Encamên lêgerînê
miza pereyê ku di qumarê de diajon pêş
pereyê ku di qumarê de diajon pêş
mizaç 1. xûy n, afiriş m, cir m, tebîet n 2. tenduristî m
1. xûy n, afirîş m, cir m, tebîet n 2. tenduristî m
mizaçgir xûygir nd/nt
xûygir nd/nt
mizaçgirlik xûygirî m
xûygirî m
mizaçlı xûybaş, xûyxerab rd
xûybaş, xûyxerab rd
mizaçsız netendurist rd
netendurist rd
mizah pêkenî, pêkenîn, pêkenok, kenawerî, mizah m
pêkenî, pêkenîn, pêkenok, kenawerî, mîzahm
mizah yazarı qerftnivîs
qerfnivîs
mizahçı peşqele, pêkenîker, çûle, qerfkar, mîzahkar nd/nt
peşqele, pêkenîker, çûle, qerfkar, mîzahkar nd/nt
mizahçılık peşqeletî, çûletî, pêkenîkerî, qerfkarî, mîzahkarî m
peşqeletî, çûletî, pêkenîkerî, qerfkarî, mîzahkarî m
mizahi pêkenî, kenawerî, qerfî, mizahî rd
mizahî pêkenî, kenawerî, qerfî, mîzahî rd
mizan 1. terezî, şihîn 2. mêzîn, wezn 3. pîvan (mec) 4. mizan mat/m
1. terezî, şihîn 2. mêzîn, wezn 3. pîvan (mec) 4. mîzan mat/m
mizana mizana (dîreka paşîn a keştiya ku sisê an jî hîn bêhtir dîrekên wê hene) der/m
mîzana (dîreka paşîn a keştiya ku sisê an jî hîn bêhtir dîrekên wê hene) der/m
mizanpaj rûpelsazî, rûpelraxistin, mîzanpaj m
rûpelsazî, rûpelraxistin, mîzanpajm
mizanpaj yapmak rûpel raxistin, mizanpaj çêkirin
rûpel raxistin, mîzanpaj çêkirin
mizanpajcı rûpelsaz, rûpelraxêr, mîzanpajker nd/nt
rûpelsaz, rûpelraxêr, mîzanpajker nd/nt
mizanpajcılık rûpelraxêrî, rûpelsazî, mîzanpajkerî m
rûpelraxêrî, rûpelsazî, mîzanpajkerî m
mizanpil mîzanpîl m
mîzanpîl m
mizansen mizansen şn/m
mizansen şn/m
mizantrop 1. mirovrevok, kûvî, mîzantrop 2. mîzantrop (kesê ku ji mirovan nefret dike) nd/nt
1. mirovrevok, kûvî, mîzantrop 2. mîzantrop (kesê ku ji mirovan nefret dike) nd/nt
miz 1.ücret 2.bol. 3.mayhoş.
miz (i) bnr mist (III)
miz (ii) rd 1. mayhoş 2. ekşimsi (tadı ekşiye çalan)
miz (iii) m içim, fırt, çekim (sigara gibi şeyler için)
miz (iv) m 1. ücret (iş gücünün karşılığı olan para ve mal) * miz bergîdana kedê ye ücret emeğin karşılığıdır 2. ücret (kiralanan veya satın alınınan bir şey için ödenen para)
miz dan bnr mist dan
mizawir nd/nt 1. kurnaz, kurt gibi kimse (aldanmaz kimse) 2. rd/mec hınzır 3. takılgan, muzip 4. fırlama (yaramaz, haylaz) 5. hilekâr, sahtekâr 6. fitneci, arabozucu
mizawirî m 1. kurnazlık 2. mec hınzırlık 3. takılganlık, muziplik 4. fırlamalık (yaramazlık, haylazlık) 5. hilekârlık, sahtekârlık 6. fitnecilik, arabozuculuk
mizawirî kirin muziplik etmek
mizawirtî bnr mizawirî
mizd hayvan ürünleri için alınan vergi.
