Encamên lêgerînê
neler çi *bu gün neler gördük me îro çi dîtin
çi *bu gün neler gördük me îro çi dîtin
çi * bu gün neler gördük me îro çi dîtin
neler de neler maydanozlu köfteler Çi heye, çi tune hûn ê ji xwe re ecêbmayî bimînin.
neler de neler, maydanozlu köfteler çi heye çi tune, hûnê ji xwe re ecêbmayî bimînin
çi heye çi tune, hûnê ji xwe re ecêbmayî bimînin
çi heye çi tune, hûnê ji xwe re ecêbmayî bimînin
nelazim rd gereksiz
nelazimî m gereksizlik
nelbend n nalbant
nelbendî m nalbantlık
nelbendxane m nalbanthane
nelê sayılmayan.
rd 1. geçersiz (oyunlarda) 2. geçersiz, uygunsuz 3. aykırı 4. uymaz
nelê bûn l/ngh 1. geçersizleşmek 2. uygunsuzlaşmak
nelê kirin l/gh geçersizleþtirmek, geçersiz saymak
l/gh geçersizleştirmek, geçersiz hale getirmek
nelêbûn m 1. geçersizleşme 2. uygunsuzlaşma
nelêkerî rd imarsız, inşa edilmemiş olan
nelêkirin m geçersizleþtirme, geçersiz sayma
m geçersizleştirme, geçersiz hale getirme
nelem erd/n tepe
nelerzok rz/m titreşimsiz
nelet m lânet
nelet lê anîn lânetlemek
nelet lê barandin birine lânet okumak
nelet lê be! nâlet olsun!
nelet lê bibare şeytan görsün yüzünü
nelet lê hatin lânetlenmek
nelet lê kirin birine lânet okumak
neletbar rd naletli
neletdar rd naletli
neletê şeytan aksi şeytan
neletê şeytan kete nava wan aralarından kara kedi geçmek (veya aralarına kara kedi girmek)
nelêtî m 1. geçersizlik 2. aykırılık 3. uymazlık
nelêyî bnr nelêtî
neleylî rd yatısız
nelêzok rd kaprissiz
nelibar rd 1. uygunsuz 2. uyuşmaz 3. gerilimsiz, gergin olmayan
nelibarbûn m 1. uygunsuzluk 2. uyuşmazlık 3. gerilimsizlik, gergin olmama
nelibarî 1. uygunsuzluk 2. uyuşmazlık
neliber rd örtüsüz (kapı, pencere için)
nelicîh abes, yersiz.
nelicih rd 1. uygunsuz, yersiz 2. yakışıksız
nelicihî m 1. uygunsuzluk, yersizlik 2. yakışıksızlık
nelihev rd 1. düzensiz, tertipsiz 2. düzensiz (dağınık kimse) 3. dağınık (kendini ve düşüncelerine toparlamayan) * vê gavê ez ne li hev im şu anda kafam çok dağınık 4. keyifsiz, hasta 5. tuhaf, dengesiz, kafadan olan, tahtası eksik (ruh sağlığı yerinde olmayan) * ev keçik yeke nelihev e bu kız dengesizin biridir 6. sarsantılı (düzenli olmayan, güven verici olmayan) 7. gergin, sinirli 8. uyumsuz, uyuşmaz 9. biçimsiz, kalıpsız 10. derme çatma (gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan) 11. abraş (deseni ve atkısı bozuk halı vb) 12. çirkin
nelihevbûn m 1. hasta olma, keyifsiz olma 2. moralı bozuk olma, gergin olma 3. ters (veya sol) tarafından kalkma, tuhaf olma 4. çirkin olma
nelihevhatî rd 1. kaba saba, kalıpsız, vücut hatları kaba saba olan 2. çirkin 3. simetrisiz
nelihevherbilî rd dolaşıksız
nelihevî m 1. düzensizlik, tertipsizlik 2. düzensizlik (dağınık olma) 3. dağınıklik (kendini ve düşüncelerine toparlamayamama) 4. keyifsizlik, hasta olma 5. tuhaflik, dengesizlik, tahtası eksik olma (ruh sağlığı yerinde olmayan) 6. sarsantılılık (düzenli olmama, güven verici olmama) 7. gerginlik, sinirlilik 8. uyumsuzluk, uyuşmazlık * neliheviya muzîk û gotinan söz ve müzik uyuşmazlığı 9. biçimsizlik, kalıpsızlık 10. derme çatma olma 11. çirkinlik
