Encamên lêgerînê
li dora h raddelerinde, sularında (zaman için) * em hev saet li dora pêncan bibînin saat beş sularında görüşelim
li dora (...) salî bûn yaşlarında olmak * yekî li dora sî salî bû otuz yaşlarında biri
li dora (tiştekî) çûn û hatin aylanmak (çevresinde dolanmak)
li dora (tiştekî) gerîn etrafını gezmek
li dora (yekî) çûn û hatin 1) arkasında dolaşmak (veya gezmek) 2) arkasından koşmak (birine çok ilgi duymak) 3) çengel atmak (ilişki kurmak)
li dora (yekî) dan çeqlebaskan 1) arkasından koşmak (birine çok ilgi duymak) 2) (birinin) etrafında dört dönmek 3) dalkavukluk etmek, eteklemek
li dora (…) gerîn l/bw 1. etrafında gezinmek 2) birine kurban olmak * ew li dora te bigere o sana kurban olsun
li dora devê xwe nihêrtin 1) ağzını toplamak 2) ağzını (veya çenesini) tutmak
li dora hev çûn û hatin (birbiriyle) ilgilenmek, (birbirini) denemek
li dora (yekî) çûn û hatin (biwêj) ji ber hezkirinê parastin, lê miqate bûn, ji bo heyf an jî xirabiyekê li firsendê gerîn, ji bo berjewendiyekê şêlafi kirin û jê re xizmet kirin. mistê topai jî heya êvarê li dora germinê diçe û tê. ew gelekî li dora xelîl çûn û hatin, lê nikaribûn tiştekî bînin serî. ji bo ku têkeve wî karî zerê li dora seydo diçû û dihat.
li dora (yekî) dayîn çelqebaskan (biwêj) jê re şalûşî kirin. zozanê ji bo xwe şirin nîşan bide, li dora lawikê mêvan dida çelqebaskan. (argo)
li dora (yekî) ewr hebûn (biwêj) di wateya li hawirdor kesên ku divê wan gotin û axaftinan nebihên û nezanin hene de tê bikaranîn. ez ê ji te re wan kirinên wê henmyan bibêjirn, lê vê gavê li dora me ewr hene, bila bimîne pasê.
li dora (yekî) gerîn (biwêj) qurbana yekî bûn. gorî bûn. -karika min, ez li dora te bigerim. de tu ji dayîka xwe re bibêje, ka pisîkê çi kiriye? berhîm paşa
li dora gûyê xwe sênc kirin (biwêj) pir temahkar û çikûs bûn. perîzade jineke wisa ye ku li dora gûyê xwe sêne dike.
li dora around (smt.) (li dora malê‘around the house’)
(prep.) around.
li dora malê all around the house
li dora tiştekî geriyan to take an interest in
li dora xwe all around