Encamên lêgerînê
nêr erkek, eril.
rd 1. erkek (insan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı) 2. erkek (bazı aletlerde çıkıntı) 3. erkek (sert, kolay bükülmez) * sifrê nêr erkek bakır
nêr (i) rz/rd eril
nêr (ii)- rz/m kelime türetmede önek olarak kullanılır * nêrkund erkek başkuş
nêr e dibêjim, tu dibêjî bidoşe olmayacak duaya amin dememi istiyorsun
nêrandin m bakma
l/gh bakmak
nêrayî m erillik
nêrbaran rd somut
nêrbaran bûn l/ngh somutlaşmak
nêrbaran kirin l/gh somutlaştırmak
nêrbaranbûn m somutlaşma
nêrbaranbûyîn rd somutlaşış
nêrbaranî m somutluk
nêrbaranker rd somutlaştırıcı
nêrbarankirin m somutlaştırma
nêrbaz rd eşcinsel
nêrbazî m eşcinsellik
nêrbend bot/m kısa dallı, ince uzun yapraklı, hem çiğ hem de pişirilerek yenen bir bitki, ayreten şiresinde sakız elde edilir
nêrde m parmaklık
nêrdevan m merdiven
nêrdewan m merdiven
nêrdewana binerdê yeraltı merdiveni
nêrdewana hawarê yangın merdiveni (yapıların dışında bir kattan diğerine çıkmaya yarayan merdiven)
nêrdewana hilawistî asma merdiven
nêrdewana şewatê yangın merdiveni (itfaiyeci merdiveni)
nêrdewankar n merdivenci
nêre m cilasız büyük peynir küpü
nêrebend m yakı
nêrebend lê xistin (an jî dan) yakı vurmak
nêrebendfiroş nd/nt yakıcı (satan kimse)
nêrebendfiroşî m yakıcılık
nêrebûk rd hünsa, kız-oğlan
nêredar nd/nt kontrolör
nêredari m kontrolörlük
nêregamêş n erkek manda
nêregeh m gözetleme yeri
nêregur n erkek kurt
nêrek bitkilerin erkek tohumluk organı.
nêrek (i) bnr nêrik
nêrek (ii) m erkek davranışı gösteren dişi, sert kaba davranış gösteren kadın
nêreker n erkek eşek
nêrekew n erkek keklik
nêremê rd kız oğlan, hünsa
nêremêtî m hünsalık
nêremo rd/nd biy 1. er dişi, erselik, hünsa, kız-oğlan, iki eşeyli (hem erkek hem dişi gametleri olan birey) 2. er dişi (çiçekliğinde hem erkek hem dişi çiçekleri olan bitki) 3. kısır kadın
nêremoçk rd hünsa, kız-oğlan
nêremok rd/nd biy 1. er dişi, erselik, hünsa, kız-oğlan (hem erkek hem dişi gametleri olan birey) 2. er dişi (çiçekliğinde hem erkek hem dişi çiçekleri olan bitki) 3. davranış ve giyimde erkeğe özenen kadın
nêremoşk bnr nêremok
nêremotî m er dişilik, erseliklik, hünsalık
nêremûçk rd/nd biy 1. er dişi, erselik, hünsa, kız-oğlan, iki eşeyli (hem erkek hem dişi gametleri olan birey) 2. er dişi (çiçekliğinde hem erkek hem dişi çiçekleri olan bitki)
nêremûçkî m er dişilik, erseliklik
nêreng sihirbaz, büyücü.
