Encamên lêgerînê
nem 1. nem, hêm, hêw, kam, xenam (hilm û gulma di hewayê de) 2. hêmî, hêwî, hit, rewa, nedawî (tiştê ku piçek şil e) 3. piş, tewlîs, rewa (ji bo axê) m
1. nem, hêm, hêw, kam, xenam (hilm û gulma di hewayê de) 2. hêmî, hêwî, hît, rewa, nedawî (tiştê ku piçek şil e) 3. piş, tewlîs, rewa (ji bo axê)m
nem kapmak şik birin (tiştekî)
şik birin (tiştekî)
nema 1. mezinbûn, zêdebûn, werarbûn 2. riba, faiz m
1. mezinbûn, zêdebûn, werarbûn 2. riba, faîz m
nemalandırmak zêde kirin, werar dan l/gh
zêde kirin, werar dan l/gh
nemalanmak 1. zêde bûn (bi faîzê) l/ngh 2. xwe xweyî kirin (mec) l/bw
1. zêde bûn (bi faîzê) l/ngh 2. xwe xweyî kirin (mec) l/bw
nemçe Nemsa (navê Awistirya) m
Nemsa (navê Awistirya) m
nemçeker 1. higroskop (aletê ku nema li hewayê dipîve) m 2. hîgroskopîk rd
1. hîgroskop (aletê ku nema li hewayê dipîve) m 2. hîgroskopîk rd
nemcil hîdrofîl, hêmîhez rd
hîdrofil, hêmîhez rd
nemdenetir hîgrostat fiz/m neme
hîgrostat fiz/m
neme lazım (veya neme gerek) 1) ji min re çi, çi ji min re, min çi jê ye *hırs, hiddet neme gerek hêrs û şidet ji min re çi ye 2) a rast, em a rast bibêjin *neme lâzım adam hiç bir kusurda bulunmadı a rast, tu qisûra camêr çênebû
neme lazım (neme gerek) I) Ji min re çi. Min çi jê. II) A rast. Em a rast bibêjin.
neme lazım (veya neme gerek) 1) ji min re çi, çi ji min re, min çi jê ye *hırs, hiddet neme gerek hêrs û şidet ji min re çi ye 2) a rast, em a rast bibêjin *neme lâzım adam hiç bir kusurda bulunmadı a rast, tu qisûra camêr çênebû
1) ji min re çi, çi ji min re, min çi jê ye * hırs, hiddet neme gerek hêrs û şidet ji min re çi ye 2) a rast, em a rast bibêjin * neme lâzım adam hiç bir kusurda bulunmadı a rast, tu qisûra camêr çênebû
neme lâzımcı bnr neme lâzımcı
minçijê, çiminjê rd
çijimin
neme lâzımcılık minçijêtî, çiminjêtî m
minçijêtî, çiminjêtî m
neme yönelim hîgrotrophîzm biy/m
hîgrotrophizm biy/m
nemelazımcı bnr neme lâzımcı
nemf nîmf zo/m
nîmf zo/m
nemlendirici 1. nermker *nemlendirici krem melhema nermker 2. hêmîker, hêwîker (ji bo klîmayan) rd
1. nermker * nemlendirici krem melhema nermker 2. hêmîker, hêwîker (ji bo klîmayan) rd
nemlendirme hêmîkirin, hêwîkirin m
hêmîkirin, hêwîkirin m
nemlendirmek hêmî kirin, hêwî kirin l/gh
hêmî kirin, hêwî kirin l/gh
nemleniş hêmîbûyîn, hêwîbûyîn m
hêmîbûyîn, hêwîbûyîn m
nemlenme hêmîbûn, hêwîbûn m
hêmîbûn, hêwîbûn m
nemlenmek 1. hêwî bûn, hêmî bûn, hît bûn 2.tewlis bûn, piş bûn (ji bo erd û zeviyan) 3.ter bûn, şil bûn *şeker nemlenmiş şekir şil bûye *dikkat et barut nemlenmesin hay jê be barûd ter nebe l/ngh
1. hêwî bûn, hêmî bûn, hît bûn 2. tewlis bûn, piş bûn (ji bo erd û zeviyan) 3. ter bûn, şil bûn * şeker nemlenmiş şekir şil bûye * dikkat et barut nemlenmesin hay jê be barûd ter nebe l/ngh
