Encamên lêgerînê
kin kîn, mûd.
kîn, rik, mûd, gir, kir, kudûr, kudret m
kin bağlamak lê bi kîn bûn, lê bi rik bûn, lê bi gir bûn, kîna (yekî) li (yekî) bûn, rika (yekî) li (yekî) bûn
Lê bi rik bûn. Lê bi gir bûn. Rika (yekî) li (yekî) bûn.
kin beslemek kîn girêdan, mûd girêdan.
kin beslemek (tutmak) Rika xwe dan (yekî). Girê xwe avêtin hundir. Bi jehrê pingahî bûn. Rik û kîn girti. Ji (yekî) hilanîn. Kîna xwe dan (yekî).
kin beslemek (veya kin tutmak) kîna xwe dan (yeki), rika xwe dan (yekî), ji (yekî) hilanîn, jê hilanîn, gef girtin, rik û kîn girtin
kin duymak kîna (yekî) di dilê (yekî) de bûn, rikîn
kin gütmek kîn kudirandin, kîn ajotin, jê initîn, (kîn) kişandin dilê xwe, lê bi kîn bûn
Rik ajotin. Girê xwe avêtin hundir. Kîn kişandin dilê xwe. Rik kudandin.
kin kapmak kîn hilanîn
kinare kînare mzk/m
kînare mzk/m
kinaye 1. qerîne, nixmane (gotina nerasterê) 2. qerîne, nixmane (gotina bigazinc ku di ber yekî re tê avêtin) 3. nixmane, kînaye wj/m
1. qerîne, nixmane (gotina nerasterê) 2. qerîne, nixmane (gotina bigazinc ku di ber yekî re tê avêtin) 3. nixmane, kînaye wj/m
kinayeli 1. qerînedar, nixmanebêj, biqerîne 2. nixmanedar, bikînaye rd
1. qerînedar, nixmanebêj, biqerîne 2. nixmanedar, bikînaye rd
kinci kînoyî, rikdar, rikoyî, girdar, rikok, pangir, rikgir, kîndar, kînedoz, mûdî, bikîn rd
kînoyî, rikdar, rikoyî, girdar, rikok, pangir, rikgir, kîndar, kînedoz, mûdî, bikîn rd
kincilik kînoyîtî, rikdarî, rikoyîtî, rikatî, girdarî, kîndarî, rikgirî, kînedozî, mûdîtî, bikînbûn m
kînoyîtî, rikdarî, rikoyîtî, rikatî, girdarî, kîndarî, rikgirî, kînedozî, mûdîtî, bikînbûn m
kindar kîndar, mûdî.
rikdar, kîndar, girdar, kînoyî, kînbaz, rikok, rikgir, kînok, kînewer, kînedoz, pangir, rikoyî, mûdî, bikîn nd/nt
rikdar, kîndar, girdar, kînoyî, kînbaz, rikok, rikgir, kînok, kînewer, kînedoz, pangir, rikoyî, mûdî, bikîn rd/nt
kindarlık kînoyîtî, rikdarî, rikoyîtî, rikatî, girdarî, kînbazî, kînokî, kînewerî, kîndarî, mûdîtî, kînedozî, bikînbûn m
kînoyîtî, rikdarî, rikoyîtî, rikatî, girdarî, kînbazî, kînokî, kînewerî, kîndarî, mûdîtî, kînedozî, bikînbûn m
kinematik kînematîk fîz/m
kînematîk fiz/m
kinestezi kînestezî fay/m
kînestezî fizy/m
kinetik 1. kînetîk fız 2. kînetîk.
kinetik enerji enerjiya kînetîk fız
kinik kînik (alîgirê kînîzmê) fel nd/rd
kînik (alîgirê kînîzmê) fel nd/rd
kinin kînîn.
kînîn m
kînîn m
kininli bikînîn rd
bikînîn rd
kinizm kînîzm, sînîzm fel/m
kînîzm, sînîzm fel/m
kinlenme kînhilanîn m
kînhilanîn m
kinlenmek kîn hilanîn l/gh
kîn hilanîn l/gh
kinli kîndar, kînoyî, rikdar, mûdî, bikîn rd
kîndar, kînoyî, rikdar, mûdî, bikîn rd
kinsiz bêkîn, bêrik rd
bêkîn, bêrik rd
kin rd 1. kısa (boyu, uzunluğu az olan, alçak) * mirovekî bejnkin alçak boylu bir adam 2. kısa (az süren, uzun olmayan) * riya kin kısa yol 3. kısa (ayrıntısı çok olmayan) 4. h kısa (kısaca, kısaltarak) * kin axivî kısa konuştu 5. kısa (kısa olan şey) 6. mec güdük (yetersiz, sonuç vermemiş)
kin (i) m ahır
kin birîn kısa kesmek * axaftina xwe kin biriye konuşmayı kısa kesmiş
kin bûn kısalmak.
