Encamên lêgerînê
keys m 1. fırsat 2. uygunluk, müsaitlik 3. durum 4. karar ( tam ölçüsünde, ne az ne çok) * xwêya xwarinê li keysa xwe ye yemeğin tuzu kararında 5. semt, yer * li vê keysê wî veşêrin bu yerde saklayın
keys anîn l/gh fırsat kolamak
keys bi dest ketin eline fırsat girrerse
keys bûn l/ngh düzelmek, düzgün duruma gelmek
keys çêbûn uygun olmak, uygun durum ortaya çıkmak
keys ketin (tiştekî) fırsat düşmek (çıkmak)
keys kirin m 1. düzeltme 2. düzenleme, tertipleme
l/gh 1. düzeltmek 2. düzenlemek, tertiplemek
keys lê anîn l/bw 1. fırsatını bulmak, punduna getirmek, biçimine getirmek 2. münasebetini getirmek, sırasını getirmek, uygun bulmak 3. rast getirmek, kollamak * min di dema wî ya şên de keys lê anî û jê re got neşeli olduğu bir zamanını kolladım ve ona söyledim
1) fırsatını düşürmek, fırsat kollamak 2) puntuna getirmek (veya puntunu bulmak)
keys lê bûn l/bw fırsatını yakalamak, uygun düşmek
keys lê çêbûn l/bw münasebeti düşmek, sırası gelmek
keys lê hatin l/bw 1. fırsat kollamak 2. uygun gelmek, elverişli olmak
keys nedîtin fırsat bulamamak, meydan bulamamak
keys neketin (tiştekî) (bir şeyden) baş alamamak
keys pê ketin l/bw fırsatını bulmak
keys xweş qefaltin fırsatı ganimet bilmek
keysa (tiştekî) nedîtin fırsat (veya fırsatını) bulamamak, meydan (bir şeye veya kimseye) kalmamak
keysa (yekî) çêbûn fırsat bulmak
keysa (yekî) danê 1) (birini) köşeye sıkıştırmak 2) adamı iyice benzetmek
keysa (yekî) hatin (birine) fırsat doğmak
keysa (yekî) hebûn durumu musait olmak, musait olmak
keysa (yekî) ketin (tiştekî) fırsatı olmak, münasebeti düşmek, sırası gelmek
keysa (yekî) ketinê fırsat düşmek (veya çıkmak), fırsatını bulmak
keysa (yekî) lê bûn 1) fırsatını düşürmek 2) -e uygun düşmek
keysa (yekî) lê hatin fırsat düşmek (çıkmak)
keysa (yekî) neketinê ku serê xwe bixurîne başını kaşımaya vakti olmamak (veya başını kaşıyacak vakti olmamak)
keysa (yekî) tune bûn 1) durumu müsait olmamak 2) (bir şeyden) baş alamamak * ez ji vê hunerê ne kêfxweş im, keysa min tune ku... bu sanattan memnun değilim, baş alamıyorum ki
keysa xwe dîtin fırsat bulmak
keysa xwe lê anîn fırsatını kollamak
keysanîn m fırsat kolama
keysar n kayser, kral
keysbaz rd/nt fırsatçı, fırsat düşkünü
keysbazî m fırsatçılık, fırsat düşkünlüğü
keysbûn m düzelme, düzgün duruma gelme
keyscihû rd/nt fırsatçı, fırsat düşkünü
keyscihûtî m fırsatçılık, fırsat düşkünlüğü
keysdar rd uygun, musait
keysdarî m uygunluk, musaitlik
keysebaz nd/nt fırsatçı
keysebazî m fırsatçılık
keysfileh nd/nt fırsatçı, fırsat düşkünü
keysfilehî m fırsatçılık, fırsat düşkünlüğü
keysgir nd/nt fırsatçı, oportünist
keysgirî m fırsatçılık, oportünizm
keysker mzk 1. düzenleyici, düzenleyen, aranjör 2. düzenleyici, tertipleyici
keyskerî mzk/m 1. düzenleyicilik, aranjörlük 2. düzenleyicilik, tertipleyicilik
keyskirî rd 1. düzenli, tertipli 2. derli toplu * menzeleke keyskirî derli toplu bir oda 3. toplanık 4. toplu (düzene konmuş) * maleke keyskirî derli toplu bir ev
keyskirîbûn m düzenlilik, tertiplilik
keysnekirî rd düzensiz, tertipsiz
keysnekirîbûnî m düzensizlik
keyso bnr kezî
keysomeyso rd biraz düzenli, derli toplu
keysomeyso kirin l/gh düzeltmek, derli toplu hale getirmek
keysperest rd/nt fırsatçı, fırsat düşkünü
keysperestî m fırsatçılık, fırsat düşkünlüğ
keysperestya desthilatiyê nüfüz ticareti
keysû bnr kezi
keysûke rd/nt fırsatçı
keysûketî m fırsatçılık
keys 1. firsend 2. derfet 3. pergal
(navdêr, nêr) delîve, derfet, firset, mecal.
