Encamên lêgerînê
minare minare m
minarem
minare boyu bi qandî bejna minareyi, bi qasî minareyekê
bi qandî bejna minareyê, bi qasî minareyekê
Bi qasî minareyekê.
minare gibi tu dibêjî qey minare ye, wekî minareyekê
tu dibêjî qey minare ye, wekî minareyekê
minare gölgesi, davul tozu Hiriya defan, xweliya seran. (ji bo tiştên bêkêr û beredayî tê gotin)
minare kırması yekî telaşî dirêj, yekî weka minareyekî
yekî telaşî dirêj, yekî weka minareyekî
(Yekî) telaş î dirêj. (Yekî) wekî kerkere.
minareci hosteyê minareyan n
hosteyê minareyan n
minarecilik hostetiya minareyan m
hostetiya minareyan m
minareli biminare, minaredar rd
biminare, minaredar rd
minaresiz bêminare rd
bêminare rd
minareyi çalan kılıfını hazırlar ê ku dîzan çêke wê çembilan jî pê ve deyne, kesê ku cêran çêke dikare çembilan jî pê ve bike
minareyi çalan kılıfını hazırlar (bulur) ê ku dîzan çêke wê çembilan jî pê ve deyne, kesê ku cêran çêke dikare çembilan jî pê ve bike
minber mîmber m
mîmber m
minder 1. minder, meqet 2. minder (mîndera ku li serê gulaş tê girtin) sp/m
1. minder, meqet 2. mînder (mîndera ku li serê gulaş tê girtin) sp/m
minder altı etmek bincil kirin, bindoşek kirin
bincil kirin, bindoşek kirin
minder çürütmek 1) ker xesandin (kesê ku betal wetal e, karekî nake) 2) (cihek) genî kirin (ji bo mana demeke dirêj a li cihekî) 3) karê rûniştî kirin
1) ker xesandin (kesê ku betal wetal e, karekî nake) 2) (cihek) genî kirin (ji bo mana demeke dirêj a li cihekî) 3) karê rûniştî kirin
mine 1. mîne (tebeqeya camîn a ku li ser tiştan dixin) 2. mîne (kadrana saetê) 3. sedef, mîne (mîneya diranan) 4. mîne (nexşê birqonek û tenik) (mec) m
1. mîne (tebeqeya camîn a ku li ser tiştan dixin) 2. mîne (kadrana saetê) 3. sedef, mîne (mîneya diranan) 4. mîne (nexşê birqonek û tenik) (mec) m
mine çiçeği mîne, şahpesend (Verbena) bot/m
mîne, şahpesend (Verbena) bot/m
mineci hosteyê mîneyan nd
hosteyê mîneyan nd
mineleme mînekirin m
mînekirin m
minelemek mîne kirin l/gh
mîne kirin l/gh
mineli mînekirî rd
mînekirî rd
mineral 1. berbes, mineral m 2. berbes, mineral (tiştê ku tê de madeyên inorganik hene) rd
1. berbes, mîneralm 2. berbes, mîneral (tiştê ku tê de madeyên înorganîk hene)rd
mineral bilimi berbesnasî, mineraloji m
berbesnasî, mîneralojî m
mineral yağlar rûnên berbesî, rûnên mineral
rûnên berbesî, rûnên mîneral
mineralleştirici berbesîker, mînarelker rd/nd
berbesîker, mînarelker rd/nd
mineralleştirme berbesîkirin, mîneralkirin kîm/m
berbesîkirin, mîneralkirin kîm/m
mineralleştirmek berbesî kirin, mineral kirin kim l/gh
berbesî kirin, mîneral kirin kîm l/gh
mineralog berbesnas, mineralog nd/nt
berbesnas, mineralog nd/nt
mineraloji berbesnasî, mineraloji m
berbesnasî, mineralojî m
mini biçûk, mînî rd
biçûk, mînîrd
mini etek etekê mînî, etekê biçûk
etekê mînî, etekê biçûk
minibüs mînîbus m
mînîbus m
minibüsçü mînîbusvan nd/nt
mînîbusvan nd/nt
minibüsçülük mînîbusvanî m
mînîbusvanî m
minicik biçûçik, qicikî, qicûcankî, hûrikî, bilcikik rd
biçûçik, qicikî, qicûcankî, hûrikî, bilcikik rd
minik qicik, qicok, qicûcank rd
qicik, qicok, qicûcank rd
minimal bnr minimum
bnr minimum
minimetre mînîmetre tek/m
mînîmetre tek/m
minimini biçûçikî, qicicikî, hûrhûrikî rd
biçûçikî, qicicikî, hûrhûrikî rd
minimûm kêmtirîn, asgarî, mînîmûm rd
kêmtirîn, asgarî, mînîmûm rd
miniskül hûrdek (tîpa hûr) m
hûrdek (tîpa hûr) m
mink bnr vizon
bnr vizon
minkale pilepîv, goşepîv mat/m
pilepîv, goşepîv mat/m
minnacık biçûçikî, qicicikî, hûrhûrikî, mitek rd
biçûçikî, qicicikî, hûrhûrikî, mitek rd
minnet 1. minet, minê, dikiliş 2. şêkir, spasî m
1. minet, minê, dikilîş 2. şêkir, spasîm
minnet altında kalmamak di bin mineta (yekî) de neman
di bin mineta (yekî) de neman
Destê xwe di bin darê (yekî) de nehiştin. Di bin mineta (yekî) de neman.
