Encamên lêgerînê
navlun 1. navlûn (barê keştiyê) 2. navlûn (heqê kişandina bar) der/m
1. navlûn (barê keştiyê) 2. navlûn (heqê kişandina bar) der/m
1. navlûn (barê keştiyê) 2. navlûn (heqê kişandina bar) der/m
nav n 1. ad, isim * navê xwe ji min re bibêje adını bana söyle 2. ad (ün, nam, şöhret) 3. ad, isim (kişi, insan) * navên nû tevlî rojnameyê bûn yeni isimler gazeteye katıldı 4. sıfat (bir kimsenin toplum içindeki sıfatı) * ez bi navê hevaltiyê vî tiştî ji te dixwazim arkadaş sıfatıyla bunu senden istiyorum 5. mec imza (herhangi bir dalda ün yapmış yazar, sanatçı) * di kovarê de navên navdar jî hene dergide ünlü imzalar da var
m 1. iç, dahil (herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dış karşıtı) * erebe di nava zeviyê de bihurî araba tarlanın içinden geçti dahil * kesê ku di nava bajêr de kar dikin şehrin dahilinde iş yapanlar 2. iç (oyuk olan veya oyuk sayılan şeylerin boşluğu) * te li nava sendirûkê jî mêze kir? sandığın içine de baktın mı? 3. iç (cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta) * nava texte riziyaye tahtanın içi çürümüş 4. iç (toplu bir durumda bulunan; kimse veya nesneler arasında bulunan kimse veya nesne) * di nava her civakê de çawa ku mirovinên baş hene wisan ên xerab jî hene her toplumun içinde iyi insanlar olduğu gibi kötüleri de var 5. iç (kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm) * nava zebeşê karpuzun içi 6. iç (mide, bağırsak, karın) 7. iç (akıl, gönül, irade gibi insanın manevî varlığını oluşturan şeylerden her biri) * ew kêf û şeqa di nava min de içimdeki o sevinç 8. iç (bir ülkede, şehirde, toplulukta vb. de olan veya yapılan) * têkiliyên nava malbatê aile içi ilişkiler 9. kucak, iç (herhangi bir durumun veya şeyin sınırlarının arası) * em di nav deryayê de ne denizin kucağındayız 10. bel (göğüsle karın arasında daralmış bölüm) * nava wê zirav e beli ince 11.rd iç (iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan) 12. orta (iki uçtan eşit uzaklıkta olan yer) * nava meydanê meydanın ortası * tam li navê xist tam ortasından vurdu 13. orta (topluluk içinde, arasında) * em di nav xwe de li ser meseleyê mijûl bibin meseleyi ortamızda konuşalım 14.rd orta (her iki yanda kendi türünden eşit sayıda nesneler bulunan) * qata navê orta kat 15. göbek, orta (bahçe, halı, tavan, tepsi gibi şeylerin orta kısmı) * neqşê nava xaliyê xweşik e halının göbeğindeki nakış güzel 16. mec öz, zübde * qeyrana bera di nava şirketê bi xwe de ye asıl kriz şirketin özünde
m 1. ara (iki şeyi birbirinde ayıran uzaklık, açıklık, aralık, mesafe) 2. ara, esna, aralık (iki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, vakit, fasıla) * wê navê em ne li wir bûn o aralar orda değildik * di vê navê de bu arada * ez wê navê nexweş bûm o aralık hastaydım * wê navê o esnada 3. ara (kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan ilgisi) * nava min û wê ne xweş e onunla aramız iyi değil 4. ara (toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi) * di nav me de biyanî hene aramızda yabancılar var
nav (i) rz/m isimden isim türetme öneki * nav+neteweyî uluslar arası
nav bi dû ketin l/bw ünlenmek
nav bi dû xistin l/bw ünlendirmek
nav bi dû xwe xistin l/bw ünlenmek
ünlenmek, nam salmak
nav dan l/gh ad almak, ad yapmak, ünlenmek, ün kazanmak, nam salmak, şöhret bulmak (veya kazanmak)
1) ad vermek (bir işi kimin yaptığını söylemek) 2) ad yapmak, isim yapmak, ün kazanmak, nam almak 3) adı çıkmak (hakkı olmayan bir ün kazanmak, hakksız ün kazanmak)
nav danîn ser ad koymak
nav derpê tije kirin 1) donuna yapmak (veya doldurmak) 2) donuna yapmak, donuna doldurmak (çok korkmak)
nav di xwe dan l/bw meydan okumak
meydan okumak
nav dilê (yekî) qetîn yüreğinin yağı (veya yağları) erimek (çok korkmak)
nav ê hevedudanî bileşik isim.
nav girtin l/gh ünlenmek, ünlü olmak, nam salmak, meşhur olmak
ün almak (kazanmak, salmak veya yapmak)
nav gotin adını söyleme, zikretmek.
ad vermek (bir işi kimin yaptığını söylemek) * bi ser min de neyên ez nav nabêjim üzerime varmayın ad vermem
nav hatin kişandin ad çekilmek
nav heye lê ew tune ye ismi var cismi yok (adı olmasına rağmen görevini, etkinliğini yerine getirmeyen)
nav hilanîn l/gh adını zikretmek
nav hildan l/gh adını zikretmek
anmak, zikretmek, -den bahsetmek * ditirse ku navê nexweşînê hilde hastalığın adını anmaktan korkuyor
nav jê stendin bel kündesi (güreşte)
nav ji xwe berdan ad yapmak, isim yapmak, ün almak (kazanmak, salmak veya yapmak), (bir alanda) ün kazanmak
nav ketin ser (yekî) adı çıkmak
nav kirin (an jî xistin) ser xwe yapacağına dair söz vermek veya yapacağını ilan etmek
nav kirin ser xwe l/bw bir şeyi yapacağına dair söz vermek, bir şeyi vaat etmek
nav kişandin l/gh 1. ad çekmek, kura çekmek 2. aleyhinde konuşmak, kötülemek
ad çekmek
nav lê bûn l/bw ad almak, ad konulmak, adını almak
nav lê danîn l/bw 1. adlandırmak, ad koymak, ad takmak, ad vermek 2. tanımak, teşhis etmek (veya koymak)
1) ad koymak 2) ad takmak
nav lê hatin danîn adı konulmak, adlandırılmak, adı verilmek
nav lê hatin kirin ad almak, ad konulmak, adlandırılmak
nav lê hildan ad koymak, lakap takmak.
nav lê kirin ad koymak.
l/bw ad koymak, ad takmak, ad vermek, adlandırmak, isimlendirmek
1) ad koymak 2) ad takmak
nav lê qetandin paniğe vermek
nav lê xistin l/bw ad koymak
nav li (yekî) danîn (birine) ad koymak, ad takmak
nav li (yekî) kirin (birine) ad koymak, ad takmak
nav li xwe kirin l/bw kendine ad koymak (veya takmak)
nav li xwe qetandin gırtlak patlatmak
nav pê ketin l/bw adlanmak, kötü ün kazanmak, dillenmek
nav pê nû kirin l/bw (biriyle) aynı adı tazelemek
nav tê dan l/bw 1. tahrik etmek 2. kışkırtmak, fitlemek 3. özendirmek, teşvik etmek 4. yiğitlendirmek
nav û deng ad, şan şöhret, ün
nav û deng dan nam vermek (veya salmak), ün almak (kazanmak, salmak veya yapmak), ünlenmek, şan vermek, meşhur olmak
nav û dengê (yekî) belav bûn nam salmak, şöhret salmak
nav û dengê (yekî) derketin şöhret salmak
nav û dengê (yekî) li dinyayê belav bûn şöhreti dünyayı tutmak
nav û dengê (yekî) li dinyayî birîn namı nişanı kalmamak
nav û dilê (yekî) hatin xwarê 1) içi dışına çıkmak (kusmaktan rahatsız olmak) 2) içi dışına çıkmak (bir taşıtta, kötü yol sebebiyle çok sarsılıp kusmak)
nav û dilê (yekî) li hev xistin içi dışına çıkmak (bir taşıtta, kötü yol sebebiyle çok sarsılıp kusmak)
nav û dilê (yekî) pê êşandin içini sıkmak
nav û dilê (yekî) perpitîn 1) bağrı yanmak (çok acı duymak) 2) içini kemirmek
nav û dilê (yekî) qul kirin bağrını delmek * van tiştên qewimîn nav û dilê min qul kirin bu olanlar bağrımı deldi
nav û dilê (yekî) ricifîn içi titremek
nav û dilê (yekî) şewitîn bağrı yanmak (çok acı duymak)
nav û niç bayramlık ad, kötü ün
nav û nîşan adı sanı
nav û nîşana (yekî) adı sanı (bi)
nav û nîşana xwe adıyla sanıyla
nav û nûç bayramlık ad, kötü ün
nav û nûç pê ve danîn ad takmak
nav û nûçik 1) bayramlık ad 2) sıfat (bir kimsenin toplum içindeki sıfatı)
nav vedan ün almak (kazanmak, salmak veya yapmak)
nav xêrê de bî hoş bulduk.
nav zikir kirin l/bw adını zikretmek
nava (tiştekî) bihurîn içi geçmek
nava (wan) canêcanê bûn aralarından su sızmamak
nava (wan) çêkirin ara bulmak, arayı yapmak
nava (wan) neman araları açık (veya bozuk) olmak * nava me nemaye aramız bozuk
nava (wan) vekişîn aradan çekilmek
nava (wan) xera bûn araları bozulmak, araları açılmak
nava (wan) xera kirin aralarını bozmak, aralarını açmak
nava (wan) xweş kirin arayı yapmak
nava (wî) û (yekî) ne xweş bûn (bir şeyle) arası hoş (veya iyi) olmamak
nava (wî) û (yekî) tune bûn (bir şeyle) arası hoş (veya iyi) olmamak (di)
nava (yekî) çûn içi gitmek, içi sürmek, sürmek (ishal olmak) * nava min diçe karnım sürüyor
nava (yekî) ferihîn yüreği ürpermek
nava (yekî) gotin tirk içi hop etmek
nava (yekî) ketin göbeği düşmek
nava (yekî) kirin gulpegulp içi vık vık (fık fık) etmek
nava (yekî) kirin reperep içi vık vık (fık fık) etmek
nava (yekî) kirin tirkînî (an jî terpînî) 1) içi cız etmek 2) içi hop etmek
nava (yekî) qetandin ödünü koparmak
nava (yekî) qetîn ödü kopmak, yüreği ürpermek
nava (yekî) teqandin ödünü koparmak
nava (yekî) teqîn ö dü patlamak
nava biriyan nd belce (iki kaş arası)
nava çilan nd karakış
nava darê nd çekirdek (ağaçlarda soyulmayan bölüm)
nava derpê tije kirin donuna etmek, altına etmek (veya kaçırmak)
nava dil kirin tepetep yüreği çarpmak (merak, korku, kaygı gibi duygular sebebiyle beliren tedirginlik)
nava dilê (yekî) çar gopal lê xistin (an jî dan) 1) kalbi küt küt atmak 2) üç buçuk atmak
nava dilê (yekî) tepîn bûn tedirgin olmak
nava dilê (yekî) xwendin içinden geçeni anlamak, mektubu dışında okumak
nava dilê xwe rihet kirin içindekini kusmak
nava diran ant/nd diş özü
nava lavlavkê karınca belli (beli çok ince olan)
nava rojê h güpegündüz
nava te bi hêka kurkê be iç hastalığına yakallanıp derman bulmayasın
nava wan canêcanê bûn içli dişli olmak, yağlı ballı olmak
nava wan de ji vir û çiyayekî ferq hebûn aralarından dağlar kadar fark olmak (ji)
nava wan partî bûn aralarında hizipçilik olmak
nava wan tune bûn (bir kimseyle) arası olmamak
nava wan xweş bûn araları iyi olmak
nava wan xweş e araları iyi
nava wan xweş û bêş bûn içli dişli olmak, yağlı ballı olmak
nava xwe rêtin içini dökmek
nava xwe û (yekî) çêkirin arayı yapmak
nava xwe û (yekî) xweş kirin arayı yapmak
nava xwe vala kirin içini açmak, içini boşaltmak, içini dökmek
navajo ps/m iç güdü
navajodar rd iç güdülü
navajoyî rd iç güdüsel
navandî rd adlandırılmış, isimlendirilmiş
navandin adlandırmak.
m 1. adlandırma, isimlendirme 2. imzalama, parafe etme
l/gh 1. adlandırmak, isimlendirmek 2. imzalamak, parafe etmek
navbajaran rd şehirlerarası * telefona navbajaran şehirlerarası telefon
navbajarî rd şehirlerarası, kentlerarası
navbajarîn rd şehirlerarası
navban n iki dam arasındaki aralık
navbêj nd/nt 1. aracı 2. ara bulucu, aracı
navbêjî m 1. aracılık 2. ara buluculuk, aracılık
navbêjî kirin 1) aracılık etmek 2) ara buluculuk etmek, aracılık etmek
navbejnî rd orta boylu
navbên bnr navbeyn
navbênçî bnr navbeynkar
navbênçîtî bnr navbeynkarî
navbend m 1. ara, aralık (iki şeyi birbirinde ayıran uzaklık, açıklık, mesafe) 2. ara (kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan ilgisi) * navbenda me xweş e aramız iyi
navber ara, aralık, fasıl, mesafe.
m 1. ara, aralık (iki şeyi birbirinde ayıran uzaklık, açıklık, mesafe) 2. ara, kesinti 3. ara (kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan ilgisi) * navbera min û wê ne xweş e onunla aramız iyi değil 4. ara (bir filmde, bir oyunda dinlenme süresi) 5. sp ara (haftaym) 6. fiz aralık (bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık) 7. mzk aralık (portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk) 7. aralık, espas (harfler veya satırlar arasındaki açıklık) 8. ara, orta (topluluk içinde, arasında) * em di navbera xwe de li ser meseleyê mijûl bibin meseleyi ortamızda konuşalım
navber (i) m giriş, methal
navber (iii) nd/nt 1. aracı 2. ara bulucu, aracı 3. aracı, tellâl (satışlarda aracılık eden kimse)
navber dan l/gh ara vermek
ara vermek, fasıla vermek
navber dan (tiştekî) ara vermek, aralık vermek
navber dan danişînê celseyi tatil etmek
navber dan dibistanê okul tatil olmak, ara verilmek
navber dan rûniştanê celseyi tatil etmek
navber danê kesintiye uğratmak
navber dayîn ara vermek.
