Encamên lêgerînê
mehd bnr mehde (I)
mehd vebûn l/ngh iştahlanmak, iştahı açılmak
mehde n 1. surat, beniz, yüz ifadesi (yüz rengi) 2. moral
ant/n 1. mide 2. mec iştah
mehde avêtin benzi atmak, benzi solmak
mehde çûn l/ngh benzi gitmek, suratı asılmak
benzi gitmek, suratı asılmak
mehde kirin l/gh surat asmak, somurtmak, bozuk çalmak
surat asmak
mehde lê vebûn iştahı açılmak
mehde tirş kirin l/bw surat ekşitmek, surat asmak
mehde û mirûsk moral, yüz ifadesi
mehde û mirûzê (yekî) di hev de ye suratı asık
mehde û mirûzê (yekî) ketin hev suratından düşen bin parça olmak
mehde û mirûzê (yekî) kirin hev moralını bozmak
mehde û mirûzê (yekî) xera bûn maneviyatı bozulmak
mehde û mirûzê (yekî) xera kirin maneviyatını kırmak
mehde û mirûzê di hev de eğri yüz (veya çehre)
mehde û mirûzê ne xweş eğri yüz (veya çehre)
mehde û mirûzê ne xweş bûn moralı bozuk olmak
mehde û mirûzê xwe kirin surat asmak
mehdeavetî rd benzi soluk, solgun
mehdebûyî rd suratı asık, moralı bozuk
mehdekêş rd iştah çekici
mehdekirî rd 1. asık suratlı, suratı asık, somurtkan, çatık, çatkın, yüzü asık, surat (veya suratı) bir karış 2. moralı bozuk
mehdekirin m surat asma, somurtma, bozuk çalma
mehdekirîtî m 1. asık suratlılık, somurtkanlık, çatkınlık
mehdemîn m 1. yıkıntı, harabe 2. felaket
mehder şefaat.
mehder (i) rd bilinen
mehder (ii) m beşik
mehder (iii) nd/nt şefaatçı
mehder (iv) rd yaşlı, büyük (yaşça daha büyük olan)
mehderî m şefaat
mehderî kirin şefaat etmek
mehderkar nd/nt şefaatçı
mehderkarî m şefaatçılık
mehdervan şefaatçi.
nd/nt şefaatçı
mehdervanî m şefaatçılık
mehdetirşkirin m surat ekşitme, surat asma
mehdeyê (yekî) avêtin renk atmak, benzi solmak, moralı bozulmak
mehdeyê (yekî) bûn suratı asılmak, yüzü asılmak
mehdeyê (yekî) çûn benzi atmak (veya uçmak), rengi solmak
mehdeyê (yekî) çûn (tiştekî) iştahı çekmek
mehdeyê (yekî) daketin suratı asılmak
mehdeyê (yekî) girtî bûn iştahı olmamak
mehdeyê (yekî) girtin iştah kapamak (veya kesmek)
mehdeyê (yekî) hatin girtin iştahı kapanmak (veya kesilmek)
mehdeyê (yekî) ketin hev suratı asılmak, yüzü karışmak, neşesi kaçmak (allak bulak olmak veya alabora olmak)
mehdeyê (yekî) kirî ye moralı bozuk
mehdeyê (yekî) lê vebûn iştahı açılmak, iştahlanmak
mehdeyê (yekî) lê venebûn içi almamak (midesi kabul etmemek)
mehdeyê (yekî) li xwarinê vebûn boğazı açılmak
mehdeyê (yekî) ne xweş bûn suratı asık olmak, moralsız olmak * mehdeyê wî ne xweş e moralı bozuk
mehdeyê (yekî) neçûn (tiştekî) tıkanmak, iştahsız olmak
mehdeyê (yekî) tirş bûn suratı asılmak (veya ekşimek)
mehdeyê (yekî) tirş û tehl bûn suratı asılmak (veya ekşimek)
mehdeyê (yekî) vebûn iştahı açılmak, boğazı açılmak
mehdeyê (yekî) vekirin iştah açmak, iştahını açmak
mehdeyê (yekî) xeriqîn içi geçmek
mehdeyê (yekî) xweş bûn moralı yerinde olmak
mehdeyê (yekî) xweş kirin (birine) moral vermek
mehdeyê xwe jê kirin (birine) soğuk durmak, (birine) surat etmek
mehdeyê xwe kirin 1) surat asmak, suratını asmak, bozuk çalmak, yüzünü buruşturmak (veya ekşitmek), somurtmak 2) moralını bozmak
mehdeyê xwe ne xweş kirin surat asmak
mehdeyê xwe tehl û tirş kirin suratını ekşitmek
mehdeyê xwe tirş kirin suratını ekşitmek, surat asmak (veya ekşitmek) * gava em dîtin mehdeyê xwe tirş kir bizi görünce surat astı
mehdeyê xwe xera nekirin bozuntuya vermemek
mehdeyê xwe xweş kirin yüz takınmak
mehdeyê yekî li ser hev ranebûn çok üzgün olmak
mehdik beşik.