minnet duymak şêkirandin, şêkir kirin, mînêkar bûn, spasiya xwe jê re anîn, şikrîma xwe jê re anîn
spasiya xwe jê re anîn, şikrîma xwe jê re anîn
şêkirandin, şêkir kirin, mînêkar bûn (bir kimseye veya şeye)
minnet etmek şêkirdarî kirin, minêkarî kirin, minê kirin, dikilandin
şêkirdarî kirin, minêkarî kirin, minê kirin, dikilandin
minnet yok! bêminetî ye!
bêminetî ye!
minnettar 1. dikildar, minetdar 2. şêkirdar, spasdar, minêkar rd
1. dikildar, minetdar 2. şêkirdar, spasdar, minêkarrd
minnettar kalmak şêkirdar man, spasdar man
şêkirdar man, spasdar man
minnettarlık 1. minetdarî 2. şêkirdarî, spasdarî, minêkarî m
1. minetdarî 2. şêkirdarî, spasdarî, minêkarî m
minnoş qicikê, qico, qicê rd
qicikê, qico, qicê rd
minör 1. biçûktirîn 2. mînor mzk 3. mînor fel/man m
1. biçûktirîn 2. mînor mzk 3. mînor fel/man m
mintan 1. kurtik, qutik (êlekê bimil ê ku bi ser cilan de li xwe dikin) 2. mintan n
1. kurtik, qutik (êlekê bimil ê ku bi ser cilan de li xwe dikin) 2. mîntan n
mintanlık qumaşê mîntanan nd
qumaşê mîntanan nd
minval teşe, awa, terz n
teşe, awa, terz n
minyatür 1. minyatür m 2. minyatür (wêneyê biçûk ê ku bi awayê minyaturî hatiye çêkirin) rd
1. minyatur m 2. minyatur (wêneyê biçûk ê ku bi awayê minyaturî hatiye çêkirin) rd
minyatürcü minyatursaz nd/nt
minyatursaz nd/nt
minyatürcülük minyatursazî m
minyatursazî m
minyon qicûcanî, hûrikî, hûrhûrkî, minyon rd
qicûcanî, hûrikî, hûrhûrkî, minyon rd
min 1. ben (şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman, emir kipi ve geçissiz fiiler hariç fiil çekimlerin diğer hallerinde kullanılır) * min ew dît ben onu gördüm 2. mülkiyet birinci tekil şahıs zamiri * min xanî heye evim var 3. bana * li min binêre! bana bak! * bide min bana ver
min bala xwe dayê bir de (umulanın veya beklenenin dışında bur durum oluştuğunda) * min bala xwe dayê wa li pêşberî min e bir de ne göreyim, karşımda
min bi derdê min bihêlin beni dertlerimle başbaşa bırakın
min bi min bihêlin beni rahat bırakın
min çavê (wî) xwaro gözünü sevdiğim
min çawayî (tiştekî) kiro canına yandığım (veya yandığımın)
min çi jê ye neme lazım (veya neme gerek) * hêrs û şidet min çi jê ye hırs, hiddet neme gerek
min dêhna xwe dayê bir de (umulanın veya beklenenin dışında bur durum oluştuğunda)
min di ciwaniya xwe de nedît ez çi bikim ji vê dewletê sonra gelen devlet devlet değildir (zenginlik için söylenir)
min dîn û îmanên (wî) dawo ser hev argo dinine yandığım
min dît tu mebîne zor koşulları görmüş olmak
min dîtiye nedîtiye h oldum olası (veya oldum olasıya), oldum bittim
min gotina te bi şekir birî (an jî qut kir) sözünü balla kestim, lâfını balla kestim
min gotina we bi şekir birî (an jî qut kir ) lâfınızı balla kestim, sözünüzü balla kesiyorum
min sîr nexwarine ku bêhn ji min bê sarımsak yemedim ki ağzım koksun
min tu berda (an jî min ew berda) boş ol (veya olsun)
min tû kiro ruhê te argo canına tükürdüğümün
min tu li jêr jî dîtiye li jor jî senin nemenen biri olduğunu gayet iyi bilirim
min xelk hînî govendê kir, êdî kes bi destê min nagire adamların gözünü açan bendim, şimdi bana bile pas vermiyorlar
minafiq rd 1. münafık 2. yalancı, hain
minafiqî m 1. münafıklık 2. yalancılık, hainlik
minal nd/nt çocuk, sübyan
minalbaz n sübyancı
minalbazî m sübyancılık
minandin m şüphelendirme
l/gh şüphelendirmek
minare m minare
minaredar rd minareli
minasib rd münasip
minasib dîtin münasip görmek
mincele n semer sapı
minçijê rd neme lâzımcı, bananeci
minçijêtî m neme lâzımcılık, bananecilik
mincile m leke (insan teninde oluşan lekeler için)
mindal çocuk.
