Encamên lêgerînê
ji ber (ii) h -den dolayı, -den ötürü, münasebetiyle * ji ber nexweşîna xwe nehat hastalığından dolayı gelemedi 2. dolayısıyla, nedeniyle, sebebiyle 3. üzerine * ji ber van gotinan bêhna her kesî derket bu sözler üzerine herkes rahat etti
ji ber (yekî) bar kirin (birinden) dolayı göçmek
ji ber (yekî) dan qaqareş illâllah demek, illâllah etmek
ji ber (yekî) girtin ağzından kapmak
ji ber (yekî) nefilitîn elinden bir şey kurtulmamak
ji ber (yekî) rabûn 1) ayağa kalkmak (saygı göstermek için oturma durumundan ayak üzeri durumuna geçmek) 2) (birinden) dolayı göçmek
ji ber (yekî) ve 1) (biri) için 2) -den taraf, (biri) yerine * ji ber min ve jî silav lê bike benden tarafda selam söyle
ji ber (yekî) xelas bûn elinden kurtulmak
ji ber ... 1) -e yüzünden, -den dolayı 2) sebebiyle 3) (biri) yerine * ji ber min ve tu here sînemayê benim yerime sen sinemaya git
ji ber baranê hatin ber şirikê yağmurdan kaçarken doluya tutulmak
ji ber baranê revîn bi ber çortanê ketin yağmurdan kaçarken doluya tutulmak
ji ber baranê revîn çûn ber tiriyê yağmurdan kaçarken doluya tutulmak
ji ber baranê revîn xwe dan ber çirikê (an jî şirikê) yağmurdan kaçarken doluya tutulmak
ji ber bayê çûn ber barovê (an jî bagerê) yağmurdan kaçarken doluya tutulmak
ji ber bûn (i) l/bw 1. ezberinde olmak 2. bellemek
ji ber bûn (ii) l/bw 1. dölden olmak 2. düşük yapmak, çocuk düşürmek
ji ber bûn (iii) l/bw sökülmek (takılı bir şeyi yerinden çıkarmak)
ji ber canê (yekî) tebatî nehatinê bir dakika yerinde duramamak, sabırsızlanmak
ji ber çavan berze bûn 1) gözden kaybolmak 2) görünmez olmak
ji ber çavan ketin papucu dama atılmak
ji ber çavan winda bûn 1) gözden kaybolmak 2) görünmez olmak
ji ber çavê (yekî) neçûn gözünün önünden gitmemek
ji ber çavê (yekî) nefilitîn (an jî xelas nebûn) gözünden kaçmamak
ji ber çi 1) neden dolayı 2) ne demeye (niçin)
ji ber çi be h nedense * bê ji ber çi be, destê xwe nedayê nedense elini ona vermek istemedi
ji ber çûn l/bw düşük yapmak
ji ber dan alî (birinden) saklamak
ji ber dan derxistin l/bw 1. sureti çıkartılmak, kopyası çıkartılmak 2. söktürmek (takılı bir şeyi yerinden çıkartırmak)
ji ber dan kirin l/bw söktürmek (takılı bir şeyi yerinden çıkartırmak)
ji ber derxistin (i) l/bw 1. çıkarmak (bir şeyi bir örneğe göre yapmak) 2. suret almak, suret çıkarmak (bir belgenin fotokopisini çıkarmak)
ji ber dilopê çûn ber şirikê yağmurdan kaçarken doluya tutulmak
ji ber dîwarê ketî xwe bide alî çürük kimselerden uzak durmak lazım
ji ber eceleyê (tiştek) kirin stûyê (yekî) aceleye getirmek
ji ber êşê tebatî nekirin acıyla yanıp tutuşmak, tütünü tepesinden çıkmak
ji ber girtin l/bw 1. istinsah etmek (bir şeye bakarak aynısını yazmak) 2. kopyalamak 3. suret almak, suret çıkarmak 4. çoğaltmak
ji ber hatin derxistin l/tb 1. kopyası çıkartılmak, sureti çıkartılmak 2. sökülmek (takılı binr şeyin yerinden çıkarılmak)
ji ber hatin kirin l/tb sökülmek (takılı bir şey yerinden çıkarılmak)
ji ber hev hilavêtin l/bw kapışmak
ji ber hev rabûn l/bw 1. bırakışmak, savaşmaktan vazgeçmek 2. hüsümet sonucu karşılıklı olarak yerini yurdunu terketmek, birbirinden dolayı göç etmek
ji ber hev vekişîn l/bw bırakışmak
ji ber hilanîn l/bw hastalık veya bir şey kapmak
ji ber ketin l/bw düşmek (vakti gelmeden ölü doğmak)
ji ber kirin (i) l/bw ezberlemek, ezber etmek, hafızlamak
ji ber kirin (ii) l/bw sökmek (takılı bir şeyi yerinden çıkarmak)
ji ber kirin (iii) l/bw çocuğu almak (ameliyatla çocuğu anasından almak)
ji ber ku ötürü, yüzünden,...den dolayı.
