Encamên lêgerînê
mîna gibi, benzer.
d 1. gibi, -e benzer * zilamekî mîna şêr aslan gibi bir adam 2. gibi, imişçesine, benzer biçimde * mîna min bikin benim gibi yapınız 3. gibi, -e yakışır biçimde * mîna mirovan bixwaze insan gibi iste 4. gibi, kadar * spas dikim, mîna ku min stendibe teşekür ederim, almış kadar oldum 5. gibi, takım * ramanên mîna vê bunun gibi bir takım düşünceler 6. gibi, bu kabilden, çeşidinden *mîna vê (an jî vî) bu gibi, bu kabil 7. h tam (uygun olarak, ayni, tıpkı)
mîna (...) kirin gibi yapmak
mîna (....) bûn -e gibi olmak
mîna (tiştekî) hatin gibi gelmek * ew berê ji min re mîna merivekî biaqil dihat önceleri bana çok akıllı birisi gibi geliyordu
mîna agirê qeselê saman alevi gibi
mîna aşîtê pê de hatin çığ gibi büyümek
mîna benîştê ecem çam sakızı gibi
mîna berfê kar gibi (çok beyaz)
mîna berfendeyê (an jî basûyê) pê de hatin çığ gibi büyümek
mîna birayan kardeş kardeş (erkek kardeş için)
mîna biyaniyan sekinîn yabancı gibi durmak
mîna car caran eskisi gibi * mîna car caran dîsa em herine wan deran eskisi gibi yine oralara gidelim
mîna çiranekê çörten gibi
mîna çivîkê xwarin kuş gibi yemek
mîna deq e aslan gibi (sağlıklı)
mîna gayekî orîn danalar gibi bağırmak (veya böğürmek)
mîna gog tortop, top gibi
mîna guran kurtlar gibi
mîna hev girtin l/bw eşit tutmak, denk tutmak, nispet etmek
mîna hijikekî man dal gibi kalmak
mîna hûtekî dev gibi
mîna îmana xwe zanîn dini gibi bilmek, adı gibi bilmek * wê mîna îmana xwe dizanibû ku ew ne yekî saxlem e onun sağlam biri olmadığını dini gibi bilirdi
mîna keran pê li gunikê (yekî) kiribe argo arkasında kovalıyanı olmak
mîna kevanê xwar yay gibi
mîna kevir hişk bûn abanoz kesilmek (sertleşerek dayanıklığı artmak)
mîna ku d 1. üzere * mîna ku berê jî hatibû diyarkirin daha önce belirtildiği üzere 2. h örneğin 3. şöyle ki
1) üzere * mîna ku berê jî hatibû diyarkirin daha önce belirtildiği üzere 2) örneğin 3) şöyle ki
mîna ku bikin halê ne hal öldüresiye
mîna ku binuqute dilê min İçime doğar gibi oldu
mîna ku cin ji hesin bitirse demirden çekinen cin gibi
mîna kûçikan (an jî seyan ) köpek gibi
mîna kuling bûn çok kör olmak, kesemez olmak (bıçak için)
mîna kundê kor kukuma gibi
mîna lehiyê jê çûn (an jî kişin) sel gibi akmak (sıvılar için)
mîna mar çûn yağ gibi kaymak (araba, taşıt sarsmadan hızlı gitmek)
mîna mast e yoğurt gibi (koyu ve katılaşmış nesneler için kullanılır)
mîna merivan 1) adam gibi (terbiyeli, akıllı, uslu) 2) adam gibi, adamca, adamcasına (adamlığa, insanlığa yaraşır yolda)
mîna milyaket e melek gibi
mîna mircanan inci gibi * diranên wê yên mîna mircanan inci gibi dişleri
mîna mirovan 1) adam gibi (terbiyeli, akıllı, uslu) 2) adam gibi, adamca, adamcasına (adamlığa, insanlığa yaraşır yolda)