navber ketin (...) kesintiye uğramak
navbera (...) xera bûn araları bozulmak
navbera (...) xera kirin ara açmak, ara bozmak, kovculuk yapmak, aralarını bozmak
navbera (wan) çêkirin ara bulmak
navbera (wan) xweş kirin ara bulmak
navbera birûyan nd belce (iki kaş arası)
navbera gerstêrkan (an jî hesareyan) gezegenler arası
navbera rojgeranan gezegenler arası
navbera wan xweş bûn araları iyi olmak
navbera wan xweş e araları iyi
navberdan m ara verme
navberdar rd aralıklı, espaslı (dizgide kelimeler, harfler veya satırlar arasında açıklığı olan)
navberdayîn m ara veriş
navberî m 1. aracılık 2. ara buluculuk, aracılık
navberî kirin 1) aracılık etmek 2) ara buluculuk etmek, aracılık etmek
navberik m ara
navbêrik m kürek kemikleri aralığı
navberk m ara
navberkî m aracılık
navbernav n ara başlık (gazetecilikte)
navbersernivîs m ara başlık (gazetecilikte)
navbertî m 1. aracılık, tellâllık 2. ara buluculuk, aracılık
navbeş m ara bölüm
navbeyn m 1. ara (iki şeyi birbirinde ayıran uzaklık, açıklık, aralık, mesafe) 2. ara, kesinti 3. ara (kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan ilgisi) * navbeyna min û wê ne xweş e onunla aramız iyi değil
navbeynî m aracılık
navbeynî kirin aracılık etmek
navbeynkar nd/nt1. aracı (üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse) 2. ara bulucu, aracı
navbeynkar xistin navberê aracı koymak
navbeynkarî m 1. aracılık 2. ara buluculuk, aracılık
navbeynkarî kirin 1) aracılık etmek 2) ara buluculuk etmek, aracılık etmek
navbihurî nd adı geçen
navbijvan nd/nt 1. ara bulucu, aracı 2. sp hakem
navbijvanî m 1. ara buluculuk, aracılık 2. sp hakemlik
navbijvanî kirin 1) ara buluculuk etmek, aracılık etmek 2) hakemlik yapmak
navbir m 1. aralık, geçenek, gezinti, koridor 2. ara bölme 3. bölme (büyük bir yeri veya alanı küçük oda veya kısımlara ayıran ince duvar veya tahta perde) 4. germe, perde, tahta perde * navbira textîn tahta perde 5. bölme (gemilerde)
navbir (i) m meşe yaprağı yığını
navbira ji textan (an jî depan) tahta perde
navbira malikan ant/nt karıncık çeperi
ant karıncık çeperi
navbira textîn nd taraba, tahta perde
navbire m duvarı takviye için içli ve dişli çepeçevre konan kiriş
navborî nd adı geçen
navçal mat/rd konkav
navçalî rd konkavca
navçap rd orta çaplı
navçar m orta parmak, ortancı parmak
navçav n 1. belce (iki kaş arası) 2. yüz, surat
navçe (i) rd 1. orta boylu 2. orta (aşırılıklardan kaçınan, ılımlı, orta halli olan)
navçe (ii) m 1. bölge 2. ilçe, kaza
navçebejn torta boylu
navçegêr bnr navçegir
navçegêrî bnr navçegirî
navçegir rd/nd bölgeci
navçegirî m bölgecilik
navçemk m iki su arası
navçeparêz rd/nd bölgeci
navçeparêzî m bölgecilik
navçeq n apış arası
navçeyî rd bölgesel
navçî nd/nt aracı, arabulucu
navçiçik m iki meme arasındaki kısım
navcîn nd/nt 1. aracı, ortacı 2. rd orta, vasat
navçîn nd/nt1. aracı (üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse) 2. ara bulucu, aracı
navçîn (i) rd ara sınıf, orta sınıf
navçîn xistin navberê aracı koymak
navcîndar nd/nt aracı
navcînî m 1. aracılık, ortacılık 2. rd ortaca
navçînî m 1. aracılık 2. ara buluculuk, aracılık
navçînî kirin 1) aracılık yapmak 2. ara buluculuk etmek, aracılık etmek
navçîtî m ara buluculuk, aracılık
navcivakî rd toplumlararası
navçok m kasaba
navçûn m ishal olma
navdan m ad alma, ad yapma, ünlenme, ün kazanma, nam salma, şöhret bulma (veya kazanma)
navdank künye.
rd orta, vasat
navdar rd 1. ünlü, meşhur, adlı, isimli 2. tanınmış, şanlı
navdar bûn l/gh ünlenmek, ad almak, ün kazanmak, şöhret bulmak (veya kazanmak), meşhurlaşmak
meşhur olmak, üne kavuşmak
navdar kirin meşhur etmek, ün kazandırmak
navdarbûn m ünlenme, ad alma, ün kazanma, şöhret bulma (veya kazanma), meşhurlaşma
navdarbûyî rd ünlü, ün kazanmış olan
navdarbûyîn rd ünleniş, ad alma, ün kazanış, şöhret buluş (veya kazanış), meşhurlaşma
navdarî m ünlülük, meşhurluk, şan şöhret
navdayî rd 1. ünlü, meşhur, ün kazanmış olan 2. tanınmış
navdayî bûn l/ngh ünlenmek, ünlü olmak, nam salmak, üne kavuşmak
ünlenmek, meşhur olmak, üne kavuşmak, nam almak
navdayî kirin l/gh 1. sıfatlandırmak 2. meşhurlaştırmak
meşhur etmek
navdayîbûn m 1. ünlenme, ünlü olma, nam salma, üne kavuşma 2. meşhurluk
navdayîkirin m 1. sıfatlandırma 2. meşhurlaştırma
navdayîn m ad alış, ad yapma, ünleniş, ün kazanış, nam salış, şöhret bulma (veya kazanma)
navdeng m şan şöhret, şöhret
rz/n iç ses
navdengî m şan şöhret
navder m 1. kapı eşiği 2. giriş, geçenek, koridor, antre
navdêr rz/m ad, isim
navdêra çûbûyî (an jî çêkirî) rz türemiş ad, türemiş isim
navdêra girgîn rz somut isim
navdêra hevedudanî bileşik isim
navdêra ji navdêr çêbûyî rz addan türeme ad, isimden türeme isim
navdêra mê rz/nd dişil isim
navdêra nêr rz/nd eril isim
navdêra nêtar rz/nd nötr isim
navdêra pêkhatî rz/nd türetilmiş isim
navdêra sade rz/nd yalın isim
navdêra şênber rz somut isim
navdêra xurtkirî rz pekiştirmeli isim * hişk+e+hişk sert sert
navdêra xwerûs rz/nd yalın isim, sade isim
navderî m sofa
navderk m kapı eşiği
navderkî rz/rd orta çıkışlı (ses)
navdest n avuç içi
navdeşt m yalpı (dağlık alanda düzlük yer)
navdest kirin l/gh 1. elden vermek 2. elde etmek
navdewletan rd devletlerarası * peymana aştiyê ya navdewletan devletlerarası barış antlaşması
navdewletî rd devletlerarası
navdil (i) bnr hinav
navdil (ii) nd ciger yemeği
navê m güreş
navê (...) bi bîr anîn adını anmak
navê (...) bi bîr neanîn adını anmamak
navê (...) bihurîn (borîn an jî derbas bûn) adı geçmek * pirtûka ku li jorê navê wê bihurî yukarda adı geçen kitap
navê (...) dan ser xwe kendine ... süsü vermek * navê şoreşgeriyê daye ser xwe kendine devrimci süsü vermiş
navê (...) derbas bûn (bihurîn an jî borîn) adı geçmek, ismi geçmek * pirtûka ku li jorê navê wê derbas bû yukarda adı geçen kitap
navê (...) gotin ad vermek (bir işi kimin yaptığını söylemek)
navê (...) heye adı var
navê (...) hilnedan adını ağzına almamak
navê (...) lê danîn birinin adını bir başkasına koymak
navê (...) pê re bûn adı üstünde
navê (tiştekî) heye lê ew bi xwe tune ye ismi var cismi yok (adı edilen kimse veya şeyin gerçekte var olmadı anlatır)
navê (wan) li hev bûn adları aynı olmak
navê (wan) li hev danîn adları aynı koymak
navê (yekî) aşkera kirin adını vermek (birinin adını bildirmek)
navê (yekî) belav bûn adı duyulmak (tanınmak)
navê (yekî) bi dînî derketin adı deliye çıkmak
navê (yekî) bi xerabî derketin adı kötüye çıkmak
navê (yekî) bi xerabî derxistin adını kirletmek (veya lekelemek), adını kötüye çıkarmak
navê (yekî) bilind kirin (birini) göklere çıkarmak
navê (yekî) dan (…) adını vermek (biri tarafından salık verildiğini söylemek) * navê min bidê, wê ji te re bibe alîkar adımı ver o sana yardımcı olur
navê (yekî) dan zanîn adını vermek (birinin adını bildirmek)
navê (yekî) derbasî (...) bûn adı geçmek, adı yazılmak * navê wê derbasî dîroka têkoşînên neteweyî yên cîhanê bû adı dünya ulusal kurtuluş mücadeleleri tarihine geçti
navê (yekî) derketin 1) ad yapmak (bir alanda) ün kazanmak 2) adı çıkmak (haksız ün kazanmak) 3) adı çıkmak, adı kötüye çıkmak, çavlanmak, dillere düşmek (kötü bir ün kazanmak) * ne zilamekî xerab e, lê carekê navê wî derketiye kötü adam değil, ama bir kere adı çıkmış
navê (yekî) derxistin ünlendirmek
navê (yekî) hatin dayîn adı verilmek
navê (yekî) hebûn adı olmak
navê (yekî) ji dinyayê rakirin adını dünyadan silmek
navê (yekî) ji navê birandin (an jî rakirin) silmek (ortadan kaldırmak, yok etmek veya gidermek) * navê wî ji cîhana siyasetê rakir adını siyaset dünyasından sildi
navê (yekî) ketin (...) (bir işe) adı karışmak * navê wî jî ketiye vê bûyera diziyê bu hırsızlık olayına adı da karışmış
navê (yekî) ketin defteran kara listeye girmek
navê (yekî) kirin kutikê adını kütüğe geçirmek
navê (yekî) lê hatin nivîsandin adı geçmek, adı yazılmak * navê wê derbasî dîroka têkoşînên neteweyî yên cîhanê bû adı dünya ulusal kurtuluş mücadeleleri tarihine geçti
navê (yekî) lê kirin ismini yazmak
navê (yekî) lê nivîsandin ismini yazmak
navê (yekî) lekedar kirin adını kirletmek (veya lekelemek)
navê (yekî) li ser zimanê min bû adı dilimin ucundaydı
navê (yekî) man adı kalmak * ew mir, navê wî ma o öldü adı kaldı
navê (yekî) nehatin hildan adı bile okunmamak
navê (yekî) nehatin ser zar û zimanan esamisi okunmamak
navê (yekî) pê xara kirin adına kara sürmek, birine zifos atmak
navê (yekî) ragihandin adını vermek
navê (yekî) tune bûn adı bile okunmamak
navê (yekî) winda bûn adı bile okunmamak
navê (yekî) winda kirin (birine) kara leke sürmek
navê civatê (an jî komê) rz topluluk adı
navê curedar cins isim
navê dîko elî evdirehman e koyunun bulunmadğı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler
navê diya xwe ji bîr kirin kim olduğunu bile unutmak
navê gur derketiye bi notî kurdun adı bir kere yırtıcılığa çıkmış
navê hevedudanî rz/nd birleşik isim
birleşik isim
navê jê stendin l/bw belini kavramak
navê kombêj rz/nd topluluk ismi veya adı
navê komê rz topluluk adı
navê mê dişil isim.
navê nenêrbaran rz soyut isim
navê razber (an jî nenêrbaran) rz soyut isim
navê şûştinê kirin serê suya göstermek (hafifçe yıkamak)
navê te bi xêr adını bağışlamak * navê te bi xêr? adını bağışlar mısın?
navê we bi xêr? adını bağışlamak * navê we bi xêr? adını bağışlar mısınız?
navê wî tiştî lê danîn adını koymak
navê xerab hatin ser (yekî) adlanmak, kötü ün kazanmak
navê xwe deranîn l/bw ünlenmek
navê xwe derxistin l/bw ünlenmek
navê xwe heq kirin adını taşımak (sahip olduğu adın sorumluluğunu yüklenmiş olmak)
navê xwe lê danîn birine kendi adını koymak (veya vermek)
navê xwe winda kirin altın adını bakır etmek
navê xweser özel isim
navebir bnr navbir (II)
navejeka cencerê nd döğme makinasının mesnetleri
navek m 1. merkez 2. orta, göbek 3. göbek (trafiği rahatlamak amacıyla kavşağın girişine yerleştirilen çember veya üçgen biçiminde ada)
naveka çiyê dağın orta bölümü
navekî rd 1. saymaca, itibarî 2. ortalama * bihayê mal ê navekî malın ortalama fiyatı * çareseriyeke navekî ortalama bir çözüm
navekî xwedê (jî) star e sır saklamayı bilmek gerek
navekîtî fel/m nominalizm, adcılık
navekiyî fel/rd nominalist, adcı
navên pêreyî yên navdêrî û rengdêrî ad ve sıfat yan cümleleri
navên razber rz/nd soyut isim
navên şênber rz/nd somut isim
navenc rd orta, vasat
navend merkez.
m 1. merkez (herhangi bir yerin yönetim yeri) * navenda saziyê kurum merkezi 2. merkez (bir işin öğretildiği yer) * navenda perwerdehiyê eğitim merkezi 3. merkez (bir işin yoğun olarak yapıldığı yer) * navenda pîşesaziyê endüstri merkezi 4. merkez (belirli bir yerin ortası) * navenda bajêr şehir merkezi 5. iç merkez (depremin başladığı yer olarak kabul edilen nokta) 6. gelişme * navenda romanê romanın gelişme kısmı
navenda axaftinê (peyivînê an jî xeberdanê) ant konuşma merkezi
navenda bangeşeyê propaganda merkezi
navenda belavkirinê dağıtım merkezi
navenda çandê kültür merkezi
navenda erdhejê deprem merkezi
navenda giraniyê fiz ağırlık merkezi
navenda hejekê deprem merkezi
navenda hikûmetê hükümet merkezi
navenda melerzê (an jî erdhejê) deprem merkezi
navenda peyivînê (an jî xeberdanê) ant konuşma merkezi
navenda pîşesaziyê sanayi merkezi
navenda propagandayê propaganda merkezi
navenda radyoyê radyo merkezi
navenda xeberdanê ant konuşma merkezi
navendî rd merkezî
navendî bûn l/ngh merkezîleşmek, merkezlenmek (merkezî bir yönetime bağlanmak)
navendî kirin l/gh merkezîleştirmek
navendîbûn m merkezîleşme, merkezlenme (merkezî bir yönetime bağlanma)
navendîkirin m merkezîleştirme
navendkêş fiz/rd merkezil * hêza navendkêşiyê merkezcil kuvvet
navendkomî m merkezlenme
navendkomî bûn l/ngh merkezlenmek
navendkomîbûn m merkezlenme
navendkomîbûyîn m merkezleniş
navendparêz rd merkezci, merkeziyetçi
navendparêzî rd merkezcilik, merkeziyetçilik
navendrevî fiz/rd merkezkaç * hêza navendreviyê merkezkaç kuvvet
naveng m 1. merkez 2. ortam 3. ara, bölme
navengî rd merkezî
navêr (ii) rd orta, vasat
navêr (iii) m paravan
navêr(i) m bölme, ara bölme
naverast m 1. orta * rojhilata naverast ortadoğu 2. merkez
navêrî rd vasatî
naverok kapsam, içerik, için dekiler, içkin, mahiyet.