bnr mendal
nd çocuk, uşak
mindalî m çocukluk
minê m minnet, memnuniyet duyma
minê kirin l/gh minnet etmek
minêkar arzulu, istekli.
rd 1. minnettar (minnet duyan) 2. istekli, arzulu (çok istekli) 3. gönüllü 4. dünden razı
minêkar bûn l/ngh 1. minnet duymak 2. can atmak, çok istekli olmak, teşne olmak, razı olmak
minêkar man minnettar kalmak
minêkarbûn m 1. minnet duyma 2. can atma, çok istekli olma, teşne olma, razı olma
minêkarê (tiştekî) bûn (bir şeye) talip çıkmak (veya talibi çıkmak)
minêkarî m 1. minnettarlık, şükran 2. isteklilik 3. can atma, çok isteme 4. gönüllülük
minêkarî kirin l/gh minnet etmek
minêkarîkirin m minnet etme
minêkarokî rd 1. isteklice 2. gönüllüce
minêkirin m minnet etme
minemin h 1. mırıl mırıl 2. kem küm * qet mineminê meke, parsekiya xwe qebûl bike kem küm etme, dilenci olduğunu kabul et 3. mırın kırın
minemin kirin l/gh 1. mırıl mırıl etmek 2. kem küm etmek 3. mırın kırın etmek
mineminkirin m 1. mırıl mırıl etme 2. kem küm etme 3. mırın kırın etme
mineralog nd/nt mineralog
mineralojî m mineraloji
minet minnet.
m 1. minnet, gönül borcu 2. minnet (bir iyiliğe karşı teşekkür etme, memnuniyet duyma)
minet jê hildan (an jî hilanîn) birini takmamak (değer ve önem vermemek)
minet jê hilgirtin (birini) dikkate almak
minet jê hilneanîn (an jî hilnedan) (birini) takmamak
minet ji (yekî) hilneanîn ( bir şeye) papuç bırakmamak
minet kirin l/gh minnet etmek
mineta (yekî) hilanîn (birinin) ağzının kokusunu çekmek
mineta (yekî) hilneanîn birini takmamak (değer ve önem vermemek)
mineta (yekî) kirin ser xwe (birinin) ağzının kokusunu çekmek
mineta (yekî) kişandin (birinin) mimnetini çekmek, (bir kimsenin) ağız kokusunu çekmek
mineta (yekî) li ser (yekî) man birine minnet borcu kalmak
mineta (yekî) nekişandin (birinin) ağız kokusunu çekmemek
mineta kesî li serê nebûn (an jî tune bûn) (bir kimseye) eyvallahı olmamak
mineta pîsan hilnede geçme namert köprüsünden koaparsın su seni
mineta te li kaşê henê elinden geleni ardına koma
mineta xwe lê kirin (birine) minnet etmek
minetdar rd minnettar, gönül borçlusu
minetdarî m minnettarlık, şükran
minetkar rd minnettar
minetkêş rd minnettar
minetkirin m minnet etme
ming bnr ting û ming
minho (i) m 1. metin, tekst 2. nüsha
minho (ii) m 1. rivayet, söylenti 2. versiyon, variyant
minhokî rd metince
minîminî m hayal
minîn m şüphelenme
l/ngh şüphelenmek
minkur rd huysuz, somurtkan
minkurî m huysuzluk, somurtkanlık
minmin m kem küm, söylenme
minmin kirin l/gh kem küm etmek, söylenmek
minminandin l/gh kem küm etmek
minminîn h kem küm
minminkirin m kem küm etme, söylenme
minşar m bıçkı (karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafında kullanılan büyük testere)
mintehî rd immamlıktan mezun kimse
mintehî bûn l/ngh imamlıktan mezun olmak
mintîqe m mıntıka
minyatûr minyatür.