h 1. dolayısıyla, sebebiyle 2. çünkü 3. ötürü, hasebiyle * ji ber ku erka xwe ya li hemberî zarokên xwe neaniye cih... çocuklarına karşı vazifelerini yapmamaktan ötürü...
ji ber man l/bw artmak, arta kalmak * xwarin ji ber ma yemek arttı
ji ber min ve jî paç bike benim yerime de öp (kesek)
ji ber navnotiyê (tiştek) nekirin mum dibine ışık vermez tiştek
ji ber pekîn l/bw önünden fırlamak
ji ber pesnan xeber dan l/bw sayıklamak
ji ber piyên xwe derxistin ortaya çıkarmak, yoktan var etmek
ji ber pozê xwe hilanîn l/bw buluttan nem kapmak
ji ber rabûn l/bw 1. önünden kaçmak 2. önünden kalkmak 3. (birinden) ötürü göç etmek
ji ber sedemê h nedeniyle
ji ber şirikê çûn ber mezîlê yağmurdan kaçarken doluya tutulmak
ji ber tifikê neçûn ber sifikê elini sıcak sudan soğuk suya koymamak (tembelin teki)
ji ber tirsa canê xwe can havli ile
ji ber ve nd 1. (biri) için 2. -den taraf, (biri) yerine
ji ber vê h -den dolayı, -den ötürü, binaen
bu yüzden ber (yekî) ve -den yana, -e kalırsa * ji ber min ve xweşhelal be benden yana helâl olsun
ji ber vê qasê h -den dolayı, -den ötürü, binaen
ji ber vê yekê bu yüzden, mamafih.
h bundan dolayı, bundan ötürü, dolayısıyla, bunun üzerine, binaenaleyh
bu yüzden, -den dolayı, -den ötürü, münasebetiyle
ji ber vekişîn l/bw -den geri çekilmek
ji ber wê h 1. onun için 2. -den dolayı, -den ötürü, binaen
ji ber wê yekê h ona sebeb
ji ber xwe h 1. kendiliğinden, kendinden 2. otomatik olarak 3. kendiliğinden (bir şeyin etkisi olmaksızın kendi kendine ortaya çıkan)
ji ber xwe axivîn l/bw 1. sayıklamak, hezeyan getirmek 2. münasebetsiz konuşmak, mevzu dışı konuşmak
ji ber xwe birin l/bw düşük yaptırmak
ji ber xwe de ezberden (bilmeden, düşünmeden)
ji ber xwe de axaftin sayıklamak.
ezbere konuşmak
ji ber xwe derxistin mec icat etmek
ji ber xwe gotin uydurmak.