mize m 1. ücret (iş gücünün karşılığı olan para ve mal) 2. ücret (kiralanan veya satın alınınan bir şey için ödenen para)
mizedar rd/nd 1. ücretli (ücretle çalıştırılan kimse) 2. ücretli (ücret karşılığı yapılan)
mizeloq rd yapışkan
mizeloqî rd yapışkanca
mizeloqî bûn l/ngh yapışkanca olmak
mizeloqîbûn m yapışkanca olma
mizelq rd 1. yapışkan 2. bulaşkan
mizelqî m 1. yapışkanca 2. bulaşkanca
mizelqtî m 1. yapışkanlık 2. bulaşkanlık
mizemiz h 1. kem küm 2. m mızmızlık
mizemiz kirin l/gh mızmızlık yapmak
mizemizkirin m mızmızlık yapma
mizeya barbiriyê nd hamaliye
mizeya danişînê oturum ücreti, hakkıhuzur
mizeya hindiktirîn asgarî ücret
mizeya kêmtirîn asgarî ücret
mizeya ketina (....) bir yere giriş ücreti
mizeya rizgarkirinê nd kurtarmalık
mizeya safî net ücret
mizeya saloxdayînê (an jî îxbarkirinê) ihbariye
mizeya têketanê giriş ücreti, girmelik
mizeya veguhêzînê m nakliye ücreti
mizeyf nd tatlı meyve
mizeyt rd zeytin yağlı
mizeyt kirin l/gh özel zeytin yağlı suya salkımları daldırmak
mizeytkirin m özel zeytin yağlı suya salkımları daldırma
mizeytvan n salkımları kaynar özel suya daldıran kişi
mizgeft cami, mescit, tapınak.
m cami
mizgîn müjde, muştu.
m 1. müjde, muştu, sava 2. h müjde (sevindirici haber verildiğinde söylenir)
mizgîn birin jê re (birine) müjde götürmek
mizgîn dan l/gh müjdelemek
mizgîn dan (yekî) (birine) müjde vermek
mizgîn gihandin (yekî) (birine) müjde koşturmak
mizgîna xêrê hayırlı haber
mizgînbelav nd/nt müjdeci, muştucu, savacı 2. n mübaşir
mizgînber nd/nt müjdeci, muştucu, savacı
mizgînberî m müjdecilik, muştuculuk
mizgîndan m müjdeleme
mizgîndar rd 1. müjdeli 2. nd/nt müjdeci
mizgîndayî rd müjdelenmiş olan
mizgîndayîn m müjdeleme
mizgîndêr nd/nt müjdeci, muştucu
mizgîndêrî m muştuculuk
mizgînî m müjdelik, muştuluk
mizgînî dan l/gh müjdelemek, muştulamak
mizgînîdan m müjdeleme, muştulama
mizgînîya xêrê hayırlı haber
mizgînxêrk nd/nt 1. müjdeleyici 2. zo bir tür oğurlu böcek
mizî m ücret,
mizî (i) m mayhoşluk
mizic m gülümseme
mizican m gülümseme, gülümseyiş
mizicandin m gülümsetme, tebessüm etirme
l/gh gülümsetmek, tebesüm ettirmek
mizicîn m gülümseme, tebesüm, tebesüm etme
l/ngh gülümsemek, tesbesüm etmek
mizika mzk/m mızıka
mizikavan nd/nt mızıkacı
miziqe mzk/m mıskal
mizir rd 1. yaramaz, haylaz 2. takılkan, muzip 3. ara bozan, ara bozucu
mizirayî m 1. yaramazlık, haylazlık 2. takılkanlık, muziplik 3. ara bozanlık, ara bozuculuk
