Encamên lêgerînê
nanay mefî, tune (argo) rd
mefî, tune (argo) rd
mefî, tune (argo) rd
nane tihtavik, pûjan, nane, anix (Mentha piperita) bot/m
tihtavik, pûjan, nane, anix (Mentha piperita) bot/m
nane; mentha piperita
tihtavik, pûjan, nane, anix (Mentha piperita) bot/m
nane molla 1. bêtirûş (kesê bêqewet) 2. nexweşokî 3. xwerenedîk, xasûk rd
1. bêtirûş (kesê bêqewet) 2. nexweşokî 3. xwerenedîk, xasûk rd
1. bêtirûş (kesê bêqewet) 2. nexweşokî 3. xwerenedîk, xasûk rd
1) bêtirûş (kesê bêqewet) 2) nexweşokî 3) xwerenedîk, xasûk
nane ruhu esansa ku ji pelê neneyan tê derxistin
esansa ku ji pelê neneyan tê derxistin
esansa ku ji pelê neneyan tê derxistin
esansa ku ji pelê neneyan tê derxistin
nane şekeri şekirê nane nd
şekirê nane nd
şekirê nane nd
şekirê nane
nane suyu ava neneyê
ava neneyê
ava neneyê
nane yemek xwe pîs kirin (kesê ku karekî ne li rê bike)
xwe pîs kirin (kesê ku karekî ne li rê bike)
xwe pîs kirin (kesê ku karekî ne li rê bike)
naneli bipûjan, binane rd
bipûjan, binane rd
bipûjan, binane rd
nanelik pûjandank, nanedank m
pûjandank, nanedank m
pûjandank, nanedank m
nanemolla bnr nane molla
bnr nane molla
naneruhu bnr nane ruhu
bnr nane ruhu
nanesiz bêpûjan, bênane rd
bêpûjan, bênane rd
bêpûjan, bênane rd
nanik nanîk m
nanîk m
nanîk m
nankör nankor, bêşêkir, qedirqûn, emekheram, nan ji jûnêketî rd
nankor, bêşêkir, qedirqûn, emekheram, nan ji jûnêketî rd
nankor, bêşêkir, qedirqûn, emekheram, nan ji jûnêketîrd
nankör olmak nankor bûn, qedirqûnî bûn, nanê (wî) li ser çoka (wî) bûn
nankor bûn, qedirqûnî bûn, nanê (wî) li ser çoka (wî) bûn
nankor bûn, qedirqûnî bûn, nanê (wî) li ser çoka (wî) bûn
nankörce nankorkî, nankorane, bi nankorî rd/h
nankorkî, nankorane, bi nankorî rd/h
nankorkî, nankorane, bi nankorî rd/h
nankörlük nankorî, bêşêkirî, qedirqûnî
nankorî, bêşêkirî, qedirqûnî
nankorî, bêşêkirî, qedirqûnî
nankörlük yapmak nankorî kirin, qedirqûnî kirin m
nankorî kirin, qedirqûnî kirin m
nankorî kirin, qedirqûnî kirin m
nansuk cure çiftexasek
cure çiftexasek
cure çiftexasek
nan ekmek.
n 1. ekmek (çeşitli tahıl unundan yapılmış hamurun fırında, saçta veya tandırda pişirilmesiyle elde edilen yiyecek) * nanê genim (an jî genimî) buğday ekmeği 2. ekmek (insanı geçindirecek iş, kazanç) * em ketine etra nanê xwe ekmeğimizin derdine düşmüşüz 3. ekmek (yemek, aş) * em nan li mala me bixwin? ekmeği bizde yiyelim mi? * nanekî baş da mêvanan misafirlere güzel bir yemek verdi 4. yemek, ziyafet * ew dawetî nan kirin onları yemeğe davet etmiş 5. mec buğday
nan bi guhan xwarin aklını peynir ekmekle yemek
nan bi rûçik tê xwarin her şeyin dış görünüşü etkilidir
nan bide (yekî) kerî ji xwe re hilîne payın fazlasını arkadaşına ver
nan dan 1) yemek vermek, yemek çıkarmak 2) top vermek (çocuk oyunlarında)
nan dan (yekî) 1) (birine) ekmek vermek 2) (birine) yedirmek
nan dan (yekî) kerî ji xwe re hilanîn payın fazlasını arkadaşına vermek
nan dan devê (yekî) (birine) yemek yedirmek, yedirmek
nan di devê şêr de ye ekmek aslanın ağzında
nan di paşil de kimseye muhtaç olmayan
nan dirûn l/gh buğday biçmek
nan heta ku mirov necû naçe xwarê lokma çiğnenmeden yutulmaz
nan jê hatin ekmek kapısı olmak * divê mirov xiyanet bi cihê ku nanê miroj jê tê, neke insan ekmek kapısına ihanet etmemeli
nan jê re tune bûn (birinin) bir sözünü iki etmemek
nan ji baniyê av ji kaniyê ekmek elden, su gölden
nan ji jûnê ketî nankör kimse
nan ji malan av ji malan taştiya palan ekmek elden, su gölden
nan li eniya hirçê ye ekmek aslanın ağzında
nan pêşkêş kirin yemek sunmak, yemek çıkarmak (ziyafet için)
nan û ava (yekî) li dinyayê qedîn kandil yağı tükenmek (ölmek)
nan û avên (yekî) ji dinyayê kêm bûn kavli tamam olmak (ölmek)
nan û tirî eylül ayı
nan û xwê li ser çokan e nankör kimse
nan xenîmî (yekî) bibe ekmek çarpsın
nan xenîmî min be! Kuran (veya ekmek) çarpsın!
