. gevşemek (yatışmak, sakinleşmek) * gotina leyîstinê nebihîze, pê re nerm dibe oyun lafı duymasın hemen gevşiyor 4. gerilemek (bir tepki karşısında katı tutumundan vazgeçmek) 5. tava gelmek 6. yelkeneri suya indirmek (kabul etmek) 7. yavaşlamak (ses için) 8. çözgünleşmek
nerm çûn adımlarını seyrekleştirmek
nerm dan ber (yekî) alttan (veya aşağıdan) almak
nerm e eynî pembû ye kuş tüyü gibi (çok ymuşak)
nerm kevirê xwe di rû xwe de berdan sessiz sedasız bir şekilde bir şeyden vazgeçmek
nerm kirin l/gh 1. yumuşatmak 2. yatıştırmak (razı etmek) 3. mec tavlamak (çıkarları için birini kandırmak) 4. argo tavlamak (kandırıp elde etmek) * keçik nerm kiriye kızı tavlamış
nerm nerm inceden inceye (hafif, belirsiz, tiz olmayan bir sesle)
nermahî bnr nermayî
nermandin m yumuşatma
l/gh yumuşatmak
nermanok rd yumuşakçık
nermatî m 1. yumuşaklık 2. yumuşaklık, ılımlılık 3. ılımanlık
nermav m sığ su
nermayî ılıman.
m 1. yumuşaklık 2. yumuşaklık, ılımlılık 3. ılıman, ılımanlık * dinya nermayî ye hava ılıman 4. mülayimlik, uysallık
nermbûn lm 1. yumuşama 2. yumuşama, ılımlılaşma, kadifeleşme (öfkesi, kızgınlığı, inadı geçme) 3. gevşeme (yatışma, sakinleşme) 4. gerileme (bir tepki karşısında katı tutumundan vazgeçme) 5. tava gelme 6. yelkeneri suya indirme (kabul etme) 7. yavaşlama (ses için) 8. çözgünleşme
nermbûnî m 1. yumuşaklık 2. ılımlılık 3. çözgünlük (buz ve kar için)
nermbûyî rd çözgün (kar, buz için)
nermbûyîn lm 1. yumuşayış 2. yumuşayış, ılımlılaşma, kadifeleşme (öfkesi, kızgınlığı, inadı geçme) 3. gevşeyiş (yatışma, sakinleşme) 4. gerileyiş (bir tepki karşısında katı tutumundan vazgeçme) 5. tava gelme 6. yelkeneri suya indirme (kabul etme) 7. yavaşlama (ses için) 8. çözgünleşme
nerme n 1. kaba (kuyruk sokumunun iki yanındaki şişkin yer) 2. kaba et 3. eten (yemişlerin yenilen bölümü)
nermeav m sığ su
nermeba m yel
nermebaran m çisenti
nermecî n parça et
nermedew bot/n bir tür ot
nermegoşt n parça et, kemiksiz et
nermehestî m bir tür kemik hastalığı, kemik erimesi
nermenerm axiftin (peyîvîn an jî xeber dan) tane tane söylemek (veya konuşmak)
nermenerm çûn ağırlaşmak, yürüyüş yavaşlamak (yavaşlamak)
nermenerm di binî de gerîn ince eleyip (veya eğirip) sık dokumak
nermenerm gotin tane tane söylemek (veya konuşmak)
nermenerm h 1. için için, yavaş yavaş 2. tin tin * nermenerm bi dûr ket tin tin uzaklaştı 3. ılgıt ılgıt (rüzgar esmesi ve akım için) 4. püfür püfür (rüzgâr için) 5. ığıl ığıl * çem nermenerm diherike çay ığıl ığıl akıyor 6. yaşın yaşın (gizlice, çaktırmadan)
nermenerm peyîvîn (an jî xeber dan) tane tane söylemek (veya konuşmak)
nermerê rd ılımlı
nermeşa bnr nermeşan
nermeşan m ince patiska
nermeting rd 1. sessiz olan, fazla konuşmayan kimse 2. sinsi
nermeting bûn sinsi olmak
nermetingane h sinsice
nermetingî m sinsilik
nermetingî bûn l/ngh sinsileşmek
nermetingîbûn m sinsileşme
nermhewa erd/m ılıman (sıcaklığı ve soğukluğu fazla olmayan bölgeler)
nermî m 1. yumuşaklık 2. yumuşaklık, ılımlılık 3. ılımlılık, mülâyimlik
nermijandin m yumuşatma 2. sudan geçirmek (elbise yıkamak için) 3. haşlama (bir şeyin üstüne kaynar su dökme veya bir şeyi kaynar suya daldırma) 4. tava getirme
l/gh 1. yumuşatmak 2. sudan geçirmek (elbise yıkamak için) 3. haşlamak (bir şeyin üstüne kaynar su dökmek veya bir şeyi kaynar suya daldırmak) * pêşî hûrikê xwe yê savar binermijînin önce kısırlık bulgurunu haşlayın 4. tava getirmek
nermijî rd sümsük, sünepe, uyuşuk
nermijîn m 1. yumuşama 2. haşlanma (kaynar su vb. dökülmek veya daldırılma) 3. tava gelme 4. tiritlenme, tiritleşme
l/ngh 1. yumuşamak 2. haşlanmak (kaynar su vb. dökülmek veya daldırılmak) 3. tava gelmek 4. tiritlenmek, tiritleşmek
nermijok rd sümsük, sünepe, uyuşuk, miskin
nermijokî rd 1. sümsükçe 2. don yağı gibi (konuşmayan ve hareketsiz kimse) 3. uyuşuk, sünepe, uyuntu 4. yordamsız (çevik, canlı olmayan) 5. tirit gibi (yerinden kımıldamayacak kadar yaşlı kimse)
nermijokî bûn l/ngh sümsükleşmek
nermijokîbûn m 1. sümsükleşme 2. sünepelik, sümsüklük, uyuşukluk
nermijokîtî m sümsüklük, sünepelik
nermik yumuşacık.