m 1. içerik 2. ps içerik 3. man zımni
naverokî rd içerikli
navêş m 1. karın ağrısı 2. bj kolera
navêşî rd 1.ishalli 2. koleralı
navêşî bûn l/ngh içi sürmek, ishal olmak, sürgün olmak, makineyi bozmak
navêşî kirin l/gh ishal etmek
navêşîbûn l/ngh içi sürme, ishal olma, sürgün olma, makineyi bozma
navêşîkirin mishal etme
navgelan nd halklararası
navgîn m 1. araç 2. araç, vasıta (kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey) 3. araç (bir şeye ulaşmak, bir şeyi elde etmek için yararlanılan kimse veya şey) 4. mec araç (bir sonuca ulaşmak için kullanılan şey)
navgîndar rd araçlı, vasıtalı
navgînên hilberînê üretim araçları.
navgînên peyitandinê nd tespit gereçleri
navgînên ragihandinê nd kitle iletişim araçları
kitle iletişim araçları
navgir (i) rd ileri gelen, ünlü
navgir (ii) rz/m iç ek, ara ek
navgiran rd ünlü, ileri gelen
navgirek rz/m iç ek, ara ek
navgirtin m ünlenme, ünlü olma, nam salma, meşhur olma
navgon bnr nogin
navgotî nd adı geçen
navguh bnr nogin
navgundî m salma (köyde halktan toplanacak para tutarını sağlamak için herkese biçilen pay)
navhalî rd orta halli
navhencî rd orta, vasat
navhev kirin l/gh birbirine katmak
navhevkirin m birbirine katma
navhilanîn m adını zikretme
navhildan m adını zikretme
navhilgir rd ad taşıyıcı
navhincî rd/nd 1. orta, vasat 2. ortaca, orta büyüklükte (büyüklük ile irilik bakımında, üç nesne arasında sonda veya başta ikinci gelen)
navîdar rd namdar, ünlü, angin
navîk m 1. orta (her iki yanda kendi türünden eşit sayıda nesneler bulunan) * tiliya navîkê orta parmak 2. orta (iki şeyin ortası) * ez dê di navîkê de rûnêm ben ortaya oturacağım
navik m 1. iç (kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm) * navika nan ekmek içi * navika zebeşê karpuz içi 2. iç (pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolma gibi yemeklerde kullanılan karışım) 3. eşelek (elma, armut,ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü) 4. çekirdek (ağaçlarda soyulmayan bölüm)
m 1. göbek (insan ve memelilerde göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk) 2. ant göbek (dölütte, yumurtanın dölüt dışında kalan bölümlerle ilişkisini sağlayan organların çıktığı yer) 3. bot öz (bitkilerin kök, gövde ve dallarının boydan boya ortasında bulunan hafif, gevrek ve çoğu kez yumuşak bölümü) 4. göbek (bazı sebze ve meyvelerin ortası)
navika (yekî) ketin göbeği düşmek
navika (yekî) pê ve bûn göbeğinden bağlı olmak
navika (zarok) birîn 1) (yeni doğan çocuğun) göbeğini kesmek 2) (biri ötekinin) eline doğmak
navika darê çekirdek
navika diya (yekî) birîn (biri ötekinin) eline doğmak
navika erdê ast/nd yer çekirdeği
navika kezebê nd karaciger göbeği
navika kezebê kara ciğer göbeği
navika mêweyê (an jî fêkiyê) meyve içi
navika nan nd ekmek içi
navika wan bi hev re birîne göbeği biriyle bağlı (veya beraber kesilmiş)
navikirî adlandırılmış.
navîn 1.ortanca. 2.vasat.
l/ngh 1. adlanmak 2. imzalanmak, parafe edilmek
navîn (i) m merkez
navîn (ii) rd 1. orta (aşırılıklardan kaçınan, ılımlı, orta halli olan) 2. orta (her iki yanda kendi türünden eşit sayıda nesneler bulunan) * tiliya navîn orta parmak 3. orta, vasat 4. orta, ara (iki şeyin arası) * têkeve navîna me ortamıza gir 5. nd/rd ortanca (yaş bakımanda üç kardeşin büyüğü ile küçüğü arasanda bulunan) * xwişka wî ya navîn hatibû mala me ortanca kardeşi bize gelmişti
navîn (iii) m 1. adlanma 2. imzalanma, parafe edilme
navinc m 1. orta, vasat 2. orta * xwendina navincî orta öğrenim 3. orta (eğitimde zayıf ile iyi arasındaki not) * di ezmûnê de nota navinc stand imtihanda orta aldı
navincî (i) rd 1. orta, vasatî 2. orta, orta dereceli * karmendeke ji radeya navincî orta dereceli memur 3. mat kenar ortayı
navincî (ii) nd/nt aracı
navincîtî m aracılık
navincîtî kirin aracılık etmek
navincpileyî rd orta dereceli
navîngeh m orta saha
navînî rd ortalam, ortalama
navînî kirin l/gh ortalama yapmak
navînîkirin m ortalama yapma
naviş bnr navîş
navîş m 1. imza * di dawiya nameyê de navîşa wê hebû mektubun sonunda imzası vardı 2. imza (imzalama işi)
navîş kirin l/gh 1. imzalamak (imza atmak, imza etmek) 2. imzalamak (imza veya işaretle eserin yazarı veya yaratıcısı olduğunu belirtmek) 3. imzalamak (bir kimseye hatıra olarak sunulan esere imza atmak)
navisandin m uyutma
l/gh uyutmak
navîşandin m imzalamak
l/gh imzalamak
navîşbûn m imzalanma
l/ngh imzalanmak
navîşbûyîn m imzalanış
navîşdar rd imzalı
navisîn m uyuma
l/ngh uyumak
navîşker nd/rd imzalayıcı, imzalayan
navîşkirî rd imzalı, imzalanmış olan
navişkirin m 1. imzalama, imzalayış (imza atma, imza etme) 2. imzalama (imza veya işaretle eserin yazarı veya yaratıcısı olduğunu belirtme) 3. imzalama (bir kimseye hatıra olarak sunulan esere imza atma)
navkêl m 1. bel (göğüsle karın arasında daralmış bölüm) 2. kuşak (bele sarılan uzun ve enli kumaş)
navkêlê bnr navkêl
navkêşî adçekme.
navkesîn rd kişilerarası
navkil (i) m yayık germe tahtası
navkil (ii) m hayvanların ağzı kapalı bir şekil de soluması
navkilk (i) m yayık germe tahtası
navkilk (ii) m bel (göğüsle karın arasında daralmış bölüm)
navkilkirin l/ngh solunmak
navkirî nd/nt aday (bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya bir başkası tarafından ileri sürülen kimse)
navkişandin m ad çekme, kura
navkît rz/m iç ek
navko m 1. taban (üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yeri) 2. tek katlı yapı
navkutik m kalp atışı, küt küt etme (insanın korku ve helecandan kalp atışlarının hızlaması * dilê min navkutikan lê dide kalbim kütküt diye atıyor
navkutik lê dan l/bw küt küt etmek, kalbi atmak
navlêbûn m ad alma, ad konulma, adını alma
navlêdanîn m 1. adlandırma, ad koyma, ad takma, ad verme 2. tanıma, teşhis etme (veya koyma)
navlêdayî rd adlı, anlandırılmış
navlêk m terim
navlêkirî rd isimlendirilmiş, adlandırılmış
navlêkirin m ad koyma, ad takma, ad verme, adlandırma, isimlendirme
navlû m namlu
navlûle m namlu (silâh namlusu)
navlûn der/m 1. navlun (gemi yükü) 2. navlun (yük ücreti)
navmal evin içi.
m ev içi
navmalbat m aile lakabı
navmalî ev işlerine yardımcı olan kadın.
nd/nt 1. kapı halkı 2. orta hizmetçisi, hizmetkâr 3. m hizmetçi kadın
navmalîtî m hizmetçilik
navmemik n iki meme arasındaki kısım
navmil n 1. sırt (insan için; üst, arka) * li navmilê wî saqoyek hebû sırtında bir ceket vardı 2. arka (insan için, vücut, beden) * kincên ku li navmilê wî bûn êpê kevn bûn arkasındaki elbiseler pek eskiydi 3. omuz arası iki kürek arası 4. cıdağı, yağır (at için)
navmiletî rd milletlerarası
navmilfireh rd geniş omuzlu
navmilpehn rd geniş omuzlu, geniş ve yassı omuzlu
navnas m 1. unvan 2. künye
navneteweyî rd uluslararası, milletlerarası, beynelmilel
navneteweyî bûn l/ngh uluslararasılaşmak
navneteweyîbûn m uluslararasılaşma
navneteweyîbûyîn m uluslararasılaşma
navneteweyîparêz nd/nt enternasyonalci
navneteweyîparêzî m enternasyonalizm
navneteweyîtî m uluslarasacılık, beynelmilelcilik
navnîjadîn rd uluslararası, beynelmilel
navnîjadînî m uluslarasacılık, beynelmilelcilik
navnîr rd boyunduruk belli
navnîş m 1. liste 2. katalog
navnîş kirin l/gh listelemek
navnîşan m 1. san 2. adres (bir kimsenin arandığında bulunabileceği yer, oturduğu yer) 3. adres (gönderilen şeyin üzerine alıcının adını ve bulunduğu yeri bildirmek için yazılan yazı)
navnîşan dan adres vermek (bırakmak veya göstermek)
navnîşan danîn adres bırakmak
navnîşan nîşan dan göstermek
navnîşana nameyê mektup üstü
navnîşanî m san, unvan
navnîşî kirin l/gh kataloglamak
navnîşîkirî rd kataloglanmış olan
navnîşîkirin m kataloglama
navnîşkirin m listeleme
navnîştimanî rd ülkelerarası
navnivîs nd/nt nüfus memuru
navnivîsk m rehber
navnivîska telefonan telefon rehberi
navno rd 1. bednam, on parmağında on kara (kötü ün kazanan, kötülüğü dillere düşmüş olan) 2.nd/ntyakınan, sızlanan, şikayetçi
navno bûn bednam olmak
navno kirin l/gh bednam etmek
bednam etmek
navnobûn m bednam olma
l/ngh bednam olmak
navnokirin m bednam etme
navnotî m 1. bednamlık 2. sızlayıcılık, yakınmacılık, şikayetçilik
navnotî anîn ser (yekî) bednam etmek, birini yıpratmak
navnotî bi pey ketin bednam olmak, adı kötüye çıkmak
navok m 1. göbek (insan ve memelilerde göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk) 2. ant göbek (dölütte, yumurtanın dölüt dışında kalan bölümlerle ilişkisini sağlayan organların çıktığı yer)
navoka (yekî) ketin göbeği düşmek
navoka (yekî) pê ve bûn göbeğinden bağlı olmak
navoka (zarok) birîn (yeni doğan çocuğun) göbeğini kesmek
navoka wan bi hev re birîne göbeği biriyle bağlı (veya beraber kesilmiş)
navortê m göbek (bahçe, halı, tavan, tepsi gibi şeylerin orta kısmı)
navpan m yalpı (dağlık yerde küçü düzlük)
navpaq n apış arası
navpêketî rd adlanmış, kötü ün kazanmış, dillenmiş (dillere düşmüş kadın)
navpêketin m adlanma, kötü ün kazanma, dillenme
navpîl n yağır, omuz arası
navpirk m harman döven köprücüğü
navpirtik rz/m iç ek
navpişt bel.
m 1. sırt (insan sırtı) 2. bel (sırtın altına rastlayan bölgesi)
navqed m 1. bel, böğür 2. kemer (kemer bağlanan kısım)
navqendîl rd karınca belli, ince belli (beli çok ince olan)
navqetî rd ödü kopmuş olan
navqetî bûn l/ngh ödü kopmak
navqetîbûn m ödü kopma
navran m 1. ağ, apışlık * navrana pantolon pantolonun ağı 2. apış arası 3. mec cinsel organ
navran al e ağı yırtık
navrana xwe tije kirin 1) donuna yapmak (veya doldurmak) 2) donuna yapmak donuna doldurmak(çok korkmak)
navrankî rd çalık, verev (bir köşeden başka bir köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan)
navrast düzlük, ortalık.
m 1. orta (bir şeyin kenarlarından yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer) * li navrasta odeyê sifreyê deyne odanın ortasına sofrayı kur 2. ortalık (içinde bulunan, yaşanan ortam, ev, oda) * navrastê bimalêşe ortalığı süpür 3. ortalık, ortalık yer * li navrastê kes tune bûn ortalıkta kimseler yoktu
navrastenî m nevrasteni
navrastik m saç ayrımı çizgisi, rastık
navreş m yazma, baş örtüsü
navrêz m satır arası
navro (i) m nehir adası, ırmak içindeki adacık
navro (ii) bnr navroj
navroj 1.öğle. 2.öğle yemeği.
m 1. öğle, öğlen, gün ortası, gündüz ortası * berî navroyê öğleden önce 2. öğle yemeği
navrojk bnr navroj
navrok erd/m ada
navrû m arabirim
navsal rd orta yaşlı
navsale rd orta yaşlı
navşaneyî biy/ant hücrelerarası, gözelerarası
navşe m orta delikli kalbur
navsêlk m sacda kavrulan yağlı ekmek
navşeq n 1. apış arası 2. cinsel organ kısmı
navser (i) m doruk, zirve * navsera çiyê dağın zirvesi
navser (ii) rd orta yaşlı * yekî navser bû orta yaşlı biriydi
navsere rd 1. orta yaşlı 2. yaşlı başlı 3. kıranta (saçları ağırlaşmış orta yaşlı erkek)
navsere bûn l/ngh yaşını almak (veya yaşını başını almak)
yaşlı başlı olmak
navserebûn m yaşını alma (veya yaşını başını alma)
navsî m ince barsak etrafındaki iç yağı
navşik m düğürcük (ince bulgur)
navtêdan m 1. tahrik 2. kışkırtma, fitleme 3. özendirme, teşvik etme 4. yiğitlendirme
navtêdayîn m 1. tahrik ediş 2. kışkırtış, fitleyiş 3. özendiriş, teşvik ediş 4. yiğitlendiriş
navtêder nd/nt 1. tahrikçi 2. kışkırtıcı, provakatör 3. özendirici, teşvik edici
navtêderî m 1. tahrikçilik 2. kışkırtıcılık, provakötürlük 3. özendiricilik, teşvik edicilik
navteng kolan, palan kemeri.