m beşik
mehdtirş rd asık suratlı, ekşi yüz (veya surat), somurtkan, suratsız
mehdtirş bûn l/ngh suratı ekşimek, somurtmak, surat asmak
mehdtirş kirin l/gh surat ekşitmek
mehdtirşbûn m suratı ekşime, somurtma, surat asma
mehdtirşî m asık suratlılık, somurtkanlık, surat ekşiklığı
mehdtirşkirin m surat ekşitme
mehdût rd mahdut, sınırlı
mehdût kirin l/gh sınırlamak
mehdûtkirî rd sınırlı (sınırlanmış, belli bir sınır içinde bırakılmış, belirlenmiş)
mehdûtkirin m sınırlama
mehdvebûn m iştahlanma, iştahı açılma
mehdxelîn rd yürek burkucu
mehdxweş rd moralı yerinde
mehdzerhimî rd yüzü soluk, soluk benizli
mehd li hev ketin (lêker) dil xelîn, dil rabûn, mehd xelîn, bîz jê hatin :Dema hinek nivîsan, hinek nûçeyan li ser rojava dixwînim, mehdê min lihevdikeve.
Têkildar: mehdê (yekî) li hev ketin mehd li hev xistin.
Herwiha: mad li hev ketin made li hev ketin mehde li hev ketin.
: mehddlihevketin
mehd li hev xistin (lêker) dil xelandin, dil rakirin, mehd xelandin, bîz jê anîn :Erê mêş ne tişteke lê madê meriv li hev dixe.
Têkildar: mehdê (yekî) li hev ketin mehd li hev ketin.
Herwiha: madê (yekî) li hev xistin mehdê (yekî) li hev xistin.
: mehdlihevxistin
mehd û mirûzê xwe kirin (biwêj) mirûzê xwe kirin, pozpirçî bûn. wisci mehd û mirûzê xwe neke. bi wî mehd û mirûzî kî dê li rûyê tê binêre?
mehdê (yekî) hatin girtin (biwêj) ji bo xwarin û vexwarinê daxwaz tune bûn. van rojan mehdê keçika min hatiye girtin.
mehdê (yekî) ne mehdê xêrê bûn (biwêj) li gorî xuyangê rewş wekî erênî nexuyandin. wa ye reşo tê, lê xwedê dizane, mehdê wî ne mehdê xêrê ye.
mehdê (yekî) revîn (biwêj) iştah neman, moral xerab bûn. çawa ku ewpozxîtikjî li ser sifrê rûnişt, mehdê min revî. wê nûçeyê mehdê evdilselam revand.
mehdê (yekî) xweş bûn (biwêj) rûgeş bûn. moral baş bûn. nizanim çi di wê jinikê de heye, kingê wê dibîne, mehdê bavê min xweş dibe.
mehdê (yekî)... kişandin (biwêj) dil bijandin. mehdê min zehf ew xwarin kişand, lê min fedî kir ku ez bixwazim.
mehdê xwe tirş kirin (biwêj) ji tiştekî aciz bûn. moral xerab bûn. ûsib mehdê xwe tirş kir û serê xwe xiste ber xwe. talip kahn
mehde ye, ma ne cade ye (biwêj) ji bo xwarinê jî sînorek heye. erê me fêm kir, lê dîsa jî ev mehde y e lawo, ne cade ye. (argo)
mehdekirî mirûzkirî, mûrkirî, bê mehde, mehdtirş, rûgirtî, rûçikgirtî, rûtirş, mirûzdayî, bêsikûm, awirtûj, mirûzîn, pixûdokî, qet nakene, bimehde, sixurşikestî, mirûzî, mehdî, moralî, bimirûz, bêmehde, bêmirûz, mirûzdaketî, mûrşikestî, bi sikûm
mehder 1. meydan 2. şefaet 3. hêwan
(navdêr, mê) şefeatker, mehdervan.