minyatur m 1. minyatür 2. rd minyatür (miniyatür bizçiminde yapılmış resim)
minyatursaz nd/nt minyatürcü
minyatursazî m minyatürcülük
minyon rd minyon
min awayê tewandî ê cînavka /ez/ê
min ard da te, min tu şêrezerên xwe jî dane te! (biwêj) her tişt tenê bi alavan çênabe, ya girîng hostetî, hûner û pisporî ye. ez çi bikim ku teni bi terifkirini nabe. min ar da te, min tu şirezeren xwe jî dane te?! (bnr. çîrok) bere ango di dema ku ermen û kurd li bal hev dijiyan; yekî kurd û ermen doste hev bûne. gava ye kurd diçe mala ye ermen hewas û hejmekare nane mala ermen dimîne. çimkî, nane wan ne wek nane asahî bûye, wek kate û kiloran xweş û bitahm bûye. ye kurd li be xwe nade û ji doste xwe ye ennen pirs dike: heyrcm ez kenge teni mala we him kateyan çedikin, di ve tunehûn û xelaye de hîm ew qas rûn û tişt en her wekî din ji ku tinin? doste wî ye ermen wî dibersivîne: hevale hêja, ev ne kat e û ki lor e, ev nane ji genime me bi xwe ye. em dipejin û nanekî wiha derte. ye kurd jê bawer nake. lê ye erinen barek ard bar dike û diyari hevale xwe ye kurd dike. ye kurd bi eşq û hewas, bare ard dibe mala xwe. jin û ke ban iyen wî ji wî ardî nan dipejin, lê meze dikin ku zede cudatiya wî nanî û nane wan e bere tune ye. ye kurd diçe ji doste xwe ye ermen re dibêje: ka te ji min re got ev arde genime min taybet e? maliyet me ji vî ardî nan peht, lê tu cudatiya wî tune bû. ye ermen dibêje: min ard da te, min tu şer ezer en xwe jî dane te?!
min bizanibûya bavê min ê bimire, min ê guhê wî tijî genim bida (biwêj) mirov ku di bere de hay ji tiştan bibe, de wekî we tedbîra xwe bike. tu rast dibêjî, lê heke ku mirov bizanibe... min jî ku bizanibiya bave min we bimire, min e guhê wî tijî genhn bida.
min çi lezet ji te dît, tu wê lezete ji xwedê bibînî (biwêj) tu çi dikî, ew be pêşiya te. ez çi bibejim? min çi lezet ji çi te dît, tu we lezete ji xwedê bibînî.
min çi xêr dît ji benderê, çi bibînim ji kozerê! (biwêj) min çi xêr ji ya zede dît ku ji ya hindik jî bibînim? qet aqile min nabire. min çi xêr dît ji bendere, çi bibînim ji kozere.
min cihê xwe jê re kir war, ew ji min re bû nevar (biwêj) li hemberi qenciye xirabi kirin. ew jî bersiva qenciya min e. min cilte xwe jê re kir war, ew ji min re bû neyar.
min dinya tev hilanî û danî, pîrî hat û çû ciwanî, paşî min tiştek jê negirt û min neanî (biwêj) min ji dinyaye tiştek fem nekir. ez tenegihîştim. min dinya tev hilanî û danî, pîrî hat û çû ciwanî, paşî min tiştek jê negirt û min neanî.
min dît tu nebînî (biwêj) ji bo rewşa xerab tê gotin. hema ez ew qasî bibejim, min dît, tu nebînî.
min feraseta xwe ji bêferasetan girt (biwêj) mînaken neyînî, ji bo ditin û femkirina helwesten rast, gelekî bale dikişinîn û dibin alîkare mînaken baş. bi rastîjî kirinin wan en rezîl, gelekî ez xistim bin bandora xwe û min feraseta xwe ji wan beferasetan girt.
min girtî (biwêj) bo nimûne, mînak, mesele, em bêjin ku, meselen, wek mînak.
Herwiha: me girtî, mi girtî, me-girtî, mi-girtî, min-girtî.
Bikaranîn: Bi taybetî di devoka behdînî de.
ji: min + girtî
min got kew e, bibejim nikul jî sor e! (biwêj) ma ewqas agahî ne bes e? tu çi dibêjî? min got kew e, bibejim nikul jî sor e?
min got rêç e, wî got kêç e (biwêj) ji hev û dm fem nekirin. ez çi dibêjhn, ew çi dibêje. min got reç e, wî got keç e.
min kir, te kir, şezerê bi navê xwe kir (biwêj) hinek kesên bêked, ked û kirinên hinekên din wekî yên xwe didin xuyandin. çi bibêjî ji mirovan dertên. min kir, te kir, şezere navê xwe kir. min nan ne bi guhê xwe, bi devê xwe xwariye. ez ne bêfêm im, têdigihîjim bê rewş çi ye. ma tu çi dihesibînî? me ne bi guhê xwe, bi devê xwe nan xwariye.
min ne dît ne bihîst, te bi xwe de mîst (biwêj) hê tiştek li holê nebûyî kelijîn. mala te neketo, min ne dît ne bihîst, te bi xwe de mîst.
min ne jê ye, min ne pê ye (biwêj) tu têkiliyeke min pê re nîn e. ji min re çi ? min ne jê ye, min ne pê ye.
min rojî girt, te îd kir (biwêj) ji bo kesên bê ked û bê zehmet li tiştên heyî xwedî derdikevin tê gotin. ez çi bibêjim ev dinya dinyayeke bêdad e. min rojî girt, te îd kir.
min sîr nexwariye ku bêhn ji min bê min kirêtiyek nekiriye ku bê pêşiya min
min tu divê (biwêj) ji te hez dikimé, hez ji te dikimé, evîndarê te me nêr , evîndara te me mê , ez ji te hez dikimé, ez hez ji te dikimé, ez hej te dikim.
