Encamên lêgerînê
leq kıpırtı, oynak.
rd 1. gevşek (sıkı veya gergin olmayan) 2. mayışık
m lâklak
m karşılama
m 1. şaka 2. alay
m 1. devim, devinim 2. kıpırdanma 3. sallantı 4. gevşeme
leq (ii) m lek bölük düzeyinde askeri birlik
leq (v) m büyük adam
leq (vi) zo/m yayın balığı
leq (yekî) ve çûn (birini) karşılamaya gitmek leqî (yekî) bûn (birine) rastlamak
leq bûn l/ngh gevşemek (sertlik ve gerginliği bozulmak) * didanê min leq bûye dişim gevşemiş 2. mayışmak (yemek yeme sonucu oluşan mayışma veya hantallık)
leq dan l/gh ısırmak
mayışmak
leq ketin diranê (yekî) dişleri sallanmaya, gevşemeye yüz tutmak
leq kirin l/gh 1. gevşetmek 2. mayıştırmak (yemek yedirip hantallaşmasını sağlamak)
şaka yapmak
leq lê ketin l/bw tetiklemek
1) sallanmak 2) tetiklemek
leq pê kirin 1) (birine) şaka etmek 2) (birini) alaya almak
leq û leq habire lâklak etme
leqa m 1. karşılama 2. karşılaşma, rastlama
leqadorî bot/m hayvan yemi olarak kullanılmayan bir ot türü
leqan m devinme, kıpırdama, kımıldama
leqandî rd 1. devinik, devindirilmiş, kıpırdatılmış, depretmiş olan 2. oynatılmış (yerinden oynatılmış olan)
leqandin m 1. devindirme, depretme, kımıldatma, kıpırdatma, hareket ettirme 2. oynatma (yerinden kımıldatma, hareket ettirme) 3. çalkalama, çalkama (vücudun bir yerini sürekli oynatma) 4. mec ağzını yoklama
ağzını aramak (veya yoklamak) * nehatin leqandin hali vakti çok iyi olmak, parası pulu çok olmak
1. devindirmek, depretmek, kımıldatmak, kıpırdatmak, hareket ettirmek 2. oynatmak (yerinden kımıldatmak, hareket ettirmek) * kes nikare vî gurzî ji cihê wî bileqîne kimse bu gürzü yerinde oynatamaz 3. çalkalamak, çalkamak (vücudun bir yerini sürekli oynatmak) * tu lê binêre bê çawa navmilê xwe dileqîne nasıl da omuz çalkalıyor 4. mec ağzını yoklamak (yek)
leqat m 1. başak (tarlalarda tek tük kalmış başak) 2. oraktan kurtulmuş başakları elle koparma işi 3. taraş (bağ, bağçe, tarla gibi yerlerde kaldırılan ürünlerden artakalanlar)
leqat kirin l/gh 1. başaklamak 2. taraşlamak
1) başak toplamak 2) taraşlamak
leqatdorî nd/nt başakçı (tarlalarda başak toplayan)
leqatker nd/nt başakçı (tarlalarda başak toplayan)
leqatkerî m başakçılık
leqatkirin m 1. başaklama 2. taraşlama
leqatvan nd/nt başakçı (tarlalarda başak toplayan)
leqatvanî m başakçılık
leqayî (...) bûn (birine veya bir şeye) rast gelmek, rastlamak, karşılaşmak * bi rê de ez leqayî birayê we bûm yolda kardeşine rast geldim
leqayî (tiştekî) çûn (birini) karşılamaya gitmek
leqayî (tiştekî) hatin rast gelmek, duş gelmek, birine rast gelmek * bi rê de ez leqayî wan hatim yolda onlara rast geldim
leqayî bûn l/ngh rastlamak, karşılaşmak
leqayî hev bûn l/bw karşılaşmak, rastlaşmak
leqayî hev hatin l/bw 1. karşılaşmak, rastlaşmak, buluşmak 2. karşı karşıya gelmek (birden karşılaşmak)
leqayîbûn m rastlama, karşılaşma
leqayîbûyîn m rastlama, rastlayış, karşılayış
leqayîhevbûn m karşılaşma, rastlaşma
leqayîhevhatin m 1. karşılaşma, rastlaşma, buluşma 2. karşı karşıya gelme (birden karşılaşma)