ji: meh +-der
mehderî (navdêr, mê) şefaet.
ji: meh +-derî
mehderî kirin (lêker) şefaet kirin.
ji: mehderî + kirin
mehderkarî (navdêr, mê) layekî, hîvîkarî.
ji: mehder +-karî
mehdervan (navdêr, mê) mehder, şefeatker.
ji: mehder +-van
mehdewiyet (navdêr, mê) baweriya bi Mehdî û hatina wî, vekolînên dînî (bi taybetî yên şîî) li ser Mehdî û hatina wî.
Herwiha: mehdîtî.
Bide ber: muhdewiyet.
ji wêjeyê: Rêberê qedirgiran yê Inqilaba Îslamî got: Heke mehdewiyet nebe, gişt hewldan û xebatên pêxemberan dê bêfeyde û bêtesîr bin..
ji: ji erebî
mehdî serenav, nêr, navek zelaman e, Mihemed-ul Mehdî, Mehdî: misilman (bi taybetî şîî) bawer dikin ku serokek e ku dê bêt ser dinyayê û rêberiya misilmanan bike û qenciyê li dinyayê belav bike berî ku bibe roja qiyametê (di dîrokê de gelek kesî angaşt kiriye ku ew Mehdî ye), leşkerê Mehdî: komek çekdarên şîiyan e li Iraqê.
Herwiha: Mahdî Mihdî.
ji: ji erebî مهدي (Mehdî, Mihdî).
: mehdewiyet mehdîtî mehdînas mehdînasî
mehdik 1. textê zarrok tê de tên hejandin (navdêr, mê) landik, dergûşan, textê zarrokên sava dikin tê de û dihejînin, cihê tiştek cara yekem lê peyda bûye: Kurdistan landika şaristaniyê ye..
Herwiha: madik, mahdik, mehik , mehk.
Bide ber: mehik .Binêre.
Herwiha: colank, hêsk.
ji: ji erebî مهد (mehd) + kurdî -ik.
: mehdikî
mehdikî (navdêr, mê) rewşa mehdikbûnê.
ji: mehdik + -î
mehdûd (rengdêr) sinorkirî, bisinor, tixûbkirî, kêm, piçek; teng, ne fire.
Herwiha: meĥdûd.
ji wêjeyê: Yekîtiya Ewropayê ... ji kurdan re tenê behsa mafên kulturî yên mehdûd dike.(nûçeyek ji Nefel.com bi sernavê: Joost Lagendijk ne waliyê Kurdistanê ye).
ji: ji erebî me- + hidûd.
Bikaranîn: Lêker: mehdûd kirin. Navdêr: mehdûdkirin Rengdêr: mehdûdkirî.
: mehdûdî, mehdûdîtî, mehdûdtî
mehdûd kirin (lêker)(Binihêre:) mehdûd
mehdûdî (navdêr, mê) rewşa mehdûdbûnê.
ji: mehdûd + -î
mehdûdkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye mehdûd kirin
mehdûdkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) mehdûd
mehd m. made n., îsta m.r bîz n., îstahe m. îsteh m.
mehde n. made, moral, mûrûz, miruz n.
mehdekirî rd. mûrûzin, têmûrûzîyaye, mûrûzroverdaye, madekerde
mehdemîn m. bûglate m., felakete m., bêtere m., afete m. , bela n.
mehder m/n. mîyancî, mîyankar, mabeyncî, mabeynkar, mîyandar, mîyangîr
mehderî rd. mabeynkarîye, mîyankarîye, sefaat, mabeyncîyênî
mehderî kirin lg. mabeynkarîye kerdene, sefaat kerdene, mîyankarîye kerdene
mehdervan rd. mabeynkar, mîyankar, sefaatcî, mabeyncî
mehdexwes kirin lg. . made ridayene, moral ridayene, mûrûz weskerdene
mehdik m/n. dergus, pit, gergus, pitik n.
mehdtirs rd. rîtirs, madetirs, mûrûzin
mehdtirskês rd. madekês, madeantox