Herwiha: min tu divêyî. Bi soranî: من حه‌زم لێته, من عاشقی تۆم, من عاشقتم
min xelk hîn kir lîstikê, dû re kesî bi destê min negirt (biwêj) ji bo kesên neşikirandî û keda valaçûyî tê gotin. gelek mirov jî wisa bêbext in. min xelk hîn kir lîstikê, dû re kesî bi destê min negirt.
min xwedî kir bi bistanên xwe, jinê ji min stend bi navrana xwe (biwêj) dayîk ji bo lawên xwe yên ku zêde dikevin bin bandora jina dibêjin. erê lawo, tu di şîre min de birî. min xwedî kir bi bistanên xwe, jinê ji min stend bi navrana xwe.
minafiq (rengdêr) (navdêr) durû, gelac, şatir, hîlebaz, lêbok, sixtekar, şalûz, cembaz, derewîn, virrek, ne rastgo, ne wefadar, derewker.
Herwiha: munafiq.
ji wêjeyê: Mafê ti minafiqan jî nîne bi rê û rêbaz û bi navê Îslamê hîzîtîyê bike, her tişt bo xwe rewa û heq bibîne lê feqîr û jarên nezanên saf misilman bixapîne. Xwezî rûyê wan kesên sextekar ser navê îslamê hemû wisan kifş biban..
ji: Ji erebî.
: minafiqî, minafiqîtî, minafiqtî
minafiqî (navdêr, mê) rewşa minafiqbûnê, hengerî, gelacî.
ji: minafiq + -î
minafis (navdêr) hevrik, dijber, rikeber, dijmin, reqîb, pêşbaz, pêşbir, raqib, riberiz, oponent.
Herwiha: minafîs, munafis, munafîs.
Bide ber: minafiq.
ji wêjeyê: Di hilbijartinên bêtn de partiya we dê çawa bike ko bibe rikebereka (minafis) xurttir li hemberî Partî (PDK) û Yekîtiyê (YNK)?(nEFEL.COM, 6/2007).
ji: Ji erebî.
: minafisî, minafisîtî, minafistî
minafisî (navdêr, mê) rikeberî, dijberî, dijminatî, hevrikî, reqabet, rikmane, pêşbazî, pêşbirk, reqîbî, riberizî, rikeberbûn, rewşa minafisbûnê.
ji: minafis + -î
minal (Soranî). Binêre;minał
minandin (lêker) hevberkirin, beramberkirin, beramberî.
ji: min +-andin
minanî (navdêr, mê) zimanek sînî-tîbetî ye û bi taybetî li başûrê Çînê û deverin din yên başûr-rojavaya Asyayê tê peyivîn.
Herwiha: min-nanî, minnanî
minaqeşe (navdêr, mê) cedel, gengeşe, nîqaş, qerqeşe, debat, şerrenîx, suhbeta ku tê de du yan zêdetir kes li hev nakin û dijî hev dipeyivin, gotûbêj, suhbet.
Herwiha: minaqşe, munaqeşe, munaqşe.
Bide ber: mizakere.
Bikaranîn: Lêker: minaqeşe kirin. Navdêr: minaqeşekirin.
: minaqeşeyî, minaqeşeker
minaqeşe kirin (lêker)(Binihêre:) minaqeşe
minaqeşeker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê minaqeşe dike.
ji: minaqeşe + -ker
minaqeşekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) minaqeşe
minaqeşeyî (navdêr, mê) rewşa minaqeşebûnê.
ji: minaqeşe + -yî
minar (Soranî) (navdêr)(Binihêre:) minał
minare (navdêr, mê) bircên bilind û zirav yên mizgeftan ku miwezin ji ezanê didin.
Herwiha: mînare, munare.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: مناره.
Bide ber: minar.
ji: ji erebî منارة (fenerxane, ronahîxane), hevreha aramî ܡܢܪܬܐ (minarta: mûmdank, fener), îbrî מנורה (minora: mûmdank) ji mi- + rehê n-w-r- (ron kirin, geş kirin) ku herwiha serekaniya peyva nûr (ronahî) ye. Ji eynî rehî: Enwer, minewer, Nûrî.
minaredar (rengdêr) biminare.
ji: minare +-dar
minasib (rengdêr) bikêrhatî, guncav, bikêr, kêrhatî, di cih de, bimifa, sûdmend, bifêde, bisûd, bikelk, bixêr, biber, bikar, xêrdar, baş, qenc, rind.
Herwiha: munasib.
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: minasib bûn, minasib kirin. Navdêr: minasibbûn, minasibkirin Rengdêr: minasibbûyî, minasibkirî.
