Encamên lêgerînê
mînanî d 1. gibi, -e benzer * zilamekî mînanî şêr e aslan gibi adam 2. gibi, imişçesine, benzer biçimde 3. gibi, -e yakışır biçimde * mînanî mirovan bixwaze insan gibi iste 4. gibisi, benzeri * kesê mînanî Ehmed nîn e Ahmet gibisi yok 5. -e gibi, -e benzer, kabil * nexweşînên mînanî vê bu kabil hastalıklar
mînanî (...) kirin gibi yapmak
mînanî (....) bûn gibi olmak
mînanî (tiştekî) hatin gibi gelmek * ew berê ji min re mînanî merivekî biaqil dihat önceleri bana çok akıllı birisi gibi geliyordu
mînanî karîbanê zer kehribar gibi
mînanî merivan (mirovan an jî însanan) insan gibi
mînanî vê gibisinden, -e benzer, kabilinden
mînanî d. fênda, sey, wek, zê, zey, jê