nan xwarin 1) yemek yemek 2) lokma yemek (dervişler arasında)
nana nd hayır, yok
nana kirin l/gh kabul etmemek
nana nekirin bir dediğini iki etmemek
nanakirin m kabul etmeme
nançûçik bot/m madımak
nanda başkaları besleyen
nd 1. velinimet 2. rd azıklı (yoksulları doyuran)
nandan bnr nanda
nandank m ekmeklik (ekmek koymaya yarar kab)
nandar nd 1. velinimet 2. rd azıklı (yoksulları doyuran)
nandirûn m buğday biçme
nandoz rd yaltak, yaltakçı
nandozî m yaltakçılık, yaltaklık
nandozî kirin yaltakçılık etmek, yaltaklık etmek
nane nane.
nane; mentha piperita
bot/m nane (Mentha piperita)
nanê (me) çavê (te) kor bike gözüne dizine dursun
nanê (wî) li ser çoka (wî) bûn nankör olmak
nanê (yekî) birîn (birini) ekmeğinden etmek
nanê (yekî) di paşila (wî) de bûn (birinin) kolunda altın bilezik olmak
nanê (yekî) jê hatin ekmek kapısı olmak, geçim kaynağı olmak (bir şeyden ekmeğini kazanır olmak)
nanê (yekî) ji (yekî din) bûn ekmeğini yemek (birinin işinden çalışarak geçimini sağlamak) * heyra camêr ji min re baş e, nanê min jî wî ye adam bana iyi, ben ekmeğini yiyiyorum
nanê (yekî) li ser (yekî din) bûn ekmeğini yemek (geçim yönünden birinin yardımlarından yararlanmak)
nanê axa diçe canê (an jî zikê) xulam diêşe giden ağanın malı üzülen uşağı
nanê bêxwê dixwe tirên şor dike kendinden büyük işlere kalkışmak
nanê bêxwê xwarin güçsüz, işe yaramaz olmak
nanê bi nan 1) borca borc 2) her şey karşılıklı
nanê bikizrik kakırdak poğaçası
nanê canbazan li ser pişta ehmeqan e argo akıllılar ahmakların sırtından geçinir
nanê cehîn arpa ekmeği
nanê çivê acımsı tadı olan ve yenilen bir bitki
nanê çûçê bot/nd çoban dağarcığı
nanê deriyan el ekmeği
nanê deriyan di zikê (yekî) de ye argo el kapısında büyümüş
nanê deriyan ketin zikê (yekî) el kapısından büyümüş olmak
nanê fetîr 1) yufka ekmek 2) mayasız ekmek
nanê fitarê nd iftar yemeği
nanê genimî buğday ekmeği
nanê helite cevizli ekmek
nanê hilatî mayalı ekmek
nanê hindokan nd bisküvi
nanê hişk nd peksimet
nanê ji deriyan xwelî li seriyan ele muhtaç olanın toprak başına
nanê jikeva mayasız ekmek
nanê kizrikan kakırdak poğaçası
nanê ku bişikê nacebire kırılan kalp zor düzelir
nanê malê ev yemeği
nanê me bêxwê ye ne yapsak yaranamıyoruz
nanê mêran li mêran bi deyn e er lokması er kursağında kalmaz
nanê mêran li mêran ne biminet e er lokması er kursağında kalmaz
nanê mêzînê fırın ekmeği
nanê mirçîkan bot/m çoban çantası (Capsella bursa pastoris)
nanê mişeliqê sac üzerinde pişirilen kalınca ekmek
nanê pehtî 1) pişmiş ekmek 2) mec altın bilezik * xiratî nanê pehtî ye marangozlük altın bileziktir
nanê pêxember mısır
nanê pîde pide ekmeği
nanê pişêfkê nd gözleme, gözleme ekmeği
nanê qalin kalın yuvarlak ekmek
nanê qatqat katmerli etmek
nanê rastan çavê xwaran iyilik yap denize at
nanê sêlê m 1. yufka ekmek 2. bazlama, bazlamaç, gözleme ekmeği
sac ekmeği
nanê sêlê rûn kirin ekmeğine yağ sürmek
nanê sêlê ye, ne berê te heye ne pişta te sağı solu belli olmayan, güvenilmez kimse
nanê şevî nd bayat ekmek
nanê şikeva mayasız ekmek
nanê tawê tavada yağda yapılan bir tür börek
nanê tenûrê tandır ekmeği
nanê tewikî m katmer (ekmeği)
nanê tîrê 1) ince sac ekmeği 2) yufka ekmek
nanê toraqê çökelekli ekmek
nanê tost tost ekmeği
nanê tûj ince bulgur, biber, soğan ve kavurmadan yapılan fırın ya da tandırda pişirilen ekmek
nanê xaşik darı ekmeği
nanê xewre etli kümbe
nanê xwe deranîn ekmeğini çıkarmak
nanê xwe derxistin ekmeğini kazanmak
nanê xwe jê deranîn ekmeğini çıkarmak, ekmeğini kazanmak
nanê xwe jê derxistin ekmeğini kazanmak
nanê xwe ji kevir derxistin ekmeğini taştan çıkarmak
nanê xwe qezenc kirin ekmeğini kazanmak
nanê zavê güvey yemeği
nanêcûcikê bnr nanê çûkê
nanedank m nanelik
nanekî pehtî ji du girik hevîr çêtir e bu günkü tavuk yarınki kazdan iyidir
naneloş n lavaş ekmeği
nanereq n peksimet
nanesêlk n yufka
naneya derewîn bot/nd yaban nanesi
nanfiroş nd/nt 1. ekmekçi (satan kimse) 2. ekmekçi (ekmek satılan yer)
nanfiroşî m ekmekçilik
nangenim rd yalaka, yaltak
nangenimî m yalakalık, yaltaklık
nangenimî kirin l/gh yalakalık yapmak, yağcılık yapmak
nangenimîkirin m yalakalık yapma, yağcılık yapma
nangermî m yalakal, yaltak
nangermî kirin l/gh yalakalık yapmak, yağcılık yapmak
nangermîkirin m yalakalık yapma, yağcılık yapma
nangermîtî m yalakalık, yaltaklık
nangir n iri taneli ürün veren toprak
nangiranî m kıtlık, gıda kıtlığı
nanheram rd nankör
nanheramî m nankörlük
nanik kurabiye, çörek.