m 1. bel (göğüsle karın arasında daralmış bölüm) * giya digihîje navtengê ot bele kadar ulaşıyor 2. bel, kemer (kemer bağlanan kısım) 3. kolan (hayvan semerini veya eğerini bağlamak için göğsünde aşırılarak sıkılan yassı kemer)
navteng (i) rd ince belli
navtenga (...) şidandin kolan vurmak
navtengzirav rd ince belli
navterhîn rd ince belli ve alımlı
navterhînî rd dal gibi, ince uzun yapılı
navting bnr navteng (II)
navûdeng n şan, şöhret
navûdeng dan l/gh ünlenmek, meşhur olmak
navûdengdan m ünlenme, meşhur olma
navûniç bnr navûnûçik
navûnîşan m san, ün
navunîversîte m üniversitelerarası
navûnûçik n 1. ap 2. uyduruk küçültücü adlar
navûnûçik lê danîn lâkap takmak
navûnûçik lê hildan kötü uyduruk isim takmak
navwelat nd yurt içi
navwelatî rd ülkeler arası
navwer şöhretli
navwerî m şöhret
navxwe n 1. iç (bir ülkede, şehirde, toplulukta vb. de olan veya yapılan) * têkiliyên navxwe baş bikin iç ilişkilerinizi düzeltin 2. iç, içsel (insanın manevi varlığıyla ilgili olan)
navxweyî rd 1. içsel, dahilî * têkiliyên navxweyî yên malbatê aile içi ilişkiler 2. iç, içsel, dahilî (insanın manevi varlığıyla ilgili olan)
navzanî m onomastiks
navzanîngeh m üniversitelerarası * lijneya navzanîngehan üniversitelerarası kurul
navzanko m üniversitelerarası
navzed nd/ntnamzet
navzed nîşan dan namzet göstermek
navzedî m namzetlik
navzediya xwe danîn adaylığını koymak.
navzik m 1. göbek (insan ve memelilerde göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk) 2. bel (göğüsle karın arasında daralmış bölüm)
navzikirkirî rd adı zikredilen, mezkûr
navzikirkirin m adını zikretme
navzirav rd ince belli
navziravî m ince bellilik
nav [I] 1. mawe 2. ferqiyet [II] hundir *“di nava salekê de du havîn nabin” [III] agehiya ku tiştek pê tê nasîn û zanîn *“navê wê Edlan e, ji mêrê xwe re nezan e, ji xelqê re kebaniya bîst û heft malan e”
1. peyva pênasînê (navdêr, nêr) peyva ku kesek pê tê nasîn: -Navê te çi ye?-Navê min Elî ye. navûdeng, navdarî, meşhûrî, (rêziman) navdêr.
Bikaranîn: Lêker: nav kirin, nav dan, nav girtin. Navdêr: navdan, navçûn, navgirtin Rengdêr: navdayî, navbirî.
Bi zaravayên kurdî: Kurmancî: nav Kurdî (Soranî): naw Kurdiya başûr: naw Lekî: nam Hewramî: name, Zazakî: name.
: bênav, bênavî, binav, binavûdeng, binavûdengî, name, navdar, navdarî, navûdeng, navûdengdar, navûdengî
nav bêjî (navdêr, mê) navçîtî.
ji: nav +-bêjî
nav danê (lêker) bi nav kirin, nav lê kirin, nav danîn ser, navandin: Min navê Rojbîn daye kurê xwe. (Min navê kurê xwe kiriye Robîn.).
Herwiha: nav dan nav dayîn . Navdêr: navdan navdanê navdayîn navdayînê.
: navder navdayî
nav danîn ser (lêker) bi nav kirin, nav lê kirin, navandin, nav danê: Min navê Rojbîn li daniye ser kurê xwe. (Min navê kurê xwe kiriye Robîn.). Navdêr: navdanînser
nav derbas bûn (biwêj) qal kirin. ji bo berendamên partiya gel a liberal, gelek nav derbas dibin, lê ka yê xalê min jî heye gelo?
nav derxistin (lêker)aşkere kirin, navdar kirin.
ji: nav + derxistin
nav girtin (lêker)(Binihêre:) nav
nav gotin (lêker)nasandin, dan zanîn.
ji: nav + gotin
nav heye, lê deng tune (biwêj) ji bo kesên navdar in, lê di karvaniyê de tiştekî nakin tê gotin. hûn çi meraqan dikin, erê navê wî heye, lê dengê wî tune.
nav hildan 1. bi bîr anîn 2. bi dengekî bilind gazî yekî kirin 3. navê kesê mirî li yekî kirin
(lêker) (bed, binavkirin.
ji: nav + hildan
nav hilnedan (biwêj) nav derbas nebûn. nav nezikirandin, ji kesekî hêrs bûn, an jî xeyidîn; ji ber wê jî qala navê wî kesî nekirin. ez li balê rûniştibûm, qet navê sîdarê hilneda. berde têki-liyekpiçûk, camêrî qet navê wî hilnade.
nav î giran e, bajar î wêran e (biwêj) navdar bûn, lê naverok vala bûn. tu wisa li xuyanga wê menêre. nav îgiran e, bajar î wêran e.
nav î mer e, kunde kor e (biwêj) ne layiqi navê xwe ye. ere rast e, nav î mer e lê kuude kor e.
nav î mêr e, kundê kor e (biwêj) her çiqas wekî zilaman û pêkhatî bê xuyan jî tê de taybetî û zerengiyeke wisa tune ye. erê. nav î mer e, lê kunde kor e.
nav kirin (lêker)(Binihêre:) nav
nav kişandin (lêker) peşt avêtin, peşt kirin, lûlik kişandin, pişk kişandin, qura kişandin, peşk avêtin, çîtik kişandin, pişk avêtin, peşk kirin.
ji: nav + kişandin
nav lê kirin pênasek lê danîn da ku pê bê nasîn
(lêker) bi nav kirin, nav danîn ser, navandin, nav danê: Min navê Rojbîn li kurê xwe kiriye. (Min navê kurê xwe kiriye Robîn.).
Herwiha: bi-nav kirin binav kirin. Navdêr: bi-navkirin binavkirin.
: bi-navker bi-navkirî binavker binavkirî
nav li pey (yekî) xistin (biwêj) di derbarê kesekî de gotegotên nebaş kirin. rojên bixem ûfikar lipaş mabûn. mistoyê ku destgirtiyê wê bû, beguman baş gotilm. xelkê dikaribû navekî li pey wê û mistoyê wê bixistaya. adnan alp
nav nivîsandin ji bo egereke rêvebiriyê navê xwe qeyd kirin
nav tê dan 1. teşwîq kirin 2. niçandin
(biwêj) hadandin, helan dayîn. heke. sevîmê nav tê neda, bahoz wisa bi ser min de nedihat.
nav û dengê (yekî) belav bûn (biwêj) xwedî şan û şêhret bûn, navdar bûn. nav û dengê wî li seranserê welêt belav bûye.
nav û dengê (yekî) man (biwêj) piştî mirin an jî çûna derekê, nav û deng berdewam kirin. merikî bi rastî jî hunermend bu. erê mir, lê nav û dengê wî ma.
nav û nîşan dan 1. zanîn û agahiyên der heqê yekî de eşkere kirin 2. îxbar kirin
nav û nûçik 1. pênasên ku nirxê yekî/tiştekî dadixîne 2. leqebên soxkirinê [V] û nîşan salix û wesfên kes an jî tiştekî; dilq
nav û nûçik lê kirin jê re navên soxkirinê peyde kirin
(biwêj) bi armanca tirane û tinazan navên nebaş li yekî kirin. wê nav û nûçiken wisa li reso kirin ku em tev şaş û metel man.
nav- pêşgir, enter-, inter-, navbera du yan hin tiştan: navneteweyî, navdewletî, di nav de, tê de, di tiştekî de, li hindirrê tiştekî: navmalî, (tenê) bi navê xwe lê ne di pratîkê de: Ew nav-misilman e lê ne nivêjan dike û ne jî rojiyan digire..
Herwiha: nêv-.
ji: nav (1 û 2)
nava (navdêr) ji nav
nava (yekî) çûn (biwêj) emel bûn. ishal bûn. ji ber nava qundaxa me diçû, me ew bire nexwe.fxaneyê.
nava (yekî) qetandin (biwêj) yek tirsandin. huso bi wê xeberê nava xezalê qetand.
nava ... tal man (biwêj) naverok pûç bûn. vê carê wer tê xuyan ku nava vî karê te tal maye.
nava derpiyê xwe tijî kirin (biwêj) tirsîn, ji bo rîtina zarokan jî tê gotin. tu wisa li xeberdana wê menêre, dema ku dengê mêrê xwe dibihîze, nava derpiyê xwe tijî dike. qundaxa me zû zû nava derpiyê xwe tije dike.
nava hefteyê (navdêr, mê) rojên karkirinê, ji roja duşemê heta înê (lê ne şemî û yekşeman).
Herwiha: nava heftiyê nav hefteyê nav heftiyê.
Dijwate: dawiya hefteyê. Pirrjimar: nava hefteyan.
ji wêjeyê: Li hemû bajaran dê der barê şewba berazan de perwerdehî bê dayîn. Derziya şewba berazan dê di nava vê hefteyê de bê kirin. Li Tirkiyeyê dê 16 milyon xwendekar bên derzîkirin. Li Enqereyê alarma şewba berazan didome. Bûyerên şewba berazan hata niha wekî 16 tê zanîn.(Welat.com, 10/2009)
navajo (navdêr) miletek hindiyanî ye û li Amerîkaya Bakur dijiya, her kesa/ê ji wî miletî.
Herwiha: navaho, navaxo.
: navajoyî, navajoyîtî
navajoyî (navdêr, mê) zimanê gelê navajo(rengdêr) her tişta/ê navajoyan.
Herwiha: navahoyî, navaxoyî.
: navajoyîtî
navajoyîtî (navdêr, mê) rewşa navajoyîbûnê.
ji: navajoyî + -tî
navandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye navandin
navandin (lêker)(navdêr, mê) navdan zarrokekê/î yan ajelekê, binav kirin, nav danîn ser: Wan kurrê xwe wek Azad navand. (Wan navê kurrê xwe kir Azad.) Salnameya çînî li gor ajelan tê navandin. (Navê her salekê yê ajelekê ye, wek: sala meymûnê, sala hespî û hwd.).
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ناڤاندن. Tewîn: Lêker: -navîn-.
ji wêjeyê: Hê niha jî ne yekdil im ka kîjan beş ji bîranînên min bi rastî yên rûdayî û kîjan jê tenê xeyalên vala, yên ko tu bedelên xwe di wê dewrana dîrokî, ya ko wek rastiya objektîvî tê navandin, tine ye, pêk tê.(Pasi Jääskeläinen: Li ciyê zivirîna trênan, wergerandin: Husein Muhammed, weşandin: Kovara Mehname 1999, Nefel.com, 8/2009).
ji: nav + -andin.
: navandî, navîner
navbêj (navdêr, mê) mizgîn, kaba rî, gazîker, gazîvan.
ji: nav +-bêj
navbêjî (navdêr, mê) navçîtî.
ji: nav +-bêjî
navbêjî kirin (navdêr, mê) navî.
ji: nav +-bêjî + kirin
navbend navber
(navdêr, mê) navgir, navbendik, peyvikên dikevin navbera du peyvan û wan digihînin hev: -e-, -o-, -û-.
Herwiha: navbendik, nêvbend, nêvbendik.
Bide ber: navber.
ji: nav + bend + -ik. Bi soranî: nawbend, nêwbend
navbendî dûrî an jî dirêjiya di navbera cihan de
(rengdêr) dûrî yan dirêjîya di navbera cihan da
navbendik (navdêr, mê) navgir, navbend, peyvikên dikevin navbera du peyvan û wan digihînin hev: -e-, -o-, -û-.
Herwiha: navbend, nêvbend, nêvbendik.
ji: nav + bend + -ik. Bi soranî: nawbend, nêwbend
navber 1. mawe, mesafe 2. ferqiyet *“di navbera şûrkişandin û lêxistinê de pir zeman heye”
navber a jin û merî, bîra niherî (biwêj) yên ku dikevin navbera jin û mêran an jî di navbera wan de fesadiyê dikin, dê bi cezayê herî girîng bên ceza kirin. navbera jin û merî, bîra niherî. bi taybetî yên ku navbera jin û mêran xera dikin, wê têkevin nav agirê heri gur. bîra niherî: di ceheneme de ji tebêqa yan jî beşa ku agire heri gur tê de vedikeve re tê gotin; yen ku gunehen heri giran kirine di vir de tên ceza kirin.
navber çêkirin (biwêj) têkiliya du aliyan baş kirin. têkiliya wan gelekî xerab bûbû, lê darayê zavayê wan navbera wan çêkir.
navber dan (lêker)(Binihêre:) navber
navber dîtîn (biwêj) di navbera du aliyan an jî du kesan de aşti yanjî têkiliyên baş pêk anîn, di bazariyekê de her du alî li ser buhayekê hemfikir bûn. her du bira jî bûbûn barud, lê bavê wan navbera wan dît. li serfiyetê erebeyê li hev nedikirin, lê apê selîm navbera wan dît.
navber ketin (lêker)(Binihêre:) navber
navber kirin (lêker)(Binihêre:) navber
navber sar bûn (biwêj) têkilî xera bûn. piştî wê meseleya pereyan, navbera wan sar bû.
navber xweş bûn (biwêj) tekili erênî û geş bûn. ji wê roji û pi de navbera wî û kebaniye xweş bû. diçû bir ehtî li ber çongen wê radiket û tew xwarin jî jê dixwest. yaqûb tilermenî
navbera min û kîjan cinarên min xera bibe, jina min diçe li ber derê wan teşiya xwe dirêse (biwêj) ji bo têkiliya bikîn û buxz tê gotin. ev cansê min e yan jî xetaya min e, ez nizanim lê navbera min û kîjan cinarên min xera bibe, jina min diçe li ber derî wan teşiya xwe dirise.
navbera xwe xweş kirin (biwêj) têkiliyên xwe pêş ve birin. berê wekî seg ûpisîkan hev û din dixwarin, li dû re navbera xwe xweş kirin.
navberdan (navdêr, mê) (Binihêre:) navber
navberdar (rengdêr) binavber.
ji: navber +-dar
navberî (navdêr, mê) rewşa navberbûnê, navbeynkarî, dûrî, dûrahî.
ji: navber + -î.
Bikaranîn: Lêker: navberî kirin. Navdêr: navberîkirin
navberî kirin (lêker)(Binihêre:) navberî
navberîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) navberî
navberk (navdêr, mê) tiştê di navbera du tiştan de ye: Navberka hemamê û odê.
Herwiha: navberrk, navbirk, navbirrk
navberkar 1. navbeynkar, kesê ku du kes an jî du koman bi hev tîne 2. kesê ku nahêle du kes an jî du kom tûşî hev bên
(navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê navber dike.
ji: navber + -kar
navberkarî 1. navbeynkarî, lihevanîna du kes an jî du koman 2. astengkirina aloziya di navbera du kes an jî du koman de
(navdêr, mê) rewşa navberkarbûnê.
ji: navberkar + -î
navberketin (navdêr, mê) (Binihêre:) navber
navbernav sernava ku di navbeyna du mijarên cihê de tê danîn
navbertî (navdêr, mê) delaliye, mafê navbertiyê.
ji: navber +-tî
navbeynkar (navdêr, mê) mêmil, qebzimal, sîmsar, memil
navbeynkarî (navdêr, mê) delalet, delalî.
