Encamên lêgerînê
melûsankî rd 1. sıngınca, sinikçe 2. h süklüm püklüm
melûsankî bûn m 1. sinikleşme 2. süzülme (çok zayıflanma)
l/ngh 1. sinikleşmek 2. süzülmek (çok zayıflanmak)
melûsankîbûyîn m 1. sinikleşiş 2. süzülüş