nd/nt sihirbaz
nêrengî m sihirbazlık
nêrer rd iletici
nêrevan nd/nt 1. gözcü 2. gözcü (sınavda sınavın kurallara uygun bir biçimde yapılmasını sağlayan kimse) 3. gözlemci, rasatçı 4. bakıcı * gava ku jinik nexweş ket jê re nêrevanek peyde kirin kadın hastalanınca ona bir bakıcı temin ettiler
nêrevanî (i) ast/m gözlem, rasat
nêrevanî (ii) m 1. gözcülük 2. gözlemcilik 3. bakıcılık
nêrevanî kirin l/gh gözlem yapmak
nêrevanîkirin ast/m gözleme
nêrevanîtî m gözlemcilik
nêreza rz/rd eril
nêrgîle m nargile
nêrgiz nergiz-bir çenekli- nergizgiller; narcissus
bot/m nergis (Narcissus)
nêrgizfiroş nergizci (satan kimse)
nêrgizyanî m nergisleme
nêrî zo/n teke, erkeç
nêrî (i) bnr nêrik (II)
nêrî berdan teke katımı her
nêrî bi dengê xwe dikale ateş düştüğü yeri yakar
nêrî xwarin keçi tekeyle çiftleşmek
nêrî yê kol 1) boynuzsuz teke 2) mec yiğit
nêrîbel n teke
nêrik (i) m motif
nêrik (ii) bot/m 1. ipçik 2. dilcik 3. telcik 4. erkek organ 5. cücük * nêrika pîvazê soğan cücüğü 6. iğne (bitkilerde yumurtacıkla tepecik arasında bulunan sapçık) 7. koçan (marul, lâhana gibi sebzelerde yaprakların çıktığı sert gövde)
nêrika çîçekê bot/m çiçeklik
nêrika kulîlkê bot/m çiçeklik
nêrîn bakmak.
l/gh 1. bakmak (bakışı bir şey üzerine çevirmek) * min nêrî lê nedît baktım ama göremedim 2. bakmak (yer için, yüzü bir yöne doğru olmak) 3. bakmak (hasta için muayene etmek, tedavi etmek) 4. bakmak (yoklamak, incelemek, denemek) * ca tu jî li vî hesabî binêre şu hesaba sen de bir bak * ka binêre li malê ne? git bak evdeler mi? 5. bakmak (bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak) * li karê pasaportan polîs dinêre pasaport işlerine polis bakar 6. bakmak (önem vermek, önem vererek üzerinde durmak) * ew tenê li karkirina pereyan dinêre o sadece para kazanmaya bakıyor 7. bakmak (başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki veya önündeki işle uğraşır olmak) * li xwarina nanê xwe binêre yemeğini yemeye bak * menêrin li xanim û xatûnan, binêrin li kuçik (an jî tifik) û kanûnan dışı kalaylı içi alaylı
nêrîn (i) rz/rd eril
nêrîn (ii) m 1. bakma, bakım, bakış 2. bakış, görüş (bir konu hakındaki düşünme, fikir) * li gor nêrîna min benim görüşüme göre 3. bakım, açı, görüş 4. yön (tutulacak, izlenecek yol)
nêrîngeh m 1. gözetleme yeri, gözleği 2. ast gözlem evi, rasathane 3. cihannüma, kule
nêrîngeha şewatê yangın kulesi
nêrînî rz/m erillik
nêrînkar nd/nt bakıcı, bakan kimse
nêrînkarî m bakıcılık
nêrînvan nd/nt gözlemci
nêrînvanî m gözlemcilik
nêris bnr nêriz
nêrît m 1. görenek 2. alışkı
nêrîtgir nd/nt görenekçi
nêrîtî rd göreneksel
nêrîtparêz rd/nd görenekçi
nêrîtparêzî m görenekçilik
nêrîxwarin m aşım (keçinin tekeyle çiftleşmesi)
nêriya zivistanê nd kışın en soğuk dönemi
nêriyê kerengan bot/nd bitki türü
nêriyê tirşoqê bot/nd bitki türü
nêriz nd kaliteli kılıç demiri
nêrkemot Azrail, Ezrail
nêrkemotê kulê arı gibi (çalışkan)
nêrkund n erkek baykuş
nêrmê m çıtpıt
nêrmok rd ersel
nêrmokî m ersellik
nêrtî rz/m erillik
nêrtîkirî rd görenekleştirilmiş
nêryar rd iletici
nêrza rz/rd eril
nêrzatî rz/m erillik
nêr 1. mêr 2. sewalê bi mûzî 3. hêşînahiya qamir a ku nayê xwarin *“berxê nêr, li ber du makan e”
(rengdêr) heywanên bikîr: Beran û ga nêr in lê mih û çêl mê ne. kurr yan zelam, ne keç û jin, (rêziman:) peyvên wek peyva mêr ditewin: bo nimûne dest, pî, ser, xiyar û bajarr nêr in ji ber ku ew wiha ditewin: destê min, bajarrê wan (ne desta min, bajarra wan), mêr, wêrekDevokên Din, niyêr, Kirmaşanî: nîre.