: minasibî, minasibîtî, minasibtî
minasib bûn (lêker)(Binihêre:) minasib
minasib dîtin (lêker)tercîh kirin, teqdîr, pesinandin, pesend kirin, hîştin, hêlandin, destûr dan.
ji: minasib + dîtin
minasib kirin (lêker)(Binihêre:) minasib
minasibbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) minasib
minasibbûyî (rengdêr) (Binihêre:) minasib
minasibet (navdêr, mê) endîz, bone, hilkeft, qewimîn, peydabûn, bûn, kirinMe bi minasibeta Newrozê agirek geş hilkir. Bi minasibeta vekirina dikanê, hefteyekê her tişt bi nîv-biha tê firotin. minasibî, lihevkirin, guncanî.
Herwiha: minasebet, munasebet, munasibet.
Têkildar: minasib.
ji: Ji erebî مناسبة
minasibî (navdêr, mê) rewşa minasibbûnê, li hev kirin, guncanî.
ji: minasib + -î
minasibkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye minasib kirin
minasibkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) minasib
minał (Soranî) (navdêr) zarok, eyal, tifal, sebî.
Herwiha: mindał, mindal, minal.
ji: ji erebî منال (menal). Bo zêdebûna D li pey (I)N bide ber qalind ji tirkî kalın û elind ji erebî elen..
: minałane minałî
minałane (rengdêr) bi awayekî minał.
ji: minał + -ane
minałî (navdêr, mê) rewşa minałbûnê.
ji: minał + -î
mindal zarok
(Soranî) (navdêr)(Binihêre:) minałKurdî (Zazaki) zarok
mindalane (rengdêr) zarrokane
mindar (Soranî) (navdêr)(Binihêre:) minał
mindał (Soranî) .
Herwiha: minał. Bi kurmancî: zarro, zarrok
minê lava, hîvî.
Bikaranîn: Lêker: minê kirin. Navdêr: minêkirin Rengdêr: minêkirî
minê kirin (lêker)(Binihêre:) minê
minêkar (rengdêr) dilxwaz, bidil, xwezkar, xwezîkar, arezûmend, hewesdar, arezûdar, xwezyar, xwazyar, xwezîyar, xwestekar, miştaq, kesa/ê ku dixwaze tiştekî bike, kesa/ê ku ne ji bêdilî yan neçarî tiştekî dike, hewedar, xwekar, xwastekar, xwezîker.
Bikaranîn: Lêker: minêkar bûn, minêkar kirin. Navdêr: minêkarbûn, minêkarkirin Rengdêr: minêkarbûyî, minêkarkirî
minêkar bûn (lêker)(Binihêre:) minêkar
minêkar kirin (lêker)(Binihêre:) minêkar
minêkarane (rengdêr) bi awayekî minêkar.
ji: minêkar + ane
minêkarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) minêkar
minêkarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) minêkar
minêkarî (navdêr, mê) bidilêxwetî, spasî, şikrîm, şêkirdarî, stayîş, minetdarî, şûkran, lavakirin.
ji: minê +-karî
minêkarî kirin (lêker)dikilandin, şêkirdarî kirin, minê kirin.
ji: minêkarî + kirin
minêkarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye minêkar kirin
minêkarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) minêkar
minêkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye minê kirin
minêkirin (navdêr) supaskirin, hîvîkirin, lavakirin
minet 1. sehm 2. tirs û xof *“hestiyê bê minet, çêtir e ji goştê bi minet”
(navdêr, mê) hesta sipasdariyê ji bo qencî û başiya kesekê/î.
Herwiha: minnet.
ji wêjeyê: Divê mirov hinekî realîst be ú heqîqetê bibîne. Ez ne li hember im ku hêzên başûrê Kurdistanê di hilbijartinan de bi ser kevin. Weke kurdekî ez jî li cem wan im. Lê hêzên başûr bi xwe yekîtiya kurdan naxwazin û minet ji parçeyên din nîne.(Beşîr Kiwexî, Avestakurd.net, 7/2009).
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: minet kirin. Navdêr: minetkirin Rengdêr: minetkirî.
: bêminet, bêminetî, biminet, minetdar, minetdarî, minêkar, minêkarî, minêkarîtî
minet kirin (lêker)(Binihêre:) minet
mineta (yekî) kişandin (biwêj) li hemberî kesekî deyndar û kêm man. ji bo xêra keça xwe, min şeş salan mineta wan kişand.
mineta te li kaşê han! fermo çi di dilê te de derbas dibe bîne zimên!
mineta xwe ji bavê xwe jî negirtin (biwêj) jê venekişîn, şerm nekirin, ji tu kesî netirsîn. ew jineke bêminet e, welehî qet mineta xwe ji bavê xwe jî nagire.
minetdar (rengdêr) spasdar, memnûn, minêkar, şikirdar.
ji: minet + -dar.
Bikaranîn: Lêker: minetdar bûn, minetdar kirin. Navdêr: minetdarbûn, minetdarkirin Rengdêr: minetdarbûyî, minetdarkirî.