mizirayî kirin yaramazlık yapmak
mizirî m 1. yaramazlık, haylazlık 2. takılkanlık, muziplik 3. ara bozanlık, ara bozuculuk
miziş m 1. dokunma, değme, temas 2. okşama
mizişandin m 1. dokunma, temas etme 2. okşama
l/gh 1. dokunmak, temas etmek 2. okşamak
mizîya safî net ücret
mizmeh kirin l/gh eritmek
mizmiz rd mızmız
mizmiz kirin mız mız etmek
mizmizandin (i) m geveleme, geveleyiş, evelemek geveleme, kem küm etme, ağız yayma
m gülümsetme
l/gh gevelemek, evelemek gevelemek, kem küm etmek, ağız yaymak
l/gh gülümsetmek
mizmizî m mızmızlık
mizmizî kirin l/gh mızmızlanmak
mızmızlık etmek
mizmizîkirin m mızmızlanma
mizmizîn (i) m evelenme, kem küm edilme
l/ngh evelenmek, kem küm edilmek
mizmizîn (ii) m gülümseme
l/ngh gülümsemek
mizmizo bnr mizmizok
mizmizok nd/nt mızmız, eveleyen (kimse)
mizmizokî rd/h mızmızca
mizmizokîtî m mızmızlık
mizrap mzk/m mızrap, pena, tezene
mizûr gümrükçü, gümrük memuru.
m aylık, maaş
mizûr (ii) nd/nt hademe
mizûr dan maaş vermek
mizûr stendin maaş almak
mizûre mzk/m müzura
mizûrî m hademelik
mizwac rd şav, eğik, meyilli * diwârê mizwac şev duvar
miz [I] mişe [II] tahmxweş (tahma tirş û şirîn têkilhev)
1. meaş, destheq (navdêr, nêr) maf, tişta/ê qanûnên dewletekê yan jî rêbazên navneteweyî rê didin ku bêt kirin, nirx, biha, qîmet, giranî, destheq, meaş, diravê anku pareyê kesekê/î maf heye wergire ji ber ku xizmetek ji kesekê/î re kiriye.
Hevwate: 0 Li gel wate 1: maf, miz.
Bikaranîn: Lêker: miz bi dest xistin, miz binpê kirin, miz bûn, miz dan, miz hebûn, miz kirin, miz standin, miz wergirtin, miz (ê kesekê/î) xwarin, ji miz (ê tiştekê/î) derketin Navdêr, mê: mizbidestxistin, mizbinpêkirin, mizbûn, mizdan, mizhebûn, mizkirin, jimizderketin, miz standin, miz wergirtin, mizxwarin.
ji: hevreha farisî مزد (mozd), jiari, bide ber muçe.
: bêmiz, bêmizî, bimiz, bimizî, mizbidestxistî, mizdar, mizdarî, mizdest, mizdestî, mizî, mzker, mizkerî, mizkirî, jimizderketî, jimizderkev, jimizderkevî, mizstîn, mizstînî, mizwergir, mizwergirî, mizxwarî, mizxwer, mizxwerî 2. meyxweş, tirşeşîrîn (rengdêr) meyxweş, tirşeşîrîn, tişta/ê ku hem tirş e û hem jî şirîn e: Pirteqal û kîwî miz in..
Bide ber: mîz.
Bikaranîn: Lêker: miz bûn, miz kirin. Navdêr: mizbûn, mizkirin Rengdêr: mizbûyî, mizkirî.
ji: hevreha farisî مزه (mezê), pehlewî mizeg, jiari. Heman peyv wek meze (xwarinên biçûk) ji zimanên îranî ketiye gelek zimanên ewropî jî..