Dijwate: mê, nêtar.
Têkildar: mêr.
ji: Proto-hindûewropî: ner- (nêr) , Proto-aryayî: Avar: nar, nā- (nêr) Pûnjabî: nr (nêr) Pehlewî: nar (nêr) Farisî: ner (nêr) Osetî: nal (nêr) ir Kurdî: nêr (nêr) Hewramî: nêr (nêr) Zazakî: nerî (nêr) Sanskrîtî: nár- (nêr) Ermenî: air (nêr) Yewnanî: anēr (nêr) Çavkanî: Horn p.230, Watkins p.58, MacKenzie P.103 Pokorny: 765.
Bikaranîn: Navdêr: nêrbûn.
: nêrahî, nêratî, nêrayî, nêrbaz, nêrbazî, nêrbazîtî, nêrbaztî, nêrik, nêrî, nêrîtî, nêrtî, zayendmê, zayendmêhî, zayendmêtî, zayendmêyî
nêrandin (lêker) nîşandan, belge, pêşandan, şanidan, şirovekirin vewerandin, belkirin, pengizandin, pêşkirin, pêşlûnan, derxistin.
ji: nêr +-andin
nêrane (navdêr, mê) maço, mêrane, maskulîn
nêranî nêrbûn,nêrantî
nêranmê (rengdêr) ducinsî, hermafrodît, baysêkşuwal.
Bi alfabeyên din:
Dijwate:
nêrantî nêranî, nêrbûn
nêrbaran (rengdêr) mişexes, berceste, şmişexesênber, girgîn, berçav, konkret.
Bikaranîn: Lêker: nêrbaran bûn, nêrbaran kirin. Navdêr: nêrbaranbûn, nêrbarankirin
nêrbaran bûn (lêker)(Binihêre:) nêrbaran
nêrbaran kirin (lêker)(Binihêre:) nêrbaran
nêrbaranbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) nêrbaran
nêrbaranî (navdêr, mê) girgînî, şênberî, muşexesî, konkretî.
ji: nêrbaran +-î
nêrbarankirin (navdêr, mê) (Binihêre:) nêrbaran
nêrbaz (rengdêr) û(navdêr, nêr) zelamê têkiliyên cinsî li gel zelamekî yan hin zelaman hene.
Hevwate: homoseksuel, homo, qûnder.
Bide ber: mêbaz.
ji: nêr + -baz.
: nêrbazî
nêrbazî (navdêr, mê) rewşa nêrbazbûnê.
ji: nêrbaz + -î
nêrbûn nêranî, nêrantî
nêrdar (rengdêr) xurt, zeblekî, masûlkeyî.
ji: nêr +-dar
nêrdevan (navdêr, mê) derece, paplûk, pêpelûk, pîk, sêlim, pêlekan, pêpeling cihên ku her yek bi qasî gavekê ji yê din bilindtir yan nizmtir e û mirov pê ve dimeşe ta ku ji qatek avahî digihe taqek dî yan jî ji cihek bilind digihe yekî nizm yan jî berevajî, pêlik, tirpik, pirik, pile, pêstirk.
