Encamên lêgerînê
li gorî h 1. -e göre, uygun olarak * li gorî qanûnan kanunlara göre 2. nazaran, oranla, nispeten
li gorî (...) 1) (bir şeye) göre * ev xanî tam li gorî me ye bu ev tam bize göre 2) bakarak * tu li gorî wan baştir î sen onlara bakarak daha iyisin
li gorî (yekî) bûn 1) yaraşmak, uygun olmak 2) (bir şey birinin) ağzının kaşığı (kalıbı veya lokması) olmak
li gorî aqilan akıla yatkın
li gorî behreya mirovan (an jî merivan) adamına göre (herkesin yeteneğine uygun olarak) (tiştek)
li gorî bûn uygun olmak
li gorî dem û cih bûn zemin ve zamana uygun olmak
li gorî dilê (yekî) sêr (an jî qayde) nayê xerakirin bezi herkesin arşınına göre vermezler
li gorî dilê te (an jî we) dileğin(iz) gibi
li gorî dilê xwe h keyfince
li gorî hewcetiyê gereği gibi
li gorî kîsê (an jî qeweta) xwe kesesine göre
li gorî ku dixuye h zahiren, görünüşte, görünüşe göre
li gorî ku xuya dike görünüşte, görünüşe göre
li gorî mirovan (merivan an jî kesan) adamına göre (kişiler arasında ayrıcalık gözeterek)
li gorî nêrîna (yekî) 1) (birinin) görüşüne göre 2) (birinin) nazarında * li gorî nêrîna min tu qîmeteke vî mirovî tune benim nazarımda bu adamın hiç bir değeri yok
li gorî pêdiviyê gereğince
li gorî pêwîstiyê lâyikıyla
li gorî pêwistiyê (an jî hewcetiyê) gereği gibi
li gorî qafê hev kafa dengi
li gorî qafê hev bûn kafa dengi olmak
li gorî qanûn h kanunî olarak
li gorî rewşê sırasına göre
li gorî ûsûla dinyayê çûn suyun akıntısına gitmek
li gorî wê (an jî wî) h onca, ona göre
li gorî xelkê tevgerîn suyun akıntısına gitmek
li gorî xwe h kendince, kendisince
kendine has
li gorî zarê hal h zahiren, görünüşte
li gorî zeman çûn zamana uymak
li gorî bûn (lêker)(Binihêre:) li gorî
li gorî dilê xwe kirin (biwêj) wekî daxwaza dilê xwe kirin. ji îro pê ve tu li gor dilê xwe bike.
li gorî makê, golik pakê (biwêj) qîz ji dê baştir e. li gorî tiştên ku qewimîn, dîsa li gorî makê, golik pakê.
li gorî kirin to comply with
li gorî min (= bi ya min) for me, in my opinion - li gorî min şirîntirîn cilên cîhanê ne (In my opinion, they are the prettiest clothes of the world.)
li gorî h. nîspeten, gor, goreyê ...
li gorî xwe goreyê xo, xosere