: mizî, mizîtî, miztî
miz binpê kirin (lêker)(Binihêre:) miz
miz bûn (lêker)(Binihêre:) miz
miz dan dest ser gerandin û tev li hev dan
miz kirin (lêker)(Binihêre:) miz
miz standin (lêker)(Binihêre:) miz
miz wergirtin (lêker)(Binihêre:) miz
miz'ar (navdêr, mê) kavare, vizik, virrik, gerrgerrok, zîzok, vizvizok, vîzvîzok, vizgerrik, mizhar, seyah, deleme, delleme, seyyahe, gizik, gizgizok, mizar, virrvirrok, teqol, qaq, çirçirik, pêlîstokek zarrokan e ku darikek bi nîva wê ve ye û li ser wî darikî tê zivirrandin û demek dirêj li dor xwe dizivirre berî ku bisekine
mizafer (rengdêr) (navdêr) mizafer: biserkeftî, serfiraz, zorber, têkber, serketî, ya/yê ku bi ser ketiye(navdêr, nêr) Mizafer: navek zelaman e.
Herwiha: muzafer.
ji: Ji erebî: mi- + zafer.
: mizaferî, mizaferîtî, mizafertî
mizafer bûn (lêker)(Binihêre:) mizafer
mizafer kirin (lêker)(Binihêre:) mizafer
mizaferane (rengdêr) têkberane, serketiyane, serfîrazane.
ji: mizafer +-ane
mizaferbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) mizafer
mizaferbûyî (rengdêr) (Binihêre:) mizafer
mizaferî (navdêr, mê) rewşa mizaferbûnê.
ji: mizafer + -î
mizaferkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye mizafer kirin
mizaferkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) mizafer
mizahî (navdêr, mê) pêkenokî, kenawerî, pêkenî, qerfî.
ji: miz +-ahî
mizahirat (navdêr, mê) xwepêşandan, xwenîşandan, protesto, diyarkirina helwest û nerînên xwe, demonstrasyon, tezehirat, tezewirat.
Herwiha: mizaherat, muzaherat, muzahirat.
ji: Ji erebî, têkildarî zahir.
: mizahiratker, mizahirat kirin, mizahiratkirin, mizahiratkirî
mizahiratker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê mizahirat dike.
ji: mizahirat + -ker
mizahiratkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye mizahirat kirin
mizakere (navdêr, mê) danûstandin, guftûgo, gotûbêj, nîqaş, dêwan, axiftinên fermî di navbera du yan zêdetir aliyan de bo dîtina çareseriyan.
Herwiha: muzakere.
Bikaranîn: Lêker: mizakere kirin. Navdêr: mizakerekirin mê Rengdêr: mizakerekirî.
ji wêjeyê: YE mizakereyên bi Tirkiyeyê re dide rawestandin(Netkurd.com, 6/2006).
ji: Ji erebî.
: mizakerekar, mizakerekarî, mizakereker, mizakerevan, mizakerevanî
mizakere kirin (lêker)(Binihêre:) mizakere
mizakerekarî (navdêr, mê) rewşa mizakerekarbûnê.
ji: mizakerekar + -î
mizakereker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê mizakere dike.
ji: mizakere + -ker
mizakerekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye mizakere kirin
mizakerekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) mizakere
mizakerevan (navdêr, mê) rewaker, hînker, xebitîner, gotûbêjker.
ji: mizakere +-van
mizakerevanî (navdêr, mê) karê mizakerevanan.
ji: mizakerevan + -î
mizar (navdêr, mê) kavare, vizik, virrik, gerrgerrok, zîzok, vizvizok, vîzvîzok, vizgerrik, mizhar, seyah, deleme, delleme, seyyahe, gizik, gizgizok, mizar, virrvirrok, teqol, qaq, çirçirik, pêlîstokek zarrokan e ku darikek bi nîva wê ve ye û li ser wî darikî tê zivirrandin û demek dirêj li dor xwe dizivirre berî ku bisekine, vizgerik
mizaş (navdêr, mê) aşane, heqê aşî, destheqê aşvanî, bihayê hêrandina arî li nik aşvanî, pişka arî (arvanî) ya ku ji xwedanê aşî re dimîne wek heqê hêrandinê.
ji: miz + aş
mizawirî kirin (lêker)sarftî kirin.
ji: mizawirî + kirin
mizbidestxistin (navdêr)(Binihêre:) miz
mizbinpêkirin (navdêr)(Binihêre:) miz
mizbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) miz
mizbûyî (rengdêr) (Binihêre:) miz
mizdan (navdêr)(Binihêre:) miz
mizdan, badan (biwêj) lêdan xwarin. çewisandin û zor dîtin. erê ne rast e, lê heke mizdan, badan jî nebûya ew tu carî nedihat ser rê.
mizdar (rengdêr) bimaf.
ji: miz + -dar.