Bikaranîn: Lêker: navbeynkarî kirin. Navdêr: navbeynkarîkirin
navbeynkarî kirin (lêker)(Binihêre:) navbeynkarî
navbeynkarîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) navbeynkarî
navbij (rengdêr) berevan
navbijî (rengdêr) berevanî, :karê min tinê navbijîye ne matê kirine!.
Bikaranîn: Lêker: navbijî kirin. Navdêr: navbijîkirin Rengdêr: navbijîkirî
navbijî kirin (lêker)(Binihêre:) navbijî
navbijîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye navbijî kirin
navbijîkirin (navdêr)berevanîkirin, ji hev dane pa
navbijîvan (navdêr) navbeynkar, moderator, kesa/ê ku du yan hin kesan li hev tîne yan gotûbêjê di navbera wan de bi rêk dixe.
Herwiha: navbijvan.
ji wêjeyê: Nêçîrvan Barzanî, İlnur Çevik nekiriye nabijîvan(Netkurd.com, 6/2007)
navbijvan (navdêr) tawbijêr, hekem, kesa/ê ku di lîstika navbera du kesan yan du taximan de çavdêr e daku kes dijî regezan tev negerre.
Herwiha: nêvbijvan.
ji: navbij + -van.
: navbijvanî, navbijvanîtî, navbijvantî
navbijvanî (navdêr, mê) navbeynkarî, moderasyon, wesaît.
Herwiha: navbijîvanîtî, navbijîvantî.
ji wêjeyê: Birêz İlnur Çevik di reportajê de gotiye ko wî bi navê serokê hikûmeta herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî mesajek ji hêzên arteşa tirk û hikûmeta tirk re anîye. Min li ser vê yekê ligel birêz serokwezîr Nêçîrvan Barzanî bi telefonê peywendî kir û min pirs kir ka gelo wî bi navbijvaniya İlnur Çevik re mesajek şandiye an na. Li gor Serokwezîr Nêçîrvan Barzanî ji min re gotî, birêz İlnur Çevik serdana wî kiriye û di navbera wan de gotûbêjeke asayî çe bûye. Birêz Barzanî tekîd li ser vê yekê kir ko wî tu mesajek ji hikûmeta tirk û hêzên arteşa tirk re neşandiye.(Pukmedia.com, 6/2007).
ji: navbijîvan + -î.
Bikaranîn: Lêker: navbijvanî kirin. Navdêr: navbijvanîkirin Rengdêr: navbijvanîkirî
navbijvanî kirin (lêker)(Binihêre:) navbijvanî
navbijvanîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye navbijvanî kirin
navbijvanîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) navbijvanî
navbir 1. tixûbê di navberê de 2. bêhinvedana kurt a di nava dema karî de
navbirdan (navdêr, mê) bêhinvedana kurd , :jiber civînvan di mandîne em dê navbirekê din civînê
navbirî (rengdêr) (Binihêre:) nav
navbirr (navdêr, mê) tişta/ê di navbera du tiştan de, tişta/ê ku tiştekî dike du parçe, bênvedan, pişû, vehesîn, sekinandina karekî û paşî domandina wî.
Herwiha: navbir, nêvbirr, nêbir.
ji: nav + -birr
navborî 1. navê ku bihuriye; navhatî 2. agahiya ku xulekek berê çêlî wê hatiye kirin
Navborî: İngilizî: aforementioned, aforesaid, aforenamed, mentioned, said Tirkî: adı geçen, zikredilen, mezkur
navçav 1. navbera her du çavan 2. enî navçe bajarokê bi ser bajarekî mezin ve
(navdêr) rû, serûçav, enî, navbera herdu çavan.
Herwiha: nêvçav.
Bide ber: serçav.
ji wêjeyê: Pêlava ku bi navçavên Bushî ketî bû peyker(kulturname.com, 1/2009).
ji: nav + çav.
: navçavî
navçavgirê (rengdêr) mirovê ne vekirî, mirovê bi rûçikê wî yê girê xuya ko yê toreye, tingijî, hêris, mirûtî, :seydayê me yê nû gelekê navçavgirê ye
navçavgirêbûn (navdêr, mê) tingijîn, duh te çi bû wisa navçavên te di girê bûn ?
navçavgirêkirin (navdêr) tingijîn, hêrisbûn, :bapîrê min navçavên xwe wesa yên kirîne girê dê bêjî qey dûpi kan govenda xwe lê girêdaye
navçavî (navdêr, mê) rewşa navçavbûnê.
ji: navçav + -î
navçavk (navdêr, mê) core pîlekeke ji zêr zîv yan kanza jibo ciwanîyê di xin ser enîya zarokan li nav çavan
navçe (navdêr, mê) herêm, dever, menteqe, zon, bajarrok, bajarrê biçûk, qeza, nahiye.
Herwiha: nawçe.
Bide ber: bajar, gund, metropol, nahiye, welat.
ji: nav + -çe.
: navçeyî, navçeyîtî
navçegir (navdêr, mê) herêmparêz, herêmgir, navçeparêz/nd.
ji: navçe +-gir
navçegirî (navdêr, mê) herêmparêzî, herêmgirî, navçeparêzî.
ji: navçe +-girî
navçêmk Mezra Botan
navçeng binçeng
navçeparêzî (navdêr, mê) herêmparêzî, herêmgirî, navçegirî.
ji: navçe +-parêzî
navçeyî (navdêr, mê) deverkî, herêmî, mehelî, rewşa navçebûnê.
ji: navçe + -yî
navçûn (navdêr, mê) (Binihêre:) nav
navdan (navdêr, mê) navdeng belavbûn pesindan, nav li xwe dan
navdanan (navdêr, mê) mirov navan liser zarok candar yan tiştan di dane, :te çi na danaye ser kurê xwe? ang, :te navê wî kirî çi?
navdanîn (navdêr, mê) îmzakirin.
ji: nav +danîn
navdank 1. navê ku pê hatiye nasîn; kunye 2. paşnavê ku pê hatiye nasîn; leqeb
(navdêr, mê) nasnav, navlêk.
ji: nav +-dank
navdar bi nav û deng; meşhûr
(rengdêr) binavûdeng, nas, naskirî, meşhûr, kesa/ê yan tişta/ê pirr tê nasîn, bernas, meşûr.
Herwiha: nam, namdar, nawdar, nêvdar, nêwdar.
ji: nav + -dar, hevreha farisî نامدار (namdar) jiari..
Bikaranîn: Lêker: navdar bûn, navdar kirin. Navdêr: navdarbûn, navdarkirin Rengdêr: navdarbûyî, navdarkirî.
: navdarî, navdarîtî, navdartî
navdar kirin (lêker)(Binihêre:) navdar
navdarbûn (navdêr, mê) bi navdeng ketin, navdengê wê wî wan belavbûn, :bûn
navdarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) navdar
navdarî (navdêr, mê) meşhûrî, nasî, niyasî, nasdarî, popûlerî, navûdeng, binavûdengî, navdarbûn, nasîn, meşhûrbûn, bernasî, popûlerbûn.
Herwiha: navdarîtî, navdartî.
ji: navdar + -î
navdarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye navdar kirin
navdarkirin (navdêr)navdengkirin, :babê wî di xwazit wî navdar bi ke lê ew bi xwe ne wesa ye
navdayî (rengdêr) (Binihêre:) nav
navdayî bûn (lêker)nav dan, nav girtin, navdar bûn.
ji: navdayî + bûn
navdayî kirin (lêker)sifat dan.
ji: navdayî + kirin
navdayîbûn (navdêr, mê) navdarî, binavûdengî, meşhûrî, navdarbûn, navdan, dangpêketin, navûdengdan.
ji: navdayî +bûn
navdayîkirin (navdêr, mê) sifatdan.
ji: navdayî +kirin
navdeng (rengdêr) mirovê geleg xelik wî di nasin, bi karekî navdenge, :bi nav.
Bikaranîn: Lêker: navdeng kirin. Navdêr: navdengkirin Rengdêr: navdengkirî
navdeng kirin (lêker)(Binihêre:) navdeng
navdengbûn (navdêr, mê) navdarbûn
navdengî (navdêr, mê) şan, navdwen, şuhret.
ji: navdeng +-î
navdengketin (navdêr, mê) navdarbûn
navdengkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye navdeng kirin
navdengkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) navdeng
navder (navdêr, mê) pêşgeh, derbase, bersifik, an­tre, şêmûka derî, şîpana derî, şêmîka derî, asîtan, derîzan.
ji: nav +-der
navdêr (r) navê heyberan
(navdêr) di rêzimanê navên tiştan (bi taybetî tiştên dikarin bên dîtin: Sêv, muzîk, Elî, keç û çarşem navdêr in lê ez, deh, sor, xirab, ji ne navdêr in.
Têkildar: daçek, hoker, navbendik, paşbendik, pêşbendik, (rengdêr)Bide ber, navdar, navder.
ji: nav + -dêr.
Bikaranîn: Lêker: navdêr kirin. Navdêr: navdêrkirin.
: navdêrî
navdêr kirin (lêker) ji peyvekê a ku ne navdêr e navdêrek çêkirin, amade kirin (lêker) navdêrkirî amadekirin e.
Hevwate: nomînalîze kirin.
: navdêrkirin, navdêrkirî
navdêrbûn (navdêr, mê) bi navdeng ketin, :navê te çiye lawo?, :serdar e;, navdêr bî
navderek (navdêr, mê) hewdan, dalan, naver, navder, rarew.
ji: navder +-ek
navderî (navdêr, mê) bermal, dalan, kolan, kerewet.
ji: nav +-derî
navdêrî (rengdêr) navdengî
navdêrkirî (rengdêr) ravekirî, şirovekirî.
ji: navdêr +kirî
navdêrkirin (navdêr) navdarkirin
navdest kesê ji rêzê
navdewletîtî (navdêr, mê) cîhanşimûlî, globalîzasyon, cîhanîtî, gerdûnîtî, alemîtî, globalîzm, unîversalî, dinyayîtî, alemşimûlî, navneteweyîtî, enternasyonalîzm
navê (yekî) bi dû (yekî) xistin (biwêj) zêdetir ji bo paşgotiniya têkiliya mêrekî ya bi jinekê re tê bikaranîn. navê cirnşît bi dû porkura zeynebê xistin, lê xwedê dizane tu tiştekî wisa jî tune ınt.
navê (yekî) di deftera mişkan de jî tune bûn (biwêj) girîng negirtin, rûmet nedîtin. tu li wan gotinên wê yên mezin menêre. navê wê di deftera mişkan de jî tune ye. (argo)
navê (yekî) heram kirin (biwêj) ji ber hêrs, xeyîdandin an jî nefretê ji yekî qal nekirin. nado navê biltara qîza xwe heram kiriye, tu car qala wê nake.
navê (yekî) ji defteran derketin (biwêj) rûmet kêm bûn. wan jî wer hêvî nedikirin, lê di dawiyê de navê watt ji defieran derket.
navê (yekî) neanîn ser zimanê xwe (biwêj) qal nekirin. ew gotin ne rast in, çim kî min navê wê qet neanî ser zimanê xwe.
navê (yekî) reş kirin (biwêj) ji bo kesekî tiştên nebaş gotin. paşgotiniya yekî kirin. canane navê peline wisa reş kir ku heya ya rast hate femkirin, gelek dem derbas bû.
navê (yekî) winda bûn (biwêj) qal nekirin. rûmet nedan. navê wî winda bû, li tu cihekî lê rast nehatim.
navê (yekî) winda kirin (biwêj) qenciya yekî bi tiştekî nehesibandin. xerabî bi yekî kirin. navê bedirê belengaz, winda kirin. qet te digot, ê ku ew yek pêk aniye, ew qas ked daye ne ew e.
navê (yekî) xera kirin (biwêj) bi helwest û gotinên xirab prestîja kesekî kêm kirin. bi wan kirinên xwe, zozanê navê zinarjî xera kir.
navê (yekî) xerab derketin (biwêj) ımajeke nebaş dan. navê gulnazê xerab derketiye, her kes bi çavekî din lê mêze dike.
navê bi hev re derketin (biwêj) ji ber têkiliya evînê paşgotiniya du kesan kirin. nave şikcik û şîlane bi hev re derket, ew jî bêgav man ku bizewicin.
navê bira tacdîn e, hem dîn e, hem derewîn e (biwêj) ji bo kesên bêdenge tê gotin. tiştekîji wîhivîneke. navê bira tacdîn e, hem dîn e, hem derewîn e.
navê diya xwe ji bîr kirin (biwêj) ketin rewşeke xerab. hay ji xwe nebûn. leşkeran wisa kiribûn ku rebenî navê diya xwe ji bîr kiribû.
navê mêr li ser min e, lê azara stûye min e (biwêj) mere min, ji bo min tene bar û derd e. ew jî qedera min e. rast e, navê mir li ser min e, /
navê min navê te, kume min li serê te (biwêj) xeta û gunehê xwe xistin stûye hinekên din. got: navi min navê te, kumê min li serê te. xalid jî eynî wilo tîne seri min.
navê min ne kure kerê ye, navê min emîn e; ew ahe min ji te re nemîne! (biwêj) ji ber xirabiya te min wer kir, înşelah ew xerabiya te be ceza nemîne. ez çi bibejim, meseleya min jî bû meseleya: navê min ne kitre kereye, navê min emîn e; ew ahe min ji te re nemîne! (bnr. çîrok) mirovekî xizan diçe bal axayekî dibe şivan. axa jê re şert û mercên xwe dibêje û di dawiyê de dibêje: navê te çi ye? ji ber ku axayên berê zêde zilm lê kirine û tim jê re gotine: kurê kerê, te çima wer mekir? kurê kerê de zû hike. kurê kerê here vir. kurê kerê here wir. ji bo ku zêde lê zor meçe, şivan dibêje: navê min kurê kerê ye. piştî ku şivantiya şivan diqede, heqê xwe hildide, ji axê re dibêje: navê min ne kurê kerê ye, navê min emîn e; ew ahê min ji te re nemîne!
navê xwe xera kirin (biwêj) bi helwesteke neyînî îmaja xwe qels kirin. heyfa we keçike, bi we hewldana çûna we dere navê xwe xera kir.
navek 1. beşa hindirrîn (navdêr, mê) beşa hindirrîn ya tiştekî, beşa navîn ya tiştekî: Naveka nanî ya nerm xwar lê rexên wî yên req hêlan..
Herwiha: nêvek, nîvek.