ji ber xwe kirin l/bw çocuk aldırmak * jinik zaroka xwe ji ber xwe kir kadın çocuğunu aldırttı
ji ber xwe nexwarî rd herşeye burnunu sokan, herşeye karışan
ji ber xwe ve h 1. kendiliğinden 2. irticalen 3. bilir bilmez * rojê belkî sed carî, min ev ji ber xwe ve dikir günde belki yüz defa, bilir bilmez hep yapardım
ji ber xwe ve avêtin l/bw yalan atmak
ji ber xwe ve çêkirin l/bw (yalan) uydurmak
ji ber xwe ve gotin l/bw uydurmak
ji ber zêde kirin l/bw çoğaltmak
ji ber zêde man baki kalmak, bir şeyden artmak
ji bera berê de ezelden
ji beraziya xwe domuzuna, inadına
ji berê bar kirin l/bw (birinden) dolayı göç etmek
ji berê çepeve kirin atlatmak (saklamak)
ji berê dan alî atlatmak (saklamak)
ji berê danexwarin l/bw (birinden) korkmamak, çekinmemek, lafına lafla karşılık vermek
ji berê de h 1. evelden 2. dünden, çoktan, seve seve * ev ji berê de ji xebatê re hazir e o çalışmaya dünden razı
ji berê derxistin l/bw 1. (bir şeyin) örneğini çıkarmak 2. sökmek (takılı bir şeyi yerinden çıkarmak)
ji berê dîn û har bûn (bir şey için veya bir şeye) deli olmak (çok sinirlenmek) (tiştek)
ji berê girtin l/bw 1. istinsah etmek (bir şeye bakarak aynısını yazmak) 2. (bir şeyin) örneğini almak 2. kopyalamak, kopya etmek (veya yapmak)
ji berê hilanîn l/bw ağzından kapmak
ji berê îdare nekirin l/bw 1. (bir şeye) dayanamamak 2. fazla gelmek (veya gitmek, kaçmak)
ji berê nafilite hangi taşı kaldırsan, altından çıkar (her işten anlayan)
ji berê neqedandin 1. (bir şeye) dayanamamak 2. fazla gelmek (veya gitmek, kaçmak) 3. çekilmez ve katlanılmaz olmak
çok geçmeden (çekilmez ve katlanılmaz olmak)
ji berê nesekinîn l/bw -den dolayı duramamak
ji berê rabûn l/bw 1. önünde ayağa kalkmak 2. (birinden) dolayı göç etmek
ji berê tebatî nehatin (yekî) (bir şeye) dolayı dayanamamak (tiştek)
ji berê ve h çoktan (veya çoktandır)
ji berê vekişiyan l/bw geri çekilmek
ji berê xelas nebûn elinden bir şey kurtulmamak
ji berê xwe xwarin hazırdan yemek
ji berê zêde kirin l/bw çoğaltmak, teksir etmek
ji berêvkî ve h sırayla, sırasıyla
ji berîka xwe dan l/bw cepten vermek
ji berxê mêjok beran çênabe sümüklüden yiğit
ji ber di ber xwe de
sedem, sebeb, eger: ji ber çi (çima?/sebeb çi ye?): Ew ji ber çi nehatine? (Sedema nehatina wan çi ye?) Ez ji ber zarrokan xwe naxwaze welatê xwe terk bike. bêyî ku lê bêt nerîn: Ew Quranê ji ber dizane. (Ew dikare Quranê bixwîne bêyî ku li rûpelên wê binere.).
Herwiha: li gel wate 1 û 2, jiber li gel wate 2: ezber, ez ber.
: wate 1: ji ber çi, ji ber hindê, ji ber ku wate 2: jiberker, ji ber kirin, jiberkirin, jiberkirî, ji ber zanîn
ji ber (yekî) neçûn (biwêj) hewldanan ji bo çareseriyê têr nekirin. di hêza kêşe çareserkirinê de nebûn. bi rastî jî min gelekî li ber xwe da, lê min kir û nekir, ji ber min neçû.
ji ber ... girtin (biwêj) ji bo avisbûnê heywan ga dan, jê qetandin. ew cenî jî ji ber wî hespê ereb girtine. ew berx ji ber diya wê girtine, loma wisa çilmisiye.
ji ber baranê çû ber zîpikê (biwêj) li rastî ya hê xerabtir hatin. rebenî got, şikir ez ji vê belaya mezin filitim, lê nizanibû ku ji ber baranê çû ber zîpikê.
ji ber barê xwe revîn (biwêj) binbariya xwe bi cih neanîn. ew niha ciwan e, tor e, xişîm e, ji ber barê xwe direve, lê wê di demekê bi şûn de têbigihîje.
ji ber bestan ve deyn kirin (biwêj) ji ber nexweşî yan jî tiştekî din, be hemdî xwe peyivîn. ji ber ku agirê aras derketibû 39 an ji ber bestan ve deyn dikir.
ji ber birin (lêker) kurtaj kirin, aborsiyon kirin, hemle betal kirin, zarrok ji ber biriné, bi qest zarrok di zikê dayikê de kuştin. Navdêr: jiberbirin.
