Encamên lêgerînê
li dû akabinde, peşi sıra
li dû (...) çûn izlemek, takip etmek (bir şeye uymak, bağlı olmak)
li dû (an jî pey) xwe kaş kirin (kişandin) ardından sürüklemek, yedmek
li dû (tiştekî, kesekî) bûn (bir kişinin, bir işin) ardına (veya arkasına) düşmek
li dû (yekî an jî tiştekî) bûn (birinin veya bir şeyin) peşinde * ew nika li dû berjewendiya xwe ye o şimdi çıkar peşinde
li dû (yekî) sırtı sıra
li dû (yekî) çûn û hatin arkasından koşmak (iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak)
li dû (yekî) gerîn (birinin) izine basmak
li dû bûn peşinde (veya peşinden) koşmak * li dû dîplomayê ye diploma peşinde koşuyor
li dû çûn l/bw 1. peşinden gitmek, bir şeyi izlemek 2. türkü söylerken birine eşlik etmek
1) (birinin) peşinden gitmek 2) (birinin) peşinden gitmek (düşünce ve görüşlerini benimsemek) 3) peşinden yürümek (bir kimseye her konuda uymak)
li dû ecelê xwe çûn eceline susamak
li dû gerîn l/bw 1. arkasında dolaşmak (veya gezmek) 2. takibe almak, izlemek
peşine takılmak
li dû h 1. ardında, arkasında, akabinde 2. takiben, müteakiben, ardı sıra, arkası sıra * min fehm nekir ku çima li dû me hatin? neden arkamız sıra geldiler anlayamadım?
li dû hatin l/bw 1. ardından gelmek 2. izlemek (zaman, süre, sıra vb. için; sonra gelmek, arkasından gelmek) * li dû şevê roj tê geceyi gündüz izler
peşinden yürümek (birinin arkasında yürümek)
li dû hev peş peşe
li dû hev hatin l/bw zincirlemek (art arda, peş peşe gelmek)
li dû hev rêz bûn l/bw kuyruk olmak
li dû hev rêz kirin l/bw katarlamak
li dû man l/bw arkada kalmak, geride kalmak (değerce ileride olanların arkasında kalmak)
li dû partan ketin l/bw pintilik etmek
li dû rêça (yekî) çûn (birinin) peşinden gitmek (düşünce ve görüşlerini benimsemek)
li dû xwe birin û anîn peşinden sürüklemek
li dû xwe gerandin peşinden sürüklemek (tiştek)
li dû xwe hiştin l/bw 1. (bir şeyi) arkada bırakmak (zaman bakımından geçmişte bırakmak) * gava em hişyar bûn, me ji sisiyan yekê rojê li dû xwe hiştibû uyandığımızda günün üçte birini arka da bırakmıştık 2. (bir şeyi) arkada bırakmak (ölen kimseye göre; dünyada bırakmak) * sê zariyên xwe li dû xwe hiştin, koç kir û çû üç evlâdını arkada bırakıp göçüp gitti
(bir şeyi) arkada bırakmak
li dû xwe nebûn xweyî arkasına bakmadan gitmek
li dû xwe nenihêrtin (an jî mêze nekirin) û çûn arkasına bakmadan gitmek
li dûf d indinde, yanında, nezdinde
li dûv hev rd arka arkaya
li dû pişt re, paşê, li pey, bi dora, li piş, li paş, li pişt, alêdû, dîqatê, taqîb kirin, piştre, paş, dû, pêlî rêça
li dû ... kulîn (biwêj) gelekî girîng girtin, lê xwedî derketin, li pey çûn. ew çi dike dîsa jî bavê wîyê belengaz li dû dikule. edo şivanekî pir hêja ye. heya roja îroyîn tim li pey keriyên pezê axayan kuliyaye.
li dû çûn (lêker) bi dû ketin, li pey çûn, peyrewî kirin, taqîb kirin, xwestin bigire, hez kirin ku xwe bigihîniyê.
Herwiha: li dûv çûn. Navdêr: lidûçûn, lidûvçûn.
ji: li + dû + çûn.
: lidûçûyî
li dû hev çûn (biwêj) eynî şop berdewam kirin, bi hev du re destek û tifaq kirin. tu ji wan rayan hêvî meke, ew tenê li dû hev diçin. kes nikare wan ji hev û din biqetîne, tim ew li dû hev diçin.
li dû heyfê ketin doza tolhildanê şopandin
li dû xwe hîştin (biwêj) derbas bûn, di dema borî de man. ka ew mal û milkên axa û mîrên din, ên hevkarên roma reş? çi bi wan hat? tiştên ku ji wan man an jî li dû xwe hiştin? amed tîgrîs
li dû xwe kaş kirin bi kotekî li pey xwe birin
li dûr gerîn, li nêzik dîtin (biwêj) xwe ji bo zoreke mezin amade kirin, lê bi hêsanî çareser kirin. ew jî dayîneke xwedê ye, ez li dûr digerîm, lê min nêzîk dît.
li dûv li dû, li paş, li pişt, alêdû, li pê, piştre, lipeyhatî, dû re, pişt re, li pêşiyê, dûvre, pey, peyhatî, pey re.
ji: li + dûv
li dû çûn to follow
li dû hev re one after the other
li dû xwe behind oneself
li dû rd. dime ra, pey ra, dime de, hemen pey de
li dûhev h. têpey, têdi m., pêpey, tapa, tîedi m., pîe pey