nemletme hêwîkirin, hêmîkirin m
hêwîkirin, hêmîkirin m
nemletmek hêwî kirin, hêmî kirin l/gh
hêwî kirin, hêmî kirin l/gh
nemli 1. hêmî, hêwî, nedawî *onun nemli saçları yüzüme değdi porê wê yê hêmî li rûyê min ketin 2. rewadar, birewa (ji bo xakê) 3. kamçokî, hêmî, kamdar, nemdar, birutûbet 4. şolî, şêlû (ji bo çavê şil û bikelegirî) r
1. hêmî, hêwî, nedawî * onun nemli saçları yüzüme değdi porê wê yê hêmî li rûyê min ketin 2. rewadar, birewa (ji bo xakê) 3. kamçokî, hêmî, kamdar, nemdar, birutûbet 4. şolî, şêlû (ji bo çavê şil û bikelegirî)rd
nemli nemli hêmî hêmî, şil şil
hêmî hêmî, şil şil
nemlilik 1. hêmîtî, hêwîthi, nedawîthi 2. rewadarî 3. kamdarî, nemdarî m
1. hêmîtî, hêwîthi, nedawîthi 2. rewadarî 3. kamdarî, nemdarî m
nemölçer hêmîpîv, nempîv, rewapîv, kampîv, hîgrometre m
hêmîpîv, nempîv, rewapîv, kampîv, hîgrometre m
nemrut fîrewn (ji bo kesê zalim û dilhişk) rd
fîrewn (ji bo kesê zalim û dilhişk) rd
nemse bnr Nemçe
bnr Nemçe
nemsiz 1. bêkam, nehêmî, bêhît, bênem 2. bêtewlis, bêpiş, bêrewa (ji bo erd û zeviyan) rd
1. bêkam, nehêmî, bêhît, bênem 2. bêtewlis, bêpiş, bêrewa (ji bo erd û zeviyan) rd
nem m nem (havada bulunan su buharı)
nem nem m ham ham (çocuk dilinde)
nema h 1. artık, gayrı (bundan böyle, sonra, yeter * nema tê artık gelmez 2. bir daha, hiçbir zaman
nema kirin l/gh geçmek (bir şeyi bundan sonra yapma durumunda olmamak) * nema ez van karan dikim benden geçti, bu işlere artık girişemem
nemabûn m kalmama, tükenme
nemabûnî m tükenmişlik
nemahir rd beceriksiz
nemahirî m beceriksizlik
nemamî m ihanet, hainlik
neman m 1. kalmama, bitme, tükenme 2. bitme, tükenme, bitkinleşme (çok yorulma, güçsüz kalma) 3. sönme, erime (tükenme, yok olma) 4. zayıflama (kilo kaybetme)
l/ngh 1. kalmamak, bitmek, tükenmek 2. bitmek, tükenmek, bitkinleşmek (çok yorulmak, güçsüz kalmak) 3. sönmek, erimek (tükenmek, yok olmak) * rika me ya jê re, bi tevahî nemabû ona karşı kinimiz tümden erimişti 4. zayıflamak (kilo kaybetmek)
nemanend emsalsiz.
nemaqûl rd gayri makul
nemayend nd/nt 1. temsilci 2. bz temsilci (aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla kanunî olarak çalışma yeri ve elinde malı olmayan kimse) 3. delege
nemayendî m 1. temsilcilik 2. delegelik
nemayîn m kalmama, tükeniş
nemayînde rd kalımsız, fanî
nemayîndetî m kalımsızlık, fanîlik
nemaze h özellikle, bilhassa, üstelik
nemdar rd nemli
nemdarî m nemlilik
nemed m genellikle zengin kimselerin evlerine serdikleri bir tür yaygı
nemehrem rd namahrem
nemelûm rd gayri malûm, bilinmez
nememnûn rd memnuniyetsiz, gayri memnun, hoşnutsuz
nememnûnî m memnuniyetsizlik, hoşnutsuzluk
nemêr erkekte cinsel iktidarsızlık.
