Encamên lêgerînê
li ba (...) sekinîn l/bw oturmak (beraber kalmak) * ez li ba diya te nasekinim, maleke cihê dixwazim ben annenle oturmam, ayrı ev isterim
oturmak (beraber kalmak) * ez li ba diya te nasekinim, maleke cihê dixwazim ben annenle oturmam, ayrı ev isterim
li ba (an jî cem) xwe hiştin yanında bulundurmak, tutmak * heta ku hûn bên ez dikarim zarok li ba xwe bihêlim siz gelinceye kadar çocuğu ben tutarım
li ba (cem an jî nik) hev yan yana
li ba (yekî) nekirin zilikek (nezdinde) zere kadar değeri olmamak
li ba bûn (i) l/bw savrulmak
li ba bûn (ii) l/bw 1. sapmak, kıvrılmak, köşeyi dönmek (-den sapmak) * gava ku tu li goşe li ba bikevî, rast here mala pêşîn a ku derkeve ser riya te köşeyi dönünce karşına çıkacak eve git 2. sallanmak (kımıldamak, bağlı bulunduğu yerden gevşek duruma gelip yerinden oynamak)
li ba gayên mezin rêx kirin başa güreşmek (en üstün sonucu elde etmek için mücadele vermek)
li ba hev h bir arada, birlikte
li ba ketin l/bw 1. geri dönmek 2. köşeye dönmek, sapmak 3. çark etmek 4. sallanmak
li ba kirin (i) l/bw sallamak * destmalê li ba bike mendili salla
li ba kirin (ii) l/bw savurmak
li ba merê xwe nesekinîn kocasını sevmemek, kocasıyla geçinmemek
li ba wan xêr xeber testiyi kıran da bir, suyu getiren de
li ba xistin l/bw 1. sallamak 2. döndürmek, köşeyi geçirtmek
li ba xwe bi tiştekî hesab nekirin şakaya gelmemek
li ba xwe girtin hesaba katmak
li ba xwe heqdar dîtin haklı bulmak
li ba xwe not dan (yekî) numarasını vermek (tiştek)
li bahaneyan gerîn l/bw bahane aramak, vesile bulmak
li baheneyan bûn l/bw bahanesi üstünde olmak
li bal d 1. indinde, yanında, nezdinde 2. nd huzur * ez li bal we vê dibêjim sizin huzurunuzda bunu söylüyorum
li bal (yekî) (birinin) gözünde
li bal (yekî) peyde bûn (bir şey) elinde bulunmak (veya olmak)
li bal dilê (yekî) (birinin) gözünde * li bal dilê wî ev xanî pêncî milyar dike onun gözünde bu ev eli milyar eder
li bal xwe h kendince, kendisince
li balê bûn l/bw 1. yanında olmak 2. kocasının yanında olmak
li balê meqbûl bûn (nezdinde) makbule geçmek
li balê nehiştin yanına bırakmamak (veya komamak)
li banî h yukarıda
li bar bûn l/bw 1. bahanesi üstünde olmak 2. gerginleşmek * têkiliyên navneteweyî li bar in uluslararasi ilişkiler gerginleşti 3. gerilmek, sinirlenmek
li bar bûn (ii) l/bw uygun olmak, müsait olmak
li bar kirin l/gh 1. bahaneli hale getirmek, kışkırtmak 2. gerginleştirmek
li baskê mêşê misikîn l/bw sinekten yağ çıkarmak
li bayê xistin l/bw savurmak (rüzgâr bir şeyi alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak)
li ba bûn 1. berbiba bûn 2. hejîn 3. daweşîn *“kaya kevn, li ba nabe”
(lêker) hejîn, li hewa bûn, li cem bûn, li nik bûn. Navdêr: libabûn.
Têkildar: li ba kirin.
ji: li + ba + bûn.
: libabûyî
li ba kirin 1. dan ber bayî 2. hejandin 3. daweşandin
(lêker) hejandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ل با کرن. Navdêr: libakirin.
Têkildar: li ba bûn.
ji: li + ba + kirin.
: libakirî
li bal li hindê, li cem, pêşber, li nik, li dûf, nik, cem, ba, def, bal, li def, li ba
li barê hev du nihêrîn (biwêj) rewş û naveroka kesekî tesele kirin. pehlewan berî ku dest bi gulaşê bikin, berê dest diavêjin hev du û li barê hev du dinihêrin.
li barê xwe xwedî derketin (biwêj) binbariya xwe zanîn û bi cih anîn. çeto çawa ji derveyî welêt hat, malbata xwe hilda bin baskên xwe û li barê xwe xwedî derket.
li ba with, chez
with, chez
li ba min with me
li ba pêq. lêweli bendî hev man lg. . yewbînî pawitene, yewbînî serro vindetene
lêwe de