mîna mişkê xwe li pişorê diqelibîne ne yapacağını şaşırmış olmak
mîna morîkeke hûr bit kadar (çok küçük)
mîna mozeqirtikê jê naqetîn pê re bûn (birine) pervane olmak
mîna pilorê lâpa gibi
mîna pirça mirov biweşe şaşılacak şey, hayretecengiz bir durum
mîna pisîkê gûyê xwe vedişêre kedi gibi pisliğini örtmek
mîna roniya çavê xwe jê hez kirin gözünün bebeği gibi sevmek
mîna roniya çavê xwe xweyî kirin gözünün bebeği gibi sevmek
mîna ruhê xwe jê hez kirin (birini veya bir şeyi) canı (gibi) sevmek
mîna şemala çirayê ye ay parçası (gibi), ay yüzlü kadın
mîna şepeyê (an jî aşîtê) pê de hatin çığ gibi büyümek
mîna şêran aslan gibi, aslanlar gibi
mîna seyan köpek gibi
mîna şirikê sicim gibi (göz yaşı, yağmur gibi)
mîna tas in çakmak çakmak göz için)
mîna tert e kerpiç gibi (çok sert ve kuru)
mîna vê (an jî vî) bu gibi, bu kabil
mîna xwe kirin l/bw bildiğini okumak
bildiğini yapmak
mîna xwişkan (xwehan an jî xwengan) kardeş kardeş (kız kardeş için)
mîna zarokan (an jî sebiyan) e 1) çocuk gibi (yetenekleri gelişmemiş, çocuk kalmış) * zilamekî wekî zarokan e çocuk gibi adam 2) çocuk gibi (kolay kanan, kolay inanan)
mîna zarokan (an jî sebiyan) kêf kirin çocuk gibi sevinmek
mîna zarokan (an jî sebiyan) şad bûn çocuk gibi sevinmek
mînahev rd 1. eşit, deng 2. yek diğeri gibi
mînahevî eşitlik
mînahî m benzeşim
mînak örnek, misal.
m örnek, misal
mînak dan l/gh örneklemek
mînak rapêş kirin l/bw örneklendirmek
mînakdan m örnekleme
mînakdêr rd örnek teşkil eden
mînakrapêşkirin m örneklendirme
mînan l/ngh benzemek * lawik dimîne bavê xwe çocuk babasına benziyor
mînan (i) bnr mîna
mînan (ii) m benzeme
mînan hev l/ngh benzeşmek
mînand bnr manend
mînandin m benzetme
l/gh 1. benzetmek (benzer duruma getirmek) 2. benzetmek (bir şeyden başka bir şeye benzer yönler bulmak) * min ew mînande xezalê onu ceylana benzettim
mînanî d 1. gibi, -e benzer * zilamekî mînanî şêr e aslan gibi adam 2. gibi, imişçesine, benzer biçimde 3. gibi, -e yakışır biçimde * mînanî mirovan bixwaze insan gibi iste 4. gibisi, benzeri * kesê mînanî Ehmed nîn e Ahmet gibisi yok 5. -e gibi, -e benzer, kabil * nexweşînên mînanî vê bu kabil hastalıklar
mînanî (...) kirin gibi yapmak
mînanî (....) bûn gibi olmak
mînanî (tiştekî) hatin gibi gelmek * ew berê ji min re mînanî merivekî biaqil dihat önceleri bana çok akıllı birisi gibi geliyordu
mînanî karîbanê zer kehribar gibi
mînanî merivan (mirovan an jî însanan) insan gibi
mînanî vê gibisinden, -e benzer, kabilinden
mînavêj lşk/m mayın atıcısı
mîna [I] wekî, notla, fena *“bixwe mîna mêran, rabe mîna şêran” [II] xuya
mîna agir û barûdê bûn (biwêj) pir hêrs bûn. hema di wê demê de ose mîna agir û barûdê bû. mî bi piyê xwe, bizin bi piyê xwe, her kes diçe ser emelê xwe.