leqbûn m 1. gevşeme 2. mayışma (yemek yeme sonucu oluşan mayışma veya hantallık)
leqbûyîn m 1. gevşeyiş 2. mayışma
leqdan m ısırma
leqeb n lâkap
leqeleq m 1. lak lak 2. makineli silâh sesi için
leqeleq kirin l/gh laklak etmek, gır geçmek, çene çalmak
leqeleqkirin m laklak etme, gır geçme, çene çalma
leqem bnr lexem
leqemok m mesel
leqemok û meselok mesel
leqên xwe pê kirin (birini) alaya almak
leqî m 1. gevşeklik 2. mayışıklık
leqîn m 1. devinme, hareket etme (bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi) 2. deprenme, kıpırdama, kımıldama, kımıldanma, kıpırdanma, kımıldayış 3. sallanma, sallanış (kımıldama, bağlı bulunduğu yerden gevşek duruma gelip yerinden oynama) 4. oynama (insan için; gerekli görevini yapacak hareketten yoksun olma) 5. çalkalanma (vücudun bir yeri sürekli oynama) 6. ırganma
l/ngh 1. devinmek, hareket etmek (bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi) 2. deprenmek, kıpırdamak, kımıldamak, kımıldanmak, kıpırdanmak 3. sallanmak (kımıldamak, bağlı bulunduğu yerden gevşek duruma gelip yerinden oynamak) * diranê min dileqe dişim sallanıyor 4. oynamak (insan için; gerekli görevini yapacak hareketten yoksun olmak) * tiliyên wê naleqin parmakları oynamıyor 5. çalkalanmak (vücudun bir yeri sürekli oynamak) 6. ırganmak
leqîner rd devitken
leqînî m 1. devinti 2. kımıltı, kıpırtı 3. salıntı
leqitan (i) m 1. devinme 2. kıpırdama
leqitan (ii) m 1. tökezleme 2. tutuk konuşma
leqitandin (i) m 1. devindirme 2. kıpırdatma 3. dürtme
l/gh 1. devindirmek 2. kıpırdatmak zar zor konuşmayı becerebilme) 3. dürtmek * piyê wê leqitand ayağını dürttü
leqitandin (ii) m 1. tökezletme 2. tutuk konuşma 3. tekleme yapma
l/gh 1. tökezletmek 2. tutuk konuşmak (zar zor konuşmayı becerebilmek) 3. tekleme yapmak * demançe nedileqitand tabanca tekleme yaptı
leqitîn (i) m 1. devinme 2. kıpırdama, kımıldama, kıpırdanma, kıpırdaşma, kıpraşma
l/ngh 1. devinmek 2. kıpırdamak, kımıldamak, kıpırdanmak, kıpırdaşmak, kıpraşmak
leqitîn (ii) m 1. tökezleme, tökezme 2. takılma (bir yere ilişip veya dokunup kalma) 3. kösteklenme (ayağına bir engel takılarak düşer gibi olma) 4. tutuk konuşulma 5. tekleme yapılma
l/ngh 1. tökezlemek, tökezmek 2. takılmak (bir yere ilişip veya dokunup kalmak) * li kevir leqitî taşa takıldı 3. kösteklenmek (ayağına bir engel takılarak düşer gibi olmak) 4. tutuk konuşulmak 5. tekleme yapılmak
leqkirin m 1. gevşetme 2. mayıştırma (yemek yedirip hantallaşmasını sağlama)
leqleq m 1. lâklak (leyleğin gagasından çıkan ses) 2. h lâklak (boş konuşma)
m kapı mandal
leqleqo rd lâklak, geveze kimse
leqok rd 1. devingen 2. oynak (kımıldayan, yerinde durmayan) * lingê maseyê pir leqok e masanın ayağı çok oynak
leqokî m 1. devingenlik 2. oynaklık (oynak olma durumu, yerinde durmama durumu)
leqt m devim, hareket
leq 1. hej 2. ziq
1. didan lê dan (navdêr, mê) gez, gestin, gezandin, dan ber didanan, bi diranan hûr-hûr kirin: leq lê dan.
Bikaranîn: Lêker: leq bûn, leq kirin. Navdêr: leqbûn, leqkirin, leqdan Rengdêr: leqbûyî, leqkirî.