m petek (bal mumu yuvacıklar topluluğu)
nanîk m nanik
nanik (i) n bir karasaban elemanı
nanik (ii) n küçük ekmek
nanika hingiv arı dalağı
nanikê çûçê bot/nd kuş ekmeği, çoban dağarcığı (Thlaspi)
nanikê hêjîran nd incir ezmesi
nanikê hêkê nd lokma
nanikê hingiv nd petek (bal mumu yuvacıklar topluluğu)
nanikê tawê nd tavada yağda yapılan bir tür börek
nankor nankör.
rd nankör
nankorane rd/h nankörce
nankorî m nankörlük
nankorkî rd/h nankörce
nankwîsik bot/m acımsı bir tadı olan bitki türü
nano rd yiyip içmekten başka bir şeye yaramayan
nano kirin l/gh argo beslemek
nanofiro m ekmek ve ayran aşı
nanotî m adı kötüye çıkma
nanotirî bnr nanûtirî
nanoziko karın tokluğuna
m 1. azık 2. h karın tokluğuna (karın tokluğuna yetecek kadar)
nanpêj nd/nt 1. ekmekçi (ekmek pişiren) 2. fırıncı (fırında çalışan, ekmek yapan) 3. aşçı
nanpêjgeh m fırın
nanpêjî m 1. ekmekçilik 2. fırıncılık 3. aşçılık
nansêlk m yufka ekmek
nanûtirî m 15 eylülde başlayıp iki hafta kadar sürüyor; bu dönemde üzüm boldur, ayreten çoban ve sığırtmaçların antlaşmaları bu dönemde sona eriyor.
nanûzik h karın tokluğuna
nanxane m ekmekhane
nanxur nd/nt sığıntı, yanaşma
nanxur û avxur nd/nt yanaşma, uşak
nanxurî m sığıntılık, yanaşmalık
nanxweşk n ince irmikten yapılan bir tür ekmek
nanzik m azık, karın tokluğuna yetecek kadar
nanzikî h karın tokluğuna
nan 1. xwarineke sereke ya ku ji hevîrê arê genimî û li ser sêla sincirî an jî di tenûrê de tê birajtin, gelek cureyê wî hene 2. îkram *“av, şûna nên nagire”
1. hevîrê pêjayî (navdêr, nêr) xwarina ji arî û avê hatiye çêkirin, xwarin, xwirak, xwaremenî, tişta/ê têt xwarinê.
Herwiha: non (Li devêrên bakur), nun, nîn (bi devoka Kurdên anatoliya navîn)Cûreyên nanan bi kurdîBi kurdiya Kurmancî, Berwesêl (?), Berweste, Destenan, deztenan (?), Kût, Kûtêşa, Nanê loş, Nanê vêtîr an nanê fetîr, nanê bêhavên (bêeyvan), Nanê helîte, Nanê hilhatî, nanê hilehtî, Nanê mêzînê, nanê firneyê, Nanê patîleyî, yan tenê patîle, Nanê sêlê, Nanê şikeva, galeta, Nanê tenûrê (tendûr), Nanê tirş, Nanê toraqê, Nanê tûj, Nanê şilikî, Nanê mişeliqê (?), Nanê mîr, nanê xweşik, Pate, patot, Rikak , Teptepe, nanê temayan jî dibêjin, nanê qulqulî, Totiknan, totik (nan), Xerwal, Nanê kakilê, Nanê garis, nanê garisî, Nanê pincarê, Nanê rûs, nanê ûris, Nanê etor, Nanê pilûrkî (?)Bi kurdiya Dimilkî, nan (n): 1)ekmek 2)yemek, nan dayene: yemek vermek, nan ra birîyayene: yemeden içmeden kesil¬mek, yiyemez olmak, nan û awe: yiyecek, yiyecek ve içecek (mecazen), nan û sole: yiyecek, yiyecek ve içecek (mecazen), nan vetene: yemek çıkarmak, nana binê adirî (m): kömbe (küle gömülerek pişirilen mayasız çörek), nanê belxulî (n): b. nanê belxurî (n), nanê belxurî (n): bulgur ekmeği (bulgurdan yapılan ekmek), nanê rûnî (m): katmer (bir hamur işi), nanê sacî (n): yufka, yuka (ekmeği), nanê socî (n): b. nanê sacî (n), nanê şolmazî (n): akıtma (cıvıkça hamurdan yapılan bir tür tatlı), nanê taweyî (n): pişi, yağ katılmış hamurun yine yağda kızartılmasıyla yapılan hamur işi, nanê tewqe (n): yufka, yuka (ekmeği), nanê tîr (n): b. nanê tîrî (n), nanê tîre (n): b. nanê tîrî (n), nanê tîrî (n): yufka, yuka (ekmeği), nanê veyveyî (n): düğün yemeği (topluca yenir), nanê veyvî (n): b. nanê