Têkildar: navik, navk, navok.
ji: nav + -ek 2. yek nav. Binêre; nav
navek na, hezar nav ji dev derketin (biwêj) ji bo hezkirina zêde tê bikaranîn. reso dema navi eyşani hildide, navek na, hezar nav ji dev derdikevin.
navekî giran li ser gundekî wêran navdariya bêbingeh
navend cihê ku kar û çalakiyên ramyarî, civakî, çandî û hunerî lê tên birêxistin; merkez
(navdêr, mê) merkez, senter, beşa li nîveka anku nava derekê yan tiştekê/î, cihê giring, cihê lêcivînê, bingeh, cihê tiştek lê têt kirin.
Herwiha: nawend, navhend.
ji: nav + -end.
: navendî
navenda nûçeyan merkeza xeberan
navendî merkezî
(rengdêr) merkezî, sentral, tişta/ê li navendê, ne rexkî, ne herêmî, ne deverkî, pirr giring, ne marjînal, ne parawêzî.
Herwiha: nawendî.
ji: navend + -î.
Bikaranîn: Lêker: navendî bûn, navendî kirin. Navdêr: navendîbûn, navendîkirin Rengdêr: navendîbûyî, navendîkirî.
: navendîtî
navendî bûn (lêker)(Binihêre:) navendî
navendî kirin (lêker)(Binihêre:) navendî
navendîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) navendî
navendîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) navendî
navendîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye navendî kirin
navendîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) navendî
navendîtî (navdêr, mê) rewşa navendîbûnê.
ji: navendî + -î
navendparêz (navdêr, mê) sentrîst.
ji: navend +-parêz
navendparêzî (navdêr, mê) sentrîzm.
ji: navend +-parêzî
navendrev (navdêr, mê) santrîfuj, navrev
navêr (navdêr, mê) babir.
ji: nav +-êr
naver (navdêr, mê) navinc, nîvane, navînî.
ji: nav +-er
naverast ne li çepê ne jî li rastê tam di çatê de
(navdêr, mê) navîn, navend, nîv, di navbera destpêkê û dawiyê de.
Herwiha: nêverast. Bi soranî: nawerast, nêwerast.
ji: nav + -e- + rast
naverastî (rengdêr) navîn, navendî, hindirrîn
navêrî (navdêr, mê) navinci.
ji: nav +-êrî
naverok muhtewa, têxistî
naverrok (navdêr, mê) tiştên têde, tiştên di nav de: Ya giring naverrok e. (Tiştên têde giring in, ne yên bi ser ve yan navê wê.).
Herwiha: naverok, nawerrok, nawerok, nêverok, nêverrok, nêwerrok, nêwerok.
Hevwate: têdek.
Bide ber: pêvek.
ji: nav + -errok.
: bênaverrok, bênaverrokî, binaverrok, binaverrokî, naverrokdar, naverrokdarî, naverrokî
naverrokî (navdêr, mê) rewşa naverrokbûnê.
ji: naverrok + -î
navêş zikêş, hinavêş
(rengdêr) hinavêş, zikêş, zikçûn
navêşan (navdêr, mê) jan ketin nav hinavan, hinavê an
navêşî (navdêr, mê) virrikî,îshal
navêşî bûn (lêker)(Binihêre:) navêşî
navêşîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) navêşî
navêşîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) navêşî
navger (navdêr, nêr) kesê/a ku di neqeba dijan de diçe û dihê
navgîn 1. amûr, alav 2. alavên raguhastinê ên bejî, avî û hewayî; wasite
(navdêr, mê) amraz, amûr, amyar, alet, alav, tişta/ê ku karek pê tê kirin: Navgînên ragihandinê: kovar, rojname, televizyon, radyo, internet Navgînên raguhastinê: tirimpêl, bisiklet, firroke, keştî, hacet.
: navgînî
navgina siyasî melzemeyê siyasetê
navgînên hilberînê amûrên îmalkirinê
navgînên ragihandinê alavên agehdariya girseyî
navgînî (navdêr, mê) rewşa navgînbûnê.
ji: navgîn + -î
navgir qertafa ku dikeve navbera du peyvan wek: reşeba, seranser, danûstandin...
(navdêr, mê) navbendik, navbend, peyvikên dikevin navbera du peyvan û wan digihînin hev: -e-, -o-, -û-.
Herwiha: nêvgir.
ji: nav + -gir. Bi soranî: nawgir, nêwgir
navgirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) nav
navîgasyon (navdêr, mê) serderî, lirêgerrîn, rêdîtin, navîgator, amûrek e ku rê nîşanî ajovanan dide.
ji wêjeyê: - Yaw, ev yol xerîtesî ya başqan çima nehat, babam?! - Belkî hinekan dest daniye ser. - Belkî navîgasyonê rêya xwe şaş kiribe, wî!(karîkatûrek di Lotikxane.com de, 8/2009).
ji: Bi rêya frensî ji latînî navigationem (normatîv: navigatio ji navigatus ji navigare
navik doraneke ku di derveyê zikê zarok û hinek têjikan ve ye, di pizdankê de bi riya wê xwarinê werdigirin û piştî bûyînê tê qutkirin, lê dewsa wê wekî kortikekê dimîne
(navdêr, mê) firşik, çala li zikê mirovî, pişka hindirrîn, beşa di nav de, tişta/ê di hindirrê tiştekê/î de.
Herwiha: navk, nafk, nafik, navok, nawik, nawk, nawok, nêvik, nêvk, nêwik, nêwk, nêwok.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ناڤک.
Bide ber: navok.
ji: hevreha belûçî ناپگ (napek), farisî ناف, pehlewî nafeg, avestayî nafe, nepter, nepat, sanskrîtî नाभि (nabhi), latviyayî naba, almanî Nabel, inglîzî, holendî û holendî navel, naaf, danmarkî û norwecî navle, îzlendî nafli, latînî umbo û umbilicus, fransî nombril, yûnanî ὀμφαλός (omfalos)... hemû ji Proto-hindûewropî h₃nobʰilos, têkilî nav (di nav de), hinav....
: navikîBi Kirmaşanî, wirîşk, nawk
navika (...) bi hev û din ve giredayî bûn (biwêj) tim bi hev û din re bûn. bi hev û din re giredayî bûn. zelîxan û fatim ji hev û din naqetin. tu dibêjî navika wanbi hev û din ve giredayî ye.
navika (yekî) avetin nav malan (biwêj) ji bo kesên zêde li nav malan digerin tê gotin. bawer im diya we navika we avetiye nav malan; heya evare di nav gund de doç dibe. di çanda kurdan de bawerî ew e ku navika zarokan biavêjin ku derê, zarok dema ku mezin bibe, bi wî karî re mijûl dibe. ji bo wê dema ku zarok nû ji dayik dibin, navika wan li gorî asta zanebûn û çanda wê malbatê diavêjin nav pez, dibistan, şûna pîşeyen binirx û hwd.
navika (yekî) birin (biwêj) je mezintir bûn. keçika min. ew di temene diya tê de ye, ma te navika we biriye ku jê re nabejî, xaltî yan jî mete?
navika (yekî) qetîn (biwêj) zede xebitm. di bin zor û zerpe de man. lawe xwe ye piçûk wisa dide xebate, ditirsim ku navika wî biqete.
navikî (navdêr, mê) rewşa navikbûnê, navokî.
ji: navik + -î
navîn tiştê ku di navberê de ye
(rengdêr) navendî, naverastî, hindirrîn, tişta/ê li navê, tişta/ê li nîvekê, tişta/ê di navbera du yan zêdetir tiştan de.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ناڤین.
Herwiha: navî, nawîn, nêvîn.
Dijwate: hêlî, kinarî, qiraxî, rexî.
Têkildar: navend.
ji: nav + -în.
Bikaranîn: Lêker: navîn kirin, navîn girtin. Navdêr: navînkirin, navîngirtin Rengdêr: navînkirî.
: navînî, navînî, navîntî, Rojhilata Navîn
navîn girtin (lêker) kêmzêde, navîn kirin.
ji: navîn + girtin
navîn kirin (lêker)(Binihêre:) navîn
navincî (rengdêr) medyûm, ne mezin û ne biçûk, ne zehmet û ne asanî, ne kelandî û ne xav û hwd.
ji wêjeyê: »Dastana Fatê û Silu«yî serhatiyek e ji nivîsîna Ehmed Balayî. Nivîskar di vê pirtûka xwe de behsê serhatiyên du evîndaran, Fatê û Siluyî dike. Ev pirtûk ji qebareyê navincî ye û ji 88 rûpelan pêk têt. Mihemedê Mela Hemdî bi karê raxistina rûpelan û dîzaynê rabûye û ew li çapxaneya Hawarê li Dihokê hatiye çap kirin.(Kulturname.com, 1/2009).
ji: nav + -incî.
: Afrîkanî: gemiddeld, medium, Elbanî: mesëm, Alm.: mittlere, mittlerer, mittleres, Mittel, Fînlandî: keski-, keskikokoinen, medium, Fr.: intermédiaire, Îng.: average, middle, medium, Îsp.: medio, central, mediano, Esperanto: meza, intera, Ît.: medio, Holendî: doorsnee, gemiddeld, middelbaar, midden, intermediair, overbruggings, tussenliggend, Por.: central, mediano, médio, Swêdî: medium, Tr.: medyum
navincî tî (navdêr, mê) nivekîtî, centrallty.
ji: navincî +-tî
navînî (navdêr, mê) rewşa navînbûnê, adî, nîvane, naver, navendî, merkezî.
ji: navîn + -î.
Bikaranîn: Lêker: navînî kirin. Navdêr: navînîkirin
navînî kirin (lêker)(Binihêre:) navînî
navînîkî (navdêr, mê) bi navînî, navinekî.
ji: navînî +-kî
navînîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) navînî
navînkî (navdêr, mê) bi navînî, bi nermî.
ji: navîn +-kî
navînkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye navîn kirin
navînkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) navîn
navîş (navdêr, mê) destnîşan, şanenav.
ji: nav +-îş
navîş kirin (lêker) îmze kirin.
ji: navîş + kirin
navîşkirî (rengdêr) biîmze, navîşdrar, îmzekirî, binavîş, îmzenekirî.
ji: navîş +kirî
navîşkirin (navdêr, mê) îmzekirin.
ji: navîş +kirin
navkar (navdêr, mê) kolî, bendexwar.
ji: nav +-kar
navkarsazî (navdêr, mê) navxweyî, navfabrîkayê.
ji: navkar +-sazî
navkêl newq, nav, navteng, noq, navkilk, binçeng, binçêng, binkefş, binê çeng
navkêlk newq
navker (navdêr, mê) damezrînker.
ji: nav +-ker
navkerdar (rengdêr) damezrindar.
ji: navker +-dar
navketî (rengdêr) rizok, peritî, peritandî, puluç.
ji: nav +ketî
navketin (navdêr, mê) (Binihêre:) nav
navkirî (rengdêr) navandî.
ji: nav +kirî
navkirin (navdêr)nav danan ser, :dê çi nav li kurê xwe bi kî? , :kiça xwe bi dapîra wê navkirîye
navkişandin (navdêr, mê) peşt, pişk, qura.
ji: nav +kişandin
navko navenda malê
navkutkî bûn (biwêj) nexweş bûn, lelikî bûn. aciz bûn. bila idî mîna berxe mîjo serê care li ber hingilekî navkutkî nebim. musa vazgali
navlêdan (navdêr, mê) nav danan ser, bi nav kirin
navlêk 1. şayeseya kirûyekî 2. navdank
(navdêr, mê) bernav, leqeb.
ji wêjeyê: Feqîyê Teyran sala 1590-1660an li navçeya Miksê ya ku girêdayî bajarê Colemêrgê (Hekarî) ye, ji dayik bûye. Lê navçeya Miksê (Bahçesaray), niha girêdayî Wanê ye. Navê Feqiyê Teyran yê rastî jî, weka di çarînê de gotîye Mihemed (Mîr Mihemed) e. Feqî di helbesteke xwe de jî navlêka xwe Mîr Mihê danîye. Ew bi xwe ji malbateke eşîrî ye. Bav û kalê wî ji dewleta Osmaniyan fermana mîrîtiyê girtine.(Aknews.com, 9/2010).
ji: nav + lê + -k
navlêkirî (rengdêr) navkirî
navlêkirin (navdêr) navkirin
navling (navdêr, mê) navbera herdu lingên kesekê/î, şeqa navbera herdu delîngan, (peyvek rêzgir e li şûna) quz yan kîr, organê cinsî.
Herwiha: nêvling, navnig, nêvnig.
Bide ber: navpî.
ji: nav + ling.
: navlingî
navlingî (navdêr, mê) rewşa navlingbûnê.
ji: navling + -î
navmal nava malê; navko
(navdêr, mê) tiştên malê yan li malê.
Herwiha: nêvmal.
Têkildar: malî kedî.
ji: nav + mal.
: navmalî navmalîtî
navmalî 1. jina ku di kar û barên malê de alîkariyê dide xwediyan 2. kelûpel û pêdivîyên nav malê (yên wekî: nivîn, aman, text û hwd)
(rengdêr) tişta/ê ku li malê (lê ne li derve) tê kirin yan heye, kedî, ne kûvî, malî, kesa/ê ji malê.
Herwiha: nêvmalî.
ji: nav- + mal + -î.
: navmalîtî
navmalîtî (navdêr, mê) rewşa navmalîbûnê, qerwaşî.
ji: navmalî + -î
navmil cihê ku (ji aliyê pişta mirovî ve) dikeve navbera her du milan; serpîl
cihê dikeve navbera herdu milan ji alê pişta mirovî
navn bi çêyî an jî neçêyî derketina navê kesekî *“navê gur, navno derketiye, roviyî dinya qelandiye”
navnas (navdêr, mê) pênas, inwan.
ji: nav +-nas
navnêrî di çêreyê de beşa ku bejn davêje û tov digire
navneteweyî tiştê ku di nava hemû gelan de tê naskirin; navmiletî, beynemilel
(rengdêr) enternasyonal, cîhanî, alemî, global, tişta/ê ku du yan zêdetir welat yan netewe yan jî kesên ji wan tê de beşdar in: civînên navneteweyî, NY rêkxistinek navneteweyî ye. Yekîtiya Ewropayê saziyek navneteweyî ye. Koma me navneteweyî ye. (Mirovên koma me ji gelek dewletan in.), dinyayî, gerdûnî, unîversal, giloverî.
Herwiha: navnetewî, nêvneteweyî, nêvnetewî, navdewletî, nêvdewletî.
ji: nav- + neteweyî.
: navneteweyîtî
navneteweyîparêz (navdêr, mê) enternasyonalîst.
ji: navneteweyî +-parêz
navneteweyîparêzî (navdêr, mê) enternasyonalîzm.
ji: navneteweyî +-parêzî
navneteweyîtî (navdêr, mê) cîhanşimûlî, globalîzasyon, cîhanîtî, gerdûnîtî, alemîtî, globalîzm, unîversalî, dinyayîtî, alemşimûlî, enternasyonalîzm, navdewletîtî, rewşa navneteweyîbûnê.
ji: navneteweyî + -tî
navnîş (navdêr, mê) endeks, lîsteya ku diyar dike ka filan tişt dikare li kû bêt dîtin, îmza.