Têkildar: jiberçûn, jê birin, jê çûn.
Bide ber: anîn ber.
ji: ji + ber + birin.
: jiberber, jiberbirî
ji ber çavan çûyîn (biwêj) xuya nebûn. ez têgihîştim ku ew min naxwaze, loma ez ji ber çavan çûm.
ji ber çavan winda bûn (biwêj) nişkê ve tena bûn, xuya nebûn. û şivanê kaînatê mazda ji ber çavan winda bû. talip kahn
ji ber çavên (yekî) ketin (biwêj) rûmet kêm bûn. p1.ştî wê bûyera jina wîya nû, cimoji ber çavên apê xwe ket.
ji ber çavên (yekî) neçûn (biwêj) ji bîr nekirin. rahişte defter û xama xwe, ku li ser van tiştan binivîse, lê belê çerê ku do ketibûnêji ber çavên wî nediçû ... kamîran haco
ji ber çavên (yekî) revîn (biwêj) ji balê revîn. di dema teselekirinê de nedîtin, dîtina yekî nexwestin. min hemû ji ber çavan derbas kirin, lê dibe ku ew rûpel ji ber çavên min revî be. loma keçik ji ber çavê bavê xwe direvî?
ji ber çavên xwe neqetandin (biwêj) tim di bin çavdêriya xwe de girtin. nizanim çi tê de dîtiye, tu car wê ji ber çavên xwe naqetîne.
ji ber çi (hoker) çima, çire, bo çi, ji çi re, sedem çi ye ku?: Ji ber çi tu nayê? (Sebebê nehatina te çi ye?) Ji ber çi ew digirî?.
Herwiha: jiber çi, ji ber çî, jiber çî, ber çi, berçî.
ji: ji + ber + çi
ji ber çûn 1. (bi zarokeke mirî) berwext welidîn 2. (bi têjikeke mirî) berwext zayîn
(lêker)(Binihêre:) ji ber
ji ber derxistin (lêker)(Binihêre:) ji ber
ji ber ecda xwe revîn (biwêj) ji kerba eşe, xwe bi vî alî wî alî de avêtin. rast e. ez nîve şevê digerim, lê ji xwedê bawer be, ji ber ecela xwe direvim.
ji ber girtin (lêker)(Binihêre:) ji ber
ji ber gotin (lêker)(Binihêre:) ji ber
ji ber hindê (hoker) lew, loma, lewre, ji ber wê yekêé, ji ber wê.
Herwiha: li ber hindê
ji ber ketin (lêker)(Binihêre:) ji ber
ji ber kirin di ber xwe de xwendin û gotin
(lêker) ezber kirin, wisan fêr bûn ku êdî ne hewce ye lê binere daku bizane: Wî Quran ji ber kiriye. (Ew dizane Quranê bixwîne bêyî ku li rûpelên wê binere.), jê kirin, veşelandin, rûs kirin, tazî kirin: Gelek germ e. Saqoyê xwe ji ber xwe bike..
Herwiha: ezber kirin, ez ber kirin, jiber kirin, ji bere kirin, jibere kirin. Tewîn: ji ber -k-. Navdêr: jiberkirin mê, ezberkirin mê.
Têkildar: ji ber zanîn.
ji: ji ber + kirin.
: jiberker, jiberkirî
ji ber kopa tendure neqetîn (biwêj) ji cihê xweş û rehet dûr neketin. me ji bo wêpirsgirêkê şev û roja xwe kiribû yek, lê ew ji ber kopa tendûrê nediqetî.
ji ber ku bi sedema ku
g, sa ku, çimkî, çiku, çunke, sedem ew e ku, sebeb ew e ku: Wî xwe veşart ji ber ku ditirsiya. Kes li malê nemaye ji ber ku newroz e û hemû çûne şahiyê.