Bide ber: nêrevan.
ji: hevreha farisî نردبان (nerdiban) jiari. Merdiven ya tirkî ji îranî ye.
nêrdewan (navdêr, nêr) nêrvang, pêlekan, derence, paplûk, pêpelûk, pîk, sêlim
nêre- pêşgir, pêşbendikek e wateya nêr dide peyvê: nêreker, nêrekew.
Dijwate: mê-.
Bide ber: çêle-, cane-, qerte-
nêregur (navdêr, nêr) gurên nêr, gurgên nêr.
Herwiha: nêregurg.
Dijwate: dêlegur.
ji: nêre- + gur.
: nêregurî, nêregurîtî, nêregurtî
nêregurî (navdêr, mê) rewşa nêregurbûnê.
ji: nêregur + -î
nêrek navnêrî
(navdêr, mê) nêrik,grêka di qevdika giyayan,gupik.
ji: nêr +-ek
nêreker (navdêr, nêr) kerên nêr.
Dijwate: maker.
ji: nêre + ker. Peyvên
Têkildar: canîk caş.
Bide ber: ga gamêş hesp hêstir nêrî qantirr
nêrekew (navdêr, nêr) kewên nêr.
Dijwate: mêkew.
Têkildar: çêlekew.
ji: nêre- + kew.
: nêrekewî, nêrekewîtî, nêrekewtî
nêrekewî (navdêr, mê) rewşa nêrekewbûnê.
ji: nêrekew + -î
nêremê xunsa, jinemêr
(navdêr)(navdêr, nêr) (navdêr, mê) Mirovên ko saloxetên nêr û mêyan hene. Ew hem nêr hem jî mê ne..
ji: nêr+e+mê.
: nêremêyî
nêremo eremûk, nêremûçk, homoseksûel, nêremoçk, nêremê, nêrebûk, nereme, nêremok
nêreng cadûbaz, sîhirbaz
nêrevan pandî, panêr
(navdêr) zêrevan, çavdêr, şopîner, analîst, şirovekar, kesa/ê li tiştekê/î dinere û wê analîze dike, pasevan, parêzvan, nobedar, heres, gard, pasdar, kesa/ê tiştekê/î diparêze.
Herwiha: nerevan, nerewan, nervan, nerwan, nêrewan, nêrvan, nêrwan, nihêrevan, nihêrewan, nihêrvan, nihêrwan.
ji wêjeyê: Keştî xwe nêzî qiraxa deryayê dike lê nêrevan pê nahise...(Mustafa Aydogan: Berê gotin hebû, nivîsarek dirêj, 2002).
ji: nêr + -e- + -van.
: nêrevanî, nêrevanîtî, nêrevantî
nêrevanî (navdêr, mê) nobedarî, çavdêrî, sereguhî, notir, zêrevanî, nobe, cerd, cerdevanî, notirvanî.
Herwiha: nêrevanîtî, nêrevantî.
ji: nêrevan + -î
nêrg 1. hêzdar 2. tund
(rengdêr) hêzdar, bi hêz, tund
nêrgeh (navdêr, mê) berpalk, palpişt, karîte, ragirtin.
ji: nêr +-geh
nêrgiz cureyekî kulîlkan e *”bi nêrgizekê bihar nayê”
(navdêr, mê) nêrgiz: hin cûnên gulan in ku kulîlkên wan bi taybetî zer in, Nêrgiz: navek keçan e.
Herwiha: nêrgis.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: نێرگزBinere.
Herwiha: beybûn, çatir, firîz, heliz, hermel, hêro, nefel, rihan, sorgul, sosin.
ji: jirojhilati û ya deverên Deryaya Navîn e jî û rêya belavbûna di navbera zimanên îranî û zimanê yûnanî de nayê zanîn ka kîjan ji wan ji yê din wergirtiye lê qeyda bi zimanê yûnanî kevntir e. Hevreha soranî نێرگز (nêrgiz), farisî نرگس (nergês), pehlewî nergis, yûnaniya kevn ναρκίσσος (narkîssos). نرجس (nercis) ya erebî, նարգիզ (nergiz) ya ermenî û nergis ya tirkî ji zimanên îranî hatine wergirtin. Narcissus ya latînî û inglîzî, narcisse ya fransî, Narzisse ya almanî, нарцисс (narçîss) ya rûsî, narciso ya spanî û formên din yên zimanên ewropî ji yûnanî ne. Peyva yûnanî herwiha navê xwe daye lehengê dastana Narkîsos û herwiha peyva narsîzmê jî..