l/ngh 1. kısalmak 2. kısalmak (büzülmek) 3. kısalmak (zaman daralmak)
kin girtin l/gh kısa tutmak
kısa tutmak * serek axaftina xwe kin girt başkan konuşmasını kısa tuttu
kin gotin l/gh kısa kesmek
kin hiştin kısa tutmak * milê gomlek kin hiştine gömleğin kolunu kısa tutmuşlar
kin î şîşman tumbadız
kin jê behs kirin kısa geçmek
kin kirin l/gh 1. kısaltmak 2. kısmak (boyunu kısaltmak) * kembera xwe kin kir kemerini kıstı
kin lê bixe her ne ise (kısa keselim, uzatmayalım)
kin lê xistin l/bw sözü kısa kesmek, fazla uzatmamak
bir şeyler, bir şeyler (sözü kısa kesmek)
kin man güdük kalmak * mexseda me kin ma maksadımız güdük kaldı * ev tevgevr kin ma bu hareket güdük kaldı
kin û kurî kısacası
kinahî m 1. kısalık 2. h kısaca
kinar n ahlâk
kinare mzk/m kinare
kinare (i) m duvara süs için asılan halı
kinarejen nd/nt bu müzik aletini çalan
kinarok m un, yağ ve yumurta bulamaç haline getirilerek yapılan bir tür yemek
kinasî m 1. kısalık 2. kısaltım, kısaltma 3. özet, muhtasar 4. h kısacası
kinatî m kısalık
kinayî m 1. kısalık 2. kısaltım, kısaltma 3. özet, muhtasar
kinbastik m bir kız çocuğu oyunu
kinbîn rd kısa görüşlü
kinbînî m kısa görüşlülük
kinbûn m 1. kısalma 2. kısalma (büzülme) 3. kısalık
kinbûyîn m kısalış
kinc çamaşır.
n 1. giysi, elbise, giyecek, giyit 2. giyim * ji kincên wî xuya ye ku karker e giyiminden işçi olduğu belli 3. çamaşır * kincan bişon çamaşırmları yıkayın 4. bez (gelişigüzel kumaş parçası)
kinc birîn l/gh biçki yapmak
kinc lê bûn l/bw giyinik olmak * gava ku ez ketim odeyê kinc lê bûn odaya girdiğimde giyinikti
kinc lêbûyî giyinik
kinc li ber bûn l/bw giyinik olmak
kinc li siyê nayê raxistin gölgeye giysi serilmez
kinc lixwekirî (an jî wergirtî) giyinik
kinc wergirtin l/gh giymek
kincandin m kaşıma
l/gh kaşımak
kincbir nd/nt biçkici, makastar
kincbirîn m biçki, biçki yapma
kincdank m 1. çamaşır dolabı 2. gardırop
kincdar rd elbiseli, giysili
kincdiriyayî rd yırtık elbiseli
kincê bûkantiyê nd gelinlik (elbise)
kincê fermî nd resmî elbise (veya giysi)
kincê gincir mincirî eski püskü giysi
kincê gincir mincirî li xwe kirin hırtlamba gibi giyinmek
kincê serê nd üstlük
kincê serê sibehê sabahlık (elbise)
kincê şevê nd gecelik
kincê zavatiyê nd damatlık (giysi)
kincekinc m kaşıma (çok kaşıma)
kincêl m kirli küpük
kincên jinan kadın elbisesi
kincên mêran erkek elbisesi
kincên tenik li xwe kirin (an jî wergirtin) hafif giyinmek
kincên vekirî açık elbise
kincên xwe avêtin (an jî danîn) çamaşır değiştirmek, kirliye atmak (yıkamak için)
kincên xwe derxistin kıyafetini değiştirmek
kincên xwe vêxistin üstünü değiştirmek
kincên zarokan çocuk elbisesi
kincfiroş nd/nt elbise satıcısı
kincgale rd geniş elbiseli
kincik n çaput, paçavra
kincîn m kaşınma
l/ngh kaşınmak
kincir rd 1. eski püskü giysi 2. paçavra (kumaş, bez vb. için)
kincirandin m hırpalamak, örseleme
l/gh hırpalamak, örselemek
kincirîn m hırpalanma, örselenme
l/ngh hırpalanmak, örselenmek
kincirok m kalburun üzerine birikmiş un ve yumurtadan yapılan bir yemek
kincirûn m kaysi, şeker ve yağdan yapılan bir tür tatlı
kincker rd giydirici
kinckesk rd yeşilli (yeşil giyinmiş kimse)
kinckirî rd giyimli, giyinik
kincsîs rd beyazlı (giysileri beyaz olan kimse)
kincşo nd/nt çamaşırcı
kincşok m çamaşırhane, çamaşırlık
kincsor rd kırmızılı (kırmızı giymiş kimse)
kincşotî m çamaşırcılık
kincşoyî m çamaşır (yıkama işi)
kincspî rd beyazlı (giysileri beyaz olan kimse)
kinctenûr m tandır alt deliğine konulan bez
kincwergirtin m giyme
kincxane nd giyim evi
kind zillet.