mîna agirê bi pûş ketî (biwêj) ji bo rewşa lêhatî tê gotin. di vê demê de serê birakujiyê mîna agirê ku bi pûş bikeve gur dibû. û di ser halan re, geh ji vir, geh ji wir ba lê radibû. bavê nazê
mîna aş heran (biwêj) ji bo kesên ku xwarinê zêde û zû dixwin tê gotin. malneşewitiyi elî hema mîna aş dihêre.
mîna ava pîvazê bûn (biwêj) hêsan û bêrûmet bûn. di wê malê de ez mîna ava pîvazê bûme.
mîna bayê bezê (biwêj) pir bilez û bez bûn. piştî ku hai û meseleya xwe got, mîna bayê bezê ji min qetiya. evdile koçer
mîna bayê ku li keviran bixe (biwêj) talaş nekirin. tu bandorek lê nekirin. hemû gotinên min, mîna bayê ku li keviran bixeé, lê kelîj nakin.
mîna bazara mişk û pisîkê (biwêj) ji bo hewldanên vala tê gotin. belengazo, bazara te, bûye mîna bazara mişk û pisîkê.
mîna benîşt cûtin (biwêj) gelekî qal kirin. ew qezenciyên min li ber çavên van exrebeyên min nayên, lê hema tenê dewlemendiya min mîna benîşt dicûn.
mîna beranê çargurçikî (biwêj) pir bicesaret û xurt bûn. maşelah azad mîna beranekî çargurçikî kete nav wan û ew ji hev belav kirin.
mîna berê li nav heriyê ketî (biwêj) bi gotin an jî bi bûyerekê her tişt tevlihev kirin. her der lewitandin. eman ji we tika dikim, şîlane nedin xeberdan, wê dîsa mîna kevirê li nav heriyê ketî her derî bilewitîne.
mîna berfa belekiyan (biwêj) ji bo kesên pir bedew û spehî tê gotin, pir paqij bûn. zelal wisa bedew e ku mîna berfa belekiyan diçûrise. tu li kinc û timtêla wê, mal û firaqên wê û nivînê wê dinêrî, mîna berfa belekiyan e, diçirûs e.
mîna berxê mîjo (biwêj) dayîk kifş nebûn. li her derê kilijîn. bila êdî mîna berxê mîjo serîcarê li ber hingilekî navkut/cî nebim. musa vazgali
mîna bûn xuya bûn
mîna çavê xwe lê nêrîn (biwêj) baş lê miqate bûn. tu qet nekeve tatêlê ez xelef baş nas dikim, ew ê mîna çavê xwe li hespa te binêre.
mîna çavekî seriyan bûn (biwêj) baş, pêkhatî, rûmetkar û rûnerm bûn. bi rasti jî min gelekî ew eciband, camêrî mîna çavekî seriyan bû.
mîna cêwrikê li şûna waran mayî (biwêj) ji bo kesên ku ketine rewşeke xerab tê gotin. xwezî te ew halê nesîm bidîta, mîna cêwrikê li şûna waran mayî bû.
mîna cihêzê bûkê veşartin (biwêj) girîng girtin. ‘encama ku di destpêka çîrokê de ye, mîna cihêzê bûkê tê veşartin; û ew encam bi hezaran dîmenên nihênî di serê xwîneran de diafirîne. dilawer zeraq
mîna çîka agir bûn (biwêj) pir çalak û pêkhatî bûn. maşelah fexredîn mîna çîka agir e.
mîna çirayê şemal dan (biwêj) pir bedew bûn. maşelah zozanê di wê dawetê de mîna çirayê şemaı dida.
mîna çivîka ji qefesê azadbûyî (biwêj) dilgeş û şad bûn. bi dilê xwe bûn. gava mamosteyê me mizgîniya belavkirina dibis-tanê ya havînê da me, ne tenê ez, hemû suxteyên dibistanê mîna çivîkên ji qefesê azad bibin, çirevîtik didan xwe ... qedrî can
mîna dêla ba (biwêj) pir daxwazkarê têkiliya zayendî bûn. cawîdan dîsa mîna dêla ba li kuçeyan digere.
