Encamên lêgerînê
kunda kêzikeke mezin e
kêzikeke mezin e
kundak quntax, qevdik.
1. qûndax, pêçek, qimatk, qimatok, pêçolk 2. pêçek, qimatk (pitika di pêçekê de) 3. qûndax (paç û potê donkirî ku pê ci­han dişewitînin) 4. topik, qûndax *saç kundağı topika por 5. qûndax (ji bo çek û sîleh) 6. ewanî, gelacî (mec) m
kundak sokmak (koymak) I) Qûndax xistin (cihekî). (şewitandin) II) Navbera (wan) xera kirin.
kundak sokmak (veya kundak koymak) 1) qûndax xistin (cihekî); ji bo şewitandinê 2) navbera (wan) xera kirin (mec)
kundakçı 1. agirberdêr (kesê ku bi qûndaxê cihan dişewitîne) 2. qûndaxker, qûndaxsaz (kesê ku qûndaxa tivingan çêdike) 3. ewan, gelac (mec) nd/nt
1. agirberdêr (kesê ku bi qûndaxê cihan dişewitîne) 2. qûndaxker, qûndaxsaz (kesê ku qûndaxa tivingan çêdike) 3. ewan, gelac (mec) nd/nt
kundakçılık 1. agirberdêri 2. ewantî, gelacîtî (mec) m
1. agirberdêrî 2. ewantî, gelacîtî (mec) m
kundaklama 1. pêçekkirin, qimatkkirin, qûndaxkirin 2. agirpêxistin, qûndaxkirin 3. topikkirin, qûndaxkirin (ji bo por) 4. qundax kirin, qûndaxlêxistin (ji bo çekan) 5. xerakirina navbera (wan) (mec) m
1. pêçekkirin, qimatkkirin, qûndaxkirin 2. agirpêxistin, qûndaxkirin 3. topikkirin, qûndaxkirin (ji bo por) 4. qûndax kirin, qûndaxlêxistin (ji bo çekan) 5. xerakirina navbera (wan) (mec) m
kundaklamak qamet kirin.
1. pêçek kirin, qimatk kirin, qûndax kirin (di pêçekê de pêçandina pitikan) l/gh 2. agir pê xistin l/bw, agir ber­dan (tiştekî) l/bw, qûndax kirin l/gh 3. to­pik kirin, qûndax kirin (ji bo por) l/gh 4. qûndax kirin l/gh, qûndax lê xistin l/bw (ji bo çekan) 5. navbera (wan) xera kirin, (wan) berî hev dan (mec) l/bw
1. pêçek kirin, qimatk kirin, qûndax kirin (di pêçekê de pêçandina pitikan) l/gh 2. agir pê xistin l/bw, agir berdan (tiştekî) l/bw, qûndax kirin l/gh 3. topik kirin, qûndax kirin (ji bo por) l/gh 4. qûndax kirin l/gh, qûndax lê xistin l/bw (ji bo çekan) 5. navbera (wan) xera kirin, (wan) berî hev dan (mec) l/bw
kundaklanmak 1. hatin pêçekkirin, hatin qimatkkirin 2. hatin topikkirin 3. hatin qûndaxkirin l/tb
1. hatin pêçekkirin, hatin qimatkkirin 2. hatin topikkirin 3. hatin qûndaxkirin l/tb
kundaklayış 1. pêçekkirin, qimatkkirin, qûndaxkirin 2. agirpêxistin, qûndaxkirin 3. topikkirin, qûndaxkirin (ji bo por) 4. qûndax kirin, qûndaxlêxistin (ji bo çekan) 5. xerakirina navbera (wan) (mec) m
1. pêçekkirin, qimatkkirin, qûndaxkirin 2. agirpêxistin, qûndaxkirin 3. topikkirin, qûndaxkirin (ji bo por) 4. qûndax kirin, qûndaxlêxistin (ji bo çekan) 5. xerakirina navbera (wan) (mec) m
kundaklı 1. pêçekkirî, qimatkirî *kundak­lı çocuk zarokê pêçekkiri 2. topikkirî 3. biqûndax, qûndaxkiri *kundaklı silah çeka biqûndax (an jî çeka qûndaxkiri) rd
1. pêçekkirî, qimatkirî * kundaklı çocuk zarokê pêçekkirî 2. topikkirî 3. biqûndax, qûndaxkirî * kundaklı silah çeka biqûndax (an jî çeka qûndaxkirî) rd
kundaksız 1. bêpêçek, bêqimatk 2. netopikirî 3. bêqûndax rd
1. bêpêçek, bêqimatk 2. netopikirî 3. bêqûndax rd
kundura qondre.
qondere m
qondere m
kunduracı goşkar.