m zillet, hör görülme, alçalma
kindik n sütten kesilmiş buzağı
kindir bot/n 1. kendir 2. rd kendir (kendirden yapılma şey) 3. urgan, ürken 4. halat 5. ilmik, ip, yağlı ip (asarak öldürme cezası)
kindir kirin l/gh asmak, idam etmek
kindirfiroş nd/nt urgancı, urgan satıcısı
kindirfiroşî m urgancılık
kindirkirin m asmak, idam etme
kindirvan nd/nt urgancı, urgan yapıp satan
kindirvanî m urgancılık
kindirxe bot/n kındıra (bir tür çayır otu)
kinê m kışın her tarafı kar kaplaması sonucu ahırda hayvan beslemesi
kinê kutilkî rd bıdık, kısa ve tıknaz, fıçı gibi (kimse)
kinemine rd/h gelişigüzel
kinêminê rd/h 1. yarım yamalak 2. gelişigüzel, derme çatma (gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan) 3. sallapati (kaba saba, özensizce yapılmış olan şey)
kinêr (i) bot/m idris ağacı, kokulu kiraz,
kinêr (ii) m çıban
kinestezî fiz/m kinestezî, devin duyumu
kinêt m ayıp
kinêz nd eş dost
kinf bot/m kenevir, Hint keneviri (Canabis sativa)
kingirtin m kısa tutma
kingotin m kısa kesme
kinî m kısalık
kinî gilover toparlacık
kinif bnr kinf
kinik rd 1. kısa, kısacık 2. badik, bıdık (kısa boylu) 3. orta boylu
kinik (i) m küçük tabak
kinikê şeytan mahşer midillisi
kinikî rd 1. kısaca 2. badikçe, bıdıkça
kinîn rd kısaca (az kısa)
kiniş m kadın hizmetçi
kinişe m süpürge
kinîse m 1. kilise 2. kilise (Hristiyan mezheplerinden her biri) * kinîsa Ortodoksan ortodoks kilisesi 3. kilise (Hristiyanlıkla ilgili dinî kurul) 4. kilise (Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgili papa ve piskoposlar topluluğu)
kinişt m kilise
kinîşt (i) m sinagog
kinîşt (ii) m çapak (göz çapağı)
kinjiyan m kısa yaşam, kısa ömür
kinker rd kısaltıcı
kinkirî rd 1. kısaltılmış olan 2. kısılmış (boyu kısaltılmış olan)
kinkirin m 1. kısaltma, kısaltış 2. kısma (boyunu kısaltma)
kinkor bot/m dağlık ve ormanlık alanlarda yetişen ıtırlı bir bitki olup eskiden sabun yapımında da kullanılmış
kinnivîs m kısaltma (kelimelerin kısa yazılışı)
kinoj nd/nt cimri
kinoj bûn l/ngh cimrileşmek
kinoj kirin l/gh cimrileştirmek
kinojbûn m cimrileşme
kinojî m cimrilik
kinojkirin m cimrileştirme
kinoş bnr kinoj
kinoşe m süpürge
kinoşe kirin l/gh süpürmek
kinoşekirin m süpürme
kinoşik m süpürge
kinoşte m süpürge
kintî m 1. kısalık 2. mec güdüklük, tamamlanmamış olmak
kinûnik rd ufacık (insan) * bûye kinûnik maye ufacık olmuş kalmış
kinûşe m süpürge
kinûşe kirin süpürmek
kinûşk (i) m süpürge
kinûşk (ii) n 1. pembe 2. rd pembe (bu renkten olan)
kinûşkî rd pembemsi
kinûşkî bûn l/ngh pembeleşmek
kinûşkî kirin l/gh pembeleştirmek
kinûşkîbûn m pembeleşme
kinûşkîbûyîn m pembeleşiş
kinûşkîkirin m pembeleştirme
kinûşktî m pembelik
kin 1. kurt, nedirêj 2. qol *kirasê hesûdan, hemasa kin e
kin bûn 1. kurt bûn 2. vekişîn 3. qol bûn
(lêker)(Binihêre:) kin
kin kirin 1. kurt kirin 2. vekişandin 3. qol kirin
(lêker)(Binihêre:) kin
kin lê xistin (biwêj) zede dirêj nekirin. xwedi kir ku wî ji kin !e xist, naxwe ez nedigihîştim çivini, (argo)
kinahî 1. kurtî, nedirêjahî 2. qolî
kinare alaveke mûsîqayî ye, ûd
kinaye (navdêr, mê) metonîm
kinbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) kin
kinc çek, libas, cil *kinca ku ket ber pîneyan û serê ku ket ber şîretan, bi kêrî tiştekî nayên
(navdêr, nêr) cil, libas, cilik, cilûberg, tiştên mirov li xwe dike (wek: pantolon, gumlek, kiras, fîstan, derpî, qapût, saqo, çakêt, fanêle û hwd).
Bikaranîn: Navdêr: kincwergirtin.
Herwiha: kin.