veyveyî (n), nanê xo vetene: nafakasını çı¬karmak, nanê. .. vetene: nafakasını çı¬karmak , nano anculî (n): katıksız ekmek, kuru ekmek, yavan ekmek, nano eşkeba (n): b. nano eşkeva (n), nano eşkeva (n): mayasız ekmek, nano fetir (n): b. nano patîre (n), nano fitîl (n): b. nano patîre (n), nano fitîr (n): b. nano patîre (n), nano huşk (n): katıksız ekmek, kuru ekmek, yavan ekmek, nano îştekerde (n): b. nano mîştekerde (n), nano kartî (n): bayat ekmek, nano labaşe (n): b. nano lawaş (n), nano lawaş (n): yufka ekmeği, nano levaş (n): b. nano lawaş (n), nano lewaş (n): b. nano lawaş (n), nano mîrazkerde (n): mayalı ekmek, nano mîşte (n): mayalı ekmek, nano mîştekerde (n): mayalı ekmek, nano onculî (n): b. nano anculî (n), nano patîle (n): b. nano patîre (n), nano patîre (n): 1)lavaş, bazlama 2)mayasız ekmek, nano wişk (n): b. nano huşk, nano yewxe (n): b. nano yowxe (n), nano yowxe (n): yufka, yuka (ekmeği), nano ziwa (n): katıksız ekmek, kuru ekmek, yavan ekmek, nano zuwa (n): b. nano ziwa (n), nan-awe: yiyecek, yiyecek ve içecek (mecazen), nan-sole: yiyecek, yiyecek ve içecek (mecazen), nandar, -e: konuksever, misafirperver, nane-I (m): ekmek (ekmek tanesi).
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: نان ku-kr: нан.
Bide ber: ar, hevîr. . Cûnên nanî; nanê cehî, nanê firrneyê, nanê genimî, nanê semon, nanê sewik, nanê sêlê, nanê tenûrê.
Têkildar: firrne, kuçk, sêl, tenûr, tîrok.
Bikaranîn: Lêker: nan patin, nan pehtin, nan pêjan, nan pêjandin, nan pêjîn. Navdêr: nanpatin, nanpehtin, nanpêjan, nanpêjandin, nanpêjîn..
: nankor, nankorî, nanpêj, nanpêjî
nan bi devê (yekî) ve kirin (biwêj) ji bo kesên sist û bêzereng tê bikaranîn. ez çawa dikim nikare debara xwe bike, ma ez nan bi devê wî ve bikim?
nan bi guhên xwe xwarin (biwêj) ji dinyayê tiştek fehm nekirin. bêtaqî (tecrûbe) û nezan bûn. heyder, ma tu min nas nakî? ma min nan bi guhên xwe xwariye ku ez wisa bibêjim?
nan bi xwê, xwê bi tam (biwêj) her tişt ûsil û azîneyeke wê heye. nan bi xwê, xwê bi tam. helbet ev îşê xêrê wê pêk bê, lê ji wê re jî dem û ked pêwîst e.
nan çêkirin (lêker)(Binihêre:) nan
nan da ber me, tajiya xwe berda ser me (biwêj) hem tiştekî pak kirin, hem jî li hemberî we di nav hehvesteke xirab de bûn. me tiştekji ya te fem nekir kurol te nan da ber me, tajiya xwe jî berda ser me.
nan dan 1. xwarin dan 2. aş dan
(lêker)(Binihêre:) nan
nan di eniya hirçê de bûn (biwêj) debara aborî zor bûn. ma debara maleke kirin wisa hesan e, îro nari di enlya hirçe de ye.
nan di gewriye de neçûn (biwêj) ji ber keşe yan jî derdekî li ber xwe ketin. ji ber we rewşa bûka min a rezîl, îşev nan di gewriya min de iteçû.
nan ji baniye, av ji kaniye (biwêj) ji bo jiyana beked, bezehmet û belaş tê bikaranîn. bextewar bi serê wî be, nanji baniye, av ji kaniye, edî çiji xwedê dixwaze?
nan li ser çokê ye, çav li deste xelkê ye (biwêj) di nav derfet û hebûne de bûn, lê çav ter nebûn. hemû dinya ya wî be çi feyde ye? nan li ser çoke ye, çav li deste xelkê ye.
nan li tenûre xistin (biwêj) kar qedandin. heya. ew li dor xwe zivirîn, sûsane nan li tenûre xist jî.
nan li xwe helal kirin (biwêj) xwarin heq kirin. dikarim bibejim ku di ve malê de seyran tene nan li xwe helal dike.