: mizdarî mizdarîtî mizdartî
mizdarî (navdêr, mê) rewşa mizdarbûnê.
ji: mizdar + -î
mize xwarinên sivik ên meyxuran ên ku digel meyê dixwin
mizemiz devgerî
mizemiz kirin 1. gotin di devê xwe de birin û anîn 2. rastî veşartin
(biwêj) helwestek an jî gotineke vebirî û zelal nîşan nedan. heke wê çaxê te wisa mizemiz neki- ra, me dê ew îhale eseli bi dest bixista.
mizewir (navdêr) sexte, çêkirok, ne resen, ne orijînal, ne eslî, ne heqîqî, fêlbaz, fêlbaz, şeytan, cambaz, xapîner, lêbker, hîleker, kone, kesa/ê ku hîleyan dike, kesê/a ku xelkê dixapîne.
Herwiha: mizewwir, muzewir, muzewwir.
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: mizewir bûn, mizewir kirin. Navdêr: mizewirbûn, mizewirkirin Rengdêr: mizewirbûyî, mizewirkirî.
: mizewirî, mizewirîtî, mizewirtî
mizewir bûn (lêker)(Binihêre:) mizewir
mizewir kirin (lêker)(Binihêre:) mizewir
mizewirbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) mizewir
mizewirbûyî (rengdêr) (Binihêre:) mizewir
mizewirî (navdêr, mê) sextetî, sextebûn, mizewirbûn, konetî, hîlebazî, cambazî, gelacî, fêlbazî, şeytanî, xapandin, lêbkirin, hîlekirin, qurnazî, karê qurnazan.
Herwiha: mizewirîtî, mizewirtî, muzewiri, muzewirîtî, muzewirtî.
ji: mizewir + -î
mizewirkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye mizewir kirin
mizewirkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) mizewir
mizgeft (navdêr, mê) peristgeha misilmanan, pîrozgeha misilmanan, avahiyê ku misilman lê dicivin û bi hev re nivêjan dikin yan guh didin weiz û xwendina Quranê.
Herwiha: mizgevt mizget.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: مزگه‌فت.
Hevwate: camî came nivêjgeh.
Têkildar: abid bang destnivêj, destnimêj dua ezan feqe hec mela muezin nimêj, nivêj Quran rikaet rojî selewat seyda sicde şehde taret tehyat terawîh xoce zekat.
ji: ji erebî مسجد (mescid: sicdegeh, cihê sicdeyê), binere me- + sucde. Bi gelemperî g ya peyvên îranî di bin tesîra erebî de dibe c (binere cîhan û gûz ku di farisî de bûye cûz) lê vê carê c ya erebî di zimanên îranî de bûye g: mescid > farisî mezgit, kurdiya devokî mizget > kurmanciya nivîskî mizgeft, soraniya nivîskî مزگەوت/mizgewt. Bi heman awayî bi gelemperî di kurmancî de f ji pêş t dikeve (keftin > ketin) lê vê carê f li pêş t zêde bûye: mizget > mizgeft..