mîna dêla li ser tûla (biwêj) pir hêrs û bitatêl bûn. xunav wekî dêla li ser tula dev diavêje her kesî.
mîna devê meşka misêwa (biwêj) gelekî gur û bibandor. çend sa! berê baraneke gur bariya. du-sê hefte bi şev û roj, bê çawekirin, mîna devê meşka misêwa ev binbarek dibariya. rojên barnas
mîna deveya ku ji hamidêxwe bixwe (biwêj) hilberînek nekirin, tenê ji sermayeya xwe xwarin. bi vê meşe mîna deveya ji hamidê xwe xwarî, tiştekî nahêle.
mîna dîk û mirîşken li hemberî hev sekinîn (biwêj) ji bo têkiliyeke zêde li benda hev bûn. maşelah delîl û sûsan jî mîna dîk û mîrîşken li hemberî hev sekinî, dev ji hev bernadin.
mîna dîkê şil bûn (biwêj) di rewşeke perişan de bûn. hêvî hema bûbû mîna dîkê şil.
mîna dîkekî spî (biwêj) pir cuda, awarte û spehî bûn. zûrî mîna dîkekî spî di nav wan de kifş e.
mîna donxizan bûn (biwêj) pir qelew û kok bûn. maşelah derman mîna donxizan bûye, êdî nikare qûna xwe bi xwe re bikişîne.
mîna dûpişkan, boçika xwe dayîn ser mile xwe (biwêj) mineta xwe ji tu kesî negirtin. îsal tiştek bi zana bûye, mîna dûpişkan, boçika xwe daye ser mile xwe û guh nade tu kesî.
mîna dûpişke pê vedan (biwêj) bi dizi û bi bandor ziyan dan yek1. eman ji wê birevin, ew mîna dûpişke bi merivan vedide.
mîna eciniyan bûn (biwêj) jar û bedcure bûn. piştî zewacê, zerîfe mîna eciniyan bû.
mîna fira kewê bûn (biwêj) ji nişke ve bûn û winda bûn. hatina wî ji bo min mîna fira kewê bû, hatin û çûna wî yek bû, min qet tiştek jê fêm nekir.
mîna gameşekî reş bûn (biwêj) pir stûr û mezin bûn. keçê te çawa jê hez kir, ma tu nabînî, mîna gameşekî reş e.
mîna garana keran bûn (biwêj) ji bo kesên nezan ku bê seri û bê armanc li hev digerin tê gotin. tu li wan menêre, ew ê mîna garana keran li hev bigerin, lê dîsa ji bê çare bimînin û bêne bal min.
mîna gawiran xebitîn (biwêj) ji bo kesên ku zêde dixebitin tê bikaranîn. zal mîna gawiran dixebite.
mîna gayê li nav golikan bûn (biwêj) ji bo kesên temen zêde ne, lê ji xwe piçûktiran re têkildar dibin tê gotin. bekir bûye gayê li nav golikan, ji nav zarokan dernakeve.
mîna guleya devê tivingê çûn (biwêj) zû çûn, bi lezgînî meşîn. çawa ku ew nûçe bihîst, mîna guleya devê tivingê çû.
mîna guran goşt xwarin, mîna melekan xof kişandin (biwêj) ji bo kesên durû û sextekar tê gotin. wisa li rûyê wî yê geş menêre. ew mîna guran goşt dixwe, mîna melekan xofê dikişine.
mîna gurê çile pîrepîreyî (biwêj) belawela bûn. halê meriyê bêwelat jî awa ye. tu dibêjî welat şîriri e! lê ku welatê me serbest bûya, cîranên bêbext em di nav hev de mîna gurê çile pîrepîreyî nekirana, gelê me wê çima ev zelûlî bidîta. rizaliyê reşît
mîna gurê sibatê (biwêj) zehf birçî bûn. di rewşeke xeter de bûn. kuro çiye, tu mîna gurê sibatê bi ser hev de ditewî?