: minetdarane, minetdarî, minetdarîtî
minetdar bûn (lêker)(Binihêre:) minetdar
minetdar kirin (lêker)(Binihêre:) minetdar
minetdarane (rengdêr) bi awayekî minetdar.
ji: minetdar + ane
minetdarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) minetdar
minetdarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) minetdar
minetdarî (navdêr, mê) rewşa minetdarbûnê, spasî, lavakirin, deyndarî, minêkarî.
ji: minetdar + -î
minetdarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye minetdar kirin
minetdarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) minetdar
minetkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye minet kirin
minetkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) minet
minewer (rengdêr) têgihiştî, ronakbîr, fehma, entelektuel.
Herwiha: minewwer, munewer, munewwer.
ji wêjeyê: Ne tu xirab î, ew xirab in, ew kurdên xwînherimî yên dengê xwe dayî te... Tu li ber wan munewwer î.(Helwesta xwendevanekî hemberî serokê partiya CHP ya tirk Deniz Baykal, Netkurd.com, 9/2007).
ji: ji erebî منور (munewwer) ji mi- + nûr. Ji eynî rehî: Enwer, minare, Nûrî..
: minewerî, minewerîtî, minewertî
minewerî (navdêr, mê) rewşa minewerbûnê.
ji: minewer + -î
minho 1. riwayet 2. salix
minmin (navdêr, mê) dengê nizm û nezelal.
Herwiha: min-min, mine-min.
Têkildar: birdbird, mirrmirr, girrgirr, xirrxirr.
ji: Ji zarvekirina dengê wisa.
Bikaranîn: Lêker: minmin kirin. Navdêr: minminkirin Rengdêr: minminkirî.
: minminok
minmin kirin (lêker)(Binihêre:) minmin
minminandin (lêker) mizmizandin, çimçimandin, kirin çimeçim, kirin mizemiz, kufîn, kirin miremir. Tewîn: -minminîn-.
ji: minmin +-andin
minminîk perperok, kerkene
minminîn (lêker)minemin, mizemiz.
ji: minmin +-în
minminkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye minmin kirin
minminkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) minmin
minminok kesê ku di kiryar û bizavên xwe de hêdî ye
(rengdêr) mirovê kiryar û bizavên hêdî dike, nimnimok, nerim, :;candar pelatînk
minteqî (rengdêr) deverî, herêmî
mintiqe herêm, erdîm, hêldor, hewêrke, ebr, hêwir, derdor, qad, war, êrdim, dever, nehiye
minyatûr (navdêr, mê) wêneyên biçûk yên ku pirr detay tê de hene, hunera çêkirina wan wêneyan, modela biçûk ji tiştekî: mînyatûra bajarrekî di şûşebendekê de, awazên kurt(rengdêr) biçûk, hûrik.
Herwiha: miniyatûr.
ji wêjeyê: Kevintirîn kitêba li ser dîroka Kurdan “Şerefname/Dîroka Kurdistanê” a Şerefxanê Bedlîsî bi wergera Ziya Avci di nav Weşanên Avestayê de derket. Nusxeya ku wek kitêba 200 a weşanxanê derketiye li ser kaxeta şamua û bi cild û şomîz hatiye çapkirin û mînyatûrên kitêbê bi reng di 32 rûpelê art de cî girtine.(Daxwiyaniya Weşanxaneya Avesta li ser çapa wê ya Şerefnameyê, 11/2007)
minzûr serenav, nêr, çemek e li Bakurê Kurdistanê li nêzî Dêrsimê. Wîkîpediya, rêzeçiyayê herêma Dêrsimê ye.
Herwiha: Mizur, Mizûr, Munzûr.
: minzûrî
minacious gefxur.
mind eql
jîrî
raman
ray
mejî
mind your p' and q' (1 şîrove)Ji bo tevgerên xwe dîqat bike.
mine Ya min, mayin
minimum herî kêm
minister wezîr
keşe, waiz 2. wezîr 3. sefîrê navîn.
ministers vezîr
ministration karûbar
ministry wezaret
minor bicûk
biçûk
minority hindikayî 2. nebîrbir.
minute deqe
min see: ez
1st pers. sg. object pronoun (see Grammar 1)
min bibore excuse me
min destûbirda xwe kir I am prepared
min dil heye ku I feel like, I intend to
min dile wî nerm kir I have persuaded him
min kêr li destê xwe da I cut my hand
min sere beranî jê kir I stuck the ram
mindal (n.) child
m. child
minet f. obligation. Also see: bê minet
minnet = minet
= minet
min  (pron.) I, me, my
minarett birc
mînare
minderheit hindikahî
mindestens hêşka
hêşko
hêşta
qe ku nabe
minister şalyar
wezîr
minister/in wezîr
ministerium wezaret
wezaret
ministerpräsident serokwezîr
minorität hindikahî
minus kêm
minute deqe
deqîqe
min ich
mein
mich
mir
minak Abbild
mindal Kind
minet Dankbarkeit
Verbundenheit
Verpflichtung
minet kişandin belasten, sich mit Dankesschuld ~ wollen
fühlen, sich verpflichtet ~
minra mir
min c. min, mi
mina rd. ciya, arzî, dya, da
mina bûn lng. arzî bîyene, dya bîyene
mina kirin lg. arzî kerdene, dya kerdene, raqetnayene
minafiq rd. fizil, awan, pinevizik, fîtned, fîtnekar, fesad, munafiq, muzir, mozir
minal n. doman, mindal, gede, zak, tut, leyîr, lorik, qeçek, pit, qundax, hul, lorek, domon, lîrik, lîyr, wul, eyel, ayel n.