rd 1. iktidarsız, puluç (cinsi gücü olmayan erkek) 2. hadım
nemêr kirin 1) puluç etmek 2) hadim etmek
nemerd rd 1. namert, alçak 2. kalleş 3. cimri
nemerd bûn l/ngh alçaklaşmak
nemerdane h namertçe, alçakça
nemerdbûn m alçaklaşma
nemerdî m namertlik, alçaklık
nemerdî kirin namertlik etmek, alçaklık etmek
nemêrî m 1. iktidarsızlık, puluçluk, ananet (erkekte cinsel güçsüzlük) 2. hadımlık
nemêrî kirin l/gh hadımlaştırmak
nemêrîkirin m hadımlaştırma
nemeriv rd insaniyetsiz
nemerivî m insaniyetsizlik
nemerixandî rd zedesiz
nemêrtî m iktidarsızlık, puluçluk
nemes m saç kepeği
nemeş m pus (bir tür hafif sis)
nemeşî rd puslu, pusarık
nemeşrû rd gayri meşru
nemesûl rd sorumsuz
nemesûlî m sorumsuzluk
nemezbût rd 1. mazbut olmayan 2. dengesiz kimse
nemihîm rd önemsiz, ehemmiyetsiz
nemijok rd emici özeliği olmayan
nemimkun rd imkânsız, olanaksız
neminêkar rd gönülsüz
neminêkarane rd gönülsüzce
neminêkarî m gönülsüzlük
nemiqate rd dikkatsiz
nemiqatebûn m dikkatsizlik
nemir ölmez, ölümsüz, ebedi.
rd 1. ölümsüz (hiç ölmeyen) 2.nd/ntölümsüz (hiç unutulmayacak olan)
nemir bûn l/ngh ölümsüzleşmek
nemir kirin l/gh ölümsüzleştirmek
nemir nejî ne sağ ne ölü
nemir û nejîn (an jî nejî) ölüm kalım arası durum
nemirad rd muratsız
nemirbûn m ölümsüzleşme
nemirbûyîn rd ölümsüzleşme
nemird bnr nemir
nemirî m ölümsüzlük, ölmezlik,
nemirî kirin l/gh ölümsüzleştirmek
nemirîkirin m ölümsüzleştirme
nemirkirin m ölümsüzleştirme
nemirov rd 1. insaniyetsiz, mürüvvetsiz 2. zalim, gaddar
nemirovane h 1. insaniyetsizce, mürüvvetsizce 2. zalimce, gaddarca
nemirovî m 1. insaniyetsizlik 2. rd insanlık dışı
nemirovtî m insaniyetsizlik
nemirût rd çepel
nemiş bnr nemûş
nemisliman rd gayri Müslim
nemisoger rd kesin olmayan
nemisogerî m kesin olmama
nemiyaser rd başarısız
nemiyaser bûn l/ngh başarısız olmak
nemiyaserbûn m 1. başarısız olma 2. başarısızlık
nemkêş rd nem çekici
nempîv m nemölçer
nemre m numara
nemrûd n 1. Nemrut 2. nemrut, zalim (kötüleme sıfatı olarak) 3. argo tipsiz
nemsa m Nemçe, Avusturya
nemueyen rd muayensiz, belirsiz
nemuhîm rd önemsiz
nemuhtemel rd ihtimali bulunmayan
nemumkûn rd imkansız, olanaksız
nemunasîb rd uygunsuz, yersiz
nemunasîbî m uygunsuzluk
nemunasîbtî m uygunsuzluk, yersizlik
nemuntezam rd düzensiz
nemûş n 1. nakış 2. örnek (herhangi bir şeyi örneği) * nemûşê dantêl dantel örneği
nemusaîd rd müsait olmama, elverişsiz
nemusaîdî m elverişsizlik
nemuteber rd müteber olmayan, geçersiz
nemuteber bûn l/ngh geçersizleşmek
nemuteberbûn m geçersizleşme
nemuteberî m geçersizlik
nem 1. şilî (navdêr, mê) hêm, ritubat, şilî, rewek, rewa, (bi taybetî ya dîwaran di hindirrê avahiyan ve).
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: نه‌م.
Bide ber: nêm. Binêre
Herwiha: nem-.
ji: Ji Proto-hindûewropî nebʰ- (mij; ewr; şilî), hevreha farisî نم (nem: şilî), pehlewî nem, avestayî nemb-, neb-, sanskrîtî नभस् (nebhes) (şilî), latînî nebula (ewr, mij, şilî), hîtîtî nêpis (esman), rusî небо (nêbo: hewa, esman)....
: bênem bênemî binem nemdar nemdarî nemdêr nemdêrî nemî
nem- (soranî) min ne-: nemkird (min nekir), nemdezanî (min nedizanî)Nêzîk, nam-.
Têkildar: net-, ney-, neman-, netan-, neyan-.
Bide ber: nem.