nan pir, pîvaz pir, gelo ev çima mir! (biwêj) qelsbûna rewşa kurdan a aborî tine ziman. nan pir, pîvaz pir, gelo ev çima mir? heke nan û pîvaz hebin mirin bi mirov nikare? (bnr. çîrok) rojeke yekî kurd di re de diçe. li cihekî dibîne ku wa ye li ser lê mirovekî xwe dirêj kiriye. te cem lê meze dike ku mirov miriye. li doie dizivire, diçe û te. dixawaze fem bike ku gelo ev mirov çima miriye. di dawiye de li hebana wî meze dike, dibîne ku hebana wî ti jî nan û pîvaz e. bi ve xuyange zehf matmayî dimîne. bi dîtina wî mirovek ku nan û pîvaza wî ew qas hebe dive nemi re. tu wateye nade mhina wî û ji xwe re dibêje: nan pir, pîvaz pir, gelo ev çima mir!
nan û ava (yekî) li dinyaye qedîn (biwêj) mirin. nan û ava mirov ku li dinyaye qedî, edî tiştekî ku be kirin namîne.
nan û dew e, taqet ev e (biwêj) heke ev qasî bidî, tu ye bedele jî wekî we bigirî. qe1 zêde tiştekî hevî neke, nan û dew e, taqet ev e. (bnr. çîrok) nan û dew e, taqet ev e. li hela serhede ji ber ku li ber tava havine xebat zor e û bi taybetî jî ji bo kişandina thpane hezeke zêde pewist e, xwediye zeviyan ji paleyen xwe re xwarinen xweş çedikin. li hela bajare îdire mirovekî pir temahkar, ji bo çinîna zevî û mergan paleyan digire. lê ji bo paleyan tene nan û avdewe (çeqilmast) tîne ji mal. li hemberî ve helwesta xwediye zeviye, tirpankeş gelekî hers dibin, lê fedî dikin ku tiştekî jî bibûjin. piştî xwarine dema ku dîsa dest bi çinîna genim dikin, ve care hema deve tirpana xwe hindikî û bi jor de diavejin serê simbilcn genim. bi vî awayî tene simbilen genim jedikin, lê simil (sap) dimine. ku genim bi jor de be çinîn, we deme kaya ku ji bo ajalan pir girîng e û baş buha dike dimîne û tu ker jê naye. ev yek ji bo xwediye zeviye dibe sedema ziyaneke mezin. tirpankeş bi zanetî hinekî bi vî awayi zeviye diçînin. xwediye zeviye meze dike ku tirpankeş bi awayeki hewlogewloyi genime wî mehf dikin. agir pê dikeve û diqire: him çl dikin lolo? hûn mala min xera dikin. pale tev de him hedîka thpane dikişinin, him jî bi tevayî peyama xwe didin û d i bej in: :nan û dew e, taqet ev e!..
nan û xwêya (yekî) li ser çoke bûn (biwêj) bebawer bûn. nan û xweya wan ti ser çoka wan e, bi soza wan bawer nebe.
nandan (navdêr, mê) (Binihêre:) nan
nandank teşt an jî derdanka ku nên dikine navê *“nankor nên dixwe, nandankê jî didirîne”
(navdêr, mê) buxçik, mêdek, servîrk, î kav, pend, :nanî di xwe nandankê di dirîne
nandar 1. mazûvan 2. mêvanperwer *“meriv bi nanekî nandar, bi çoyekî mêrxas nabe”
(rengdêr) nandeh
nandayî 1. comerd 2. mêvanperwer *“nandayî, birçî namînin”
(rengdêr) nandar.
ji: nan +dayî
nandeh (rengdêr) mirovê qedirgir û nanî di dit xelik û mêvanan, merd, pend, :nandeh be qedir giran be
nandehî (rengdêr) merdînî
nander (rengdêr) merd, mêvanperwer.
ji: nan + -der.
: nanderî
nanderî (navdêr, mê) rewşa nanderbûnê.
ji: nander + -î
nane (navdêr, mê) pûng, pûjan, anix. Navê zanistî: Mentha (piperita).
ji: ji erebî نعناع (nena), hevreha aramî נענע/ܢܢܥܐ (nana). Ji heman rehî: anix.
nanê (yekî) di paşile de bûn (biwêj) xwedî pîşe yan jî hunerekî bûn. şikirji xwedê re mineta lawe min ji tu kesî irîn e, nane wî di paşile de ye.
nane (yekî) di tûr de, aqil di kîsen hevalan de bûn (biwêj) ji bo kesên hesabe xwe nizanin tê gotin. evdilkerim belengazek e. nane wî di tûr de, aqile wî di kîsen hevalan de ye.
nane (yekî) ketin kevir (biwêj) di hela aborî de debar zehf zor bûn. nane me kefiye kevir, xwedê dawiya me xêr bike.
nanê (yekî) li ser (yekî) bûn (biwêj) qencî û mineta yekî li ser yekî bûn. çi dibe bila bibe, nane wî li ser min e, ez zû bi zû nikarim di bin de derkevim.
nane (yekî) li ser çoke bûn (biwêj) bebext, qeleş û bebawer bûn. keça nûn, min ji te re negot, nane m li ser çoke ye, mirov qet garise xwe dide ser werise wî?
nanê (yekî) xwarin (biwêj) bi saya qencî û alîkariya kesekî debara xwe ya aborî kirin. xwede jî dizane ku ev çend sal in, ez nane felemez dixwim.
