Encamên lêgerînê
kêmqewet rd 1. güçsüz, gücü az 2. güçsüz, âciz, zebun kimse
kêmqewet bûn l/ngh 1. güçsüzleşmek, gücü azalmak 2. güçsüzleşmek, acîzleşmek, zebunlaşmak
kêmqewet ketin l/gh güçten düşmek, zayıf düşmek
kêmqewet kirin l/gh 1. güçsüzleştirmek 2. güçten düşürmek, zayıf düşürmek
kêmqewetbûn m 1. güçsüzleşme, gücü azalma 2. güçsüzleşme, acîzleşme, zebunlaşma
kêmqewetî m 1. güçsüzlük 2. güçsüzlük, âcizlik
kêmqewetketin m güçten düşme, zayıf düşme
kêmqewetkirin m 1. güçsüzleştirme 2. güçten düşürme, zayıf düşürme