rd 1. yumuşak 2. yumuşak (dokununca hoş bir duygu uyandıran) * tenekî wê yê nermik heye yumuşak bir teni var 3. yumuşak, mülâyim (kaba, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal) * lê menêrin ku yekî nermik e öyle yumuşak göründüğüne bakmayın 4. yumuşak (sessiz, hafif) * bi gavên nermik hat yumuşak adımlarla geldi 5. nazik
nermik (i) m bıngıldak
nermika bi dora (yekî) ketin alttan (veya aşağıdan) almak
nermika dest nd tenar
nermika esmanê dev ant yumuşak damak
nermika guh ant/nd kulak memesi
kulak memesi
nermika h 1. yumuşakça 2. hafifçe, hafiften * bayek bi nermika tê hafiften bir rüzgâr esiyor 3. usulca (bi)
nermika qûnê nd kaba et, kalça
nermika serî nd bıngıldak
nermikayî rd 1. yumuşaklık 2. ılımlılık
nermikê li bin kayê saman altında su yürüten
nermikguh ant/m kulak memesi
nermikî rd 1. yumuşacık 2. yumuşakça 3. kadife gibi (ten ve ses için) * dengekî wê yê nermikî heye kadife gibi bir sesi var
nermikî ye wekî (an jî mîna) pembû kadife gibi (ten için) * canê zarokan nermikî ye mîna pembû çocukları cildi kadife gibidir
nermikîbûn m 1. yumuşaklık 2. yumuşaklık, ılımlılık (ılımlı, iyi davranma)
nermîn m yumuşama
l/ngh yumuşamak
nermîng bnr nermik
nermînî m 1. yumuşaklık 2. yumuşaklık, ılımlılık 3. ılımlılık, mülâyimlik
nermisandin m yumuşatma
l/gh yumuşatmak
nermisîn m yumuşama
l/ngh yumuşamak
nermişok bnr nermijok
nermîtî m 1. yumuşaklık 2. yumuşaklık, ılımlılık 3. ılımlılık, mülâyimlik
nermixandin m 1. yumuşatma 2. ezme 3. pörsütme
l/gh 1. yumuşatmak 2. ezmek 3. pörsütmek
nermixîn m1. yumuşama 2. ezilme 3. pörsüme
l/ngh 1. yumuşamak 2. ezilmek 3. pörsümek
nermixok rd pörsük (pörsümüş olan)
nermixokî rd pörsükçe
nermiyan m yumuşama, yumuşayış
nermker rd 1. yumuşatıcı 2. nemlendirici * melhema nermker nemlendirici krem
nermkirin m 1. yumuşatma 2. yatıştırma (razı etme) 3. mec tavlama (çıkarları için birini kandırma) 4. argo tavlama (kandırıp elde etme)
nermnermok rd 1. yumyumuş, yumuşakça 2. sinsi * ji pêlpêlokan metirse, ji nermnermokan bitirse köpürenden değil sinsi olandan çekin
nermnermokî rd 1. yumuşakça 2. sinsice
nermo rd elinden iş gelmyen, allahlık
nermofis pısırık.
nermok rd 1. yumuşacık, yumuşak (dokununca hoş bir duygu uyandıran) * tenekî wê yê nermok heye yumuşak bir teni var 2. ılımlı 3. sinsi
nermoke m plastik
nermokî rd 1. yumuşacık 2. yumuşakça
nermoving rd sinsi
nermoving bûn sinsi olmak
nermovingane h sinsice
nermovingî m sinsilik
nermovingî bûn l/ngh sinsileşmek
nermovingîbûn m sinsileşme
nermûsan rd miskin, uyuşuk
nermûsanî m 1. miskinlik 2. ağırlık (uyuşukluk ve gevşeklik durumu)
nermûsanîtî m miskinlik
nermûsank rd 1. sümsük, sünepe, uyuşuk 2. yumuşak (dokununca hoş bir duygu uyandıran) * tenekî wê yê nermûsank heye yumuşak bir teni var
nermûsankî rd 1. sümsükçe, sünepece, uyuşukça, miskince 2. yumuşakça 3. pelte gibi, lâpacı * hûn wisa lê mêze nekin yekî nermûsankî ye gösterişine bakmayın lâpacının biridir 4. gevşek, gevşekçe (cansız, hareketsiz) * mirovekî nermîsankî ye çok gevşek biri
nermûsankî bûn l/ngh sümsükleşmek, miskinleşmek
nermûsankîbûn m 1. sümsükleşme, miskinleşme 2. sünepelik, uyuşukluk, miskinlik
nermûsankîtî m 1. sümsüklük, sünepelik, uyuşukluk, hımbıllık 2. yumuşaklık 3. gevşeklik, uyuşukluk
nermûsok rd miskin, uyuşuk
nermûsokî h miskince
nermûsokî bûn l/ngh miskinleşmek
nermûsokîbûn m miskinleşme
neronbar rd müphem, açık seçik olmayan
neronbarî m müphemlik
nert m çiçek uzantısı
neruhber rd cansız
nervur m nervür
nervurdar rd nervürlü
nerx bnr nirx
nerxandin bnr nirxandin
neradekirî (rengdêr) nediyarkirî
neradekirin (navdêr, mê) nediyarkirin.