nanê bêxwê dixwe, tirên şor dike (biwêj) rewşa aborî xerab e, lê lafekiyen qet ne layiqi xwe dike. maşelah selo nane bêxwê dixwe, tiren şor dike.
nanê bêxwê xwarin (biwêj) behez, feqîr û bêderfet bûn. nadir nane bexnve dixwe. disa jî wekî hogir gazine xwe nake.
nanê bor nanê esmer, nanê bikapik, nanê kepekî, nanê bipixus, nanê papê, nanê kapekê
nanê çûkê (navdêr, nêr) tolk, nanê çûçikêev jî yek nîne ger hûn aha biçin dawî bi xêr be
nanê destê (yekî) jê stendin (biwêj) heqeret li yekî kirin. nûman mirovekî zalim e. nane deste we keçike jî jê stend.
nanê esmer (navdêr)(navdêr, nêr) nanê bikapik, nanê kepekî, nanê bipixus, nanê bor, nanê papê,nanê kapekê
nanê garis ne tu nan e, bila kes nebêje, ev mal bêervan e (biwêj) rewş nebaş e, lê li hemberî xelkê em xwe xerab nîşan nadin. em çawa bikin lawo? nanê garis ne tu nan e, lê bila kes nebêje, ev mal bêervan e.
nanê gûgil û zîlika pîvazê! (biwêj) xwarinên baş û hêja êdî ew qas dibe. nanê gûgil û zîlika pîvazê!.. tu hê çi dixwazî?
nanê hişk (navdêr, mê) kuloç, kilîçe, riqoyî, peqsîmet, kiloç.
ji: nanê hiş +-k
nanê ıso dixwe, selawetê li mûso tîne (dike) (biwêj) ji yekî qencî dîtin, lê ji yekî din re xizmet kirin. ez çi bibêjim? nanê îso dixwe, selawetê li mûso tîne.
nanê me bêxwê ye (biwêj) em bêqird û bêşans in. ji ber ku nanê me bêxwê ye, jixwe me tiştekî wer baş hêvî nedikir.
nanê min, qesasê serê min (biwêj) qenciya min dibe belaya serê min. ew jî xirabiya min e, nanê min, qesasê serê min.
nanê nerm e, zikê çerm e, siltokê bê şerm e (biwêj) ji bo bêfedîtî, xemsarî û çavçiliyê tê bikaranîn. ka wê çawa wekî mirovan bê hesi-bandin? nanê nerm e, zikê çerm e, siltokê beşerm e.
nanê papê nanê esmer, nanê bikapik, nanê kepekî, nanê bipixus, nanê bor, nanê kapekê
nanê pehtî bûn (biwêj) ji bo rewşa erênî tê gotin. heyran, êdî tu çi dixwazî, wa ye ji te re bûye nanê petî.
nanê pehtî, siltanê ser textî (biwêj) karên serkeftî, dibin sedema hêz û şanaziyê. tiştin serkeftî tim sedema serfiraziyê ne. nanê pehtî, siltanê ser textî.
nanê şêrîn (navdêr)(navdêr, nêr) nanekî mezin weke pastê bi tahm ku piştî ji ser mirina kesekî/ê sê roj derbas bûbe li derûdorê ji bo xêrê dihê belav kirin.
Herwiha: sêrok.
Bi zaravayên kurdî: Kurdî (Soranî): Zazakî: Kurmancî: Kurdiya başûr: Lekî: Hewramî:
nanê şêst û heft elegan xwarin (biwêj) gelekî gerîn, rûvekirî bûn. lawo, tu dikarî bi wî re kapa biavêjî? wî nanê şcst û heft elegan xwariye. ya ku ew dizane kes nizane, mêrikî nanê şest û heft elegan xn’ariye.
nanê tisî bi dêst neketin pir xizan bûn
nanê trî (navdêr)(navdêr, nêr) (navdêr, mê) bastêq
nanê xwe dixwim, şîretan li xelkê dikim (biwêj) kêra (sûd) min digihîje xelkê, lê nagihîje min. ez mirovekî ecêb im, nanê xwe dixwim, şîretan li xelkê dikim.
nanê xwe jê derxistin (biwêj) debara xwe pê kirin. hûn çi jê dixwazin? ew jî nanê xwe ji wir derdixe.
nanê xwe ji mîza xuriye derxistin (biwêj) debara xwe ya aborî li ku hebe pek anîn. kemal mirovekî wisa pekhatî ye ku li ku dibe bila bibe, dikare nane xwe ji mîza xuriye derxine.
nanê xwe kiriye tûr, li pey xelkê digerine (biwêj) ji bo kesên ku saf in, hesabe xwe nizanin û malê xwe belawela dikin tê gotin. serhinge ûsoyi pozberan jî yekî sefek e, nane xwe kiriye tûr, li pey xelkê digerine.
nanê xwe pê xwarin (biwêj) debara xwe pê kirin. ez nikarim xerabiyeke bi wan bikim, çimkî ez nane xwe pê dixwim.
nanê xwe qezenc kirin (biwêj) debara xwe ya aborî pek anîn. helal be, he ciwan e, lê nane xwe baş qezenc dike.
nanê zuha, dewê tirş (biwêj) ji rewşa pir xizan re tê gotin. nane zuha, dewe tirş, ma ev jî jiyan e?
nanedank (navdêr, mê) pûjandank.