: mizgeftîBi zaravayên din, Kurdî (Soranî): mizgewt, Kurdiya başûr: mecit, Hewramî: mizgî
mizgeftî (navdêr, mê) rewşa mizgeftbûnê.
ji: mizgeft + -î
mizgetf 1. camî 2. mescîd *“heke xêr li malê here, ne hewceyî mizgeftê ye”
mizgewt (Soranî) . Bi kurmancî: mizgeft
mizgîn xeber û bûyera kêfxweşî û dilgeşiyê
(navdêr, mê) mizgîn: nûçeya xweş, peyama dilxweşker, xebera bixêr, Mizgîn: Incîl, Peymana Nû, Eqda Nû, pirtûka pîroz ya fileyan, Mizgîn: navek e hem bo keçan û hem jî bo kurran.
ji wêjeyê: Her kesê guhdarê Mewlûda Nebî Dergehê mizgîniyan dê lê vebî w:Mela Hisênê Bateyî.
Herwiha: mizgînî.
Hevwate: mijde, mujdeBi Zaravayên Din, Kurdî (Soranî): mizgênî, Kurdiya başûr: mizganî.
ji: Proto-hindûewropî: mizdho- (miz, destmiz, muçe, biha, destheq, meaş) + paşgira -gîn, Proto-aryayî: Avestayî: mijde (mizgîn) Farisiya Kevin: mizd (muçe, mizgîn) , sogdî: mizd (muçe, mizgîn) Farisî: mizd (muçe, mizgîn) Osetî: mizd (mizgîn) ... ir Kurmancî: mizgîn, mizgînî (mizgîn) Kurdî (Soranî): mijde (mizgîn) Hewramî: mize (mizgîn) Zazakî: mijdan (mizgîn) Sanskrîtî: mīdhā (xelat, heq, biha) Yewnanî: misthos (muçe, mizgîn) Almanî: Miete (kirê) Înglîzî: meed (hêjayî) ... , Çavkanî: Horn p.219, Fortson p.60, Watkins p.56, MacKenzie P.133 Pokorny: 746Hevreh: muçe.
Bikaranîn: Lêker: mizgîn dan. Navdêr: mizgîndan.
: mizgînber, mizgînberî, mizgînder, mizgînderî, mizgîngihîn, mizgîngihînî, mizgîngir, mizgîngirî, mizgînhinêr, mizgînhinêrî, mizgînşîn, mizgînşînî, mizgînwergir, mizgînwergirî
mizgîn dan (lêker)(Binihêre:) mizgîn
mizgînber (navdêr, mê) mizgîndêr, mizgîndâr.
ji: mizgîn +-ber
mizgînberî (navdêr, mê) mizgîndêrî.
ji: mizgîn +-berî
mizgîndan agahdarkirina bi xeber û rûdaneke kêfxweşiyê
(navdêr, mê) gehandina nûçeyên xweş , :ezê mizgînîyê bi dim te kurdan mafê xwe wergirt
mizgîndar (rengdêr) gefdar.
ji: mizgîn +-dar
mizgîndarkî (navdêr, mê) bi mizgîndarî.
ji: mizgîndar +-kî
mizgîndêr (navdêr, mê) mizgînber.
ji: mizgîn +-dêr
mizgîndêrî (navdêr, mê) mizgînberî.
ji: mizgîn +-dêrî
mizgîngir (navdêr, mê) kesê/a mizgînan digire.
ji: mizgîn + -gir
mizgîngirî (navdêr, mê) karê mizgîngiriyê.
ji: mizgîngir + -î
mizhar (navdêr, mê) kavare, vizik, virrik, gerrgerrok, zîzok, vizvizok, vîzvîzok, vizgerrik, mizhar, seyah, deleme, delleme, seyyahe, gizik, gizgizok, mizar, virrvirrok, teqol, qaq, çirçirik, pêlîstokek zarrokan e ku darikek bi nîva wê ve ye û li ser wî darikî tê zivirrandin û demek dirêj li dor xwe dizivirre berî ku bisekine, vizgerik.
Herwiha: mizar mizar
mizhebûn (navdêr)(Binihêre:) miz
mizî (navdêr, mê) meyxweşî, tirşeşirînî, mizbûn, tirşeşirînbûn.