: sosinî. Navê zanistî: Narcissus
nêrgizî (navdêr, mê) şepirze.
ji: nêrgiz +-î
nêrgiziyî (navdêr, mê) ezperist.
ji: nêrgiz +-iyî
nêrî hevserê bizinê *“karê sêwî, nabe nêrî”
1. bizinên nêr (navdêr, nêr) bizinên nêr e 3 sal û pirrtir e..
Bide ber: bizin, gîsk, karikBinere.
Herwiha: beran, nêre-, mih 2. rewşa nêran (navdêr, mê) rewşa yan taybetmendiyên candarên nêr.
Herwiha: nêrtî, nêrîtî
nêrî, rehet bisekine, binêre ez ê du rikat nimêj bikim, te jî bişînim wê dinê ha (biwêj) tu ku zêde bi pêş de herî û rehet nesekinî, ez ê te jî bi w e azîneye ceza bikim ha. nerî, rehet bisekine, binere ez ê du rikat nimej bikim, te jî bişînim we dinê ha. li gorî we tevbigere. (bni. çîrok) gundiyek pazdeh-pîst bizinên wî hebûne. nexweşiyek dikeve nav bizinan, çiqas dermanan bi kar tîne jîkêr nake. di dawiyê de diçe bal melayê gund. derdê xwe jê re dibêje. mela niviştan dike û dibêje: dive tu roja du rukaet jî niruêj hikî ji bo bizinan, wê dentê bizinên te namirin. gundî dest pê dike rojê du rukaet nimêj dike. lê vê carê her roj du heb bizinên gundî dimirin. rojê du rukaet nimêj du bizin; du rukaet nimêj û du bizin. di dawiyê de hemû bizinên gundî dimirin, tenê nêriyekî wî dimîne. gundî rojekê nêriyê xwe berî çay irê daye d^êrîne, lê dinêhire ku li dor xwediyê xwe tê û diçe. bi quloçeyên xwe pê şad dibe û wî gelekî aciz dike. gundî di dawiyê de hêrs dibe û dibêje: nêri, rehet bisekine, binêre ez ê du rikat nimêj bikim, te jî hiçinim wê dinê ha. nexweşiye wisa kiviye ku nêzenêzji meqbûfeye te. dema ku min xwe gihandiyê, ji birçî-nan nezenêz dikir.
nêrik qed an jî bistiya ter a giyayên ku tên xwarin
(navdêr, mê) qed yan bistîka ter ya giyayên xwerinê, :nêrika kerbeşkê rêvasê û htd
nêrîn [I] mêrtî
nêrîn/dinêre/binêre [II] 1. nihêrtin 2. mêze kirin 3. dîtin
nêrit rewişt û tîtal
nêrîta civakî rewişt û tîtalên ku civak ji xwe re datîne û dijberê wan tê şermezarkirin; rayîşa civakê
nêrîta giştî rayîşa ku di nav hemû civakê de tê pejirandin û dijberê wê tê sezakirin
nêrîta ramyarî rewişt û tîtalên ku rêvebiran pejirandine û dijberê wan ji çavê gelê xwe dikeve
nêritî (navdêr, mê) sêrî, urfî.
ji: nêr +-itî
nêrîz cureyekî xenceran e
nêrkî (navdêr, mê) bi nêrî.
ji: nêr +-kî
nêrmok (navdêr, mê) çitpita ku pê zendikên cilan dihê girtin
nêrnebûyî (rengdêr) edabî.
ji: nêr +nebûyî
nêrtî (navdêr, mê) rewşa yan taybetmendiyên candarên nêr.