1. qondereker 2. qonderefiroş nd/nt
1. qondereker 2. qonderefiroş nd/nt
kunduracılık 1. qonderekeri 2. qonderefiroşî m
1. qonderekerî 2. qonderefiroşî m
kunduz darbir, segavî.
darbir (Castor fiber) zo/n
darbir (Castor fiber) zo/n
kund zo/n baykuş
kund (i) rd cimri
kund (ii) m pazı, beze (bir ekmeklik hamur)
kund li ser (...) xwendin üstünde baykuşlar ötmek
kundayî rd delikli
kunde sp/m künde
kundê kor zo/nd puhu (Bubo bubo)
kundê şevê zo/nd alaca baykuş
kundêl bnr kun û kundêl
kundîl m kiler
kundir kabak.
kabak- ikiçenekliler- kabakgiller; cucurbita
kundir axivî! bal kabağı lâf söyledî!
kundir bot/n 1. kabak (Cucurbita) 2. kabak (bu bitkinin ürünü) 3.rd kabak (kavun, karpuz için; ham, tatsız) 4. n/argo kafa * kundirê serê wî vala ye kafası kabak 5.n göbek (argo) 6.rd kabak (tüysüz, dazlak) 7. rd/mec kabak, bal kabağı, boş kafalı (bilgisiz, görgüsüz, kaba kimse)
kundir derketin kabak çıkmak (karpuz, kavun için; ham çıkmak)
kundir xeber da! bal kabağı lâf söyledî!
kundirandin m yuvarlama
l/gh yuvarlamak
kundirbûn m kabaklaşma (dazlaklaşma)
kundirbûnî m 1. kabaklık, hamlık (karpuz, kavun için) 2. kabaklık, tüysüzlük, dazlaklık (baş için) 3. kabaklık (bilgisizlik, görgüsüzlük)
kundirê avî bot/nd testi kabağı
su kabağı
kundirê dagirtî nd kabak dolması
kundirê girîtî dolmalık kabak.
kundirê mîranî bot/nd bal kabağı, helvacı kabağı, (Cucurbita moschata)
bal kabağı
kundirê qerewe bot/nd bal kabağı (Cucurbita moschata)
kundirê reş bot/nd kara kabak
kundirê şamî bot/nd bal kabağı (Cucurbita moschata)
kundirê serî nd/argo kafa tası
rgo kafa tası
kundirê stûreq bot/nd su kabağı, testi kabağı
kundirê tirşê bot/nd sakız kabağı
sakız kabağı
kundirê vala hıyar ağa (veya hıyar ağası)
kundirên sorkirî kabak kızartması
kundirfiroş nd/nt kabakçı (satan kimse)
kundirî m (argo) hıyarlık, kabaklık (bilgisizlik, görgüsüzlük)
kundirî kirin hıyarlık etmek
kundirîn m yuvarlanmak
l/ngh yuvarlanmak
kundirmast n kabak ve yoğurtan yapılan bir yemek
kundiro jî gotina xwe got lâf söyledi bal kabağı
kundirok (i) bot/m bir karış boyunda, sarı çiçekleri olan ve pişirilerek yenilir bir ot
kundirok (ii) rd tolbul
kundirokî h 1. tombulca 2. fıstık gibi (dolgun, besili ve canlı)
kundirtî m (argo) hıyarlık, kabaklık (bilgisizlik, görgüsüzlük)
kundirtî kirin hıyarlık etmek
kundirvala rd boş, kabak, kafasız
kundol m karpuz
kund cureyekî teyrên şevê ye; bûm *gotine: ‘kundo mirî pir in an zindî?' gotiye: 'zindiyek tenê zêde ye, ew jî di bin emrê jinê de ye'
(navdêr, mê) bum, pepûk, pû, firrindeyek şevgerr, çavzîq û goştxwer e û bi gelemperî bi tenê dijî, (mecazî) kesa/ê ku ji ser xwe ranabe, tiral, tembel, kislan.
ji: jiari, bide ber peştûyî کونګ (kong)..
: kundane, kundgir, kundgirî, kundî
kund dibêje, ez ew qas im, lê aqile min jî ew qas e (biwêj) her kes xwe zede dizane. her kes di bare dile xwe de şer e. kmid dibêje, ez ew qas im, lê aqile min jî ew qas e.
kundane (rengdêr) bi awayekî kund.
ji: kund + -ane
kundarî (navdêr, mê) hewrekdarî port, hewrekdarî.
ji: kun +-darî
kundê şaxdar (navdêr, nêr) cureyekî kund an bûman e, balindeyekî dirende ye û şevger e li çend warên Kurdistanê dijî ye.