: kincir, kincî
kinc danîn (lêker) tazî kirin, cil danîn.
ji: kinc + danîn
kinc kirin (lêker) şiyan, nixaftin, delîn kirin.
ji: kinc + kirin
kinc li xwe kirin çek/cil li xwe kirin
kinc wergirtin (Binihêre:) kinc
kinca zivir cilên ku di dema lixwekirinê de laşê mirovî aciz dikin
kincandin (lêker)xurandin, xurmiçandin.
ji: kinc +-andin
kincbar (rengdêr) peritînbar.
ji: kinc +-bar
kincbarîtî (navdêr, mê) perîtînbarîtî.
ji: kincbar +-îtî
kincbir (navdêr, mê) meqesdar.
ji: kinc +-bir
kincbirîn (lêker) fesal.
ji: kincbir +-în
kincdanîn (navdêr, mê) tazîkirin, cildanîn.
ji: kinc +danîn
kincdank (navdêr, mê) cildank, dolaba cilan, dolaba kincan, sayekod, gardirop, xardirop.
ji: kinc +-dank
kincî (navdêr, mê) rewşa kincbûnê.
ji: kinc + -î
kincik (navdêr, mê) qerpal, gincir, rîtol.
ji: kinc +-ik
kincîn (lêker) xwirîn, xurmiçîn. Tewîn: -kinc-.
ji: kinc +-în
kincir (navdêr)
kincirkî (navdêr, mê) bi kincirî.
ji: kincir +-kî
kinckirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye kinc kirin
kinckirin (navdêr, mê) desteyê cilan, cil, kinc, damezrandin.
ji: kinc +kirin
kincwergirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) kinc
kincxane (navdêr, mê) cilxane.
ji: kinc +-xane
kind 1. zilet, ketîtî 2. bêrûmetî
kinda tirs û birsê bêrûmetiya newêrektî û zikbirçîtiyê
kindik rindik û çîçik
kindir bendê stûr ê pemboyî yê ku piranî pê devê telîsan tê dirûtin
(navdêr, mê) kinif, şedanok, kirkirk, qirkezank, kezank, qinabgiyayek e ku bi taybetî bo çêkirina kanabîsê navdar e, bendê ku li stûyê golikan ve grê didin da ku golik nemijin. Her wiha ji bo pirr cûre şixulan tê xebitandin.
Herwiha: kendir.
Bide ber: kundir, gindir, kengir.
ji: jitirki kendir yan ji zimanekê din yê tirkîkî, bide ber tirkmenî kendir, Tatarî kinder, кендір (kendir), başkîrî киндер (kinder), çuvaşî кантăр (kantăr), qereçay-balkîrî кендир (kendir), qereqelpakî kendir, xakasî киндір (kindír)....
: kinifçin kinifçîn
kindirê (yekî) darve kirin (biwêj) biryara mirine dan. wan ji zû de biryar dane û kindire wî darde kirine, lê rewş destûri nade wan. kilek ruu. .li bo rûne ku careke di keyana meşk an jî nehere de derdikeve tê gotin. ew jî nezîkî giraniya kîloyeke ye.
kindirê (yekî) qut kirin (biwêj) ji jiyanê qut bûn. lawo lawo, xwedê kindirê te qut bike, (nifir)
kindirvan (navdêr, mê) benfiroş.
ji: kindir +-van
kinê (navdêr, mê) naznav û bangkirina jina ciwan hûrik navek kurdî jinaneye
kinêr birîna ku tê de kêm civiyaye hev; kînor
(navdêr, mê) devî anku terraşeke gêlasên hûrik e.
Herwiha: kenêr kenêre kenêrk kinêre kinêrk.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: کنێر.
ji: hevreha îtalî qneu ji rehekî hevbeş yê deverên Deryaya Navîn lê zêdetir agahî li ser nînin. ji?. Navê zanistî: Prunus mahaleb
kinêt k-ya nerm(navdêr, mê) binyat, ejdad, binemal, dûnde, zarrok û nevî, malbat, mal û mirov, xizm, kesûkar.
Bide ber: kirêt.
: bêkinêt, bêkinêtî, bikinêt, bikinêtî, kinêtdar, kinêtdarî, kinêtî.
ji: Bi esehî nayê zanîn, dikare bi metatezê . Ji ermenî: ընտանիք (əntanikʿ) bi ketina kiteya destpêkê ən û be ku forma pirhejmar ji peyva ընտանի (əntani: malbatî, malî, xwemalî, ne biyanî) + -ք (-k: -k, -ik), ընտանի (əntani) bi xwe ji ermeniya kevn ընդ (ənd: hind, hindav, rex, alî, li gel, nêzîk) +‎ տան (tan) ku formeke çemandî ji peyva տուն (tun: mal, xanî, ode, mezel) e +‎ -ի (-i: -î) yan jî ji erebî قناعة (qenaet: qenaet, bawerî) be anku maneya peyvê ji bawerkirinê guherîbe û bûbe yên pêbawer, yên ji eynî binemalê.
kinêtdar (rengdêr) bibinyat, biejdad, bibinemal.
ji: kinêt + -dar.
: kinêtdarî kinêtdarîtî kinêtdartî
kinêtdarî (navdêr, mê) rewşa kinêtdarbûnê.
ji: kinêtdar + -î
kinêtî (navdêr, mê) rewşa kinêtbûnê.
ji: kinêt + -î
kinêzet 1. şirdan 2. silsile, xeleq
king hêt
(navdêr, nêr) ran, hêt, tilor, rihnparçeya lingî ji navtengê ta çokî.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: كنگ.
Herwiha: qing
kinga (hoker) çi demê, çi çaxî, çi wextî, çi gavê: Kengî tu dê bigihî malê?, çi dema (ku), çi çaxê (ku), çi wextê ku, çi gava (ku): Kengî tu bixwazî, ez hazir im..