: leqandin, leq lê dan, leqlêdan, leqlêdayî, leqlêder
leq bûn (lêker)(Binihêre:) leq
leq kirin (lêker)(Binihêre:) leq
leq lê dan (lêker) gestin, gezandin, dan ber didanan
leqan 1. Pirrjimariya leqê. Binêre;, leq 2. nesekinîn. Binêre;, leqîn
leqandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye leqandin
leqandin (lêker)(navdêr, mê) piçekî livandin, qeliqandin, gezandin, leq lê dan, didan lê dan, dan ber didanan.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: له‌قاندن.
Herwiha: liqandin. Tewîn: Lêker: -leqîn-.
Têkildar: leqîn.
ji: leq + -andin.
: leqandî, leqîner
leqandin/dileqîne/bileqîne 1. livandin 2. lebitandin 3. hejandin 4. ziqinandin *“mirov nakeve govendê, heke ketê jî divê xwe bileqîne”
leqayene (Zazaki) (lêker) leqîn
leqayî rastî, tûşî, tûş bûn, rast hatin, leqî, pêrgî, pergî
leqayî bûn rastî hatin, pergî hatin
(navdêr, mê) tûşîhev bûn.
ji: leq +-ayî + bûn
leqayîbûn (rengdêr) li hev qelivîn
leqbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) leq
leqbûyî (rengdêr) (Binihêre:) leq
leqdan (navdêr, mê) dema mirov xwarinekê yan tiştekî bike di devê xwe da û didanêd xwe liser bi givêşe, geztin
leqdanan (navdêr, mê) devavêtin, geztin
leqdar (rengdêr) çiqkirî, çiqdar.
ji: leq +-dar
leqeb (navdêr, nêr) paşnav, navê malbatê, navê binemalê, ji herdu navên kesekî ew nav yê ku wek yê kesên din yên binemala wê/wî ye: Haco paşnavê Zerdeşt Haco, Zagros Haco û Ciwan Haco ye. bernav, navê nerast, navê ku kesek pê tê nasîn lê ne navê wî bi xwe ye.
Herwiha: lexeb, leqem, lexem.
ji: Ji erebî.
: leqebî
leqebî (navdêr, mê) rewşa leqebbûnê.
ji: leqeb + -î
leqî (navdêr, mê) sistî, sistayî, sistbûnî, patotî.
ji: leq +-î
leqik (navdêr, mê) çiq, çiqik, cil, baw, mode, çêlke, weç.
ji: leq +-ik
leqîn (lêker) livîn ango lebitîn (bi taybetî piçekê), li cihê xwe xurt nesekinînin (bo nimûne: didanên sistbûyî).
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: له‌قین.
Herwiha: leqan, leqihan, leqiyan, leqihîn, leqyan, liqîn, liqan, liqihan, liqiyan, liqihîn, liqyan. Tewîn: Lêker: -leq-.
Hevwate: lebitîn, livîn, qeliqîn.
ji: leq + -în.
Têkildar: leqandin
leqîn/dileqe/bileqe 1. livîn 2. lebitîn
leqînî (navdêr, mê) qeliqînî.
ji: leqîn +-î
leqînî kirin (navdêr, mê) liqeliq kirin, kirin liqînî, qulteqult kirin, kine, çek, lîbas.
ji: liqîn +-î
leqitîn (lêker)(navdêr, mê) hilingivîn, likumîn, kumişîn, hoşîn, tewişîn, şewişîn, şelişîn, wişwişîn, tevizîn, teyizîn, behitîn, hikumîn, beliqîn, terpilîn, hilingiftin, setimîn, litimîn, likimîn, hilkimîn, xijikîn, çerixîn, hilisîn, tehisîn, şemitîn, nikisîn, tengijîn, ferqizîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: له‌قتین.
Bide ber: leqîn. Tewîn: Lêker: -leqit-.
Têkildar: leqitandin.