: nemde-
nema 1. qet, qe 2. ji wir bi şun de, êdî
(lêker) dema borî ji lêkera neman: Av nema. (Av êdî nemaye.), (devokî) na-, ne-: Ez nema dikarim herrim. (Ez neşêm biçim.) Ew nema êdî diçû dibistanê. (Ew êdî nediçû xwendingehê.).
Herwiha: nama.
Bide ber: name
nema dikare ji vir şûn de nikare, hew dikare
nemabûnî (navdêr, mê) hêztêdenemabûn, jihalketîbûn, jipertavketîbûn.
ji: nema +-bûnî
nemadekirin (navdêr, mê) nemayekirin.
ji: ne- +made +kirin
nemadeyî (navdêr, mê) neleşî.
ji: ne- +made +-yî
nemafbar (rengdêr) nejêhatintîbar, nejêhatî, nehêja.
ji: ne- +maf +-bar
nemahir bêkêr, nebikêr, necerbez nehunerwer, nekêrhatî, nejêhatî, neosta, neşanpaz.
ji: ne- +
nemahirî (navdêr, mê) bêkêrî, necerbezî, nehunerwerî, destpelixî, nebikêrhatî, nejêhatîbûn, neostatî, neşanpazî, necergebezî.
ji: ne- +mahir +-î
nemam 1. çiqilên daran ên ku ji bo çandinê hatine amadekirin 2. şivikên darîn ku dê bibine dar; şitil
(rengdêr) fesadker, fitneker, ajawekar
neman 1. helak bûn 2. têk çûn 3. çûn hatenehatê
(lêker)(navdêr, mê) xilas bûn, qedîn, bi dawî hatin: Me şekir nemabû. çûn, nesekinîn, ranewestîn: Ew li vê derê namîne. mirin, wefat kirin: Dêbavên wê nemane..
Herwiha: nemayin, nemayîn. Tewîn: Lêker: ne-mîn-.
Dijwate: man.
ji: ne- + man.
: nemayî, nemîn
neman- (soranî) me ne-: nemankird (me nekir), nemamdezanî (me nedizanî)Nêzîk, naman-.
Têkildar: nem-, net-, ney-, netan-, neyan-.
Bide ber: neman.
: nemande-
nemanbar (rengdêr) birhînbar, zehêbar.
ji: neman +-bar
nemanbarîtî (navdêr, mê) valakirinbarîtî, birhinbarîtî, zehêbarîtî, rizînbarîtî.
ji: nemanbar +-îtî
nemanedar (rengdêr) batil, nemaqûl, bemehne.
ji: ne- +mane +-dar
nemanîtî (navdêr, mê) nemînî, mirin, mirdin.
ji: neman +-îtî
nemankî (navdêr, mê) bi kujî, kujîkî.
ji: neman +-kî
nemantiqî (rengdêr) îrrasyonal, deraqil, bêaqilane, bêhişane, îllojîk
nemaqûl eletewş, derî exlaq, ne fehmbar, nayê aqilan, dûraqil, hetikî, herrimî, lewitî, heram, pîs, nebawerbar, dûraqil, batil, nemanedar, bemehne.
ji: ne- +
nemaqûlane (rengdêr) dûraqil, deraqil.
ji: ne- +maqûl +-ane
nemaye kirin (lêker) giyanî kirin.
ji: ne- +maye + kirin
nemayekirin (navdêr, mê) nemadekirin.
ji: ne- +maye +kirin
nemayî (rengdêr) xilasbûyî, tinebûyî, çûyî, borî, derbasbûyî, nedîtî, ecêb, sosret Medya Alman ew xist binê erdê û gotinên nemayî jê ra got Ji http://zinarexamo.blogspot.com.tr/2014/05/erdogan-li-almanya-seqizi.html.
ji: ne- + mayî
nemaze bi taybetî, xasma
(hoker) bi taybetî, xasme, xasen, xaseten, (ew) ji hemiyan zêdetir: Nemaze divê nivîskarên kurdî berhemên kurdî bixwînin. (Divê her kurd bi kurdî bixwîne lê ji hemiyan zêdetir divê nivîskar bixwînin.), nexasim
nemecbûrî (navdêr, mê) hilbijarî.
ji: ne- +mecbûr +-î
nemêjûyî (navdêr, mê) nedîrokî.
ji: ne- +mêjû +-yî
nemelaq nedurû.
