Encamên lêgerînê
li ku 1) nerde 2) hak getire * pê re ew cesaret li ku=onda cesaret hak getire
nd 1. neresi (tekrarlandığında iki şeyin arasındaki uzaklığı belirtir) * Amed li ku Stenbol li ku Diyarbakır neresi, İstanbul neresi 2. nerede, ... nerede (iki şeyin arasındaki uzaklığı veya nitelik ayrımını belirtir) * tu li ku, ew li ku, di navbera we de bi qandî çiyayekî ferq heye nerede sen, nerede o, aranızda dağlar kadar fark var 3. h nerde, nerede (hangi yerde anlamında yer zarfı) * Ozan li ku ye? Ozan nerede? 4. ne gezer, hak getire
li ku ... li ku neresi … neresi (tekrarlandığında iki şeyin arasındaki uzaklığı belirtir) * Amed li ku Stenbol li ku Diyarbakır neresi, İstanbul neresi
li ku der bû li ku zer bû ne umduk ne bulduk
ne umduk ne bulduk
li ku derê h 1. nerde * Ozan li ku derê ye? Ozan nerede? 2. nerede (hangi yerde anlamında yer zarfı) * bavê wê li ku derê ew dîtiye? babası onu nerede görmüş?
li ku derê ye nerede (hangi yerde) * dibistan li ku derê ye? okul nerede?
li ku ye nerede * dibistan li ku ye? okul nerede?
li kuçe û poxanan sokaklarda
li kuçe û poxanan gerîn sürtüp dolaşmak
li kuçeyê nedîtin (herhangi bir şey) sokakta bulmamak * min canê xwe li kuçeyê nedîtiye canımı sokakta bulmadım
li kuriya derziyê xistin pireyi gözünde vurmak
li kurm û xûyê (yekî) pirsîn ıcığını bıcığını sormak
li kurmoriyê xistin (an jî dan) pireyi gözünde vurmak
li kuştina (...) gerîn l/bw (birinin) öldürmesine kastetmek
li kuştina (yekî) gerîn (birini) öldürmeyi kastetmek
li kutikê nivîsandin l/bw kütüğe geçirmek
li kundir dan (biwêj) Xeter kirin. Carna di civatan de ku mirov gotinekê dike û yek di wê civatê de jî, ji wê gotinê xuy bike ev tê gotin. Yanî bi gotina acizkirina kesekî, Carna ji bo derba vala re jî tê gotin. Weke ku mirovek here seydê (nêçîr) li ber Xezalê tit bide û berekê berde, lê lê nekeve. Ev gotin tê gotin, Carna yek bi demeke dirij li karekî di cadîne, weke çandinî, lê di dawîya wî karî de, dev ji karê berde bi ser taba xwe de dixisire. Îca te li kundir da? tê gotin. Yanî taba te belaş û tevdilhewa çûJêder
li ku where, where at?
where, where at?
li ku derê where?
where?
li ku h. kotî de, çica de, kamca de, ça de
li ku derê kotî de, çica de, kamca de, ça de