nelihevîtî m 1. düzensizlik, tertipsizlik 2. dağınıklık 3. uyumsuzluk, uyuşmazlık 4. tuhaflık, dengesizlik 5. gerginlik, sinirlilik 6. uyumsuzluk, uyuşmazlık
neliheviya tevgerî nd davranış bozukluğu
nelihevketî rd dolaşıksız
nelihevkirî rd uyuşmayan, uygun olmayan
nelihevtî m 1. düzensizlik, tertipsizlik 2. dağınıklık 3. uyumsuzluk, uyuşmazlık 4. tuhaflık, dengesizlik 5. gerginlik, sinirlilik 6. uyumsuzluk, uyuşmazlık
nelirê rd 1. uygunsuz, yakışık almayan 2. usulsüz 3. yolsuz, gayri meşru (töreye, kanuna aykırı olan) 4. ters (uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz) 5. karanlık (yasalara, törelere uygun olmayan) * têkilî karên nelirê nebe karanlık işlere karışma 6. aykırı 7. çiğ (yersiz ve yakışıksız söz veya davranış)
nelirê bûn aykırı olmak
nelirêtî m 1. uygunsuzluk, yakışık almama 2. usulsüzluk 3. yolsuzluk, gayri meşruluk (töreye, kanuna aykırı olma durumu) 4. terslik (uygun olmama, elverişsizlik, münasebetsizlik) 5. aykırılık 6. çiğlik (yersiz ve yakışıksız söz veya davranış)
nelirêtî kirin çiğlik yapmak
neliv rd hareketsiz, sabit
nelivok rd hareketsiz, sabit
nelixwe rd 1. keyifsiz, hasta 2. tuhaf 3. kendinde olmayan 4. sersem (bilinci ve duyguları zayıflamış olan)
nelixwetî m 1. keyifsizlik, hastalık 2. tuhaflık 3. kendinde olmama 4. sersemlik (bilinci ve duyguları zayıflanma durumu)
neliyaq rd yakışıksız, gayrî lâyık
nelûlkirî rd aşısız (bitki)
nelaw bêtam, teng, gelho.
ji: ne- +
nelazim ne hewce, avitî, çekirî, tiştê nehewce, nepêwîstfnehewce, zêde, negerek, nehewce, abes.
ji: ne- +
nelazimî (navdêr, mê) nepêwîstî, nehewcetî.
ji: ne- +lazim +-î
nelê 1. netêw, netê, hew 2. lênehatî
(rengdêr) di leyistikê de carek nebûnê.vê carê gola me nelê ye..
ji: ne + lê (li+wê/wî), Tr.: ??aykırı, ??uymaz
nelê bûn (lêker) netê bûn.
ji: nelê + bûn
nelê kirin (lêker) nêtê kirin.
ji: nelê + kirin
nelêbûn (navdêr, mê) netêbûn.
ji: nelê +bûn
nelêhatî (rengdêr) ne rewa, rezîlane, bi riswayî, neminasib, neminsaib.
ji: nelê +hatî
nelêkdayî (navdêr, mê) nepêkhatî, neamade.
ji: nelê +-k +dayî
nelêm (navdêr, mê) tepe, gaz, kepez, til, bêlan, tilm, qop, gird, girik, keloşk.
ji: ne- +lê +m
neleq bi îstîkrar, sabît, bêliv, leq nabe, ne sist.
ji: ne- +
neleşî (navdêr, mê) nemadeyî.
ji: ne- +leş +-î
nelêtî (navdêr, mê) dijraberî, dijberî, muxayirî, berxwedan, nelirêtî, nakokî, zidî.
ji: ne- +lê +tî
nelewend kirêt, nexoş, neşepal, neciwanpûş, nikor, bêrûmet.
ji: ne- +
nelewendî (navdêr, mê) neterpûşî, neşepalî.
ji: ne- +lewend +-î
nelewitî (navdêr, mê) bêkêmasî, bêqûsur, kirêtnebûyî.
ji: ne- +lew +-itî
nelêzok (navdêr, mê) nekêfkar, bêkapris.
ji: ne- +lêz +-ok
nelibar (rengdêr) ne munasîb, neguncan, nelirê, nepêketî, nebihingam, nemunasîb, nelihev.
ji: ne- +li +-bar
nelibarbûn (navdêr, mê) bêtansi yon, bêhêrsdarî (mec).
ji: nelibar +bûn
nelibarî (navdêr, mê) lihevnekirin.
ji: nelibar +-î
neliber (navdêr, mê) kirp, nişkî.
ji: ne- +li +-ber
neliberbûyî (rengdêr) nehîvîkirî.
ji: neliber +bûyî
nelicih (rengdêr) nerewa, neminasib, şaş, nelirê.
ji: ne- +
nelicihtî (navdêr, mê) pêneketî bûn, şikestekî.
ji: nelicih +-tî
nelihev (rengdêr) çors, qurre, bênezaket, nelirê, hov, dirrinde, bêteşe.