Herwiha: navnîşe.
ji: nav + nîşe.
Bikaranîn: Lêker: navnîş kirin. Navdêr: navnîşkirin Rengdêr: navnîşkirî.
ji wêjeyê: Di dawiya pirtûkê de her wisa jî navnîşên (index) cuda hene, wek navnîşa navan, navnîşa cîwaran, navnîşa çek-sîlahan, navnîşa hespan. Amadekirina van navnîşan hema bêje qasî naveroka pirtûkê wisa hêja ne. Ev navnîşan kar û barên lêkoleran, xwendevanan û kesên meraqdar sedî sed siviktir dike. Mifteyeke (anaxtar) giring e ku dikeve destê lêkoleran!(Netkurd.com, 3/2007)
navnîş kirin (lêker)(Binihêre:) navnîş
navnîşan agahiya ku cih û warê tiştekî nîşan dide
(navdêr, mê) adres, inwan, navê kolana ku xanî lê ye û jimareya xanî (bi taybetî daku poste bigihiyê): Navnîşana min ev e: Kolana Ehmedê Xanî, hj. 12, Zaxo, Kurdistan, sernav, navê berhemekê.
Herwiha: navûnîşan.
ji: nav + nîşan. Bi soranî: nawnîşan
navnîşkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye navnîş kirin
navnîşkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) navnîş
navno (rengdêr) cirrnexweş, nerazî
navno kirin (biwêj) navê yekî reş kirin. hema wan cîranan ew sûsana qijik li cihê sekinî navuo kirin. nazivên xwe kirin xwe şirîn kirin û bi hêsanî nehatin rê. dilê wê jîdixwaze lê ewjî hinekî naziyên xwe dike.
navnokirin (navdêr, mê) senimîn, senimandin, pîskirin.
ji: navno +kirin
navnotî (1 şîrove)gotinên nexweş yên di derbarê kesekî de. reşkirin.
navok navik *“nav hebe, navok tuneye”
(navdêr, mê) nukleer.
Herwiha: nêvok.
Bide ber: navik, navk.
ji: nav + -ok.
: çekên navokî, navokî
navokî (navdêr, mê) nukler; nuklerî
navoyî (rengdêr) karekê peywendî bi navxo ve heye, :pevçûnên navxoyî
navpî (navdêr) navran, navling, navnig, navbera herdu piyan, kîr û gun yan quz.
Herwiha: navpê, nêvpê, nêvpî.
ji: nav + pî
navpîketin (navdêr, mê) (Binihêre:) navpî
navpirt (navdêr, mê) pirteke di zimanê kurdî da dikeve nîva peyvan, mîna, :parvekirin par vekiirn ang, :ve navpirte
navpirtik (navdêr, mê) navkît, navgir.
ji: navpirt +-ik
navpişt ji serpîlan hetanî kovika qûnê
(navdêr, mê) nîva piştê
navqolinc (navdêr, mê) nîva serî ya piştê
navran 1. şeqa kincan 2. navbera her du ranan/lingan
(navdêr, mê) navbera herdu ranên kesekê/î, şeqa navbera herdu delîngan, (peyvek rêzgir e li şûna) quz, organê cinsî yê jinan û candarên din yên mê, doxîn,benikê şalwar.
Bide ber: navpî.
ji: nav + ran
navrankî (navdêr, mê) xwar, goşekî.
ji: navran +-kî
navrev (navdêr, mê) santrîfuj, navendrev
navrêz di nivîsanê de maweya di navbera rêzan de
(navdêr, mê) delîve yan vebira navbera rêzan, :navrêzan gelek mezin neke da kexez têra nivîsana te bike
navroj 1. nîvro 2. xwarina danê nîvro, firavîn
(navdêr, mê) firavîn, xwarina nîvroyê, nîvro, piştî spêdê û berî êvarê.
Herwiha: navro, nêvro, nêvroj.
Bide ber: nîvro, nîvroj.
ji: nav- + roj.
: navrojî
navrojî (navdêr, mê) rewşa navrojbûnê.
ji: navroj + -î
navronk (navdêr, mê) delîve, delav, derav, pêl
navsal (rengdêr) jîyê dirêj, kevin, bi temen, mirovek bi navsalveçûyî ye, :… mirovek pîr
navsale kesê ku di temenê navîn de ye/40 50 salî ye
(rengdêr) navsere, kesa/ê ku êdî ne genc e lê hê pîr jî nebûye, teqrîben kesên 30- ta 50/60-salî.
Herwiha: nêvsale.
ji wêjeyê: Dema roman dest pê dike, Memo mirovekî navsaleye, hêdî hêdî roman vedigere dema xortaniya Memo û çîroka evîna wî û Meyremê.(Helîm Yûsiv: Du romanên kurdî, Diyarname.com, 11/2007).
ji: nav- + sal + -e.
: navsaletî, navsaleyî
navsaletî (navdêr, mê) rewşa navsalebûnê.
ji: navsale + -tî
navşalik navran
navsalveçûn (navdêr, mê) pîrbûn, jî dirêj bûn, :ew zelamekê navsalveçûye
navşar Serenav,mê, navenda herêma ŞemzînanHer Wiha, Nawşar, navşarî.
ji: 2 teorî hene: ji nû û şehir pêk tê, ji nava û şehir pêk tê
navşarî (navdêr) ji xelkê Navşarê re tê gotin
navşeq navran, navçeq, navpaq, navre, berzik
navser ger û rastahiya li serê bilindahiyekê; serger
(navdêr, mê) zozan, feraşîn, :havînan keçer di herin navser
navsere navsale
(rengdêr) navsale, kesa/ê ku êdî ne genc e lê hê pîr jî nebûye, teqrîben kesên 30- ta 50/60-salî.
Herwiha: nêvsere.
ji wêjeyê: Karwanê me ji pênc hesp û panzdeh deveyan pêk dihat. Em daketin beriyê û me berê xwe da binxetê. Bi ser riya Şamê re, em çûn Beytullahê. Ez çi serê we biêşînim, ji efendimê xwe re bêjim, piştî me wezîfa xwe bicîh anî, ferz û sunnetên xwe kirin, em çûn cîhê Şeytanê lanetî. Me xîçik û kevir ji erdê civandin û avêtin wê koncala ku Şeytan tê de ye. Jinikek navsere ku li rex min bû, bi hêrs û tund kevir dicivandin, eniya xwe diqermiçand, awirên xwe tûj dikirin û digot: “Lanet li te be, tufû Şeytanê kor! Ha ji te re, geber bibe!”. Wilo dixuya ku, wê gelek derd û kul ji Şeytan dîtibûn. Wê kêliyê, rahişt kevirekî mezin ku bi qasî kulmekê bû, bilind kir, lê destê wê li hewa ma. Jinika li kêleka wê nehişt, bi milê wê girt û got: “Kembiyê, kurbiyê, wî kevirê mezin navêje Şeytên, tu jî mîna herkesî xîçikan biavêje, tu dê niha wî hêrs bikî, roja qiyametê, ger Şeytan û Xwedê li hev werin, welleh wê derpiyê te ji hev zîval-zîvalî bike, kesek nizane dê çi bîne serê te”!(Edîp Polat: Dizan ji dizan dizî, Amidakurd.com, 10/2005).
ji: nav- + ser + -e.
Bikaranîn: Lêker: navsere bûn, navsere kirin. Navdêr: navserebûn, navserekirin Rengdêr: navserebûyî, navserekirî.
: navseretî, navsereyî
navsere bûn (lêker)(Binihêre:) navsere
navsere kirin (lêker)(Binihêre:) navsere
navserebûn (navdêr, mê) (Binihêre:) navsere
navserebûyî (rengdêr) (Binihêre:) navsere
navserekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye navsere kirin
navserekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) navsere
navseretî (navdêr, mê) rewşa navserebûnê.
ji: navsere + -î
navstêrî (rengdêr) rû dide yan jî bi cî dibe di nav stêran de: geşteke navstêrî..
Têkildar: gerdûn. galaksî, stêrgel. stêrgerr. çalereş..
ji: nav + stêr + î.
navtêdan wêrandin, handan, xurtkirin, arandin, han, fêt, halantêdan, provokasyon, ajewa, provakasyon, halan, xiroşme, fîtkirin
navteng 1. newq 2. qûşa zînê hespan
(navdêr, mê) newq, kemax, noq, beşa leşî ya kemera pantolonî dikeve ser, navbera zikî û lingan yan piştê û lingan: Navtenga wê zirav e..
ji wêjeyê: Hilma cilên şil û hilma çaya kelandî, ku ji wan qedehên navzirav, ên mîna navtenga Huznayê,ku di qurtekê de vala dibûn û dûyê wan cixareyan ku ji titûna Hesîgê dihat pêçan, di bin maxan de mijeke tenîk belav dikir..
Bide ber: navran.
ji: nav + teng.
: navtengî
navtengî (navdêr, mê) rewşa navtengbûnê.
ji: navteng + -î
navtengzirav (rengdêr) bejinzirav
navtil (navdêr, mê) navbera du tilan, nava du tiliyan anku pêçiyan.
ji: nav- + til.
: navtilî
navtilî (navdêr, mê) rewşa navtilbûnê.
ji: navtil + -î
navûdeng (navdêr, mê) Nasîna tiştek an jî kesayetekî ji layê her kesê, navdarî, meşhûrî, nasî, niyasî, nasdarî, popûlerî, binavûdengî, navdarbûn, meşhûrbûn, rewşa kesên meşhûr.
Hevwate: nam.
Herwiha: nav-û-deng, nav û deng.
ji: nav + -û- + deng.
Bikaranîn: Lêker: navûdeng dan. Navdêr: navûdengdan.
: bênavûdeng, bênavûdengî, bênavûdengîtî, bênavûdengt, binavûdeng, navûdengdar
navûdeng dan (lêker)navdar bûn, nav girtin.
ji: navûdeng + dan
navûdengdan (navdêr, mê) navdarbûn, navdan, dangpêketin, navdayîbûn, navdarî, meşhûrî.
ji: navûdeng +dan
navûdengdar (rengdêr) binavdarî, bimeşhûrî, binasî, biniyasî, binasdarî, bipopûlerî, bibinavûdengî, binavdarbûn, bimeşhûrbûn.
ji: navûdeng + -dar.
: navûdengdarî navûdengdarîtî navûdengdartî
navûdengdarî (navdêr, mê) rewşa navûdengdarbûnê.
ji: navûdengdar + -î
navûdengî (navdêr, mê) meşhûrî, binavûdengî.
ji: navûdeng +-î
navwer (navdêr, mê) navdayî, navdar, namîdar, navdeng, binavûdeng, şuhretdar.
ji: nav +-wer
navxane (navdêr, mê) boşahiya nav, nawxane.
ji: nav +-xane
navxwe (rengdêr) (navdêr) hindirr, tê ve, tê de, daxil.
Herwiha: navxo, navxu, nêvxwe, nêvxo, nêvxu.
ji: nav + xwe.
: navxweyî, navxweyîtî. Bi soranî: nawxo
navxweyî hundirîn
(rengdêr) hindirrîn, ne derveyî, ne derekî, tişta/ê ku li hindirr e yan ya hindirr e, ya ku di nav de: wezîra/ê karûbarên navxweyî, siyaseta navxweyî û ya derveyî.
Herwiha: nêvxweyî, navxoyî, nêvxoyî.
Dijwate: derveyî, derekî.
ji: navxwe + -yî.
: navxweyîtî
navxweyîtî (navdêr, mê) rewşa navxweyîbûnê.
ji: navxweyî + -tî
navzed berbijar, berendam
(navdêr, nêr) (navdêr, mê) berbijar, berendam, namzet
navzedî (navdêr, mê) berendamî, namzedî.
ji: navzed +-î
navzedkirin (navdêr)kesê dihêt desnî ankirin jibo berbijarîyê , :ew jibo civata bajêvanîyê hatîye navzedkirin
navzik (ji aliyê hundir ve) cihê ku endamên hundirîn ên wekî hûr, doran û hwd tê de ne
(navdêr, mê) alîyê zikê mirov û candaran di nav da, :endamên dikevin nav zikî da
navzirandin (navdêr, mê) Ji bo piçûkxistin û bê îtîbar kirina kesekî din, bi qestî û zanetî bi çewtî şîrovekirina bûyerekê yan jî sextekarî kirin;, Sucdarkirin û tawanbarkirin kesekî ji bo lekedarkirina navûdengê wî kesî, Hêrîşkirinek an jî palemarkirinek qirêj li ser kesayetî, karakter û navbaşîya kesekî dinLêker, nav zirandin.
ji wêjeyê: Dûmahî nivîsîn jî di vî biyavî da kovara Livîn di jimara 134 ya roja 1–8-2010-ê da babetek li ser serkirdê gelê me (Barzaniyê nemir) belav kiriye ku babet he‌mû pêkhatî ye ji navzirandin û têkdana mêjû û xebat û kesayetî ya (Barzaniyê Nemir), û berovajî made û birgên yasa rojnamevanî ye li Kurdistanê û soznama şerefa karê fîdirasiyona dewletî ya rojnamevanan, ev babete di demekî da faktereke bo têkdana êketiya rêzên gelê me û ezmûna wî, û di he‌man dem jî da xizmetkirineka aşkeraye bi neyar û dojmnên ezmûna gelê Kurdistanê bi taybet di vê qûnaxa nazik da. (08/08/2010, Ragehandinek ji sendîka rojnamenivîsên Kurdistanê, Rojnamawar.com).
Bide ber: tometbarî, buxtan.
ji: nav+ zir+ an+ din.
: navzirandinî
navzirandinî (navdêr, mê) rewşa navzirandinbûnê.
ji: navzirandin + -î
nav name
(m.) name, noun
(f.) middle
name
name
name
inside
1. f. middle. Also see: di nava ... de, li nav hev de, navîn, navbera, naverok, navik. 2. m. name. Also see: nav kirin, navandin, navdar
nav kirin v.t. to name.
v.t. to name.
nav lê dan to name
nav lê kirin to name
navandin v.t. to name.
v.t. to name.
navber interval, between
navbera prep. between, among
navber  (f.) middle, between, gap, interval, break
navbeyn (f.) interval, truce
navbeynkar agent
navbeynkarî (n) commission, authority to act as agent; mediation
navborî above-mention, aformentioned
navçe zone
(f.) region, territory, zone
region
navçeng (f.) arm-pit
navdar (adj.) known, well-known, famous
famous, renowned.
