Encamên lêgerînê
ketin ber (tiştekî) alanına girmek
ketin ber (…) 1) -e kısmak, kaptırmak 2) öne düşmek
ketin ber bayê xewneke şevan rüyaya aldanmak
ketin ber biçûk çocuk doğurmaya başlamak
ketin ber çav göze ilişmek
ketin ber çavan göze batmak (tedirgin etmek, uygunsuz veya yakışıksız görünmek)
ketin ber çavê (yekî) 1) (bir şey) gözüne ilişmek 2) göze batmak (çekememezliğe yol açmak)
ketin ber derê xelkê el kapısına düşmek
ketin ber destan 1) başkalarına muhtaç duruma düşmek 2) elden ayaktan düşmek
ketin ber destê (yekî) 1) eline düşmek (rastlamak, tesadüf etmek) * kurik kete ber destê mamosteyeke qenc çocuk iyi bir öğretmenin eline düştü 2) eline geçmek (rastlamak, tesadüf etmek) * çi pirtûka ku bikeve berdestê wî dixwîne eline geçen her kitabı okur 3) kucağına düşmek
ketin ber dilê (yekî) 1) (birinin) koynuna girmek 2) (birinin) koynuna girmek (biriyle yatıp sevişmek) 3) kucağına düşmek
ketin ber dilê hev kucak kucağa girmek
ketin ber dorê kuyruğa girmek
ketin ber efûyê 1) af kapsamına alınmak, af kapsamına girmek * şewitandina daristanê nakeve ber efûyê orman yakmak af kapsamına alınmaz 2) affa uğramak
ketin ber êrîşan saldırıya uğramak
ketin ber gunehê (yekî) (birinin) günahını almak, gunahına girmek
ketin ber halê xwe doğum yapmak
ketin ber hemlê doğum yapma zamanı gelmek
ketin ber herikanê akıntıya kapılmak
ketin ber hev 1) kapışmak (kavgaya tutuşmak) 2) teyakkuz durumuna geçmek 3) yarışa girişmek 4) karşı karşıya düşmek 5) fit olmak * deyn û pereyê me ketin ber hev borçlarımız ile paralarımız fit oldu 6) birbirine girmek, tartışmak
ketin ber kar 1) işe girişmek 2) işe koşulmak
ketin ber loman adı kötüye çıkmak
ketin ber pêla avê dalgaya kapılmak
ketin ber pêla bayê rüzgâra kapılmak (yek)
ketin ber peşkan çekiştirilmeye başlanmak
ketin ber peşkê, jê re li hev nehatin şansı yaver gitmemek
ketin ber rexneyan 1) eleştiriye tabi tutulmak 2) eleştiriye uğramak
ketin ber ruh can çekmek
ketin ber şek û pekan gelen vurmak giden vurmak
ketin ber telan başına belâlar musalat olmak
ketin ber tengiyê doğum yapmak
ketin ber welidanê doğum yapmak (doğurma esnası için)
ketin ber zanê doğum yapmak (doğurma esnası için
ketin ber zarok (an jî zarû) doğum yapmak (doğurma esnası için)
ketin ber zê doğum yapmak (hayvan için)
ketin berê 1) kapsamına girmek 2) aş yermek, aş ermek 3) kaptırmak, kıstırmak
ketin bergehê kapsamına girmek
ketin ber (navdêr, mê) poşman bûn, tobe kirin, zehmet kêşan.
ji: ketin +-ber
ketin ber desten (yekî) (biwêj) ketin bin erk û bandore. înşelah kes nekeve ber desten bami xanime, kare we zor e.
ketin ber dilên hev (biwêj) tev di cihekî de razan. ez baş dizemini ku we şevê ew ketin ber dilen hev.
ketin ber gunehê (yekî) (biwêj) bi neheqî yek tawanbar kirin. çîle hema li cihê sekini, kete ber gunehe tewrata belengaz û ew wekî dize werise mala hemid nîşan da.
ketin ber riya (yekî) (biwêj) ji yekî re astengî derxistin. ev merik kefiye ber riya min, welehi qezayek de ji deste min derkeve.
ketin ber sekeratê nefesên xwe yên dawî dan
ketin ber siya quzê xwe (biwêj) bi saya zayendiya xwe kare xwe meşandin. rebene çawa bike, mer miribû, ew jî kete ber siya quze xwe.
ketin ber zekerate (biwêj) nexweşe li ber mirine bûn. wexta ku ew ji otobûse peya bû, diya wî jî ketibû ber zekerate.
ketin ber bedauern
bemitleiden
klagen
seufzen
ketin ber mitala hingeben, sich Betrachtungen ~
hingeben, sich Überlegungen ~
nachdenken
ketin ber mitalan hingeben, sich Betrachtungen ~
hingeben, sich Überlegungen ~
nachdenken