Herwiha: ji ber ko, jiber ko, jiber ku.
Bide ber: ji bo ku.
ji: Bi zimanê sûmerî em dibêjin bar ji bo peyva kurdî ji ber ku
ji ber man (lêker)(Binihêre:) ji ber
ji ber rabûn (Binihêre:) ji ber
ji ber serê (yekî) neçûn (biwêj) yek di xewnê de tim dîtin. xwedê xêr bike. îşev heya sibehê xalid ji ber serê min neçû.
ji ber serê (yekî) ranebûn (biwêj) ji bo sedema nexweşî yan jî tiştekî din terka yekî nekirin. di wê odeya nex\\’e. xaneyê de zeyneb bi şev û rojji ber serê seydo ranebû.
ji ber sifikê naçe ber tifikê (biwêj) ji bo kesên teral tê bikaranîn. tu dibêjî, qey qîza kor hûseyin paşa ye, ji ber sifikê naçe ber tifikê.
ji ber wê yekê (hoker) loma, lewra, ji ber hindê, wek encamNêzîk, ji ber vê yekê
ji ber xelayê filitîn (biwêj) ji bo kesên zêde birçî bûne yan jî zêde xwarinê dixwin tê gotin. bawer wer dixwar ku te digot jî ber xelayê filitiye.
ji ber xwe xwe bi xwe
ji ber xwe de gotin derewa bêpere kirin
ji ber xwe ve (biwêj) bi serê xwe, bi biryara xwe, ji nik xwe ve, ji aliyê xwe ve, ne bi biryara yan fermana kesek din: Ew ji ber xwe ve dinivîse.
ji ber xwe ve şerm nekirin (biwêj) bear û bêheya bûn. xwedê we di erdê ke; hûn ji ber xwe ve şerm nakin! şahîne bekirê soreklî
ji ber yekî ve li şûna yekî *"ciranê çê ji ber Xwedê ve digihêje hawariyê"
ji berê de hê zû de
ji beriya emrê xwe xeber dan (biwêj) ji bo zarok an jî ciwanên ku tiştên pir ecêb û kone dibêjin tê gotin. erê, heyran he parçeyelc zarok e, lê ji beriya emre xwe xeber dide.
ji ber due to
ku because
because of
ji ber Because of; due to; owing to
ji ber ... because of ...
ji ber ... ve (ccmp.) before
ji ber girtin to copy
ji ber jmartin v.t. to reel off from memory
v.t. to reel off from memory
ji ber kirin to learn by heart
memorize, memorise, learn by heart
v.t. to memorize
v.t. to memorize
ji ber ko because
ji ber ku because
=çinku. Because
because, since
because (conj.)
=çinku. Because
ji ber ku Because of the fact that; due to the fact that
ji ber man to remain
ji ber şîr ve kirin milk
ji ber vê hinde since, as
ji ber vê yekê that is why, for this reason, therefore
ji ber wergirtin to derive a yield from
ji ber zanîn v.t. to memorize
v.t. to memorize
ji berdêla … instead of
ji berevajîyê contrariwise, conversely
ji ber wegen
ji ber ... re vor
ji ber kesekî ve anstatt
anstelle von
vor
ji ber ku da
weil
ji ber man übrigbleiben
ji ber vê yekê daher
deshalb
ji ber xwe ve für sich
für sich selbst
vor
ji ber çi b. çirê, seba çiyî, çinay rê
ji ber çûn tng. doman versîyene, gede versîyene, lorik versîyene, qeçek versîyene, mindal versîyene, putversîyene
ji ber ku h. çirake, çunke, zîra, coka, cora, cokana, cuwera, seba naye, çimke, çunkî, çimkî, çirêke, cokona, gke, cueka
g. seba ke, qando ke
ji ber man tng. vêsî mendene, ver ra mendene, zêde mendene, rira zêde mendene
ji ber vê naye ra, naye ser ro, naye ser
ji ber vê qasê naye ra, naye ser ro, naye ser
ji ber xwe xo verde, xo bi xo, xode
ji ber xwe kirin xo verkerdene ji berê ve verê ra, rew ra, rew de