(=meşhûr) famous
navdêr (m.) substantive
navdewletî interstate
navê hevedudanî composite noun
navê razber abstract noun
navê ticarî trade name
navend center
(f.) center
navendî central
naverok f. contents
naverok (têdek) contests; (mebest) meaning; (maddeyên jê hatî çêkirin) ingredient
navgîn (kes) mediator, middleman; (alav) instrument, vessel, tool, device, apparatus
navhatî Binêre: navborî
navik (m.) navel, center
f. waist
navîn middle (adj.), central: Rojhilata Navîn=the Middle East
navînî average
navkirî candidate
navmalî domestic
navneteweyî international
international
navnîşan (f.) address
f. address
navnîşana posteyî (f.) postal address
navno notorious.
navnotî f. notoriety
navran (f.) sex (organ)
navteng f. girth
navxe (adj.) internal, intimate
navxeyî (adj.) regional
navxweyî Internal
Inner
Interior
navxweyî Internal
nav inner
Name
Taille
Vorname
navçe Abschnitt
Gebiet
Mitte
Zentrum
navçûn Durchfall
navdar bekannt
berühmt
geehrt
navdêr Nomen ( Grammatik )
navê...bûn heißen
navend Mitte
Zentrum
navendî zentral
naverast Mitte
naverok inhalt
navêş Durchfall
Magenschmerz
navgîn instrument
navhevxistin mischen
navik Bauch
Bauchnabel
Nabel
navîn Mitte
Zentrum
navkêl Seite
Taille
navkokî Mittelpunkt
Nabel
Nabelschau
navlêk Ausdruck
navmalê pak ordentlicher Haushalt
navneteweyî international
navnetewî international
navnîşan Adresse
Anschrift
navnotî üble Nachrede
Verleumdung
navran Beingabelung
Geschlechtsorgan
Zwickel
navre Beingabelung
Geschlechtsorgan
Zwickel
navro Mittag-
navroj Mittagessen
navtêdan herausfordern
navxweyî inner
nav m. ano. mîyane, newqe, navkêl, mune n.
n. zere, daxil, mîyan n.
m. mîyan, mabeyn, atile, orte, mabên, beyntar, mavên, binate, werte, benate, mayven, mîyon n.
n. name. soret, namûveng, san, nam n.
m. zere, mîyan n.
n. name. nome n.
nav bûn lng. namedar bîyene, meshur bîyene, veng dayene, namûvengin bîyene
nav dan lg. . name dayene, veng dayene, soret dayene, namûveng dayene
nav derketin lng. name vejîyene, name dayene
nav heldan name wedayene
nav kirin lg. . namedar kerdene, meshur kerdene, namûvengin kerdene
nav lê kirin lg. . namenayene, name piranayene, name ridayene, name panayene
nav lêdan lg. . name piranayene, name panayene
nav lêdan în lg. . namenayene, name piranayene, name ridayene
nav û deng name. nam û nîsan, nam û veng
nav û deng dan lg. . name dayene, veng dayene, soret dayene, namûveng dayene
nav û nîsan name. nam û nîsan, nam û veng
nava biriyan n. mîyançim, orteyê çiman, mabeynê biruyan, werteyê çiman n.
nava diran n. mîyanê didanî, orteyê didanî n. di navê de mîyan ra, mabeyn ra, di mîyan ra. *di navê de man hangale de mendene, raste de mendene, orte de mendene. *ji navê hilanîn orte ra ravaznayene, mîyan ra berzkerdene kr. *ji navê rakirin orte ra ravaznayene, mîyan ra berzkerdene kr.
nava gelejmar m. rz. nameyo zafhûmar n.
nava hev ketin lng. têzere kewtene
nava xwe vala kirin lg. . zereyê xo vengkerdene, zereyê xo talkerdene, zereyê xo rehetkerdene *di nav hev de rd./ h. têzere de
navajo m. însîyaq, sewqo tabiyî, tabîsewq n.
navajodar rd. însîyaqên, însîyaqî, tabîsewqên
navandin lg. . namenayene, name piranayene, name ridayene
m. namenayis, namepiranayis, nameridayis n.
navanotr m. nameyo notr, notrname n.
navbajaran n. mîyansaristanan, mîyanseheran n.
navbejnî rd. mîyanbejn, bejnorte, ortebejn
navbend m. mabeyn, mîyan, atile, orte, mabên, beyntar, mavên, binate, werte, benate, mayven, mîyon n.
navbendî m/n. mîyancî, mîyankar, mabeyncî, mabeynkar, mîyandar, mîyangîr n.
navber m. mîyan, mabeyn, atile, orte, mabên, beyntar, mavên, binate, werte, benate, mayven, mîyon n.
navber dan lg. . mîyan dayene, atile dayene, mabeyn dayene
navbera biriyan n. mîyançim, orteyê çiman, mabeynê biruyan, werteyê qman n.
navbeyn m. mîyan, mabeyn, atile, orte, mabên, beyntar, mavên, binate, werte, benate, mayven, mîyon n.
navbeynî m. mabeynîye m.
navbeynkar m/n. mîyancî, mîyankar, mabeyncî, mabeynkar, mîyandar, mîyangîr n.
navbeynkarî m. mîyancîyîye, mîyankarîye, mabeyncîyîye, mabeynkarîye, mîyandarîye, mîyangîrîye, mîyancîyênî, mîyankarênî, mabeyncîyênî m.
navbeynkarî kirin m. mabeynkarîye kerdene, sefaat kerdene, mîyankarîye kerdene m.
navbirek n. serte, seytar n.
navborî rd. nameravêrde, namevîyarte
navçar n. ana. bêçika mabeyne, engista mîyanêne, bêçika ortêne, engista ortî m.
navçav n. mîyançim, orteyê çiman, mabeynê biruyan, werteyê gman n.
navçe m. mîyançe n.
navçebejnî rd. mîyanbejn, bejnorte, ortebejn
navçeng m. binçeng, binê engilî, binê çengî n.
navçeq m. navran, mîyanseq, kêse, mîyançeq, mîyanpaq
navçîn m/n. mîyancî, mîyankar, mabeyncî, mabeynkar, mîyandar, mîyangîr n.
navçînî m. mîyancîyîye, mîyankarîye, mabeyncîyîye, mabeynkarîye, mîyandarîye, mîyangîrîye, mîyancîyênî, mîyankarênî, mabeyncîyênî m.
navçît m/n. mîyancî, mîyankar, mabeyncî, mabeynkar, mîyandar, mîyangîr n.
navdar rd. namedar, namdar, namûvengin, meshur, namedaye, vengone, nameyin, biname
navdayî rd. namedar, namdar, namûvengin, meshur, namedaye, vengone, nameyin, biname
navdeng n. mîyanveng, vengo mîyanên n. *ketina navdeng n. kewtisê mîyanvenge, waroginayisê mîyanvenge n.
navdêr n. rz. name. nome n.
navdêra ji nadêrê çêbûyî n. rz. nameyo nameyî ra virazîyaye n.
navdêra sade rd. rz. nameyo sade, nameyo xoser n.
navdêrê çêbîyî n. rz. nameyo viraste n.
navdêrên sênber n. rz. sênbername. nameyo sênber, nameyo musexes, nameyo vînitbar n.
navdêrêngirgîn n. rz. sênbername. nameyo sênber, nameyo musexes, nameyo vînitbar n.
navdêrêyekejmar n. rz. nameyoyewhûmar n.
navdest rd. verdest, kewte, mîyandest
navdest kirin lg. . destedest dayene
navdewletan n. mîyandewletan n.
navdor m. dor m., dormar, çors m., derdor n.
navê hevedudanî n. rz. nameyo yewbîyaye n.
navê hevenav n. rz. cînsname. nameyorins n.
navê kombêj nameyo kombar
navê mê n. nameyo mayî, nameyo makî, nameyo mayeza n.
navê mêza n. rz. nameyo mayî, nameyo makî, nameyo mayeza, nameyo mayik n.
n. nameyo mayî, nameyo makî, nameyo mayeza n.
navê nenêrbaran n. rz. nameyo razbar, nameyo abstrakt, nameyo nêvînitbar, nameyo rimbar n.
navê razbar n. rz. nameyo razbar, nameyo abstrakt, nameyo nêvînitbar, nameyo rimbar n.
navê tewangbar nameyo raanteyin, nameyo denamiteyin, nameyo tewênayeyin, nameyo raantbar
navê tewengbarê mêza nameyo anteyo mayî, nameyo anteyo makî, nameyo anteyo mayeza
navêmê n. rz. nameyo mayî, nameyo makî, nameyo mayeza, nameyo mayik n.
navend m. merkez, mîyand n.
navenda axaftinê n. mîyandê qesekerdisî, mîyandê mijûlîye, merkezê qesekerdîsî, merkezê mijûlîye n.
navenda bangeseyê rd. merkezê propagandayî, mîyandê propagandayî n.
navenda erdhejê n. merkezê herdhejî, kanê herdlerzî n.
navenda giraniyê n. mîyandê giraniye, merkezê giraniye n.
navenda hikûmetê n. mîyandê hukmatî, merkezê hukmatî n.
navendî rd. mîyandî, merkezî, mîyandên, merkezên
navendî bûn lng. mîyandî bîyene, merkezî bîyene, mîyandên bîyene
navendî kirin lg. . mîyandên kerdene, merkezî kerdene, mîyandî kerdene, merkezînayene, mîyandînayene
navendîbûn m. mîyandênbîyayis, merkezîbîyayis, mîyandîbîyayis n.
navendîkirin m. mîyandênkerdis, merkezîkerdis, mîyandîkerdis, merkezînayis, mîyandênnayis n.
navendkês m. mîyandkas, merkezkas, mîyandkês, merkezkês n.
navendparêz rd. merkezd, mîyandparêz, sentrîst
navendparêzî m. mîyandparêzîye, merkezcîyîye, mîyandparêzênî, merkezcîyênî m.
navendrevî rd. fiz. mîyandremên, merkezremên, mîyandraremên
navênêr n. rz. nameyo nêrî, nêrename n.
naverast m. mîyand, merkez n.
naverok m. tedeyî, fihrist n.
m. tedeyî, muhtewa n.
naverokî rd. tedeyên, muhtewî
navês n. zeredej, pîzedej, dejê pîzeyî, dejê zereyî, tewayisê pîzeyî n.
m. tip. zeredejan, kolera, kurela n.
navêsî rd. zeredejanin, kolerayin, kurelayin
navêsî bûn lng. rîtike kewtene, vîjike bîyene, pîze sîyene, çurike bîyene, emel bîyene, pîze ro ginayene, zere sîyene, rîtike estene, çurike kewtene
navgîn n. alet, hacet, pergal, halet n.
navgîndar rd. pergalin, hacetin, aletin
navgir m. rz. qertafa mîyanêne, qertafa ortêne, mîyanqertafe m.
navhalî rcy. mîyanrewsên, ortehalên, mîyanrewsî
navî m. namedarîye, namdarîye, namûvenginîye, meshurîye, namedarênî, namûvenginênî m.
navîdar rrî. namedar, namdar, namûvengin, meshur, namedaye, vengone, nameyin, biname
navik m. nak, nake n.
rd. nê m., mîyan, orte
navika erdê n. zereyê her dîn., dendika herdî m.r zereyê er dîn.
navika fêkiyê n. zereyê meyweye n.
navika mêweyê n. zereyê meyweye n.
navikê nan n. zereyê nanî, werteyê nanî n.
navîn m. mîyan, mabeyn, atile, orte, mabên, beyntar, mavên, binate, werte, benate, mayven, mîyon n.
navincî rd. mîyanên
navînî rd. wasatî, mîyanên
navkêl m. ana. mîyane, newqe, navkêl, mune n.
navkilk m. ana. mîyane, newqe, navkêl, mune n.
navkît m. rz. qertafa mîyanêne, qertafa ortêne, mîyanqertafe, qertafa mîyanî m.
navko m. zemîn, daban, bermal n.
navlêdanîn m. namenayis, namepiranayis, nameridayis n.
navlêk m. term n.
navlêkirin m. namenayis, namepiranayis, nameridayis n.
navmal mîyankeye, mîyançê
navmil n. ana. mîyandos, mîyanpol, mîyanpistî, mîyanqolinc n.
navmiletî rd. mîyanneteweyî, mîyanmiletî, înternasyonal, mîyandugel, beynelmînel
navnas m. anace, kunye, anac m.
navneteweyî rd. mîyanneteweyî, mîyanmiletî, înternasyonal, mîyandugel, beynelmînel
navneteweyîparêz m/n. înternasyonalcî, înternasyonalîst, mîyanneteweyîparêz n.
navneteweyîparêzî m. înternasyonalîz m., mîyanneteweyîparêzîye, mîyanneteweyîparêzênî m.
navneteweyîtî m. mîyanneteweyîye, mîyanneteweyênî m.
navnetewî rd. mîyanneteweyî, mîyanmiletî, înternasyonal, mîyandugel, beynelmînel, enternasyonal
navnîsan m. adres, namûnîsan n.
navno rd. bedname., gazînok
navok m. ana. nak n.
navpaq m. navran, mîyanseq, kêse, mîyançeq, mîyanpaq n.
navpêsîr n. pistin, mîyançiç, pistun, orteye çiçikan n.
navpî N. ana. mîyandos, mîyanpol, mîyanpastî, mîyanqolinc n.
navpirtik m. rz. qertafa mîyanêne, qertafa ortêne, mîyanqertafe m.
navpist m. ana. mîyane, newqe, navkêl, mune n.
navqolinc n. ana. mîyandos, mîyanpol, mîyanpastî, mîyanqolinc n.
navran m. navran, mîyanseq, kêse, mîyançeq, mîyanpaq m.
navrêz n. mîyanrêze, ortê rêze n.
navrivakî n. mîyancemîyetî, mîyankomelî n.
navro m. peroj n., nêmroje m., dehîre m., testera m., hele m., peroz n., dihîre m.
navroj m. pero n., nêmroje m., dehîre m.,testera m., hele m., peroz n.r dihîre m.
m. perojîye, sêpare, tastî, nonê deyîre m.
navsal n. mîyansere n.
navsaneyan n. mîyanseleyan, mîyanhucreyan n.
navsaneyî rd. mîyanseleyî, mîyanhucreyî
navtêdan m. fitkerdis, kiskerdis, provokasyon, tizkerdis, perkerdis n.
navtêder rd. provokator, tizker, perker, fîtker
navtêderî m. provokatorîye, fîtkerîye, tizkerîye, provokatorênî, fîtkerênî, perkerîye m.
navteng m. kasing, tenge, dang, navteng, binpîze n.
m. pîzebend, teng, verbend n.
m. mîyane, newqe, navkêl, mune n.
navterhîn rd. newqbarî, navkêlbarî, bejnsivtik
navûdeng n. name. soret, namûveng, san, nam n.
navûdeng bûn lng. namedar bîyene, meshur bîyene, veng dayene, namûvengin bîyene
navûdeng dan lg. . name dayene, namûveng dayene, soret dayene *bi
navunîversîteyî n. mîyanunîversîteyan, mîyanzangehan n.
navwelat n. zereyê welatî, mîyanwelarî n.
navwelatî rd. mîyanwelatan
navxwe rd. xomîyan, xowerte
navxweyî rd. xomîyanî, xowerteyî, xomîyanên
navzanîngehî n. mîyanunîversîteyan, mîyanzangehan n.
navzankoyî n. mîyanunîversîteyan, mîyanzangehan n.
navzik pizurîz n.
nav nomo
navdar fama
navend centro
navîn mezo
navnîşan adreso
navxweyî interna