ji: ne- +
nemelûm nayê zanîn.
ji: ne- +
nememnûn dilmayî, jênexweş, jê nerazî, bêzar, ne razî, kêfnexweş, nedilşad, dilnexweş, bêkêf, nerazî.
ji: ne- +
nememnûnî (navdêr, mê) kêfnexweşî, nedilşadî, dilnexweşî, sekala, neşadî, nebextiyarî, bedbextî.
ji: ne- +memnûn +-î
nemêr 1. şindokê mêran 2. mêrê ku endamê wî yê zayendî bi karê xwe ranabe; tirxes *“ê ku got û kir mêr e, ê ku got û nekir nemêr e, ê ku negot û kir şêr e”
(rengdêr) (navdêr, nêr) zelamê ku endamê wî yê zayendî naxebite, zelamê ku kîrê wî rep nabe û nikare bigê, newêrek, bêcesaret, tirsok, bêkulek, bizdok, behecok.
Bide ber: nemir.
ji: ne- + mêr.
Bikaranîn: Lêker: nemêr kirin. Navdêr: nemêrkirin Rengdêr: nemêrkirî.
: nemêrî, nemêrîtî, nemêrtî
nemêr kirin (lêker)(Binihêre:) nemêr
nemêrbûn (navdêr, mê) karnekirina hedamê nêr jibo guhnelî yê, ji mêrînî ketin
nemerd 1. bêbext 2. necamêr
(rengdêr) çirrûk, çikûd, çil, temah, ne merd, pîs, xirab, ne camêr, ne qenc.
ji: ne- + merd.
Bikaranîn: Lêker: nemerd bûn, nemerd kirin. Navdêr: nemerdbûn, nemerdkirin Rengdêr: nemerdbûyî, nemerdkirî.
: nemerdî, nemerdîtî, nemerdtî
nemerd bûn (lêker)(Binihêre:) nemerd
nemerd kirin (lêker)(Binihêre:) nemerd
nemerdane (rengdêr) bi awayekî nemerd, rezîlane, adiyane.
ji: nemerd + ane
nemerdbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) nemerd
nemerdbûyî (rengdêr) (Binihêre:) nemerd
nemerdî (navdêr, mê) rewşa nemerdbûnê, rezîlî, adîtî, nizmahî, nekesî, nerindî, neyarî, dijminatî, qerez, qebîhî, kirêtî, pîsî, qirêjî, tematî, çepelî, çirîkî.
ji: nemerd + -î
nemerdkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nemerd kirin
nemerdkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nemerd
nemêrî (navdêr, mê) repnebûna kîrî, tinebûna hêza perînê ya zelaman, (mêr) nekarîna gankirinê, nemêranî, newêrekî, tirsonekî, bizdonekî, bêcesaretî, tinebûna cesaretê.
Herwiha: nemêrîtî, nemêrtî.
ji: nemêr + -î yan ne- + mêrî.
Bikaranîn: Lêker: nemêrî kirin. Navdêr: nemêrîkirin Rengdêr: nemêrîkirî. Bi soranî: namêrdî
nemêrî kirin (lêker)(Binihêre:) nemêrî
nemêrîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nemêrî kirin
nemêrîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nemêrî
nemerivî (navdêr, mê) nemirovî, neînsanî, bêmurwetî.
ji: ne- +meriv +-î
nemerkeziyet (navdêr, mê) lamerkeziyet, nenavendîtî, bênavendîtî, desentralîzm, desantralîzasyon, herêmîtî, deverîtî
nemêrkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nemêr kirin
nemêrkirin (navdêr) ji mêrînî xistin, :diktorî nexwe nemêr kir xesandin
nemeş moran, ximam.
ji: ne- +
nemeşî (navdêr, mê) ximamî, bimoran.
ji: ne- +meş +-î
nemeşrû ne rewa, nelirê, qedexe, yasax, memnû, heram, neqanûnî, qaçax, îlegal, derqanûnî, dijî qanûnan.
ji: ne- +
nemesûl neberpirs.
ji: ne- +
nemesûlî (navdêr, mê) neberpirsî, neberpirsyarî.
ji: ne- +mesûl +-î
nemetal nekan, nekanî.