Herwiha: kengê kengî kingê kînga kîngêBersiv hingê hîngê wê demê wê gavê wî çaxî wî wextî. Bi soranî: key
kingê (hoker) çi demê, çi çaxî, çi wextî, çi gavê: Kengî tu dê bigihî malê?, çi dema (ku), çi çaxê (ku), çi wextê ku, çi gava (ku): Kengî tu bixwazî, ez hazir im..
Herwiha: kengî kengê kinga kînga kîngêBersiv hingê hîngê wê demê wê gavê wî çaxî wî wextî. Bi soranî: key
kinî (kurmancî) (navdêr, mê) kurtî, kurtasî, kurtayî, kinikî, kinbûn, kurtbûn, rewşa tiştên kurt anku kin.
Dijwate: kinahî, kinatî, kinayî, kinîtî, kintî.
ji: kin + -î
kinif (navdêr, mê) kindir, şedanok, kirkirk, qirkezank, kezank, qinabgiyayek e ku bi taybetî bo çêkirina kanabîsê navdar e, benê ku ji wê riwekê tê çêkirin.
Herwiha: ginif.
Bi alfabeyên din: کنف.
ji: hevreha farisî کنف (kenef) û کنب (keneb), pehlewî keneb, tacikî канаб (kanab), osetî gän, jiari. Heman peyv ji zimanên îranî ketiye gelek zimanên din jî: tirkî kenep, ermenî կանեփ (kanep), erebî قنب (qunneb/qinneb), rûsî конопля (konoplya), yûnanî κάνναβις (kannebis), latînî cannabis, fransî chanvre, spanî cáñamo, holendî hennep, almanî Hanf, inglîzî hemp, swêdî hampa, fînlendî hamppu... Bi rêya yûnanî peyv wek navê giyayê bêhişker kannabis li hemû dinyayê belav bûye..
: kinifçin kinifçîn
kinik 1. bejnkurt, xirdik 2. qolik
kinik im ji malê re, dirêj im ji şale re (biwêj) her karî pêk tînim. ji bêgavî divê ez bibêjim. kinik im ji malê re, dirêj mi ji şalê re.
kinikî (navdêr, mê) kinî, kurtî, kurtasî, kurtayî, kinbûn, kurtbûn
kinîşt (navdêr, nêr) qirêja bi ber çavan ve dema ku mirov şiyar dibe.
Hevwate: şelîq.
Bide ber: gilîz kilmîş
kinîşte (navdêr, mê) hewra, sînagog, peristgeha cihûyan, xaniyê ku cihû (anku yehûdî anku mûsewî) lê dicivin û dua û nivêjan lê dikin.
Herwiha: kenîse, kenîşte, kinîse.
Bide ber: camî, dêr, mizgeft.
ji: jiibri כנסת (kinesset civîn) ji בית כנסת (beyt kinesset mala civînê), hevreha aramî ܟܢܘܫܝܐ (kinûşya: civîn, kombûn).
: kinîştî
kinkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye kin kirin
kinkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) kin
kinoş bexîl, çikûs
kinoşe gêzî, siqayîl
kinûş rengê benefşî yê lap vekirî
kinûşk (navdêr, nêr) pembe, helesor, şîrik, pîvazî, rengê sorî vebûyî: Yek ji van rengan: Reng,FEC3AC,FEBFD2,FF7FCF,FD3F92.
: kinûşkî, kinûşkîtî
kinûşke (navdêr, mê) gezik, sivnik, şijing, sivirge, melkes, hêvalek, hîvalek, gurza giyayî yan firçeya ku erd pê tê malîn, xeleng, pijdanok, sorsorik, giyayek e ku bi taybetî bo çêkirina wî amûrê malînê tê bikaranîn.
ji: Herwiha milkis ji erebî ܟܢܫ (k-n-ş-: malîn, maliştin) + kurdî -ke, hevreha erebî + كنس (kenese: malîn, maliştin, gêzik kirin). Ji rehê peyva erebî: kenas, melkes, milkis.
kinûşkî (navdêr, mê) rewşa kinûşkbûnê.
ji: kinûşk + -î
kinaesthesia kinesthesis kînestetiya, kesê ku bi destlêdanê bi tiştekî dihese an ku hest bi tiştekî dike.
kinaesthetic (psik.) kînestetîk.
kind babet
zayend
cure, celeb, cins 2. xûy, sinc, tebîet, exlaq. mîzac.
dilovan, dilrehm, piyar, mûşfîk, qenc, xêrxwaz 2. kesê ku rehm di dila de heyî, kesê ji xelkê hez dike 3.sernerm, pindirî, hêmin. 4. bi dilrehmî 5. ji dil, bi dilsozî.
kindergarten zarokxane, kreş.
kindergartner mamoste an xwendekarê zarokxaneyê.
kindhearted dilpak, dilçak, xêrxwaz
kindle sotin
pêkirin, agir berdan, agirpêkirin 2. gurkirin, agir geş kirin, hişyar kirin 3. wekê guriyê ronîkirin 4. pêktin, sojîn 5. pêketin, agir pêketin, şewitîn 6. îsîn, teyîsîn, biriqîn 7. vejîn, hişyarbûn.