Bikaranîn: Navdêr: nelihevbûn Rengdêr: nelihevketî, nelihevkirî
nelihevbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) nelihev
nelihevhatî (rengdêr) nehevkirî.
ji: nelihev +hatî
nelihevî (navdêr, mê) kêşe, nakokî, dubendî, arîşe, pirsgirêk, problem
nelihevîtî (navdêr, mê) bêpîrî.
ji: nelihev +-îtî
nelihevketî (rengdêr) (Binihêre:) nelihev
nelihevkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nelihev kirin
nelikar (navdêr, mê) aware, betal.
ji: ne- +li +-kar
nelirê (rengdêr) ne dirist, ne maqûl, dererê.
ji wêjeyê: Baş e, li Kurdistanê serbestiya keç û xortan tune ye; bar, pavyon, dîskotek û kerxane tune ne; wek berê rêyên li çol û çepelan jî nema ne ko xort îhtiyacên xwe temîn bikin; gava destdirêjiyeke nelirê jî dikin, ew ji meseleya namûsê tên kuştin (çi kur û çi jî keç be), êêêêê? bila ev xort çi bikin? Bila li kîjan dîwarî qerase bikin?(Enwer Karahan: Fihûşa resmî ji ya bi dizî çêtir e, Nefel.com, 3/2008).
ji: ne- + lirê ji ne- + li + rê.
Bikaranîn: Lêker: nelirê bûn, nelirê kirin. Navdêr: nelirêbûn, nelirêkirin Rengdêr: nelirêbûyî, nelirêkirî
nelirê bûn (lêker)(Binihêre:) nelirê
nelirê kirin (lêker)(Binihêre:) nelirê
nelirêbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) nelirê
nelirêbûyî (rengdêr) (Binihêre:) nelirê
nelirêkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nelirê kirin
nelirêkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nelirê
nelirêtî (rengdêr) bêrêtî.
Bikaranîn: Lêker: nelirêtî kirin. Navdêr: nelirêtîkirin
nelirêtî kirin (lêker)(Binihêre:) nelirêtî
nelirêtîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nelirêtî
nelirêyane (rengdêr) bi awayekî nelirê.
ji: nelirê + ane
nelirêyî (navdêr, mê) neexlaqî, xerabûn, fesad, bêexlaqî, bêfedî, bêar.
ji: nelirê +-yî
neliv (rengdêr) rawestî, sekinî, bêlebat, sekinandî, tişta/ê ku nalive, bêliv, rawestandî.
Herwiha: bêliv.
ji: ne- + liv
nelivek (navdêr, mê) nelivekbar.
ji: neliv +-ek
nelivekbar (rengdêr) nelivek.
ji: ne- +livek +-bar
nelivekbarîtî (navdêr, mê) nelivekîtî, nelivînbarîtî.
ji: nelivekbar +-îtî
nelivekîtî (navdêr, mê) nelivekbarîtî.
ji: ne- +livek +-îtî
nelivîn (lêker)(navdêr, mê) xetimîn, asteng bûn
nelivînbar (rengdêr) nelivekbar, nelivek.
ji: nelivîn +-bar
nelivînbarîtî (navdêr, mê) nelivekbarîtî, nelivekîtî.
ji: nelivînbar +-îtî
nelivînbarkî (navdêr, mê) bi nelivinbarî.
ji: nelivînbar +-kî
nelivkî (navdêr, mê) nezindîbûn.
ji: neliv +-kî
nelixwe mendehoş, nelihev, bêşiûr, bêhiş, sersem, hişneliserî, şaşbûyî, şaşmayî, gêj, sergêj, sersam
nelê rd. nê têy, nêtêy
nelem n. cog. gir, tûm, tîl, tap, qîl, pul, tûmik, tilik, komik, qot, tepe, tile n.
nelexqofk n. kombînezon, binpirên n.