ji: ne- +
nemetê xwedê ne ew e, ev e! (biwêj) a rasteqînî ne ew e, va ye ev e. erê. tu xwe, bi wê dixapînî, lê mêze bike, nemetê xwedê ne ew e, ev e. (bnr. çîrok) bere ji ber ku kar û bar zêde tune bû, binecîhi jî hindik bû. wê demê ne wekî niha bû. çandinî jî kêm bû. ji ber wê jî bi tay-betî kurdên serhedê gelekî dizî dikilin. li hêla îdirê mirovekî diz. towbe dike û dev jî diziyê berdide. diçe çarşiyê ji xwe re lizbiyeke dirêj jî dikhe û dest bi nimêj û taetê dike. jixwe wê demê tunebûn zêde bûye, roj bi roj he rewş xerabtir dibe. rojekê mêrik tê mal, lê mêze dike ku jina wî hevîrekî dike ku naşibe hêvîr. dibêje: jinik ev çi ye tu çedikî? jinik dibêje: hevire nane garis e. mêrik mêze dike ku tiştekî pir xerab tê xuyan. bîzê wî vediçe û dibêje: jinik hevrrê wisa qet dihe? ev çita hevîr e? ev tiştekî pir xiral) tê xuyan, em nikarin nanê vî hevîrî hixwin. jinik dibêje: mêrik estexfera xwe hine ev nemetê xwedê ye, tu çawa wisa dihêjî? wa ye der û cîran ji hirçînan dimirin ev nanê garis ji bi dest wan nakeve mêrik hema radibe tizbiya xwe ya dirêj dike rex û deriyê xwe û bi wî hevîrê teştê jî ser siwax dike û derdikeve diçe. nîvê şevê bi miyeke kok vedigere mala xwe. jin û zarokên wîrazayî bûne. mêrik di xaniyê tendûrê de miyê şerje dike, post dike, goştê wê hûr dike. di beroşeke mezin de goşt diqelîne, amade dike û bang dike jin û zarokên xwe. malbat tev wekî gurê birçî xwe digihînin goştê qeliyayî, bi tahmek bêhempa dixwin. mêrik dizivire ser jina xwe û jê re dibêje: jinik, mêze bike! nenîete xwedê ne ew e, ev e!
nemewcûdî (navdêr, mê) xaîbî, xaîbbûn, nehazirî, neamadeyî, hindayî, nediyarî, beşdarnebûn, xiyab, absans
nemî (navdêr, mê) rewşa nembûnê.
ji: nem + -î
nemihtemel nemimkûn.
ji: ne- +
nemijûl vala.
ji: ne- +
nemillîkirin (navdêr, mê) nexumalîkirin.
ji: ne- +millî +kirin
nemimkin ne gengaz.
ji: ne- +
nemimkûn kirin (lêker)(Binihêre:) nemimkûn
nemîna ne wekî, ji cidatir, berevajî, ne wek.
ji: ne- +
neminasib bêdeb, bêexlaqî, bêterbiye, lênehatî, nelicih, nexweş, nelirê, nerewa, nelêhatî, nexêr, bêexlaqî, neçê.
ji: ne- +
neminasibî (navdêr, mê) nelicihî.
ji: ne- +minasib +-î
neminêkar (navdêr, mê) bêdîl.
ji: ne- +minê +-kar
neminêkarane (rengdêr) bêdilane.
ji: ne- +minêkar +-ane
neminêkarî (navdêr, mê) bêdilî.
ji: ne- +minê +-karî
nemînî (navdêr, mê) mirin, mirdin.
ji: ne- +mîn +-î
nemiqate hişlênebûn, ballênebûyî, hişlênebûnî, ballênebûnî, bêbal, bêdêhn, bêidîqet, xemsar, bêfikir, fikirnekir.
ji: ne- +
nemir 1. mirovê ku xizmeteke mezin dike, navdar dibe û her çiqas dimire jî navê wî her sax li ser zimanê xelqê dimîne 2. hetahetayê, ebedî 3. bêpayan
(rengdêr) (navdêr) herzindî, herheyî, hersax, kesa/ê yan tişta/ê ku qet namire, kesa/ê ku ji ber xebata xwe piştî mirinê jî her têt bibîranîn: Celadet Bedirxan ronakbîrek nemir e. tişta/ê hêja yê ku her nirxdar dimîne: Mem û Zîn berhemek nemir ya wêjeya kurdî ye..
Bide ber: nemêr.
ji: ne- + mirin - -in.
Bikaranîn: Lêker: nemir bûn, nemir kirin. Navdêr: nemirbûn, nemirkirin Rengdêr: nemirbûyî, nemirkirî.