Herwiha: nêrîtî nêrî
nêrvang (navdêr, nêr) nêrdewan, pêlekan, derence, paplûk, pêpelûk, pîk, sêlim, pergaleke daketin û hilkişînê ye, bi pê lê kirinê çûyina jor an jêr, nêrdevan
nêrwe (rengdêr) devereke li kurdistanê hozeka kurdane li kurdistana îraqê
nêrweyî (rengdêr) kesê di koka xweda ji hoza nêrwe ye
nêrz gilçê di karit hemû gilçan, sergilç
nêrza (rengdêr) peyvên nêr, peyvên ku wek peyva mêr ditewin: Nan û xanî zayendnêr in lê av û pirtûk zayendmê ne ji ber ku min dibêje ava min û pirtûka min lê nanê min û xaniyê min..
Herwiha: zayendnêr, nêr.
Dijwate: mêza, zayendmê, mê.
ji: nêr + -za.
: nêrzahî, nêrzatî, nêrzayî
nêrzatî (navdêr, mê) rewşa nêrzabûnê, nêrtî.
ji: nêrza + -tî
nêr male
(adj.) masculine, male
nêrevan (m.) observer
m. scout
nêrgiz (f.) narcissus
nêrî he-goat, billygoat
(m.) ram
nêrîn (f.) look, idea, point of view
v.i. to look; f. view, speculation
v.i. to look; f. view, speculation
nêrin  (binêre) to look
nêr Mann
männlich
maskulin
nêrdewan Leiter
Treppe
nêremok biseksüel
nêrgiz Narzisse
Osterglocke
nêrî Bock
Ziegenbock
nêrîn Beachtung
gucken
Idee
maskulin
Meinung
Sicht
sorgen für
nêrîn anschauen
schauen
nêrgiz nêrgiz; narcissus
nêr rd. rz. nêrî, nêreza
nêrbaran rd. sênber, vînitbar, konkret, musexes, somid
nêrbaran bûn lng. . sênber bîyene, vînitbar bîyene, konkret bîyene, musexes bîyene, somid bîyene
nêrbaran kirin lg. . sênber kerdene, vînitbar kerdene, konkret kerdene, musexes kerdene, somid kerdene
nêrbaranbûn m. sênberbîyayis, vînitbarbîyayis, konkretbîyayis, musexesbîyayis, somidbîyayis n.
nêrbaranî m. sênberîye, vînitbarîye, konkretîye, musexesîye, vînitbarênî, somidênî, sênberênî m.
nêrbarankirin m. sênberkerdis, vînitbarkerdis, konkretkerdis, musexeskerdis, somicikerdis n.
nêrbend m. bot. nêrbend, alabend n.
nêrdewan m. nêrdîwan, derenca, merdîwan, nergon, nêrdîwen, nerdîgûn n.
nêrdewana binerdê n. nêrdîwanê binerdî, nêrdîwanê binher dîn.
nêrdewana sewatê n. nêrdîwanê vêsî n.
nêrebend m. qîrbend, yaxî n.
nêremê rd. nêremak, nêre m., cinîmêr, qizoxlan
nêremo rd. nêremak, nêre m., cinîmêr, qizoxlan
nêremok rd. nêremak, nêre m., cinîmêr, qizoxlan
nêremotî m. nêremakîye, nêremayîye, nêremakênî. nêremayênî m.
nêremûçk rd. nêremak, nêre m., cinîmêr, qizoxlan
nêreng m/n. efsûnbaz, sêrbaz, efsûnkar, sêrker, efsûnker n.
nêrevan m/n. ewnîyayox, nîyadayox n.
nêrevangeh m. pawitgeh, pînitgeh n.
nêrevanî m. ewnîyayoxîye, nîyadayoxîye, nîyadayoxênî m.
nêrgele m. nargîle n.
nêrgelekês m/n. nargîleantox, nargîlekês, kêfçîyê nargîleyî n.