Herwiha: mizîtî, miztî.
ji: miz + -î
mizic (navdêr, mê) bişir, bişiş, girrnij, bişkurr, kenê bêdeng, girrij, besim, kenên bin lêvan, bişirîn yan bişirandin, tebesim.
Bide ber: miciz.
: bêmizic, mizicandin, mizicandî, mizicî, mizicîn, mizicer, mizickî, mizicok
mizicandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye mizicandin
mizicandin (lêker)(navdêr, mê) bişişandin, bişirandin, bişkurrandin, wisan kirin ku kesek bimizice: Ez pirr xemgîn bûm lê gotinên wê yê şirîn ez mizicandim..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: مزجاندن. Tewîn: -mizicîn-.
Têkildar: mizicîn.
ji: mizic + -andin.
: mizicandî, mizicîner
mizicî (navdêr, mê) rewşa mizicbûnê.
ji: mizic + -î
mizicîn Tewandî(lêker)(navdêr, mê) bişirîn, girrnijîn, bişkurrîn, bêdeng kenîn, kêfxweş bûn, kenîn, bêdeng.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: مزجین. Tewîn: -mizic-.
Têkildar: mizicandin.
ji wêjeyê: Lê çaxa wî navê xwe hilda û bi min re kenya ez jî vê re mizicîm û kêfxweş bûm..
ji: mizic.
: mizicer, mizicî, miziciyayî
mizika (rengdêr) bando.
ji: miz +-ika
mizika van (navdêr, mê) bandovan.
ji: mizika +-van
mizikavan (navdêr, mê) mizika van, bandovan.
ji: mizika +-van
mizirandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye mizirandin
mizirandin (lêker)(navdêr, mê) xapandin, di ser de biriné, hîle lê kirin, lêhb lê kirin, fêl lê kirin.
Herwiha: mizrandin. Tewîn: Lêker: -mizirîn-.
Têkildar: mizirîn.
: mizirandî
mizkerî (navdêr, mê) rewşa mizkerbûnê.
ji: mizker + -î
mizkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye miz kirin
mizkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) miz
mizmiznayene (Zazaki) mizmizandin
mizmizok çîzok
mizmizokî (navdêr, mê) çîzokî, çîzçîzokî, pitpitoktî, mortmortoktî, mizmizî, çîzçîzok.
ji: mizmizok + -î
mizûr karmendê gumrikê
miz (adj.) sour
miz, mize emolument
mizgeft (f.) mosque
mizgîn m. good news.
mizgînî f. present given to a person bearing good news
mizdan massieren
mizgeft Mosche
Moschee
mizgîn Botschaft (frohe)
Freudenbotschaft
frohe Botschaft
Gratifikation
gute Nachricht
Nachricht (frohe)
miz m. desmic, mic, heq, ucret, destmic n.
miz dan lg. . vilênayene, mîst dayene, mîst dayene
mizandin lg. pira qemetnayene, pira dusnayene, pira sîrijnayene, pira zeleqnayene, diskinayene, pazeleqnayene
m. piraqemetnayis, piradusnayis, pirasîrijnayis, piraqemetnayis, pirazeleqnayis, pazeleqnayis n.
mizawir rd. mizawir, muzir, muzîp
mizawirtî m. mizawirîye, muzirîye, muzîpîye, mizawirênî m.
mizax n. çirike (arê de) m.
mizd m. desmic, mic, heq, ucret, destmic n.
mizdan m. vilênayis, mistdayis, mîstdayis n.
mize m. desmic, mic, heq, ucret, destmic n.
mizedar rd. destmirin, micdar, biheq, ucretin
mizeloq rd. desuyok, padusok, zeleqoq
mizeloqî rd. desuyokên, padusokî, zeleqoqên
mizeloqî bûn lng. . desuyokên bîyene, padusokî bîyene, zeleqoqên bîyene
mizgeft m. camîye, mesride m.