ji: ne- +rade +kirin
nerahênayî (navdêr, mê) nexwendî.
ji: ne- +rahên +-ayî
nerajêr bêtabiiyet, neteba.
ji: ne- +- +jêr
nerajêrî (navdêr, mê) bitabiiyetî.
ji: ne- +raj +-êrî
nerajêrtî (navdêr, mê) netebatî.
ji: nerajêr +-tî
nerakirbar (rengdêr) jêneçûyî.
ji: ne- +rakir +-bar
nerakirinbar (rengdêr) neheşaftinbar.
ji: ne- +rakirin +-bar
neramandar (rengdêr) hol.
ji: ne- +raman +-dar
neramyarî (navdêr, mê) nerêzikî.
ji: ne- +ram +-yarî
neran dara tizbiyan
qoq, kuka.
ji: ne- +- +n
neraserbar (rengdêr) serhişk.
ji: ne- +raser +-bar
nerast (rengdêr) ji rastiyê bêpar, dijî rastiyê.
Hevwate: çewt nedirist şaş xelet.
Dijwate: rast dirist.
ji: ne- + rast.
: nerastî
nerastekî (navdêr, mê) nehûrîkî.
ji: ne- +raste +-kî
nerasterast (navdêr, mê) bi wesîteya, nerasterê, neyekser, bi zimnî.
ji: ne- +
nerasterê neyeksere
(navdêr, mê) bi wesîteya, neyekser, nerasterast, fetlonekî, çivonekî, girîft, lihevgeriyayî, mandel, lêçan, wêl, windakirî.
ji: ne- +
nerastî (navdêr, mê) fesad, sêf, newehî, buxtan, derew, virr, xîlaf, rewşa nerastbûnê.
ji: nerast + -î
nerastîkî (navdêr, mê) bi çewtî, bi nerastî, çewtîkî.
ji: nerastî +-kî
nerastkirî (rengdêr) neguhartî.
ji: nerast +kirî
neravbar (rengdêr) gêre.
ji: ne- +rav +-bar
neravebar (rengdêr) şelibar, alozbar, aloz, şêlî, netêgehiştinbar.
ji: ne- +rave +-bar
neravebarîtî (navdêr, mê) neşirovebarîtî.
ji: neravebar +-îtî
neravebarkî (navdêr, mê) bi neravebarî, bi neradebarî.
ji: neravebar +-kî
nerawestandin (lêker)(navdêr, mê) domandin, nesekinandin, dewam kirin, dom kirin
nerawestandinbar (rengdêr) nerawestinbar.
ji: nerawestandin +-bar
nerawestayî (rengdêr) neqole
nerawestîn (navdêr, mê) dom, dewam, berdewamî, nesekinîn, neqedîn, nexilasbûn
nerazî (rengdêr) ne razî, ne qayil, ne qane.
Bikaranîn: Lêker: nerazî bûn nerazî kirin Navdêr: nerazîbûn nerazîkirin Rengdêr: nerazîbûyî nerazîkirî.
ji: ne- + razî.
: nerazîtî
nerazitî (navdêr, mê) ne memnûnî, nexweşhal.
ji: ne- +raz +-itî
nerazîtî (navdêr, mê) rewşa nerazîbûnê, dilgirî, sûketîbûn, nedilxweşî, nekêfxweşî, nexweşhalî, dilmanî, neşênî, neşengî, nerazî, nememnûnî.
ji: nerazî + -î
nerd cureyekî lîstikên qimarê ye
nerde astengên hesinî yên li dora pêlekan û şanişînan
nerdigan pêlekan
nerehet (rengdêr) ne rehet, ne aram, bêhizûr, ne hêwir, bêistiqrar, ne hêmin.
Herwiha: nerihet.
ji: ne- + rehet.
Bikaranîn: Lêker: nerehet bûn, nerehet kirin. Navdêr: nerehetbûn, nerehetkirin Rengdêr: nerehetbûyî, nerehetkirî.
: nerehetî
nerehet bûn (lêker)(Binihêre:) nerehet
nerehet kirin (lêker)(Binihêre:) nerehet
nerehetbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) nerehet
nerehetbûyî (rengdêr) (Binihêre:) nerehet
nerehetî (navdêr, mê) nearamî, şerr, lêkdan, pevçûn, ne hêminî, ne hêwirî, bêistiqrarî, bêhedanî, bêsebirî, bêntengî, ne asayî, ne hêsayî, ne aramî, rewşa nearam, şerr yan qerebalix yan nerehet, acizî, bêsebrî, bêstewiltî.