Hevwate: bumê şaxdar.
Têkildar: kund, bûm.
ji: kund + ê şaxdar. Navê zanistî: Asio otus
kundêle têjika berazî
kundês (Zazaki). Binêre; kewndêz
kundêz (Zazaki). Binêre; kewndêz
kundgir (navdêr, mê) kesê/a kundan digire.
ji: kund + -gir
kundgirî (navdêr, mê) karê kundgiriyê.
ji: kundgir + -î
kundî (navdêr, mê) rewşa kundbûnê.
ji: kund + -î
kundîl (navdêr, mê) kulîn, kîler, embara qûtî, kuling, embar, mexzen, depo.
Herwiha: kundil
kundir [I] cureyekî sewzeyan e û pijandî tê xwarin *kundirê mîranî, çêtir e ji şekirê şîranî [II] mirovê bêkêr
kundire mîranî, xweştir e ji şekir û şîranî, kesek tehma kundir hilneanî, xeynî arşiya romanî (biwêj) her kes ji her xweşikayî û bedewiye fem nake. ew ne hempaye deve te ye lawo. kundire mîranî, xweştir e ji şekir û sîranî, kesek tehma kimdir hilneanî, xenî arşiya romanî.
kundirê vala bûn (biwêj) ji bo kesên bebandor û bêhiş tê bikaranîn. tu çi deve xwe didî ber deve wî kundire vata?
kundiro jî gotina xwe got (biwêj) vala axivîn, deve xwe vala nehiştin. kuudiro jî gotina xwe got. mexseda wî ew bû ku bila nebejin tiştek negot.
kundiroşk (navdêr, mê) tevnpîrk, pîrtevînk, pîrepind, pîropind, pîrik, pîrhevok, pîrepit, dapîrûşk, pîrê, pindepîr, pîrebok, gangol, pêndek, pîrhebok
kundîyez (Zazaki). Binêre; kewndêz
kunduz (Zazaki) (Binihêre:) kewndêz Tirkî: (navdêr)darbir, segavî darbir (Castor fiber)
kund (f.) owl
kundir (m.) marrow
kundkî rûniştin v.i. to hunker down
v.i. to hunker down
kunde bikir
hay
îrfan
kirîger
kunde/-in miştêrî
kundig beled
kundin kirîger
kund Eule
Kauz
kundir Frauenstiefel mit Absatz
Kürbis
Schuh
Zucchini [f.]
kund m. gude , guda mîrî, mîrgude m.
n. zoo. kund, bûm, pûm, pu, kun n.
kundê bor n. zoo. tuye, puyo kor, kundo kor, tute n.
kundê gora n. zoo. puyê mezela n.
kundê hevîr n. guda mîrî m.
kundê sevê n. zoo. puyê mezela n.
kundîl m. dunike m.f mêneb n.f kîlere m.f qibe m.f gole m., kîlare m.
kundir kuy; cucurbita
n. bot. kuye, kundire, kul, qu, kuy, quî, ku m.
kundira zivistanê n. kuya zimistanî m.
kundirê avî n. bot. qafe, kundira awe, kuya awî m.
kundirê beravê n. bot. qafe, kundira awe, kuya awî m.
kundirê mîran n. bot. kundira çaçana, kuya sêxanî, balike m.
kundirê mîranî n. bot. kundira çaçana, kuya sêxanî, balike m.
kundirê qerewe n. bot. kundira sîrîne, kuya sîrîne m.
kundirê res n. bot. kuya sîyaye, kundira sîyaye, sîyakundire, sîyakuye m.
kundirê sîrîn n. bot. kundira sîrîne, kuya sîrîne m.
kundirê stûreq n. bot. qafe, kundira awe, kuya awî m.
kundirê tirsê n. bot. kundira sewzeyî m.
kundirfiros m/n. kuyrotox, kundirrotox, kulrotox, qurotox n.
kundirî avî n. bot. qafe, kundira awe, kuya awî m.
kundirî qerewe n. bot. kundira sîrîne, kuya sîrîne m. *hesîna kundiran tolmikê kuyan, tolmikê kundiranz n. *kortika kundiran tolmikê kuyan, tolmikê kundiran zh.
kundak (bezi) qundax (n)
kundura kundure (n)
kunduz kutiko awî (n)
kunde bn meşk
kundebebû bn kunebebû