Encamên lêgerînê
mehtel rd şaşkın
mehtel bûn l/ngh şaşkınlaşmak
mehtel kirin l/gh şaşkınlaştırmak
mehtel man l/ngh şaşa kalmak
mehtelbûn m şaşkınlaşma
mehtelkirin m şaşkınlaştırma
mehtelman m şaşa kalma
mehtelmayîn m şaşa kalış