Encamên lêgerînê
kaxiz n 1. kağıt 2. pusula 3. kâğıt (yazılı sınav kâğıdı) 4. âğıt (iskambil kâğıdı) 5. kâğıt (kâğıt para) 6. kâğıt (belge, dokuman) 7.rd kâğıt (kâğıttan şey)
kaxiz kirin l/gh kâğıtlamak
kaxiz lê hatin pêçandin kâğıtlanmak
kaxiz lê hatin xistin kâğıtlanmak
kaxiz lê pê çandin kâğıtlamak (kâğıtla kaplamak)
kaxiz lê xistin (an jî dan) kâğıtlamak (kâğıt yapıştırmak) * kaxiz li dîwar xistine duvarı kâğıtlamışlar
kaxiz pê ve danîn kâğıtlamak (kâğıt yapıştırmak)
kaxiz pê ve hatin danîn kâğıtlanmak
kaxiz vekirin kâğıt açmak
kaxizdank m kâğıtlık (kâğıt koymaya yarar kutu)
kaxizdanka daşirê (an jî tuvaletê) tuvalet kâğıtlığı
kaxizdar rd kâğıtlı
kaxizê (yekî) tije kirin (birine) sepet havası çalmak, işten atmak
kaxizê ambelajê ambalaj kâğıdı (veya kraft kâğıdı)
kaxizê cixareyê sigara yaprağı
kaxizê daşirê (an jî tualetê) tuvalet kağıdı
kaxizê dîwaran duvar kâğıdı
kaxizê hêja değerli kâğıt
kaxizê helçînk kurutma kâğıdı
kaxizê hewaleyê havale kâğıdı, havalename
kaxizê îmzeyan imza kâğıdı
kaxizê îskambîlê iskambil kâğıdı
kaxizê kalk saman kağıdı
kaxizê karbonê karbon kâğıdı
kaxizê leyîstikê oyun kâğıdı
kaxizê matrîsê matris kâğıdı
kaxizê mulajê mulaj kağıdı
kaxizê mûmkirî mumlu kâğıt
kaxizê nexêrê kara haber pusulası
kaxizê parşîmenê parşömen kâğıdı
kaxizê qalind kaba kâğıt
kaxizê qopyayê kopya kâğıdı
kaxizê şimakirî mumlu kâğıt (bal mumuyla)
kaxizê simarteyê zımpara kağıdı
kaxizê teksîrê teksir kâğıdı
kaxizê torbeyan kese kâğıdı
kaxizê turnûsolê turnusol kağıdı
kaxizê zimpereyê zımpara kağıdı
kaxizfiroş nd/nt kâğıtçı (satan kimse)
kaxizfiroşî m kâğıtçılık
kaxizîn rd kâğıt (kağıttan şey)
kaxizker nd/nt kâğıtçı (imal eden)
kaxizkerî m kâğıtçılık
kaxizkirî rd kâğıtlı, kâğıt vurulmuş olan
kaxizkirin m kâğıtlama
kaxizok n kâğıtcık
kaxizokî rd kâğıdımsı, kâğıtsı
kaxiz (1 şîrove)kaxez
kaxiz li tîr peçayî bûn (biwêj) bi dizî kar kirin. hay lo lo! çifesad e, kaxiz li tîra wî peçayî ye.
kaxiz = kaxez
= kaxez
kaxiz Papier
Zettel
kaxiz n. kaxite, kaxide, kaxize m.
kaxiz ê simakirî n. kaxita mûmine, kaxita simayine, kaxita mûmkerdîye m.
kaxiz lê pêçandin lg. kaxite piropilêsnayene
kaxiz pê ve danîn lg. kaxite piranayene
kaxiza tuvaletê n. kaxita awdestxaneyî, kaxita kêsmeyî, kaxita dasurxaneyî, kaxita tuvaletî m.
kaxizadasirê n. kaxita awdestxaneyî, kaxita kêsmeyî, kaxita dasurxaneyî, kaxita tuvaletî m.
kaxizdank m. kaxitdang n.
kaxizdar rd. kaxitin
kaxizê dîwaran kaxitê dîwaran
kaxizê helçînk n. kaxita ziwakerdisî, kaxita zuyakerdisî m.
kaxizê kalk n. kaxita simerine m.
kaxizê mûmkirî n. kaxita mumine, kaxita simayine, kaxita mumkerdîye m.
kaxizê simarteyê n. kaxita zinparaye, zinparakaxite m.
kaxizê teksîrê n. kaxitê teksîrî, kaxitê zêdenayisî m.
kaxizêdxareyê n. peladgareyî, kaxita dgareyî, pela tutunî m.
kaxizêkarbonê n. karbonkaxite, tenîpele, kaxita karbonî m.
n. karbonkaxite, kaxita karbonî m.
kaxizêtorbê n. kîskaxite m.
kaxizker m/n. kaxitvirastox, kaxitcî n.
kaxizkerî m. kaxitvirastoxîye, kaxitcîyîye, kaxitvirastoxênî m.
kaxizokî rd. kaxitên, kaxitokên, fênda kaxite