mizgîn m. mîjdanî, mizgîne, mujdane, mîzdanî, mîcdanî, mêjdune, mizgune m.
mizgîn bûn lng. mîjdanî bîyene
mizgîn dan lg. . mîjdanî dayene
mizgînber m/n. mîjdanîdayox, mîjdancî, mîjdanîberdox, mujdandayox, mujdancî n.
mizgînberî m. mîjdanîdayoxîye, mîjdanîberdoxîye, mujdandayoxîye, mîjdancîyênî, mîjdanîdayoxênî m.
mizgînder m/n. mîjdanîdayox, mîjdancî, mîjdanîberdox, mujdandayox, mujdancî n.
mizgîndêrî m. mîjdanîdayoxîye, mîjdanîberdoxîye, mujdandayoxîye, mîjdancîyênî, mîjdanîdayoxênî m.
mizgînî m. mîjdanî, mîjdanxelate m.
mizgînî dan lg. . mîjdanî dayene
mizikwan m/n. bandocî, bandowan, mizikawan, mizikari n.
miziqa m. mizika, miziqa m.
mizis m. temas, destpiranayis n.
mizisandin lg. . vilênayene, mîst dayene, mîstdayene
m. vilênayis, mistdayis, mîstdayis n.
miziya têketanê rd. destmicê rikewtisî, heqê rikewtisî, duhulîye n.
mizleq rd. desuyok, padusok, zeleqoq
mizleqî rd. desuyokên, padusokî, zeleqoqên
mizleqtî m. desuyokîye, padusokîye, zeleqoqîye, desuyokênî, zeleqoqênî m.
mizmiz rd. çîzçîzok, mizmizok, miz-miz
mizmizandin lg. pilpilnayene, girgirîyene, mizmiznayene, vitvitîyene, milmilnayene, xilxilnayene
mizmizî kirin lg. pilpilnayene, girgirîyene, mizmiznayene, vitvitîyene, milmilnayene, xilxilnayene
mizmizîkirin m. pilpilnayis, girgiryayis, mizmiznayis, vitvitîyayis, xi lxi lîyayi s n.
mizmizok rd. çîzçîzok, mizmizok, miz-miz
mizodik m. mizode, aris, mizodik n.
mizrab m. mizrap, tezene, pene, mizrab n.
mizûr rd. mizûr, pereyin
mizah mîzeh (n)
mizah edebiyat edebîyatê mîzehî (n)
mizahi mîzehî, -ye
miz miz, meaş, destheq, heq, mehane, pareyê kesek dide kesek din ji ber ku yê pareyan werdigire karek bo yên pareyan dide kiriye yan tiştek dayiyê
mize mize, destheq (t yê ku ne bi pare tê dan. Bo nimûne: Kesek arê xwe dibe nik aşvan. Aşvan arê wî dihêre. Xwediyê ar ti pare nade aşvan lê hin ji wî arî didiyê. Ev ar mizeyê aşvan e.)
mizeber kedkar, pale, mizeber, mizwergir, meaşwergir, mizyar, kesa/ê bi miz / meaş dixebite / dişuxile / kar dike
mizeberî kedkarî, mizeberî, mizwergirî, meaşwergirî
mizgênî mizgîn, mizgînî, nûçeya / peyama / xebera xweş / xêr
xelata didin kesa/ê mizgînekê radigihîne
mizgewt mizgeft, camî, cam'e, mescid, perestgeha / pîrozgeha / îbadetgeha misilmanan
mizr miz, piçekî tirş
mizrî mizî, tama piçekî tirş
mizûr berdestî, berdestk, alîkar, kesa/ê bi pare di karekî de alîkariya kesê pare dike dide
mizûrî berdestkî, berdestîtî
mizyar kedkar, pale, mizyar, mizwergir, mizeber,
mizyarî kedkarî, paletî, mizyarî, mizwergirî, mizeberî, palehî