ji: nane +-dank
nanek di mal de tune, tirên gamêşan dike (biwêj) rewşa aborî pir xerab e, lê fors û lafekî jî zehf zêde ye. maşelah, taharjî nanek di mal de tûne, tiren gamêşan dike.
nanek xwarin, keriyek dan (yekî) (biwêj) bedadî û neheqiyek li yekî kirin. wisa li min dinere ku tu dibêjî min nanek xwariye, keriyek daye wî.
nanewa (Soranî) (navdêr)wate, nanpêj
nanfiroş xwediyê firinê an jî firoşkarê nên
nangenimî kirin (biwêj) ji bo hin berjewendiyan xwe li ber hinekan xwe şirîn kirin. şelafi kirin. tu zerengiyeke şexmûse jarik tune, herna bi genimiyan debara xwe dike.
nangir erdê bi xêr û ber
nangiranî xela
nani bide nanpêj bila naney zêdebe (biwêj) karê xwe/tişta xwe jibo çêkirinê, bide kesê jê zani, çend diravan zêde bide. Cih û dema gotinê: dema yek bixazi tiştekê xwe bidete çêkirin,lê pê diravekê hindik û erzan.ev biwêj tê gotin.. Jêder: Pirnût
nanik cureyekî bîşiyan e
(navdêr, nêr) nanên biçûk.
Herwiha: nank.
ji: nan + -ik
nanikê çûçê strîlok, pûjanav
nankor 1. xayîn 2. kesê ku qencî û çakiyê zû ji bîr dike; neşêkirandî
(rengdêr) dinyanedîtî, ne memnûn, ne şikirdar, ne spasdar.
Herwiha: nankore.
ji: nan + kor.
Bikaranîn: Lêker: nankor bûn, nankor kirin. Navdêr: nankorbûn, nankorkirin Rengdêr: nankorbûyî, nankorkirî.
: nankorî, nankorîtî
nankor bûn (biwêj) bebext û bêwefa bûn. qenciya ku jê re hatiye kirin neşikirandin. gebar mirovekî nankêr e, wî qenciyen xebûr hemû ji bîr kirin.
nankor kirin (lêker)(Binihêre:) nankor
nankorane (rengdêr) bi awayekî nankor, nankorkî.
ji: nankor + ane
nankorbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) nankor
nankorbûyî (rengdêr) (Binihêre:) nankor
nankorî 1. xayîntî 2. bêspasî
(navdêr, mê) rewşa nankorbûnê, bêşêkirî.
ji: nankor + -î.
Bikaranîn: Lêker: nankorî kirin. Navdêr: nankorîkirin
nankorî kirin 1. xayîntî kirin 2. neşêkirandin
(lêker)(Binihêre:) nankorî
nankorîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nankorî
nankorkî (navdêr, mê) nankorane, bi nankorî.
ji: nankor +-kî
nankorkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye nankor kirin
nankorkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nankor
nano kesê ku tatêla wî her xwarin û vexwarin e
nanok (navdêr, mê) nançe, semûnik, pepke.
ji: nan +-ok
nanoziko karê ku mirov dewlemend nade lê encax zikê mirov têr dike.
1. ne têr ne birçî 2. xebata ku tenê bi kêrî ziktêriyê tê
nanoziko xebitîn (biwêj) bi bedeleke pir erzan xebitîn. şexmûsko mîna bave xwe, li mala axe mezin bû. çawa bave di heyame xwe de, bi nanoziko şivantî dikir, weha jî wî da ser we şope. ’’ bave naze.
ji wêjeyê: Li Rojhilat, karker “nano-ziko” kar dikin!.
ji: nan + -o- + ziko
nanpêj 1. kesê ku nên dipêje 2. aşpêj
(navdêr) kesa/ê nanî dipêje anku çêdike.
Herwiha: nonpêj.
Hevwate: firrnevan, nançêker.
ji: nan + -pêj.
: nanpêjî
nanpêjî (rengdêr) cihê nan lê dihêt diristkirin, nanpêjî ya azadî li kîrê ye?, karê patin(pêjtin)a nanî, wî deh salan nanpêjî kirîye
nanûxwê (navdêr, nêr) (navdêr, mê) nan û xwê bingehê gişt zadan e lewra bûye nîşana nirxandina mirovî, ango bi nanûxwê yan bê nanûxwê ye, wefa.
Dijwate: nankor
nanxane (navdêr, mê) firin.
ji: nan +-xane
nanxur (navdêr, mê) kelbextî, penahende.
ji: nan +-xur
nanxurî (navdêr, mê) pêgrtîtî.
ji: nan +-xurî
nanxwer (navdêr, mê) destda.
ji: nan +-xwer
nanxwer û cawdir bûn (biwêj) ji bo kesên ked û zehmete nadin lê zêde ziyane didin tê gotin. zeynoya qûnpehn ji tiştekî re ker nave, hema yeke nanxwer û carvdir e.
nanzik (navdêr, mê) meaşê wisa kêm ku mirov tenê dikare pê zikê xwe têr bike.
Herwiha: nanezik.
Bide ber: nazik.
ji wêjeyê: Ji ber ku heta niha piraniya hunermendên kurd feqîran yan belaş yan jî bi nanzikê hunerên xwe îcra dikirin.(Pere keviran nerm dike... http://zinarexamo.blogspot.com, 12/2010).
ji: nan + zik.