nêrgîle m. nargîle n.
nêrgiz nêrgiz; narcissus
nêrgîz m. bot. nergîze, nergîse m.
nêrî n. zoo. kel, hevur, tik, keleje, nêrî, kelce, kelîce, kilîce, keleze, kilînce, kelje n.
m. bot. nêrî, zîl, nêrîyê pîyazî n.
nêrî xwarin m. kelwerdis, keldayis n.
nêrîîn rd. nêrîyin, bi nêrî
nêrik m. ana. zîlik, gilik, çîlik, nîçîk, nêrî n.
nêrîn rd. nêrî, nêreza, nerî
m. awir, ewnîyayis, nîyadayis, nezer, anyayis n. *nêrîn a çavên res awirê çimanê sîyan, nîyadayisê çimanê sîyan
lg. . ewnîyene, nîyadayene, temase kerdene, qayît kerdene, sêr kerdene, seyr kerdene, qayt kerdene, anyayene, hewniyene, howneyene, winîyene, ewnîrîyayîne, unîyayîne, ewneyîne, onîyayîne, ewnayene
m. ewnîyayis, nîyadayis, temasekerdis, qayîtkerdis n.
m. vînitis, ray, dîyayis, vînayis n.
nêrîngeh m. resadxane, netirgeh, pînîtgeh, pawitgeh, ewnayisgeh n.
nêrîns rd. rz. nêrî, nêreza
nêrît m. bera, adet, urf, odet n.
nêrmûk rd. nêremak, nêre m., cinîmêr, qizoxlan
nêrtî m. nêrîyîye, nêrîyênî m.
nêrtin lg. . ewnîyene, temase kerdene, nîyadayene, qayît kerdene, sêr kerdene, seyr kerdene, qayt kerdene, anyayene, hewniyene, howneyene, winîyene, ewnîrîyayîne, unîyayîne, ewneyîne, onîyayîne, ewnayene
m. ewnîyayis, nîyadayis, qaytkerdis n.
nêrza rd. rz. nêrî, nêreza
rd. nêrî, nêreza, nerî
nêrgiz nergiz-bir çenekli- nergizgiller; narcissus
nêrî eril
nêrîyê qirrike ademelması
nêr nêr, maskûlîn, dw mê
mêr, wêrek, biste, egîd, gernas
rz zayendnêr
nêrane mêrane, bi mêranî
nêraw bn nêrdiraw
nêrbaz nêrbaz, mêrgayî, nêrgayî zelamê têkiliyên cinsî bi zelaman re hene
sodomît
nêrbazî nêrbazî, mêrgan, nêrgan, sodomî
nêrdiraw şandî, hinartî, nartî, ya / yê ku hatiye hinartin
nûçegihîn, peyamnêr, ragihîner
nêreker nêreker, kerê nêr, dw maker
nêrekew nêrekew, kewê nêr, dw mêkew
nêremûk nêremûk, bîseksuel, kesa/ê têkiliyên cinsî hem bi jinan û hem jî bi zelaman re hene yan dixwaze hebin
nêremûkî nêremûkî, bîseksuelî
nêrer şîner, nêrer, hinêrer, birêker, virêker, kesa/ê yan aliyê tiştekî dişîne / dihinêre
nêrewan nêrevan, zêrevan, çavdêr, sehker
nêrg gur, geş
nêrge karîte, kêran, max, garîte, darên serban xwe li ser digire
nêrgele qelûna avê
nêrgis bn nêrgiz
nêrgiz nêrgiz, nêrgis (cûnek gulan e, bot Amaryllidaceae, Narcissus poeticus)
nêrgizcar nêrgizistan, dera nêrgiz lê şên dibin / bûne
nêrî nêrî, nêrîtî, maskûlînî
nêrî, bizinên nêr
nêrîne nêrîne, maskûlîn
sereke, serekî: nêrîney aw rûbarê sereke (yê çemekî), xeta serekî ya avê