kindle agir pêketin
kindliness, kindness xêrxwazî, dilrehmî, qencî.
kindling wood darik û êzingên ku mirov pê sobeyê pê dike, çira.
kindly dilrehm, dilpak
kindness Kubarî. Kubartî. Başî. Dilovanî
kindred xizm, lêzim, meriv xweyî 2. neseb/lêzimî, merivantî 4. kesên ku lêzimên hev in 5. kesên ku dişibin hev, kesên ku ji heman regez û ziryetî ne.
kine (pirh.), (kevn.) dewar, çêlek.
kinematic ical kinematic , ical tişta derheqê lebat û tevgerê de.
kinematics (fîz.) zanista hereketê, kînematîk.
kinematograph (binêr.) cinematograph.
kinesis (paşqertaf) livîn, lebat, tevger, bizav, tevger 2. parbûn, levabûn, dabeşîn.
kinesthetic (binêr.) kinaesthetic.
kinetic lebatî, livî, kînetîk.
kinetic energy enerjiya kînetîk.
kinetics beşa fîzîkê ya ku karîgeriya hêzan ya di warê tevgerandin û veguheztina cîsman vedikole, zanista kînetîkê.
kinetoscope navê berê yê mekîna sînemayê.
king key
serdarî kirin, qralî kirin.
qral,serdar, şehînaşh, împerator 2. kesê ku rêveberiyê dike 3. şarezayê meseleyekî, hosta 4. şahê kişikê, şahê şetrencê 5. keşeyê îskambîlê 6. kevirê çûyî damayê, dama 7. (pirh.), b.h. di Ehda Berê de kitêba Qralan.
şah
king bench lijneya dadgeha bilind ya ku demekî li Îngîlîstanê qral bi xwe serokatiya wê dikir.
king counsel (Îng.), (dad.) şêwirmendê qralî yê dadmendiyê.
king crab ajaleka behrê ye ku dişibe nalan û wekê kêvjalan e.
king english (binêr.) English.
king evil (kevn.) nexweşiya bûrikê, nesaxiya zîpikê.
king it serdarî kirin 2. xwe li qraliyê danîn, xwe li serdariyê qewiamandin.
king liness heybet û ezameta qralan, heşmet.
king post stûnê navê yê di bin bên de, bav.
king row di leyza damê de rêza ku kevirên çûyîn damê lê datînin.
king snake marek mezin û bêzirar e ku marên din dikuje lê zikê xwe bi mişkan têr dike û li Amerikaya Başûr dijî, (zool.) Lampropeltis getulus.
king, kilor (goşt) no quarter zalim, stemkar, xedar.
kingbird çûka qral, cinsek ji mêşxweran e.
kingbolt kilîda sereke, mifteya esasî.
kingcraft hunera qraliyetê.
kingdom qraliyet, serdarî 2. desthilatdarî, hikomet 3. s serwerî, fermanrewayî 4. endamê qraliyê 5. (biyol.) alem.
kingdom come dinyaya din, axret, buhuşt, cinet.
kingdom of heaven elatê ku Xwudê lê hukm dike.
kingfish uskumruya mezi, zîperdasî 2. (DYA), (zimanê k.) giregir, rîspî zilamê bipişt yê taxekî an partiyekî.
kingfisher masîgir, (zool.) Alcedo atthis.
kinglet qralê biçûk 2. çivîkek biçûk ku dişibe çivîka şeytanokê.
kinglike wekê qralan, hêjayî qralan.
kingly aîdî qralan 2. hêjayî qralan 3. şahane, muhteşem, layiqî qralan, bimirês.
kingpin di lîstika bowlîngê de darikê ku li pêşiyê ye 2. (zimanê k.) ser, serok.
kingship serdarî, qralî.
kingsize (zimanê k.) ya ku ji pîvanên normal mezintir (cixare)
kink kendîr, levalîna têl an tayî 2. ramana xerîb, fikra seyr, kaprîs 3. qerimîn, firka masûlkeyan ya ku diêşîne 4. (behr.) wekê kendîrê li hev alîn 5. gerandin, li hev alandin. 6. (argo.) mustehcen 7. xerîb, seyr.
kinkajou ajalek guhandar e û ji pisîkan mezintir e bi xwarina goşt xwe xweyî dike li ser daran dijî û li Amerikaya Başûr tê dîtin, (zool.) Po tos flavus.
kinky alayî, girêft, tevlihev
kino kino gum dermanê ku ji darên tropîkal çêdibe û şîrik û zemqa sor ya ku di debaxtiyê de ji bo hişkkirin û çewsandinê tê bikar anîn 2. dara ku ev zemq jê çêdibe.
kinsfolk (pirh.) xizm, lêzim, meriv.
kinshasa Kînşasa, paytexta Koamara Kongoyê.
kinship xizimatî, merivantî, lêzîmî, xweyîtî 2. li hev şibîn
family malbata mezin ya ku hemû mirovên hev di nêv hev de dimînin.
kinsman (pirh.) -men) lêzimê mêr.
kinswoman (pirh.) .-women) lêzimê jin.
kin short.
kinc pl clothes
kincik m. rag
kinî f. shortness. Also see: bi kinî
kinsol (m.) consul
kinûşik (f.) broom
kind çêjik
gede
kar
mindal
mindal
tifal
veled
weled
zar
zarok
zarok
kind und kegel zar û zeç
kinder ewled
kindergarten zarokxane
kinderklapper xişxişok
kinderschar zarûzêc
zavûzêç
kinderwagen girgirik
kinderzeit bicûkahî
zarokatî
kinn çen
çen
zenî
zenî
kino sînema
kin klein
kurz
kin kirin abkürzen
kinbûn Abkürzung
verkürzen
kinc Anzug [m.]