Herwiha: nerihetî.
ji: nerehet + -î
nerehetî dan (lêker)(Binihêre:) nerehetî
nerehetî kirin (lêker)(Binihêre:) nerehetî
nerehetîdan (navdêr, mê) (Binihêre:) nerehetî
nerehetîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nerehetî kirin
nerehetîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nerehetî
nerehetkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nerehet kirin
nerehetkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nerehet
nerêk (navdêr, mê) kost, giran, hêdî, nesaz, bêrêz, nejê, pîs, marêk.
ji: ne- +rê +-k
nerêkîtî (navdêr, mê) nesazîtî.
ji: ne- +rêk +-îtî
nerêkûpêkî (navdêr, mê) bêpergalî, bêsazûmanî, bênîzamî.
ji: ne- +rêkûpê +-kî
nerencûr nedijwar, nezor, bêmeşaqet.
ji: ne- +
nerengî (navdêr, mê) bêreng.
ji: ne- +reng +-î
nerênî (rengdêr) kar yan tiştê şaş nerast nedirist, ne.
Dijwate: erênî, eyînî ; di civînê da karên erênî û nerênî hatin xuyakirin
nerênî kirin (lêker)(Binihêre:) nerênî
neresen sexte, qelp, ne rast.
ji: ne- +
neresmî (rengdêr) nefermî, ne fermî, ne resmî, enformel, înformal.
Herwiha: nerismî.
ji wêjeyê: Encamên neresmî yên hilbijartinên Kurdistanê yên ji bo postê serokatiyê û parlamentoyê eşkere bûn. Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî li gor encamên neresmî ji 70.2-yê dengan wergirt û cara duyê bû serokê Kurdistanê.(Netkurd.com, 7/2009).
ji: ne- + fermî.
: neresmiyane, neresmîtî
neresmîtî (navdêr, mê) rewşa neresmîbûnê.
ji: neresmî + -î
neresmiyane (rengdêr) bi awayekî neresmî.
ji: neresmî + ane
nerev (rengdêr) xweragir di ceng û nexwe îyan da, mêrxas, cavnetirs, nebez, navê xortane
nerevandî (navdêr, mê) neşelqandî.
ji: nerevand +-î
nerewa ne meşrû, nelirê, nelêhatî, rezîlane, bi riswayî, derewîn, berdêlkirî, zir, aşopî, efsaneyî, girîmanekî, neminasib, nelicih, nelirê, nepiroz, nesincî, zordar, sitirndar.
ji: ne- +
nerewakirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nerewa kirin
nerewanîkî (navdêr, mê) bi nerewanî.
ji: ne- +rewanî +-kî
nerêyî (navdêr, mê) newar, negatîf, menfî, berhelistbar, dij, nesaz, neviyayî.
ji: ne- +rê +-yî
nerêzdar (rengdêr) bêxatir, bêqedrûqîmet, nehêja, bêgiramî, bêîtibar.
ji: ne- +rêz +-dar
nerêzikî (navdêr, mê) negerî, nenîzamî, neramyarî.
ji: ne- +rêzi +-kî
nerêzikîbûn (navdêr, mê) nenîzamîbûn.
ji: ne- +rêzikî +bûn
nerêzikîkî (navdêr, mê) bi nerêzikî, bi nerarnyarî.
ji: ne- +rêzikî +-kî
nerî (Zazaki) (rengdêr). Bi kurmancî: nêr
nerihetker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê nerihet dike, acizker, hêrsker, bêhizûrker.
ji: nerihet + -ker
nerikibandî (navdêr, mê) nelihev, lihevnatî, negurivandî, neguncandî.
ji: ne- +rikiband +-î
nerikibandîbûn (navdêr, mê) nelıhevî, lıhevnatîbûn, negurivandîbûn, neguncandîbûn.
ji: ne- +rikibandî +bûn
nerîman (navdêr, mê) navek jinan e
nerimandin (lêker)(navdêr, mê) nermijandin, nerm kirin
nerimbûn (navdêr, mê) vilbûn
nerimîn nimîn, kemitîn, nerm bûn, (bo tiştên hişk) di nav ava kelandî de nermbûn:Divê ku pelên mêwan berî pêçandinê binerimin. nerm kirin.
Bide ber: nermîn. Tewîn: Lêker: -nerim-.
Têkildar: nerimandin.
ji: nerim + -în.
: nerimiyayî, nerimî, nerimok
nerimkirin (navdêr, mê) vilkirin, qayîlkirin
nerîn (lêker) temaşe kirin, mêzekirin, mêzîn, berê xwe danê, seh kirin, fekirin, hêv kirin, mêze kirin, mêzandin, çav lê gerrandin: Li min binere.(navdêr, mê) helwest, ray, dîtin, bawerî: Nerîna te li ser vê meselê çi ye? Bi nerîna min, divê em bibin yek..