: leqitî, leqitiyayî
leqkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye leq kirin
leqkirin (navdêr) sistkirin
leqlêdan (navdêr, mê) leqdan, geztin, :leq li sêvê da
leqleqok tiştê ku di cihê xwe de dileqe û natebite
(rengdêr) livlivok, :stûna kepir ê ya leqleqoke , :didanê leqleqok, :;tiştê di leqit dilivlivit, didanê leqleqok
leqnayene (Zazaki) (lêker) leqandin
leqnîyayene (Zazaki) (lêker)hatin leqandin
leqîn (bileqe) to slip to slide, to move
leqandin bewegen
in Bewegung setzen
locker machen
lockern
lösen
unsicher machen
wackeln
leqayîbûn begegnen
treffen
leqîn sich bewegen
leqîn bewegen, sich ~
rühren, sich ~
setzen, sich in Bewegung ~
leqiyan setzen, sich in Bewegung ~
leq m. yaranîye, kurate, kusade, leqî, yarî, heneke, laqî, kurata, kusate, lexî n.
rd. sist, xav, rexdek, xirb, pilt, geves, sistpist, geves, gewsek, leq
leq bûn lng. sist bîyene, xav bîyene, rexdek bîyene, xirb bîyene, pilt bîyene, geves bîyene
leq kirin lg. leqî kerdene, yaranîye kerdene, kurate kerdene, kusate kerdene, heneke kerdene, lexî kerdene
lg. . sist kerdene, xav kerdene, rexdek kerdene, xirb kerdene, geves kerdene, pilt kerdene, sistpist kerdene, sistnayene, xavnayene, rexdeknayene
leqandin lg. leqnayene, lewnayene
m. leqnayis, lewnayis n.
leqat w. efare, lekate, qurf, qirf n.
leqat kirin lg. lekatnayene, efarenayene, qirf kerdene, lekat kerdene, efare kerdene, qirfnayene
leqatkirin m. lekatnayis, efarenayis, qirfkerdis, lekatkerdis, efarekerdis, qirfnayis n.
leqayî m. pêjinde, rastmekî, tevkelî, teseduf, rast, tesaduf n.
leqayî bûn lng. . rastmekî bîyene
leqayî hev bûn lng. rastê yewbînî ameyene, rastê yewbînî bîyene
leqayî hev hatin lng. . rastê yewbînî ameyene, rastê yewbînî bîyene
leqayîhevbûn m. rastêyewbînîameyis, rastêyewbînîbîyayis n.
leqayîhevhatin m. rastêyewbînîameyis, rastêyewbînîbîyayis n.
leqe m. pasqule, loqtîzik, çifte, çut m., paskile, loq, çut m., paskîl, çitma (heywan) m.
leqeb n. mexlese, leqebe, lekmatike, milqatike, leqe m., melqatik, leqame m.
leqeb lêdan în lg. mexlese piranayene, leqebe piranayene, lekmatike piranayene, milqatike piranayene, leqeme piranayene
leqeleq kirin lg. çene kerdene, leq-luq kerdene
leqîn lng. . leqîyene, lewîyene, leqayene
m. leqîyayis, lewîyayis n.
leqinî m. leqîye, lewîye m.
leqitîn lng. . pakewtene, re cikewtene, aleqîyene
lng. . telpekî bîyene, telpekîyene, telepekî bîyene
m. telpekîbîyayis, telpekîyayis, telepekîbîyayis n.
leqkirin m. sistkerdis, xavkerdis, rexdekkerdis, xirbkerdis, geveskerdis, piltkerdis, sistpistkerdis, sistnayis, xavnayis, rexdeknayis n.
leq leq, leqleqok, livlivok, ne şidayî / baş pê ve girêdayî
leqan leqîn, leqleqîn, livlivîn, baş li cihê xwe nesekinîn
leqandin leqandin, leqleqandin, livlivandin, velivandin, vehejandin, ji cihê wê / wî hinekî anîn û birin
dalivandin, dahejandin, daçemandin, datewandin, da-anîn, daînan, serê xwe bi mebesta belê / bila livandin
leqe pên, pehîn, pêhn, derbeyên bi (t binê) piyên mirovan
zîtik, zîçik, derbeyên bi simên dewaran
leqe weşandin pên / pehîn veweşandin / tê werkirin
leqeb paşnav
bernav
leqefirtê bn leqe
leqekut pêqutk, pêkutk, çendîn car li dû hev piyên xwe li erdê dan / kutan / qutan
leqeleq leqleq, leqeleq, bn leq
leqeşêl bn leqe
leqîn bn leqîn
leqleq leglege, quling, firindeyek ling- û stulkdirêj e
leqûloq leqleqok, livlivok, hejhejok