mîna gurê yekane bûn (biwêj) zane û kone bûn. tu meraqan meke, ew mîna gurê yekane ye zû bi zû nakeve dafikan.
mîna hatin (lêker)(Binihêre:) mîna
mîna hêka diltneyî bûn (biwêj) gelekî sist û bêhêz bûn. çevriye mîna hêka dilmeyi ye, eman destê xwe nedinê.
mîna hêka qeşartî bûn (biwêj) bedew û spehî bûn. ...te digot ana ji cih derkevin, nemaze dema ku wê (robê) xwe ji xwe avêt û laşi bedew ku mîna hêkeke qeşartî bû diyar kir. ebdulbaqî hûseynî
mîna hêsîrên hemedanê bûn (biwêj) perişan û pejmûrde bûn. xeyrî û zarokên xwe ketine rewşeke wisa ku mîna hêsîrên hemedanê ne.
mîna hespê êxrî bûn (biwêj) ji bo kesên xişîm, bêserî û bêberî tê gotin. ev lawên serdar dema ku digihîjin hev, mîna hespên êxrî ne, kes nikare li pêş wan bisekine.
mîna hespê şeytên bûn (biwêj) bi tiştên xeter re mijûl bûn. lawo te kursiyekî wer çêkiriye ku mîna hespê şeyten e, mirov nikare nêzîk bibe.
mîna hev hevşêwe, wek hev, hevşib, wekhev, weke hev, nêzikî hev, nas, merîvê kesekî/ê, mirovê kesekê/î, kesûkar
mîna hev bûn (lêker)(Binihêre:) mîna hev
mîna hev girtin (lêker)(Binihêre:) mîna hev
mîna hev kirin (lêker)(Binihêre:) mîna hev
mîna hirça dehlê (biwêj) ji bo kesên hov û nezan tê gotin. ehmed mîna hirça dehlê ket nav wan zarokan.
mîna hîva çardehşevî (biwêj) ji bo keçik an jî jinên pir bedew tê gotin. pelîna qîza zana, wisa xweşik e ku mîna hîva çardehşevî diçirûse.
mîna îmana xwe zanîn (biwêj) baş û bê şik zanîn. pê emin bûn. ez mîna îmana xwe dizanim ku ew ne mirovê wîxercîye.
mîna îşiqa çavên xwe lê mêze kirin (biwêj) pir rûmet dan. girîng girtin. riza mîna roniya çavên xwe li wê sazê mêze dikir.
mîna kêranê şikestî (biwêj) bawerî pê nebûn. karê wî mîna kêranê şikestî ye, mirov pê ewle nabe.
mîna kersekê di halê kevir de giriyayî (biwêj) ji bo kesên ku ne ji bo xwe, lê ji bo yên ji halê xwe baştir xemgîn dibin tê gotin. kuro tu jî bûyî mîna kersekê di halê kevir de giriyayî. malxirabo, tu berê li halê xwe bigirî.
mîna kevirê goristanê bûn (biwêj) bêdeng, bêhes û bêtevger bûn. nêrekerekî mîna vî egîd begê nehatiye serê dinê. qise nakevine serî, ew bûye mîna kevirê goristanê. mehmed uzun
mîna kewa di qefesê de (biwêj) ji bo kesên di nav rewşa zilm û eziyetê de ne tê gotin, ji bo kesên dernakevin derve tê gotin. belengaza wê bûkê mîna kewa di qefesê de perişan e. kuro lawo, ma tu bûyî kewa qefesê ji mal dernakevî?
mîna kewê mij pê de hatî (biwêj) wekî kewê di mijê de mayî ji rewşa perîşan û pejmûrde re tê bikaranîn. wisa melûl û dama ye, mîna kewê mij pê de hatî. nizar mehemed seîd
mîna kewê teqle (biwêj) xurt û qoçax bûn. maşelah lawê hesen mîna kewê teqle, çapik û çeleng e.