: nanzikî
nanzikî (navdêr, mê) rewşa nanzikbûnê.
ji: nanzik + -î
nanny Dadî, dadîk.
nanny goat Bizina mê.
nan (m.) bread, meal
m. bread.
nanê fetîr unleavened bread, girdle-cake
nanê helitê bread with nuts
nanê hingivî honeycomb
nanê mêzinê bakery bread (as opposed, to home made bread)
nanê sêlê thin, soft, round
nanê şikeva unleavened bread, girdle-cake
nanê şkeva unleavened bread, girdle-cake
nanê tenûrê girdle-cake
nanê xwe deranîn to earn a livelihood
to earn one's living
nankor (ad) ungrateful
nankorî (f.) ingratitude
nanpêj (m.) baker
nanpêjî f. bakery
nan Brot
Essen
nan dan Essen geben
nan û xwê helal kirin geloben, sich ~
seine Worte bekräftigen
seinen Worten öffentliche Geltung verleihen
nana nein
nanakirin Verleugnung
Verneinung
nandan Essen geben
nandar û avdar gastfreundlich
nanfiroş Bäcker/in
nangir fruchtbare Erdboden
nanpêj Bäcker
Bäcker/in
Koch
nanxane Bäckerei
nana nane; mentha piperita
nan n. nan, non, nîn, nun, nu n.
nan dan lg. nan dayene
nançûçik m. bot. nanê mîlçikan, nanê çûçikan, nançuk, nun mirçikun, nonê çuçika, nonê mîçike, nanê mîçikan n.
nandar rd. nandar
nandoz rd. gucirker, list
nane nana; mentha piperita
m. bot. zirpûne, nane, pelpune n.
nanê çûk n. bot. nanê mîlçikan, nanê çûçikan, nançûk, nun mirçikun, nonê çûçika, nonê mîçike, nanê mîçikan n.
nanê fetîr n. nano levas, nanê tîre, nanê sacî n.
nanê garis n. nanê korekî, nano korek n.
nanê genim n. nanê geni m., nanê xeleyî, nano genim n.
nanê genimî n. nanê geni m., nanê xeleyî, nano genim n.
nanê gilgil rd. nanê gilgilî, nanê lazutî, nano lazut
nanê hilatî rd. nano mîstekerde, nanoîstekerde, nanomîste, nonêîste n.
nanê lewasê n. lawas, lebas, nano lewas, nano lavas, nano labas n.
nanê los n. lawas, lebas, nano lewas, nano lavas, nano labas n.
nanê patî nano pote
nanê sêlê n. nanê tîre, yewxe, lebas, nanê sajî, yowxe, levas, nuno patîle, patîre n.
m. qirç (palo) n.
nanê silekî n. nano baxkin, silikî, solek, silkî, sulkî n.
nanê sivên n. nanê siwaneyî, nanê suyaneyîm
nanê tenûre n. nanê tendûre n.
nanê tost n. nanêtosti n.
nanê xwe deranîn nanê xocira vetene
nanê xwe derxistin nanêxo vetene
nanê xwe jê derxistin nanê xo cira vetene
nanêcehîn n. nanêcewî, nanocew n.
nanêkizrikan n. nanê bijrîkan, nanê bizêrekan n.
nanêskeva n. nano skeva, nano eskevam
nanêtîrê n. nanê tîre, yewxe, lebas, nanê sajî,yowxe, levas, nuno patîle, patîrem
nanêxilt n. nanoxilt n. *nanêxwe bê xwê bûn nanê xo bêsolbîyayis
nanêxwe genimî kirin nanê xo hewlakerdis
nanfiros m/n. nanrotox n.
nanikê çûçê m. bot. vasê çûçike, çûkvas n.
nankor rd. nankor
nankor bûn lng. nankor bîyene
nankorane rd/h. nankorane, nankorkî, bi nankorîye
nankorî m. nankorîye, nankorênî m.
nankorkî rd/h. nankorane, nankorkî, bi nankorîye
nanpêj m/n. werdpoj, aspoj, zadpoj, ascî, nanpoj n.
nanpêjî m. werdpojîye, aspojîye, nanpojênî, aspojênî, zadpojênî, nanpojîye m.
nanzikî rd. nanpîze, pîzemirdkî. *bide nanê xwe berde canê xwe bide nanê xo biverde re canê xo *nanê îsa dixwe silav li mûsa dike nanê mûsî weno dua îsî rê keno. *nan û av nan û awe *nan û xwê nan û sole
nan ekmek
nana nane; mentha piperita
nane nana; mentha piperita
nane (n)
nan nan, non
xwarin, zad
danîn, danan, deynan
bi cih kirin
çêkirin
nan kirdin nan pehtin
nan pêwe dan nan li tenûrê dan, nan di tenûrê de patin / pehtin
nander nander, merd, mêvanperwer
nanewa nanpêj, nanvan, nançêker
nanewaxane nanxane, firne, cihê nan bo firotinê lê tê çêkirin
nanewe vedan, bi cih kirin (t dav û xefik)
nangên nandank, amanek e bo parastina nanî tê de
nanî beyanî taşt, têşt, xwarina spêdeyê
nanî êware şîv, xwarina êvarê
nanî nîwero firavîn, xwarina nîvro
nanker nanpêj, nançêker
nankerî nanpêjî, karûbarên pehtina nanî
nankwêr nankor, neminetdar
nankwêrî nankorî
nanpêweder nanpêj (t kesa/ê nanî di tenûrê de dipêje)
nantal tema, çirûk, nemerd