Encamên lêgerînê
ji dil h 1. yürekten, candan, cani gönülden, gönülden, kalben, içten, samimî, özden * ji dil û can candan yürekten 2. gerçekten 3. ciddî (önem vererek, gerçek olarak) * ez ji were vê ji dil dibêjim ne vir e size bunu ciddî söylüyorum, yalan değil 4.rd ciddî (titizlik gösterilen, önem verilen) * xebateke ji dil ciddî bir çalışma 5. derin (çok içten gelen) * giramiyeke ji dil derin bir saygı 6. içten, içtenlikli, tabiî * axaftineke ji dil tabiî bir konuşma 7. kıran kırana * gulaşeke ji dil kıran kırana bir güreş 8. yapmacıksız
ji dil (yekî) de birince * ji dil min ve ev ne baş e bence o iyi biri değil
ji dil bûn l/bw samimîleşmek
samimî olmak
ji dil çûn l/bw kalpten gitmek
ji dil de rd/h yürekten
ji dil kirin l/bw içten yapmak, samimi olarak yapmak
ji dil û can canı gönülden.
1) içtenlikle, cani gönülden (veya canı yürekten), candan, içten, yürekten 2. samimî (candan açık yüreklikle davranan) 3) samimiyetle
ji dil û can gotin içten söylemek
ji dil û can guhê xwe dan (yekî) can kulağı ile (birini) dinlemek
ji dil û can guhê xwe dan ser (yekî) can kulağı ile (birini) dinlemek
ji dil û can xwe xemilandin takıp takıştırmak
ji dil ve çûn l/bw 1. bayılmak, baygınlık geçirmek, içi geçmek 2. içi geçmek (istemeden uyuyu vermek)
ji dilê (yekî) derneketin gönülden çıkarmamak
ji dilê (yekî) hatin içinden gelmek, yüreğinden gelmek
ji dilê safî h kalben, içten, samimi
ji dilê xwe avêtin (birini) gönülden çıkarmak, (birini) defterden silmek
ji dilê xwe re h özene bezene
ji dilê xwe re xemilandin süsleyip püslemek
ji dilî h 1. ciddiyetle 2. m samimîlik, samimiyet 3. mec sıcaklık (sevgi, içtenlik ve sevimlilik)
ji dil (hoker) cidî, tewa, giran, ne qestokî, ne henekî, xwesteka ku mirov bi îradeya xwe ve tîne cih, daxwazkirî, ne bi darê zorê.
Herwiha: jidil.
: jidilî, jidilîtî, jidiltî
ji dil bûn (biwêj) dilsoz û samîmî bûn. belkî baweriya te bi wî lawikî nayê, lê bi min ew ji dil e.
ji dil çûn (lêker)(Binihêre:) ji dil
ji dil gotin (biwêj) bi dilê sax peyivîn. ji ber ku wî rexneyên xwe ji dil digotin dilê min jê nema, hê bi ser de ez pê dilşad jî bûm.
ji dil û can 1. ji hinavan 2. samîmî
ji dil xwestin (lêker)(Binihêre:) ji dil
ji dilê (yekî) girtin (biwêj) xeyidîn, dil şikestin. bi rastîjî wan gotinên wê ji dilê min girtin.
ji dilê (yekî) xwîn çûn (biwêj) gelekî xemgîn bûn. ere tiştek nedigot, lê min dizanibû kuji dile wî xwîn diçe.
ji dilê xwe avêtin (biwêj) dev ji hezkirinê berdan. berê ji evîna wê sexweş bûbû, lê zû ew ji dilê xwe avêt.
ji dilê xwe têr bûn (biwêj) bi xwe bawer bûn. bêkompleks û bi xwe re lihevhatî bûn. ew mirovekî ji dilê xwe têr e, tiştên wisa piçûk mezin nake.
ji dil heartily, willingly
ji dil von Herzen kommend
ji dil û can freundlich
lieb
ji dil rd. zere ra, pîze ra, samî m., zereûcan ra, pîzeyo safî ra, can ra
ji dil bûn tng. samîmî bîyene, zerera bîyene, pîzera bîyene, canra bîyene, zereûcanra bîyene
ji dil hatin tng. zere ra ameyene, pîze ra ameyene, zerî ra ameyene
ji dil û cantî m. samîmîyîye, zererayîye, pîzerayîye, samîmîyet, samîmîmênî, zererayênî, bizereûcanîye m.