mîna kihêlan bûn (biwêj) xurt û qoçax bûn. maşelah jina sedo mîna kihêlan e.
mîna kirin (lêker)(Binihêre:) mîna
mîna koça cahilan (biwêj) ji bo kar û barên ne bi rêk û pêk tê gotin. ya rastî kar û bare mala vê meta min, hema mîna koça cahilan tevlihev e.
mîna ku wekî ku, wekî mînak, weka ku, wekî nimûne, her wekî, mesela, eynî mîna, wisa ku, awayê ku, çito ku, çawa ku
mîna malê mîratê (biwêj) ji bo tiştên ku bê serî û bê xwedî her kes ji xwe re bibe tê gotin. wê salê ew eşyayen ku min ji bofirotanê anîbûn, mîna malê mîrate, xelkê ji xwe re birin.
mîna marê kor (biwêj) xayîn û zexel bûn. baro mîna marê kor bi mirov vedide.
mîna marê nig di zik de (biwêj) zikreş û xayîn bûn. şêxmûs wisa bê deng disekine, lê mîna marê nig di zik de, çi hebe ji bin ve dike.
mîna masiyan bûn (biwêj) qelew û kok bûn. wisa zêde dixwe, loma mîna masiyan bûye.
mîna masiyê ku av li ser bê birîn (biwêj) bê çare û bê derfet man. kurê wî ku alîkarî jê re nekir, apê cembeli mîna masiyê ku av li ser bê birîn, bê guman ma.
mîna meşka ku tu ba jê berdî (biwêj) ji bo rewşa têkçûn û moralxerabûnê tê bikaranîn. çawa ku min derewa wî derxist, mîna meşka ku tu ba jê berdîé, hêdîka li cihê xwe rûnişt.
mîna meşka tu bikêyî, rûn pê nekeve (biwêj) ji bo karên bêencam tê gotin. mîna meşka tu bikêyî, rûn pê nekeve, min tu encam jê negirt.
mîna mihoye neşûştî (biwêj) ji bo kesên qiler û bemerîfet tê gotin. çi ye, tu mîna mihoye neşûştî beline dijurînî û bejî beji diaxivi?
mîna milyaketen li perên esmanan bûn (biwêj) ji bo kesên baş tê gotin. bawer xorteki pir baş e, mîna milyaketen pere esmanan e.
mîna mirîşka kor bûn (biwêj) ji bo miroven xev û sist tê bikaranîn. dev ji wî berde lo, bila hema ew wisa mîna mirîş- ka kor biponije.
mîna miriyê ku serî li kevire sêlîme ketî, heywax gotin (biwêj) ji bo kesên dereng ji rewşe haydarbûyî û poşman tê gotin. mîna miriye ku serî li kevire selîme ketî, selehedin ji hişyar bû, lê zehfbi elerengiye ketibû.
mîna mişkê kor bûn (biwêj) ji bo kesên pînî û ku binî ve karan dimeşînin tê gotin. delil bi zelali helwesta xwe nîşan nade, mîna mişke kor e, hemû karen xwe di bin erdê re dimeşine.
mîna mişkê xwe li pişo biqelibîne (biwêj) xwe şaş kirm. ketin nav hewldana canê xwe rizgar kirine. azade reben mîna mişke xwe li pişo biqelibîne, ketiye nav hûtnen wisa ku ancax xwedê wî biparize.
mîna nalên keran (biwêj) pir stûr û loperî bûn. ew çi zincîra wisa qalind e, te mîna nalekî keran xistiye stûye xwe. mîna nane sele 1. durû û nedurist bûn. 2. besebir û lezgîn bûn. hesen mirovekî mîna nane sele durû ye, bi wî bawer nebin. ka zana mîna nane sele ye sebr nake ku hema ew gav dipeqe.