Herwiha: kês.
ji: Herwiha kês, ihtimalen jitirki, bi tirkiya niha kez (car) ji tirkiya kevn kèzik, hevreha gez-mek (gerrîn).
Bikaranîn: Lêker: keys kirin. Navdêr: keyskirin Rengdêr: keyskirî.
: keysperist kesperistî
xweş qefaltin riya revê jê standin
keys bû keys, dê gago bibe reîs (biwêj) bi firsend û sebrê mirov dikare gelek karan pêk bîne. ecele neke keçika min, keys bi keys, dê gago bibe reîs.
keys ketin (lêker) keysa, keysa.
ji: keys + ketin
keys kirin 1. tertîb kirin 2. têkûz kirin
(lêker)(Binihêre:) keys
keys lê anîn (biwêj) li hemberî yekî ji bo serkeftinê derfet bi dest xistin. kamma paşîn keys li gîskê aniye... m. emin bozarslan
keys nedîtin (lêker) lê çêrîn.
ji: keys + nedîtin
keysbaz (navdêr, mê) keysperest, wesanger, keysfileh, keyscihû, keysûke.
ji: keys +-baz
keysbazî (navdêr, mê) keysperestî, wesangerî, keysûketî, mecalkeysî.
ji: keys +-bazî
keyskirî 1. bitertîb 2. têkûz û bipergal
(rengdêr) ya/yê ku hatiye keys kirin.
Bikaranîn: Navdêr: keyskirîbûn
keyskirin (navdêr, mê) (Binihêre:) keys
keysnekirî (rengdêr) nelihev.
ji: keys +nekirî
keysnekirîbûnî (navdêr, mê) nelihevî.
ji: keysnekirî +-bûnî
keyso/keysperest 1. firsendger 2. berjewendîperest
keysparêz (navdêr, mê) berjewendîprêz.
ji: keys +-parêz
keysparêzî (navdêr, mê) (fels) liştokî, fêdexwazî.
ji: keys +-parêzî
keysperest (navdêr, mê) keysbaz, wesanger, keysfileh, keyscihû, keysûke.
ji: keys +-perest
keysperestî (navdêr, mê) keysbazî, wesangerî, keysûketî, mecalkeysî.
ji: keys +-perestî
keystone eqd, kevirê kilîd 2. bingeh, hîm, hêmana sereke.
keys opportunity
f. opportunity, advantage
keysperest opportunist
keysperestî opportunism
keys Anlass
Gelegenheit
keys m. canare m., keyse m.r fesale m.r sope m., firsend n., mecal n.r fersend n., firset n., sap m.f fasale m.
keys kirin lg. tertîb kerdene, sunike cidayene
keys lê anîn lg. canare re ciardene, keyse re ciardene, fesale re rîardene, re rîpînitene, keyse pawitene, fesale pawitene, rîpawitene
keys perestî m. canarepawitoxîye, keyspawitoxîye, kemfersendîye, keysperestîye, firsendrîyênî, fesalcîyîye, firsendpawitoxîye, keyspawitoxênî m.
keysbaz m/n. canarepawitox, keyspawitox, kemfersend, keysperest, firsendcî, fesalrî, firsendpawitox n.
keysbazî m. canarepawitoxîye, eyspawitoxîye, kemfersendîye, keysperesrîye, firsendrîyênî, fesalrîyîye, firsendpawitoxîye, keyspawitoxênî m.
keysgîr m/. tolgirewtox, heyfgirewtox, tolrî, tolwedayox, hêfgirewtox, qesasgirewtox n.
rd. destdaye, musaît, kêrameye
keyskirin m. sererastkerdis, rastkerdis, rerayefîstis, revîzekerdis n.
keyso m/n. keyspawitox, kemfersend, keysperest, firsendrî, fesalrî,firsendpawitox n.
keysperest m/. canarepawitox, keyspawitox, kemfersend, keysperest, firsendrî, fesalrî, firsendpawitox n.
keys delîv, derfet, delîve, keys, şens