minare m. minara, minare m.
minaredar rd. mînareyin
minarel m. mînarele m.
minasib rd. munasib, destdaye, minasib
mincele m. bot. gîl, dl, zîl n.
minçijê rd. minrêciraçi, ciraminrêçi
minçijêtî m. minrêciraçiyîye, minçiyîye, minçiyênî, minrêciraçiyênî m.
mindal n. doman, mindal, gede, zak, tut, leyîr, lorik, qeçek, pit, qundax, hul, lorek, domon, lîrik, lîyr, wul, eyel, ayel n.
minêkar rd. arzûdar, wazdar, arzûyin, heweskar, wastox, hewesin, wazin
minêkar bûn lng. arzûdar bîyene, wazdar bîyene, wastene
minêkarî m. arzûdarîye, wazdarîye, heweskarîye, wastoxîye, arzûyinîye, arzûdarênî, wazdarênî m.
minet m. minete m.
minetdar rd. minetdar, minetin
minetdarî m. minetdarî, minetdarênî m.
minho m. vajîyayis, riwayet n.
m. teks n., metîn n.r nûsare m.
m. suret, çêl, nûsxe, nivîst, verçêl, nûsqa n.
minîbûs m. mînîbûse m.
minîbûswan m/n. mînîbûswan, mînîbûscî n.
minîbûswanî m. mînîbûswanîye, mînîbûscîyênî, mînîbûswanênî m.
minîmûm rd. tewr kêm, tewrsenik, senikêrên, mînîmum, kêmêrên, asgarî, mînîmal
minminîk m. zoo. perperike, gnçînike, pelpelike, sîsperike, minminike, pisperike, pinpinike, cincinike, pilpilî, fîlfilike m.
minok rd. sextekar
minsar m. xizar, darbir, palamût, zixar, biçqî, biçxe n.
mintiqe m. minriqa, dorhême m.
minder mînder (n)
mini etek etego kilm (n), etego kirr (n), etego mînî (n)
mintan b. gömlek
min ez: Min kurd im Min nazanim Ez nizanim
min: Min nemdezanî Min nedizanî, Le min gewretir e Ji min mezintir e
minal zar, zaro, zarok, zêç, biçûk, tifal, mirovên di jiyê / temenê kêm de
keç û kurên kesekî, qîz û lawên kesekî
aqilsivik, kêmaqil, nezan, negihiştî, xeşîm, nefehma, cahil
minalane zarokane, zarokşib, mîna / wek zarokan
minaldan zarokdank, cihê zarok tê de berî ku bêt dinyayê
minalî zarî, zaroyî, zarotî, zarokî, zaroktî, heyama kesek zarok e / bû: Be minalî zor şîrîn bû Di zarotiya xwe de pir şirîn bû / Dema zaro bû, gelek şirîn bû
minaloçke zarok, zarê biçûk, sava, biçkok
minare minare, birca bilind ya mizgeftan
mindal bn minal
mine kirdin piştrast kirin, saxtî kirin, teselî kirin, axulme kirin, lê vekolîn daku bizane ka çawan e / rast e
minet minet, qencî
minet, texsîrî
minet bûn Minetit nebê, çî ekeyt, bîke! Bêminet be, çi dikî bike (ez ji te natirsim)!
minetbar minetbar, qencîbar, kesa/ê qenciyek lê hatiye kirin û ji ber hindê (hest pê dike ku) erkê wê / wî ye qenciyekê li kesa/ê qencîkirî bike
spasdar, kesa/ê ji qenciya li wê / wî hatiye kirin pir razî ye û dixwaze spas bike
minetbarî minetbarî, qencîbarî
spasdarî
minêwnî bn xoperest
mingeming minmin, peyivîna bi dengek nezelal yê mîna minemin dipeyive / diaxive
mingin minminî, kesa/ê bi dengek nezelal (t yê ji kepê / difinê / pozê tê) yê mîna minemin dipeyive / diaxive
minho guharto, versiyon, varyant
minox sexte, sixte, neresen, neheqîqî, nerast
minoxî sexteyî, sixtekarî, neresenî, nerastî
minûtoyî cudatî, formalîte (t dema kesek dixwaze ku formalîte di navbera wî û hevalên / hevkarên wî de nemîne): Em minûtoyiye bo çi ye? Ma ev formalîte bo çi ye? Em bira ne! Em heval in!