Herwiha: nêrîn, nihêrîn, nihêrtin, nêrtin, nerrîn, nêrrîn, nihêrrîn, nihêrrtinBi ABCeyên din Kurdî-Erebî: نه‌رین. Tewîn: Lêker: -ner-.
ji: Herwiha nêrîn, nihêrtin, hevreha feylî nûřîn, şahzênî/şêxbizinî nîgerandin/ningerandin, farisî نگار (nigar > kurdî nîgar) û انگاشتن (engaşten > kurdî angaştin, texmîn kirin, idia kirin, xeyal kirin) jiari. Yan jî ya kurdî jiarami נטר (n-ț-r-: nerîn, nêrîn) ku herwiha serekaniya peyva kurdî notir e jî. Hevreha wê ya erebî wek nezer ketiye kurdî. Belkî nerîn li gel riwanîn ya soranî jî hevreh be lê ne bêguman e..
: nerînî
nerind (rengdêr) xirab, bed, nebaş, neqenc, neçê, kirêt, pîs, ne bedew, ne spehî, ne delal, ne xweşik, ne ciwan.
ji: ne- + rind.
Bikaranîn: Lêker: nerind bûn, nerind kirin. Navdêr: nerindbûn, nerindkirin Rengdêr: nerindbûyî, nerindkirî.
: nerindî
nerind bûn (lêker)(Binihêre:) nerind
nerind kirin (lêker)(Binihêre:) nerind
nerindbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) nerind
nerindbûyî (rengdêr) (Binihêre:) nerind
nerindî (navdêr, mê) xirabî, bedî, neçakî, neçêtî, nebaşî, pîsî, kirêtî, heramî, ne delalî, ne spehîtî, ne bedewî, ne ciwanî.
Herwiha: nerindîtî, nerindtî.
ji: nerind + -î
nerindikî (navdêr, mê) kiretî, kirêtî, neçêyî.
ji: ne- +rindi +-kî
nerindkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nerind kirin
nerindkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nerind
nerîngeh (navdêr, mê) resedxane, riwangeh, çavdêrîxane, obzervatiwar
nerînî (navdêr, mê) rewşa nerînbûnê.
ji: nerîn + -î
neristesazî (navdêr, mê) nîşane).
ji: ne- +riste +-sazî
nerît tetbîq
(navdêr, mê) dab, edet, torre, irf, tradîsyon, bastanî, mîras, mîrat, berma, texlîd, çavlêkirin, lasa, kevneşopî, kelepor, bastan, baw.
Herwiha: nerîd.
: nerîtî
nerît kirin (lêker)nerîtandin.
ji: nerît + kirin
nerîtandin (lêker)nerît kirin.
ji: nerît +-andin
nerîtandin/dineritîne/bineritîne tetbîq kirin
nerîtgir (navdêr, mê) qewatgir.
ji: nerît +-gir
nerîtî tetbîqî
(navdêr, mê) rewşa nerîtbûnê, sade, asayî, tetbîqî.
ji: nerît + -î
nerîtî kirin (lêker)(Binihêre:) nerîtî
nerîtîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nerîtî kirin
nerîtîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nerîtî
nerîtkî (navdêr, mê) bi nerîtî.
ji: nerît +-kî
nerîtmîk (navdêr, mê) bêpergal.
ji: nerîtmî +-k
nerizî (navdêr, mê) nepetî, nepetot, nealoz.
ji: ne- +riz +-î
nerizîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) nerizî
neriziyayî (navdêr, mê) kaşer.
ji: ne- +riziy +-ayî
nerm 1. nehişk, ter 2. nezivir *“bitirse ji germa germ û mirovê nerm”
(rengdêr) xefîf, ne req:Balguh nerm e lê kevir ne..
Bikaranîn: Lêker: nerm bûn, nerm kirin, nerm çûn. Navdêr: nermbûn, nermkirin, nermçûn Rengdêr: nermbûyî, nermkirî.
Herwiha: nerim.
Bide ber: çerm, germ, şerm, term.
: nermahî, nermatî, nermayî, nermî, nermitî, nerimtî
nerm bûn (lêker)(Binihêre:) nerm
nerm çûn (lêker)(Binihêre:) nerm
nerm ker (navdêr, mê) rastker, rast kirin.
ji: nerm +-ker
nerm kirin 1. rehn kirin 2. hişkî jê birin 3. aliyê zivir jê birin *“peyva xweş, keviran nerm dike”
(biwêj) îkna kirin, gelekî li yekî xistin, lêdan. gerekî hêrs bûbû, heta bavo ew nerm kir, xwelidanê di ser re avêt. baran wisa nerm kiribûn ku reş hêşîn bûbû.
nermahî 1. nehişkî, terîtî 2. nezivirî, xavî
nermamraz Redirect: software
nermandî (rengdêr) nermkirî.
ji: nermand +-î
nermandin (lêker)nerm kirin, nermijandin, nermisandin.
ji: nerm +-andin
nermbûn (navdêr, mê) tiştê req nerim dibe, :erdê jiber baranê nerim dibe mirov piştî bêhina wî fireh di bit axivtina wî jî nerim dibe
nermbûnî (navdêr, mê) îtîdal, hindazetî hindazetî, pîvandarî, îtîdal.
ji: nerm +-bûnî
nermbûyî (rengdêr) (Binihêre:) nerm
nerme tiştê ku bûjenên sext û zivir tê de tune ne
(navdêr, mê) kevînk, laçik, serpoş, kefî, egale, dersok, xavik, kofî, nerme, şerpa, kitan, desmal, poşî, şelpe, yazme, şelbe, çarok, leçek, çît, hubirî, çarik, tolbend, dersok, tulbend, melkezêt, kemik, kevîng, kefîk, şêşik, şar, çîtik, dolbend, çîtê mirov pirça anku porrê xwe diniximînin (bi taybetî jin).
