Encamên lêgerînê
jê hatin l/ngh 1. gücü yetmek, muktedir olmak * jê nayê ku bê li min bixe beni dövmeye gücü yetmiyor 2. gelmek, gelir gelmek (kazanılmak, sağlanılmak) * pereyekî baş ji wan re ji dikanê tê dükkandan onlara güzel para geliyor 3. -den gelmek * xweşikayî, ji peyva xweşikê tê güzellik, güzel kelimesinden gelir 4. becermek, becerebilmek, edebilmek (üstesinden gelmek, güç görünen bir iş veya duruma çözüm bulmak) * xiratî ji kurikê tê? çocuk marangozluğu beceriyor mu? 5. imkanları el vermek 6. elinden gelmek * helbest nivisandin jê tê şiir yazmak elinden geliyor 7. elinden iş gelmek * jê karê baş tên elinden iyi işler geliyor 8. elinden gelmek, iş bitirici olmak 9. ürün vermek, ürün almak, ürün kaldırmak, mal kaldırmak * îsal ji zeviyê zêde tiştek ji me re jê nehat bu sene tarladan fazla mal kaldırmadık
jê hatin axaftin l/lb 1. (birinden) konuşulmak, hakkında konuşulmak 2. lâf olmak * em wiha nekin, paşê wê jê bê axaftin böyle yapmayalım, sonra laf olur
jê hatin behskirin l/tb (birinden veya bir şeyden) bahsedilmek, konuşulmak, sözü edilmek, sözü geçmek
-den bahsedilmek, denmek, denilmek, sözü edilmek
jê hatin bihartin l/tb aşırılmak, atlatılmak
jê hatin bihurîn l/tb aşılmak
jê hatin birin l/tb utulmak
jê hatin birîn l/bw kesilmek (dinmek, durmak) * hêviya me tam jê hatibû birîn, derî lê ket umudumuz tam kesilmişti kapı çalındı
jê hatin çêlîkirin l/tb (birinden veya bir şeyden) bahsedilmek, sözü edilmek, sözü geçmek
jê hatin çêlkirin (an jî qalkirin) bahis açmak (veya açılmak)
jê hatin çirpandin l/tb sızdırılmak
jê hatin derbaskirin l/tb aşırılmak
jê hatin feraxetkirin l/tb vazgeçilmek
jê hatin hêvîkirin l/tb 1. -den umut edilmek 2. beklenmek * ev ji te qet nedihat hêvîkirin bu senden hiç beklenilmezdi
jê hatin hezkirin l/tb sevilmek
jê hatin peyivandin l/tb -den konuşulmak
jê hatin peyivîn l/lb hakkında konuşulmak
jê hatin qerandin l/tb vazgeçirilmek
jê hatin qisekirin l/tb (birinden) konuşulmak
jê hatin rawirandin l/tb aşırılmak
jê hatin sarkirin l/tb (birine) soğutulmak
jê hatin şorkirin l/tb (birinden) konuşulmak
jê hatin veşartin l/tb 1. -den saklanılmak 2. saklanılmak, gizlenmek * rewş ji me hate veşartin durum bizden saklanıldı (veya gizlenildi)
jê hatin xeberdan l/tb 1. (birinden) konuşulmak, hakkında konuşulmak, söz olmak, lâf olmak * em wiha nekin, paşê wê jê bê xeberdan böyle yapmayalım, sonra laf olur 2. kovlanmak, yerip çekiştirilmek
jê hatin xwarê l/bw dediğinden vaz geçmek * ji fikra xwe nehate xwarê fikrinden vazgeçmedi
jê hatin xwarin l/tb sümürülmek, istismar edilmek, yüzülmek
jê hatin 1. pêk anîn 2. bi dest xistin *"bila jê bihata, bila pêşî serê min bişkanda"
(lêker) pê çêbûn, bo kirina yan kirrîna tiştekî pare hebûn, Ji min nayê ku xaniyek giran bikirrim. ji derekê hatin. Tewîn: Lêker: ji ... -ê-. Navdêr: jêhatin.
ji: jê + hatin.
: jêhatî
jê hatin axaftin (lêker)(Binihêre:) jê hatin
jê hatin birin (lêker)(Binihêre:) jê hatin
jê hatin xwarin (lêker)(Binihêre:) jê hatin
jê hatin tng. cira ameyene, tira ameyene
jê hatin bihurîn tng. cira ravêrîyene, cira ameyene ravêrayene
jê hatin birin tng. cira berîyene, cira ameyene berdene (kay de)