Encamên lêgerînê
kurmî kurtlu.
kurmî (i) rd 1. kurtlu * sêva kurmî kurtlu elma 2. mec kurtlu (yerinde rahat durmayan)
kurmî (ii) rd 1. çürük (diş için) * diranê kurmî çürük diş 2. çürük (çürümüş ağaç vb.) * dar tev kurmî ye ağaç hep çürük
kurmî bûn (i) l/ngh 1. kurtlanmak * gelyaz kurmî bûne kirazlar kurtlanmış 2. mec kurtlanmak (bir yerde çok oturmaktan bıkarak gezme gereği duymak) * ez êdî li vir ji ber rûniştinê kurmî bûm, em hinek derkevin ji xwe re bigerin burada oturmaktan kurtlandım, biraz çıkıp dolaşalım
kurmî bûn (ii) l/ngh çürümek (vb. diş için)
kurmî kirin (i) l/gh kurtlandırmak
kurmî kirin (ii) l/gh çürütmek
kurmîbûn (i) m 1. kurtlanma 2. mec kurtlanma (bir yerde çok oturmaktan bıkarak gezme gereği duyma)
kurmîbûn (ii) l/ngh çürüme (diş vb. için)
kurmîbûyî (i) rd kurtlu, kurtlanmış
kurmîbûyî (ii) rd çürük, çürümüş olan
kurmîbûyîn (i) m kurtlanış
kurmîbûyîn (ii) m çürüyüş
kurmîkirî rd kurtlandırılmış
kurmîkirin (i) m kurtlandırma
kurmîkirin (ii) m çürütme
kurmîr n beyzade, bey oğlu
kurmîtî m çürüklük
kurmî tiştê ku kurm ketinê
kurmî bûn ji ber ketina kurman xerab bûn
kurmî wormy, mangy, maggoty
wormy, mangy, maggoty
kurmî rd. kermin, kermerîn, karmirîn, karmin, kermejin, karmijin
kurmî berfê n. kermê vare n.
kurmî bûn lng. . kermin bîyene, kermerîn bîyene, kerm rîkewtene
kurmî rîger n.
kurmîk n. zoo. malik, mele, qiryestik, melîcuk, molik, qiristik n.