Bide ber: nerm
nermegoşt goştê bêhestî
nermegoştê guhçik
nermehur hevrazê ku lê kevir û kuçik tune ne
nermekî (navdêr, mê) bi nermî.
ji: nerme +-kî
nermekuxik kuxika asayî ya ku mirov jê aziyê nake
nermenerm 1. wexta ku hîn nerm e 2. bi awayekî ku kes nebîne û nebihîze *“hêsin dikutin germegerm, mêran dikutin nermenerm”
nermenerm çûn (lêker) giran bûn.
ji: nermenerm + çûn
nermetîngî kirin (biwêj) zexelî û pînî kirin. serkar ew kar bi nermetîgî girt, ji ber wê helwesta xwe jî kete telê.
nermî 1. nermahî 2. musamehe 3. vehelîn *“bi nermî, mar ji qulê tê der”
(rengdêr) ziman û serederîya hêdî û nerim bi xelikî ra
nermî tî (navdêr, mê) çiritî, çirî, ner- mokeyîtî.
ji: nermî +-tî
nermijandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nermijandin
nermijandin (lêker)(navdêr, mê) nerm kirin, nerimandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: نه‌رمژاندن. Tewîn: Lêker: -nermijîn-.
Têkildar: nermijîn.
ji wêjeyê: Îcar hûn bi qedrê xwedê û pêxember kin, heger ne ji dewlemendî û perên Hugh Hefner efendî bûya, wê karxezala Crystal Harris a 24 salî ew kalêmêr bera ser xwe dabûya? Ma law jnika 24 salî ji ku bi lotikên kalekî 84 salî têr dixwe? Ma go yekî wek min harûdîn nekeve ser dilê wê û wê nenermijîne, wê rebenê Hugh Hefner çi xwelîyê li serê xwe û wê rebenê bike.(Lotikxane.com, 12/2010).
ji: nerm, -ijandin.
: nermijandî, nermijîner, nermijînk
nermijandin/dinermijîne/binermijîne bi mizdanê nerm kirin
nermijîn (lêker)(navdêr, mê) nerm bûn, nerimîn, kemitîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: نه‌رمژین.
Herwiha: nermijiyan. Tewîn: Lêker: -nermij-.
Têkildar: nermijandin.
ji wêjeyê: Heger hûn dixwazin piştî kar yan piştî westandinê xwe binermijînin û stresa xwe bavêjin, werin cem van xwendevanan û xwe masaj bikin.(Lotikxane.com, 8/2007).
ji: nerm, -ijîn.
: nermijiyayî, nermijî
nermijîn/dinermije/binermije (tiştek) bi mizdanê nerm bûn
nermijok nermûsankî, xulmaşinî, miskîn, dewliqî, sistokî, tenbel, nermûsank, pelepoşin, tiral
nermijokî hişveçûyî, hilhilî, nermûsankî, tiral, pelt, peltek, bêkêr
nermijokî bûn (lêker) nermûsankî bûn, miskîn bûn.
ji: nermijokî + bûn
nermijokîbûn (navdêr, mê) nermûsankîbûn.
ji: nermijokî +bûn
nermik 1. nezivir û bêgirnoz 2. rehet û aramdar
(rengdêr) mirovê binvebinve, pend, :nerimkê bin kayê agir berda dinyayê, :;can cihên nerim ji canê mirovan, :nermikê guhî
nermika (rengdêr) hêdîka, yaweş.
ji: nerm +-ika
nermika guh goştê nerme yê li guçê jêrîn î guhî
nermikê bin kayê (navdêr, nêr) bêngûk.
Herwiha: nerimkê bin kayê. Navê zanistî: Moluccella laevis
nermîkî (navdêr, mê) bi nermî, verestinkî.
ji: nermî +-kî
nermîn (rengdêr) nîşana nazikîyê navê jinane.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: نه‌رمین
nermînka hêdîka
nermîtî (navdêr, mê) çemînbarîtî, cîrîtî, kutekbarîtî, qutanbarîtî.
ji: nerm +-îtî
nermkar (navdêr, mê) kêmtirkar.
ji: nerm +-kar
nermker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) yê tiştî nerim dike
nermkî (navdêr, mê) bi nermî.
ji: nerm +-kî
nermkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nerm kirin
nermkirin (navdêr) vilkirin, piloxkirin, :divêt tu serederîya xwe di gel xelik î nerim bi kî, :hevîr nerim kirin, :kirin
nermofis nermok
nermok 1. bêkêr 2. bêxêr *“ji pêl û pêlekan metirse, ji nerm û nermokan bitirse”
(navdêr, mê) elastîk, neçespî, sist.
ji: nerm +-ok
nermokî (rengdêr) lostikî, çelepeyî, çelepetî, sistî, nermikî, nermûsankî, nermnermokî.
ji: nerm +-okî
nermolekî (rengdêr) tiştên nêzî nerm yan jî weke nerm in.
ji: nerm+-olek+-î
nermovingo (biwêj) ji binî ve û xinisî bûn. dive mirov xwe ji ye wekî wî nermovingo bipareze.
