Encamên lêgerînê
ketin nav (tiştekî) gömülmek (bir şeyin derinliğine inmek) * em ketin nav bîreweriyan anılara gömüldük
ketin nav axaftinê (biriyle) lâfa dalmak, lâfa karışmak
ketin nav bizavekê eylemde bulunmak
ketin nav cihan yatağa girmek, yatmak
1) kafayı (yere) vurmak (hastalanıp yatağa düşmek) 2) doğum yapmak
ketin nav cihê (yekî) (birinin) yatağına girmek, kadın biriyle evlilik dışında ilişkiye girmek
ketin nav dest û piyan 1) yatalak olmak 2) sakalı saydırmak 3) elden ayaktan düşmek
ketin nav dest û piyên (yekî) ayağına dolanmak veya dolaşmak * sebî ketiye nav dest û piyên min, nahêle ez kar bikim çocuk ayağıma dolanmış, iş yapamıyorum
ketin nav diz û keleşan kurtlar sofrasına düşmek
ketin nav guran kurtlar sofrasına düşmek
ketin nav hev l/bw 1. (birbirine) karışmak 2. (birbirine) girişmek, kavgaya tutuşmak 3. geçişmek
1) (birbirine) karışmak 2) birbirine) dolanmak 3) kapışmak (kavgaya tutuşmak)
ketin nav kitekitan ayrıntılar üzerinde durmak, tafsilata girmek
ketin nav leman ileri geri konuşmak, haddini aşmak
ketin nav lepan pençesine düşmek
ketin nav lepê (yekî) pençesine düşmek
ketin nav livbaziyekê eylemde bulunmak
ketin nav nivînan 1) yatağa girmek, yatmak 2) döşeğe düşmek, kafayı (yere) vurmak (hastalanıp yatağa düşmek)
ketin nav penceyê (yekî) pençesine düşmek
ketin nav qata mirovan (an jî merivan) adam içine karışmak, adam sırasına geçmek (veya girmek)
ketin nav teqereqê (an jî xirecirê) gürültüye gelmek
ketin nav wan 1) aralarına girmek 2) aralarına karışmak (büyüyüp yetişmek) 3) aralarını bozmak
ketin nava (tiştekî) -e katılmak, karışmak * avên çeman dikevin nava behran nehir suları denizlere karışır
ketin nava (…) 1) araya girmek (iki kişi arasındaki bir işe karışmak) * ketin nava jin û mêr karı kocanın arasına girdiler 2) araya girmek (iki kişiyi uzlaştırmaya çalışmak) * ketin nav wan û xeydanan li hev aş kirin araya girip küskünleri barıştırdılar
ketin nava hev l/bw 1. karışmak (iki veya ikiden çok şey bir araya gelip birbirinin içinde dağılmak) * di erebeyê de hingî ez çeliqîm nav û dilê min ketin nava hev arabada salana salana içim bağrım birbirine karıştı 2. karışmak (düzensiz, dağınık olmak) 3. karışmak (açıklığını yitirmek, anlaşılması güçleşmek) 4. alan talan olmak
1) içiçe girmek, birbirine karışmak 2) iç içe geçmek 3) allak bullak olmak
ketin nava xelîl û celîl 1) iki arada bir derede kalmak 2) aşağı tükürsem sakalım yukarı tükürsem bıyığım (ya da aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık), boşa koysan dolmaz, doluya koysan almaz
ketin navbera (...) 1) araya girmek (iki kişi arasındaki bir işe karışmak) * ketin nava jin û mêr karı kocanın arasına girdiler 2) araya girmek, devreye girmek (iki kişiyi uzlaştırmaya çalışmak) * ketin navbera wan û xeydanan li hev aş kirin araya girip küskünleri barıştırdılar
ketin navbera nal û bizmar iki arada bir derede kalmak
ketin navê 1) araya girmek, araya karışmak 2) araya girmek (bir iş yapılırken ona engel olacak başka bir engel çıkmak) * cejn kete navê, min karê we neqedand bayram araya girdi, işinizi bitiremedim 3) girmek (incelemek, ayrıntılara girmek) 4) dahil olmak, girmek 5) araya girmek (arada zaman geçmek) * çend saet ket navê birkaç saat araya girdi
ketin navkişandinê ad çekmeye girmek
ketin navmala (yekî) (birinin) mahremiyetine girmek
ketin nav gihîştin, hatin nava, têketina nav, têketin nav, lêzêde kirin, tê xistin, kirin nav, ranav ketin, tê ketin
ketin nav daweta cinan (biwêj) ketin nav karekî biteşqele. ew ketîye daweta cinan, lê hê hajpê tune ye.
ketin nav dest û piyên (yekî) (biwêj) di bin zilm û zorê de man, ji ber nexwaşî yan jî pîrbûnê hewcedarî kesan bûn, bi dest û piyan alîn, ji hinekan re asteng bûn, ji hal ketin, bêtaqet bûn, ji hêz ketin. rosto îsal ketîye nav dest û piyên merûf begê, wey li halê wî. xaltiya rewşen ev du sal in ku ketiye di nav dest û piyên bûka xwe. ew zaroka wê tim diket di nav dest û piyên me, me nikaribû karek bikira. rêzan wisa xebitîbû, hema ketibû nav dest û piyan.
ketin nav dev û diranên (yekî) (biwêj) bûn mijara qalkirina her kesî. rewşen û miraz ketin nav dev û diranên taxê.
ketin nav gilî û şewran (biwêj) ketin nav axaftineke şîrîn û dirêj. gulê û şehriban ketin nav gilî ci fêwa/i, xwarin li ser êgir şewitî.
ketin nav gotina (yekî) (biwêj) navber dayîn xeberdana kesekî. axaftina yekî asteng kirin. ka sefkan kete nav gotina min, nehişt ku ez daxwaza xwe bînim ziman.
ketin nav rêxê (biwêj) çewtî û şaşiyeke mezin kirin. di nav helwesteke fedîkar de bûn. heyfa zerîcanê, bi wê kirin xwe, kete nav rêxê.
ketin nav teqereqê (biwêj) ketin nav teşqele û tevliheviyê. dev ji wî berde, jixwe ew ketiye nav teqereqê, nikare b1. te re jî mijûtl bibe.
ketin nava gêjgerînekê (biwêj) xwe şaş kirin. hay ji xwe tune bûn, gêj bûn. temoji wê rewşe ketibu nava gêjgerîneke buhiştî. temûrê xelîl
ketin navbera (...) (biwêj) di navbera kesan de fesadî kirin, ji bo çareseriya pirsgirêkekê têkili di navbera du seriyan de danîn. heke ew jinika fesad neketa navbera wan, niha rewşa wan baştir bû. delîl ketiye navbera wan, dîsa her ew dikare wan li hev bîne.
ketin nav hev vermischen, sich miteinander ~
ketin nav dest û piyan dest û payan ra kewtene, destan ver kewtene, dest û lingan ra bîyene