Encamên lêgerînê
kundir kabak.
kabak- ikiçenekliler- kabakgiller; cucurbita
kundir axivî! bal kabağı lâf söyledî!
kundir bot/n 1. kabak (Cucurbita) 2. kabak (bu bitkinin ürünü) 3.rd kabak (kavun, karpuz için; ham, tatsız) 4. n/argo kafa * kundirê serê wî vala ye kafası kabak 5.n göbek (argo) 6.rd kabak (tüysüz, dazlak) 7. rd/mec kabak, bal kabağı, boş kafalı (bilgisiz, görgüsüz, kaba kimse)
kundir derketin kabak çıkmak (karpuz, kavun için; ham çıkmak)
kundir xeber da! bal kabağı lâf söyledî!
kundirandin m yuvarlama
l/gh yuvarlamak
kundirbûn m kabaklaşma (dazlaklaşma)
kundirbûnî m 1. kabaklık, hamlık (karpuz, kavun için) 2. kabaklık, tüysüzlük, dazlaklık (baş için) 3. kabaklık (bilgisizlik, görgüsüzlük)
kundirê avî bot/nd testi kabağı
su kabağı
kundirê dagirtî nd kabak dolması
kundirê girîtî dolmalık kabak.
kundirê mîranî bot/nd bal kabağı, helvacı kabağı, (Cucurbita moschata)
bal kabağı
kundirê qerewe bot/nd bal kabağı (Cucurbita moschata)
kundirê reş bot/nd kara kabak
kundirê şamî bot/nd bal kabağı (Cucurbita moschata)
kundirê serî nd/argo kafa tası
rgo kafa tası
kundirê stûreq bot/nd su kabağı, testi kabağı
kundirê tirşê bot/nd sakız kabağı
sakız kabağı
kundirê vala hıyar ağa (veya hıyar ağası)
kundirên sorkirî kabak kızartması
kundirfiroş nd/nt kabakçı (satan kimse)
kundirî m (argo) hıyarlık, kabaklık (bilgisizlik, görgüsüzlük)
kundirî kirin hıyarlık etmek
kundirîn m yuvarlanmak
l/ngh yuvarlanmak
kundirmast n kabak ve yoğurtan yapılan bir yemek
kundiro jî gotina xwe got lâf söyledi bal kabağı
kundirok (i) bot/m bir karış boyunda, sarı çiçekleri olan ve pişirilerek yenilir bir ot
kundirok (ii) rd tolbul
kundirokî h 1. tombulca 2. fıstık gibi (dolgun, besili ve canlı)
kundirtî m (argo) hıyarlık, kabaklık (bilgisizlik, görgüsüzlük)
kundirtî kirin hıyarlık etmek
kundirvala rd boş, kabak, kafasız
kundir [I] cureyekî sewzeyan e û pijandî tê xwarin *kundirê mîranî, çêtir e ji şekirê şîranî [II] mirovê bêkêr
kundire mîranî, xweştir e ji şekir û şîranî, kesek tehma kundir hilneanî, xeynî arşiya romanî (biwêj) her kes ji her xweşikayî û bedewiye fem nake. ew ne hempaye deve te ye lawo. kundire mîranî, xweştir e ji şekir û sîranî, kesek tehma kimdir hilneanî, xenî arşiya romanî.
kundirê vala bûn (biwêj) ji bo kesên bebandor û bêhiş tê bikaranîn. tu çi deve xwe didî ber deve wî kundire vata?
kundirmast Xwarineke ji kundir û mast tê çêkirin.
kundiro jî gotina xwe got (biwêj) vala axivîn, deve xwe vala nehiştin. kuudiro jî gotina xwe got. mexseda wî ew bû ku bila nebejin tiştek negot.
kundiroşk (navdêr, mê) tevnpîrk, pîrtevînk, pîrepind, pîropind, pîrik, pîrhevok, pîrepit, dapîrûşk, pîrê, pindepîr, pîrebok, gangol, pêndek, pîrhebok
kundir Frauenstiefel mit Absatz
Kürbis
Schuh
Zucchini [f.]
kundir kuy; cucurbita
n. bot. kuye, kundire, kul, qu, kuy, quî, ku m.
kundira zivistanê n. kuya zimistanî m.
kundirê avî n. bot. qafe, kundira awe, kuya awî m.
kundirê beravê n. bot. qafe, kundira awe, kuya awî m.
kundirê mîran n. bot. kundira çaçana, kuya sêxanî, balike m.
kundirê mîranî n. bot. kundira çaçana, kuya sêxanî, balike m.
kundirê qerewe n. bot. kundira sîrîne, kuya sîrîne m.
kundirê res n. bot. kuya sîyaye, kundira sîyaye, sîyakundire, sîyakuye m.
kundirê sîrîn n. bot. kundira sîrîne, kuya sîrîne m.
kundirê stûreq n. bot. qafe, kundira awe, kuya awî m.
kundirê tirsê n. bot. kundira sewzeyî m.
kundirfiros m/n. kuyrotox, kundirrotox, kulrotox, qurotox n.
kundirî avî n. bot. qafe, kundira awe, kuya awî m.
kundirî qerewe n. bot. kundira sîrîne, kuya sîrîne m. *hesîna kundiran tolmikê kuyan, tolmikê kundiranz n. *kortika kundiran tolmikê kuyan, tolmikê kundiran zh.
kundira çaçanan (m) bir kabak çeşidi
kundire (m) kabak
(n) bakınız: kundure (n)