mîna peza kûlek, li pey (yekî) kulîn (biwêj) ji bo kesekî bi dilovani alîkarî kirin, xwedi derketin. ev çend sal in ku ew jinik li pey we qîza xwe mîna peza kûlek dikule.
mîna pîra li pey koça mayî (biwêj) ji bo rewşa bêhêzî û perîşaniye tê gotin. qijikê evdirehman mîna pîra li pey koça mayî zimanê wî di dêv de reş bûbû.
mîna pira selawate bûn (biwêj) ji bo rewşa pir xeter û nazik tê gotin. ew pirsgirek mîna pira selewate ye, sextekariye ranagire, di seri gelekan bûşine.
mîna pisîk û mişk li ber hev û din veketî bûn (biwêj) ji bo kesên ku tim hev û din aciz dikin û şer dikin tê gotin. yek cari ava wan û dewleti di yek coki de neherikî. dewlet û ew mîna pisîk û mişk li ber hev û elin veketibûn. medenî ferho mihoye neşûştî: mirovekî ji farqîne ye. ji ber ku bi mehan xwe neşûştiye. ji ber we rewşa wî ya kiret, ji bo kesên ne paqij bûyc mînaka qilerbune.
mîna roja mehşerê bûn (biwêj) gelekî qelebalix û tevlihev bûn. mîhricana îsal mîna roja mehşerê bû, bi dehan zarok winda bûn.
mîna seg û pisîkan hev û din xwarin (biwêj) bi hev û din re debar nekirin. bêrî û kejê heya êvarê mîna seg û pisîkan hev û din dixwin.
mîna segan hev û du vegevizandin (biwêj) tim bi hev û din re pevçûn. halê wan tim wiloye. ew mîna segan hev û din vedigevizînin.
mîna segê birçî xwe avêtin kulînan (biwêj) ji bo kesên ku ji ber bêderfetbûnê, ji bêgavî dikevin nav hewldana pêkanîna pêdiviyên xwe tê gotin. ıboyê xanemirê fateqûnekê mîna segê birçî li her derê dikilije û serî carê xwe diavêje kulînekê.
mîna segê mol (biwêj) newêrek û tirsonek bûn. ew qas neheqî lê kirin, lê hesen mîna segê mol boçika xwe xiste qûna xwe û bê deng ma.
mîna şekir şîrîn bûn (biwêj) ji bo kesên cirxweş, zarşirîn û durist tê bikaranîn. heçî ew keçika besnayê ya piçûk e mîna şekir şîrîn e.
mîna şîrê diya mirov helal bûn (biwêj) helal û xweş bûn. ez dê qirêja xwe bi ava kaniyên araratê bişom. ew ava mîna şîre diya mirov helal. bila qirêja min ji barê dinê rake. bêmal serhedî
mîna şîrê miha qer bûn (biwêj) pir baş awarte û meqbûl bûn. xwedê jê re bihêle, du lawê wî hene, her du jî mîna şîre miha qer in.
mîna stêrkan biriqîn (biwêj) pir bedew an ji girîng bûn. maşelah, janya di wê şevê de mîna stêrkan dibiriqî.
mîna taviya biharê (biwêj) ji bo tiştên demborî tê gotin. tu gidi nede wan gotinên wê, hêrsa arsenya hema mîna taviya biharê tê û diçe.
mîna teyrê eylo çengşikestî bûn (biwêj) di nav rewşek neyînî de bûn. ew sal, mîna teyrê eylo çengşikestî, mîna teyrê sîmûrê pirtikandî, bi beza şeglaviyeke qeremşikandî derbas bûn, çûn. medenî ferho
mîna tîra kulê (biwêj) pir bibandor bûn. ape hecî mîna tîra kule bi ser min de hat.
mîna vizikê li dor ... zivirîn (biwêj) çapik, çeleng û jehatî bûn. bi rastîjîxosrov xortekî xurt e, maşelah mîna vizikê li dor mêvanan dizivirî.