: nemirî, nemirîtî, nemirtî
nemir bûn (lêker)(Binihêre:) nemir
nemir kirin (lêker)(Binihêre:) nemir
nemir, heyfa te, tu mirî ji şûn ve kêfa te (biwêj) tu baş î lê lên tu li xwe mêze nekî kes talaşa te nake. hema ez a rast ji te re bibêjim nemir, heyfa te, tu mirî ji şûn ve kêfa te. (argo)
nemirbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) nemir
nemirbûyî (rengdêr) (Binihêre:) nemir
nemirî (navdêr, mê) nemirbûn, nemirin, ebedî, herheyî.
Herwiha: nemirîtî, nemirtî.
Dijwate: mirbarî.
ji: nemir + -î.
Bikaranîn: Lêker: nemirî kirin. Navdêr: nemirîkirin Rengdêr: nemirîkirî
nemirî kirin (lêker)(Binihêre:) nemirî
nemirîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nemirî kirin
nemirîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nemirî
nemirin (navdêr, mê) nemirî, nemirbûn, ebedî, herheyî
nemirkî (navdêr, mê) her, bi nemirî.
ji: nemir +-kî
nemirkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nemir kirin
nemirkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nemir
nemirov (rengdêr) hov, barbar, xirab, ne mirovperwer, ne mirovdost, ne qenc, ne camêr, wehşî, dirrinde.
ji: ne- + mirov.
: nemirovî
nemirovî (navdêr, mê) hovîtî, barbarî, xirabî, ne mirovperwerî, ne mirovdostî, ne qencî, wehşiyet, dijmirovî.
Herwiha: nemirovahî, nemirovatî, nemirovayî, nemirovîtî, nemirovtî.
ji: nemirov + -î
nemirovîkirin (navdêr, mê) têkdan (alkuhol).
ji: nemirovî +kirin
nemîş (navdêr, mê) nîgar, mirûç.
ji: nem +-îş
nemisogerî (navdêr, mê) nevebirî, newekatî, neessehî.
ji: ne- +miso +-gerî
nemnem hoker(navdêr) dengê xwarinê (bi taybetî xwarina bilezet), xwarina xweş.
Herwiha: namnam, nam-nam, nem-nem.
Bide ber: yamyam.
ji: nem + nem
nemodern ji modernî.
ji: ne- +
nemovik (navdêr, mê) lawaz, sist.
ji: ne- +mov +-ik
nempîv (navdêr, mê) hêmîpîv, rewapîv, kampîv, hîgrometre, hîg­rometre.
ji: nem +-pîv
nemrûd serenav, nêr, çiyayek e li parêzgeha Semsûrê (Adiyemanê) li Bakurê Kurdistanê, volkanek nivistî ye li nêzî Deryaçeya Wanê, li gor efsaneyan paşayek bû ku Birca Babîlê ava kir, (mecazî) pûtperist, xwedanenas.
Herwiha: Nemrût, Nimrûd
nemrût kirêt
nemrûtî kirêtî
nemsa Serenav,mê, Awistirya, Otrîş, welatek e li navenda Ewropayê û zimanê wî yê fermî elmanî ye û paytextê wê jî Viyena ye.
Herwiha: Nemse.
: nemsayî, nemsayîtî
nemuhîm bûn (lêker)(Binihêre:) nemuhîm
nema not... again
neman to cease to exist, to be no more: nema xweya kir=he never appeared again
nemaze especially
nemêr impotent; eunuch
nemêrî impotence
nemir undying, immortal: dibe xwediyê navekî nemir=he possesses an immortal name
nemirovane unmanly, cowardly
nem Feuchtigkeit
nema nicht mehr
nie
niemals
nemam nicht leiblich
nicht vertraut
nicht verwandt
neman alle
nemaze besonders
hauptsächlich
nemêr machtloser Mann
nemerd feige
niederträchtig
niedrig
verächtlich
nemimkûn unmöglich
nemir dauernd
ewig
unendlich
nemrûd Nimrod
nemrût häßlich
schlecht
nem m. tên, neda, nek m., nem, hut, nik m., rutubet, wit, nikme n.
nema h. êdî, de, hinî, êndî, endî, îdî, îndî, indî
neman m. nêmendis n.
nemaze rd. bîlhesa, bi taybetî, verê herçîyî, hele
nemçe m. avusturya, awusturya, awisturya m.