nermtî (navdêr, mê) nermî, nermayî.
ji: nerm +-tî
nermûsankî sistokî, patotî, lok, tiral, ximbil, nermijok, xulmaşinî, miskîn, nermûsokî, miskinkî, nermijokî, nermnermokî, nermikî, nermokî
nermûsankî bûn (lêker) nermijokî bûn, miskîn bûn.
ji: nermûsankî + bûn
nermûsankîbûn (navdêr, mê) nermûsankibûn, tirali bûn, miskinbûn, nermijokîbûn.
ji: nermûsankî +bûn
neron tarî, ne geş.
ji: ne- +
neronbar (rengdêr) dapoşî.
ji: ne- +ron +-bar
nerd ji bo mirovên zêde entellektuel, pixûdî û yên di warê hunerên civakî de zêde bêkêr in re tê gotin.
nerve hêrs
reh
rih
nervous 1. esebî, qehirî, enirrî, siloke. 2. tirs, tirsinok, ne wêrek
nerazî discontent.
nerazî bûn f. discontentment
nerêk, nerêkûpêk in disorder
nerêkî, nerêkûpêkî disorder
nerindî evil
nerm soft, gentle, fine.
nermahî f. softness, gentleness.
nermik softly, gently
nermîn (ad) sweet, soft, graceful
neron vague
neronî vagueness
nerv hej
hêrs
reh
reh
rûçal
temar
nervös bi hêrs
firşteng
nerden Kurs
nerihet unbequem
nerindî Bosheit
Nicht-Gutheit
nerm besonnen
weich
nermî Milde
Sanftheit
Zartheit
nermî û xweşî angenehme Seiten
Weichheit und Wohlbefinden
nerx Gebühr
Preis
neran m. kuka m.
nerast rd. bêbingeh, nêrast, zure, bêbinîn
rd. nêrast, çewt, sas
nerasterast h. bi sêweyêde sergirewte, nêrasterast, zimnen
nerd m. tavla, tawla, tabla m.
nerde n. caxê nêrdîwanî n.
nerdeban m. nêrdîwan, derenca, merdîwan, nergon, nêrdîwen, nerdîgûn n.
neremû kîm. nêremakîye, nêremayîye, nêremakênî. nêremayênî m.
neremûk rd. nêremak, nêre m., cinîmêr, qizoxlan
nerênî rd. nêyî, menfî, negatîf
nerêzdar rd. bêrîmet, bêsedr, bêqedr, bêsedrûrîmet, bêîtibar, bêqîmet, bêxatir
nergîz m. bot. nergîze, nergîse m.
nerihet bûn lng. . kelebut bîyene, nehs bîyene, kur bîyene, nêtebet bîyene, heserî bîyene
nerihetbûn m. nehsbîyayis, kelebutbîyayis, kurbîyayis, heserîbîyayis, xeylazbîyayis, afecanbîyayis n.
nerihetî m. nehsîye, kelebutîye, heserîyîye, xeylazîye, seytanîye, kurîye, nêtebetênî m.
nerm rd. nerm, ne m., nemir
nerm bûn lng. . nerm bîyene, nermîyene
nerm kirin lg. nerm kerdene, nermnayene
nermahî m. nermayîye, nermîye m.
nermandin lg. nerm kerdene, nermnayene
m. nermkerdis, nermnayis n.
nermayî m. nermayîye, nermîye m.
nermbûn m. nermbîyayis, nermîyayis n.
nerme n. ana. nermikê qorî, ner m., gostê qorî n.
nermeguhî m. ana. nermikêgosî, çiçîkê gosî, pelikêgosî, pelikgos n.
nermeting rd. zexel, kone, mixenet, nimitî
nermetingî rd. zexelkî, konekî, mixenetane, nimitkî
nermetingî bûn lng. . zexel bîyene, kone bîyene, nimitî bîyene
nermetingitî m. zexelîye, koneyîye, mixenetîye, nimitîyîye, zexelênî m.
nermhewa rd. eyamnerm, nermayî
nermî m. nermayîye, nermîye, nermênî m.
nermijandî rd. nermkerde, nermnaye
nermijandin lg. nermnayene, nerm kerdene
m. nermkerdis, nermnayis n.
nermijîn lng. . nerm bîyene, nermîyene
m. nermbîyayis, nermîyayis n.
nermijok rd. xilês, serdl, miskîn, xav
nermijokîtî m. xilêsîye, serdlîye, miskînîye, xilêsênî, serdlênî, miskînênî m.
nermik m. nermikêgosî, qgkêgosî, pelikêgosî, pelikgos n.
rd. nerm
nermika dest m. velikê destî, gupikê destî, nermikê destî n.
nermika guh m. nermikê gosî, çîçikê gosî, pelikê gosî, pelikgos n.
nermika serî m. nermik, nermike, nermikê sereyî, nemirik, nemrîk n.
nermikê guh m. nermikê gosî, çiçikê gosî, pelikê gosî, pelikgos n.
nermikî rd. nermokên, nermoçkên
nermîn lng. . nerm bîyene, nermîyene
m. nermbîyayis, nermîyayis n.
nermisandin lg. nermnayene, nerm kerdene
m. nermkerdis, nermnayis n.
nermker rd. nermker, nermnayox
nermkirin llb. nerm kerîyene, ameyene nermkerdene
m. nermkerdis, nermnayis n.