mîna xatûna pişt çite (biwêj) ji bo jinên giran û nazenin tê gotin. dîlan mîna xatûna pişt çîte xwe nazenin dike lê di rastiya xwe de ne wisa ye.
mîna xwîn û berfa tev rêtî (biwêj) pir spehî û bedew bûn. maşelah zîn û mem mîna xwîn û berfa tev retî li hev û din dikin.
mîna zebaniyên ceheneme (biwêj) xerab, beînsaf û bedcure bûn. bese mîna zebaniyên cehenemê, li dor min diçe û tê.
mînahev (rengdêr) yeksan, mîna hev,, hevşib.
Têkildar: wekhev, eynî.
ji: mîna + hev.
: mînahevî
mînak 1. nimûne 2. wekok
(navdêr, mê) nimûne, mîsal, embaz, manend, model, mesele, paradigma, şêwe, şêwaz, awa.
Bikaranîn: Lêker: kirin mînak, mînak dan, mînak bûn, mînak girtin. Navdêr: mînakdan, mînakgirtin, mînakbûn.
ji: mîna + -k.
: mînakî
mînak bûn (lêker)(Binihêre:) mînak
mînak dan (lêker)(Binihêre:) mînak
mînak girtin (lêker)(Binihêre:) mînak
mînak kirin (lêker)(Binihêre:) mînak
mînak lêdan (Binihêre:) mînak
mînakbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) mînak
mînakbûyî (rengdêr) (Binihêre:) mînak
mînakdan (navdêr, mê) (Binihêre:) mînak
mînaker (navdêr, mê) heywana yeksimî.
ji: mîna +-ker
mînakgirtin (navdêr, mê) resmgirtin, wênegirtin
mînakî (navdêr, mê) rewşa mînakbûnê.
ji: mînak + -î
mînakkêşan (navdêr, mê) kêşana wêneyan, wênekirin, :tu di karî ji min ra mînakekî bi kêşî?
mînakkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye mînak kirin
mînakkirin (navdêr) mînakkêşan, wênekirin
mînandin (lêker)dirûvandin, şibandin, dirûvpêxistin.
ji: mîn +-andin
mînandin/dimînîne/bimînîne çend tişt anîn astekê û hemû wekî hev kirin
mîna like, as
(prep.) like. Also see: mîna ku.
(=wekî) like – ez jî mîna te xwendekar im‘I am a student like you, too’
mîna hev (adj.) similar
(adj.) similar
mîna ku as well as
(conj.) as, while
mînak example; precedent
example
(f.) example
equal, similar; m. example: weke mînak=for example.
mînakî f. similarity
mîna  as
(conj.) as
mîna ähnlich
gleich
wie
mînak Beispiel
Muster
mînare Minarett
mîna d. fênda, sey, wek, zê, zey, jê
mîna hev rd. fênda yewbînî
mîna hev bûn lng. . fênda yewbînî bîyene
mîna ku h. fênda nimûneyî, mesela, her fênda, sey nimûne, fênda ke, vajîme ke, weko ke
mîna xwe fênda xo, hêr hên, sey xo, zê xo
mînak m. nimûne, ornag, mîsal, nimûne, orinag n.
mînak nîsandan lg. . nimûne nîsan dayene, ornag nîsan dayene
m. nimûnenîsandayis, ornagnîsandayis n.
mînakdan lg. nimûnedayene, ornag dayene m
m. nimûnedayis, orinagdayis n.
mînakî h. fênda nimûneyî, mesela, herfênda, sey nimûne, fênda ke, vajîme ke
mînandin lg. fêndnayene, dirufnayene, cisivaynayene, re ciberdene
m. dirufnayis, redberdis, fêndnayis, dxivaynayis n.
mînanî d. fênda, sey, wek, zê, zey, jê
mînak ekzemplo. Li ekzemplo proponas, sed ne ordonas