Kleid
Kleidung
kincê binî Unterwäsche
kincjixwekirin sich entkleiden
kinclixwekirin sich kleiden
kindir dicke Seil
Hanf
Kordel
Seil
Strick
kinêzet Folge
kinoş kleinlich
knauserig
kinoşe Besen
kin rd. kilm
kin birîn lg. . kilm birnayene, kilmîyene
kin bûn in g. risîyene, kilm bîyene, desîyene (qûmas...)
kin girtin lg. . kilm girewtene
kin histin lg. . kilm verdayene
kin kirin lg. . kilm kerdene, kilmnayene
kinasî m. kilmîye, kilmênî m.
kinayî m. kilmîye, kilmênî m.
kinbûn m. risîyayis, kilmbîyayis, desîyayis (qûmas...) n.
kinc n. kince, pîstike, rile, berge, çeke, libase, kiswete, belge m.
kinc ê sevê n. rilên sewe, kincên sewez n.
kinc ji xwe xistin lg. xo selênayene, kincên xo vetene, kincî xo ra kerdene
kincandin lg. hûrnayene, kinitene, wûrnayene, vûrînayene, wirnayene
m. hûrnayis, kinitis, wûrnayis, vûrînayis, wirnayis n.
kincbir m/n. kincbirnayox, meqesdar, kincbir n.
kincdank m. bergdang, kincdang, dolabê kincan, garderob, crildang n.
kincê dirûtî n. kinca destîye, berga destîye m.
kincêfermî n. kincên fer m., belgên res m., rilên resmî zh.
kincso m/n. kincsutox, rilsutox n.
kincsok m. robarxane, kincsuxane, keyeke n.
kincsor rd. surela, kincsur
kincsotî m. kincsutoxîye, rilsutoxîye, kincsutoxênî, cilsutoxênî m.
kincxane m. mixazaya rilûbergan, mixazaya kincûkolan m.
kind m. zîlet, xorvînîyayis, nizmvînîyayis, nizmdîyîyayis, xordîyiyayis n.
kindir n. kindir n.
kindirfiros m/n. kindirrotox n.
kindirfirosî m. kindirrotoxîye, kindirrotoxênî m.
kindirvan m/n. kindircî, kindirwan n.
kindirvanî m. kindircîyîye, kindirwanîye, kindircîyênî, kindirwanênî m.
kindirxe m. bot. qindirme n.
kinê kutilkî rd. kilmeko kupisin
kinê minê h. nêmecet mêmecet, nêmçe mêmçe
kinemine rd. serobero, bêîtîna, kortopal, çilovilo, rastameye
kinêr m. bot. arguda çeqere, wenca çeqere, çeqerwenca m.
m. bot. kenêre, dara kenêre m.
m. kergane, surbine, kule, kunêre, qînore, kinore, surbune m.
kinêt m. serm, ayb, sarm, sarme n.
kinf m. bot. kino, kenewîr, kindir, kenew, kindirê hîndî, kendir n. *rûnê kinfan n. ronê kinoyî, ronê kenewîrî n.
kinî m. kîlmîye, kilmênî m.
kinif m. bot. kino, kenewîr, kindir, kenew, kindirê hîndî, kendir n.
kinik rd. kilmek, mirik
kinikî rd. kilmek, kirek
kinîse m. kilîse, dêre, kilîsone, qilîsone m.
kinist m. silor, lîç, seleq, zîrç, pilisk, sortik, zîç, silor, lîs n.
kinîwal m. bot. sîrê kesikan n.
kinkirin m. kilmkerdis, kilmnayis n.
kinkor m. bot. kinkor, kilkor n.
kinose m. gez, havêlik, gezik, gisik, geze, avîlik, gezî, geje n.
kinrik n. qerpik, ginrir, pagk, resele, girês, kewril, kortik, selte, çurtal, ginrik, pinrir, çaput n.
kinûsik rd. pembe, pempe, penbe
kin (n) tuluk, tulum
kinar (n) bakınız: kenar (n)
kinare (n) bakınız: kenar (n)
kinc (m) bakınız: kinc (n)
(n) 1)elbise, giyecek, giysi 2)bez, çaput, paçavra Kincê/cilê to şîkîyê ra to.(Giysilerin sana yakıştı.)