nermokî rd. nermokên, nermoçkên
nermtî m. nermayîye, nermîye, nermênî m.
nermûsan rd. xilês, serdl, miskîn, xav
nermûsanîtî m. xilêsîye, serdlîye, miskînîye, xilêsênî, serdlênî, miskînênî m.
nermûsank rd. xilês, serdl, miskîn, xav
nermûsankî rd. nermokên, nermoçkên *hatin
rd/h. xilêskî, serdlkî, miskînkî, xilêskane, serdlane, miskînane
nermûsankî bûn lng. . xilês bîyene, serdl bîyene, miskîn bîyene
nermûsankîbûn m. xilêsbîyayis, serdlbîyayis, miskînbîyayis n.
nermûsok rd. xilês, serdl, miskîn, xav
nermûsokî rd/h. xilêskî, serdlkî, miskînkî, xilêskane, serdlane, miskînane
neronebar rd. gumanbar, nêrîbar, nêhûzbar, nehûzbar
nerûbar rd. gumanbar, nêrîbar, nêhûzbar, nehûzbar
nerx m. nirxe, nerxe m.
nerx dan lg. nîrxedayene
nerx kirin tg. nirxnayene, nirxe kerdene
ner (n) bakınız: nêrî (n)
nerazî -ye, hoşnutsuz
nerazîyê (m) bakınız: nerazîyî (m), nerazîyîye (m)
nerazîyey (m) bakınız: nerazîyî (m), nerazîyîye (m)
nerazîyî (m) hoşnutsuzluk
nerazîyîye (m) hoşnutsuzluk
nerb (n) bakınız: narbe (n)
nerb dayene bakınız: narbe dayene
nerbe (n) bakınız: narbe (n)
nerbe dayene bakınız: narbe dayene
nerbik (n) bakınız: narbik (n)
nerbik dayene bakınız: narbik dayene
nerdgan (n) bakınız: nêrdîwane (m)
nerdîwan (n) bakınız: nêrdîwane (m)
nerdîwon (n) bakınız: nêrdîwane (m)
nerdiwûn (m) bakınız: nêrdîwane (m)
nerdîwûn (n) bakınız: nêrdîwane (m)
nerdugan (n) bakınız: nêrdîwane (m)
nergon (m) bakınız: nêrdîwane (m)
nerî bızır
klitoris
(n) bakınız: nêrî (n)
(n) bızır, klitoris
neri (n) 1)b. nêrî (n) 2)b. nerî (n)
nerik (n) bakınız: nêrik (n)
nerm -e, yumuşak, ılık
nerm bîyene yumuşamak, ılıklaşmak
nerm kerdene yumuşatmak, ılıklaştırmak
nermbîyayîş (n) yumuşama, ılıklaşma
nermkerdiş (n) yumuşatma, ılıklaştırma
neru (n) bakınız: nêrî (n)-2
neruyê vaşî (n) bakınız: nêrîyê vaşî (n)
nere 1)kure Sen nerelisin? (Ti kure ra yî/ya?) 2)ku Köpek nerededir? (Kutik ku yo?) 3)kamca Sen nerelisin?(Ti kamca ra yî/ya?) 4)ça Sen nerelisin? (Ti ça ra yî/ya?) 5)se Nereye gidiyorsun? (Ti se ra şinî/şina?) 6)kotî Sen nerelisin? (Ti kotî ra yî/ya?)
nergiz (bir çenekli- nergizgiller) nêrgiz; narcissus
ner nêr, dw mê: nereşêr nêreşêr, şêrên nêr
nerandin nirîn, dengê nire-nir (yên şêran û hin lawirên dî)
nerd kab, kabik, zar, nerd, tiştikek çaralî ye û li her alî jimarek ji yekê ta şeşê lê hatiye nivîsîn û ev tiştik tê hilavêtin û dema dikeve erdê jimara aliyê serî kîjan be li ber ya hevrikê wî tê ceribandin bo diyar bibe ka yê kê mezintir e ew bi ser ket
nerde tan, kozik, çeper
nerdeban pêstirk, pêpelûk, nerdewan, alavek e cihê danîna piyan li ser heye daku mirov pê hilkeve ser banî yan derek dî ya bilind
nerdên kabanê, zaranê, nerdanê, lîstika / yariya / baziya bi kaban / zaran / nerdan
nere ne, na, nexê, nexêr, dw erê, belê
nere, nerener nire-nir, dengê şêran û hin lawirên dî
nerît rêç, rêzik, rêbaz, nerît, edet, irf, irf û edet, dab, dab û nerît, şop, kevneşop
nerîtî rêçî, rêzikî, rêbazî, rêçikî, edetî, nerîtî, kevneşopî
nerm nerm, dw req
nerm-û-niyan nerm û narîn
nerm-û-nol nerm-û-nol, nerm û xweş
nermayî bn nermî
nerme nerme, cihê nerm: nermey ran nermeyê ranî, parçeya nerm ji ranî
nermenêşk hên, hênik, hewayê nerm
nermêtî bn nermî
nermî nermî, nermatî
nermîle bn nermole
nermîn nermîn, kesa nerm û narîn
nermole nermik, nermok
nerîn rigardu. Rigardu min!