nemehrem rd. nêmahrem, namahrem
nemehremî m. nêmahremîye, nêmahremênî m.
nemêr rd. nêmêr, xesênaye, seqênaye
nemêr kirin lg. . xesênayene, nêmêrnayene, seqênayene,sexênayene
nemerd rd. nêmerd, rîmetnizm, namerd
nemerd bûn lng. nêmerd bîyene, namerd bîyene, rîmetnizm bîyene
nemerdane rd. nêmerdane, rîmetnizmkî, adîyane, namerdkî
nemerdbûn m. nemerdbîyayis, namerdbîyayis, adîbîyayis n.
nemêrî m. nêmêrîye, nêmêrênî m.
nemesrû rd. nêrewa, nêmesru, xeyrîmesru
nemesûlî m. nêverperskarîye, nemesûlîye m.
nemir rd. nêmerde, nêmerg
nemirî m. nêmerdîye, nêmergîye, nêmerdênî m.
nemirî kirin lg. . nêmerdenayene, nêmerg kerdene, nêmerde kerdene
m. nêmerdenayis, nêmergkerdis, nêmerdekerdis n.
nemisliman rd. nêmusluman, nêîslam, nêbûsilman, xeyrî musilman
nempîv m. tênpê m., hîgrometre, nedapê m., hutpê m., nikmpê m., nempê m., rutubetpême m.
nemsa m. avusturya, awusturya, awisturya m.
nemse m. avusturya, awusturya, awisturya m.
nemuhîm rd. nêmuhîm, nêvzel, nêgirane
nemûs m. nimûne, ornag, mîsal, numûne, orînag n.
nem (n) nem, rutubet, gönen
nem girewtene nemlenmek, rutubetlenmek
nemac (n) bakınız: nimaj (n)
nemacî bakınız: nimajê
nemaj (n) bakınız: nimaj (n)
nemajî bakınız: nimajê
nemaz (n) bakınız: nimaj (n)
nememnun -e, hoşnutsuz
nememnunê (m) bakınız: nememnunî (m), nememnunîye (m)
nememnuney (m) bakınız: nememnunî (m), nememnunîye (m)
nememnunî (m) hoşnutsuzluk
nememnunîye (m) hoşnutsuzluk
nememnunîyet (n) hoşnutsuzluk
nemeşrû gayri meşru
gayri meşru
nemin -enemli, rutubetli
neminê (m) bakınız: neminîye (m)
neminîye (m) nemlilik, rutubetlilik
nemir -i, bakınız: nerm -e,
nemnek -e, nemli, rutubetli
nemnekîye (m) nemlilik, rutubetlilik
nemodern -e, çağdışı
nemodernî (m) çağdışılık
nemodernîye (m) çağdışılık
nemr -i, bakınız: nerm -e,
nemr bîyayene bakınız: nerm bîyene
nemr kerdene bakınız: nerm kerdene
nemrbîyayîş (n) bakınız: nermbîyayîş (n)
nemrkerdiş (n) bakınız: nermkerdiş (n)
nems (n) bakınız: nefs (n)
nem tên (n), rewa (n), nekme (n),wit (n), nem (n), rutubet (n)
nemlenmek tên girewtene, rewa girêwtene, nekme girewtene, wit girewtene, nem girewtene,rutubet girewtene
nemli tênin, -e; rewayin, -e; nemnek, -e; nekmeyin, -e; witin, -e; nemin, -e; rutubetin, -e
nemlilik têninîye (m), rewayinîye (m), nemnekîye (m), nekmeyinîye (m), witinîye (m), neminîye (m), rutubetinîye (m)
nem- min ne-: nemwut min negot, nemkird min nekir, nemxward min nexwar
nemam şiv, şivik, şitil, dara kêmtemen
neman neman, hindabûn, mirin, pûçbûn
neman- me ne-: nemanxwênd me nexwend, nemanbirjand me nebiraşt / nebirijand, nemanparast me neparast
nemande- me nedi-: nemandexwênd me nedixwend, nemandebirjand me nedibiraşt / nedibirijand, nemandeparast me nediparast
nemane- bn nemande
nemaw nemayî, tişta/ê nemaye
nemaze nemaze, nexasme, bi taybetî
nemde- min nedi-: nemdewut min nedigot, nemdekird min nedikir, nemdexward min nedixwar
neme- bn nemde-
nemir nemir, kesa/ê yan tişta/ê namire (t mecazî)