kinc bedilnayene elbise değiştirmek, giysi değiştirmek
kinc kol pılı pırtı
kinc kuel bakınız: kinc-kol
kinc û kisvet giyim kuşam, kılık kıyafet
kinc û kol pılı pırtı
kinc û kon bakınız: kinc û kol
kinc û kuel bakınız: kinc û kol
kinc vetene elbise çıkarmak, giysi çıkarmak
kinc vurnayene elbise değiştirmek, giysi değiştirmek
kinca kan-korte (m) bakınız: kinco kan-kort (n)
kincan ro ginayene âdet görmek, (kadın) aybaşı olmak
kincanroginayîş (n) âdet görme, (kadın) aybaşı olma
kince (m) bakınız: kinc (n)
kincê ... serdekerdene soymak (giysisini çıkarmak, elbisesini çıkarmak)
kincê ... serdekerdiş soyma (giysisini çıkarma)
kincê ... vetene soymak (giysisini çıkarmak, elbisesini çıkarmak)
kincê ... vetiş soyma (giysisini çıkarma)
kincê firaqan (n) bulaşık bezi
kincê qican (n) çocuk bezi, etek bezi
kincê şewe (zh) gecelik
kincê sunetî (zh) sünnet elbisesi/giysisi
kincê xo ameyene âdet görmek, (kadın) aybaşı olmak
kincê xo vetene soyunmak
kincê … … ra vetene soymak (giysisini çıkarmak, elbisesini çıkarmak)
kincê … … ravetiş soyma (giysisini çıkarma)
kincêxoameyîş (n) âdet görme, (kadın) aybaşı olma
kincêxovetiş (n) soyunma
kincî (zh) üst baş (giysiler)
(n) bakınız: kuncî (n)
kincî ... vetene bakınız: kincê ... vetene
kincî ... vetiş bakınız: kincê ... vetiş
kincî dayeneserdekerdene soydurmak (giysisini çıkartmak, elbisesini çıkartmak)
kincî dayenevetene soydurmak (giysisini çıkartmak, elbisesini çıkartmak)
kincî dîyene âdet görmek, (kadın) aybaşı olmak
kincî firaqûn (n) bakınız: kincê firaqan (n)
kincî qicûn bakınız: kincê qican (n)
kincî xo ra vetene soyunmak
kincî xo serde kerdene soyunmak
kincî xu vetene bakınız: kincê xo vetene
kincî … … ra vetene bakınız: kincê … … ra vetene
kincî … … ravetiş bakınız: kincê … … ravetiş
kincîdayîşserdekerdiş (n) soydurma (giysisini çıkartma)
kincîdayîşvetiş (n) soydurma (giysisini çıkartma)
kincîdîyayîş (n) âdet görme, (kadın) aybaşı olma
kincîxoravetiş (n) soyunma
kincîxoserdekerdiş (n) soyunma
kincîxuvetiş (n) bakınız: kincêxovetiş (n)
kincnêşuta (m) çamaşır
kinco kan kort (n) alık (eskimiş giysi), eski püskü giysi
kincserdekerda (m) soyunmuş olan
kincserdekerde (n) soyunmuş olan
kincserdekerdîye (m) soyunmuş olan
kincşuw -e, çamaşırcı
kincveta (m) soyunmuş olan
kincvete (n) soyunmuş olan
kincveti (n) bakınız: kincvete (n)
kincvetîye (m) soyunmuş olan
kind (n) bakınız: kin (n)
kindir (n) bakınız: kendir (n)
kindîr (n) bakınız: kendir (n)
kindirîyayene bakınız: gindirîyayene
kindirnayîne bakınız: gindirnayene
kinger (n) bakınız: kenger (n)
kinitaene bakınız: kendene
kinitayene bakınız: kendene
kinitene bakınız: kendene
kinitiş (n) bakınız: kendiş (n)
kinitox -e, bakınız: kendox
kino (n) bakınız: kenewîr (n)
kin rike (m), kîn (n), xerez (n)
kinci kîndar, -e; rikdar, -e
kindar b. kinci
kin nik, cem, bal, ba, def, deve
rex, tenişt: Malyan le kin malman e Mala wan li rex mala me ye
kina, kinaçe bn kiç
kinan, kinanewe (giyayek çandî) şên nebûn, çênebûn
kinar rex, kinar, qerax, lêwar
kinar, navê darekê û fêkiyê wê ye
kine lêkolîn, hûrlênerî, ezmûn, ceribandin, vekolîn
kinekar lêkol, hûrlêner, ezmûnker, ceribîner, vekol
kinêr navê giyayekî ye
king qûn, paşî, pişt, derqûn
kingder qûnde, qûnder, kesê qûna xwe dide / difiroşe (herw. mecazî)
kinge- qopik, bermayiya nayêt bikaranîn ya hin tiştan: kingecigere qopikê cigareyê, pirtika nekêşandîmayî ya cigareyê
kundiloşk, qut, qutok, kurt, kin: kingeçinoke kundiloşk, quto / qutê, bejnbost
biçûk kingeşer pevçûn, lêkdan, lihevxistin
kingir kereng, kengir, giyayek xwarbar e
ben, dezî, ta, rîs
kingxilîskê qûndaxwişk, qûndaxwişînk, xwexwişandina jêrve li ser qûnê
kingxişkê qûnxwişk, qûnxwişînk, meşîna li ser qûna (t zarok dema hê nikarin xwe li ser piyan bigirin lew qûna xwe dixwişînin ta ku xwe digihînin tiştekî)
kinîwal pîvazterk
kinoşe bn gesk