Encamên lêgerînê
hundir n 1. iç (oyuk olan veya oyuk sayılan şeylerin boşluğu) * hundirê qutiyê kutunun içi 2. iç (cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta) * hundirê texte riziyaye tahtanın içi çürümüş 3. iç (mide, bağırsak, karın) 4. iç (akıl, gönül, irade gibi insanın manevî varlığını oluşturan şeylerden her biri) 5. içeri, iç (iç yüzey) * hundirê odeyê germ e odanın içerisi sıcak 6. içeri (hapishane) 7.rd iç (iki veya ikiden çok şeyden merkeze daha yakın olan) * derê hundir iç kapı
hundir bi qurbana der e (an jî derva ye) içirisi tam takır
hundir lê peritandin içini paralamek (veya yakmak)
hundirandin m içerme
l/gh içermek
hundirê (yekî) qetandin ödünü koparmak
hundirê (yekî) şewitîn içi yanmak (büyük bir acı vb. sebebiyle çok üzülmek)
hundirê bajêr nd şehir içi
şehir içi
hundirê welêt nd yurt içi
yurt içi
hundirfiroş nd/nt iç satımcı
hundirfiroşî m iç satım
hundirî rd içsel, dahilî, içle ilgili
hundirîn rd içsel, dahilî, içle ilgili
hundirkarî nd içişleri
hundiro bnr hundirû
hundirqetî rd ödü kopmuş
hundirqetî bûn l/ngh ödü kopmak
hundirqetîbûn m ödü kopma
hundirû n 1. içeri, içerisi (iç bölüm) * ji hundirû hin deng tên içeriden bazı sesler geliyor 2. rd içeri (iç yüzeyde, iç bölümde olan) * ji odeya hundirû deng tên içeri odadan sesler geliyor 3. h içeri (iç yana, iç yana doğru) * kurik revî bi hundirû ve çocuk içeri kaçtı 5. içeri (hapishane)
hundirvan nd/nt dahiliyeci
hundir 1. ne li derve, derûn 2. hinav *"jin dîwarê hundir e, mêr dîwarê derve ye"
hundir çûn virikî bûn
hundir lê qetandin (biwêj) pir tirsandin. hema ew bi carekê re derket hemberî zergulê û hundir lê qetand.
hundir qurbana derve be (biwêj) di malê de tu tişt tune bûn. ew qas sal in, dixebitin jî lê hê dîsa jî hundirê mahi wan qurbana derve be.
hundirandin (lêker)hewandin , di xwe de girtin û avêtin hinavan. Tewîn: -hundirîn-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هوندراندن
hundirandin/dihundirîne/ bihundirîne 1. hewandin 2. di xwe de girtin û avêtin hinavan
hundirê (yekî) qelandin (biwêj) ji ber derdekî pir dilxem bûn. wê helwesta wê hundirê min qeland.
hundirê (yekî) qetîn (biwêj) pir tirsîn. bi rasti jî ji komployên wê jinikê hundirê min qetandiya.
hundirê (yekî) qilqilîn (biwêj) di cihê xwe de nesekinîn. daxwaz û tatêla tiştekî kirin, dil li hev ketin. mîr serbilindê neviyê min, dîsa hundir diqilqile, gelo wê çi bike? hundirê min qilqilî. heta ku venereşîm nesekinî.
hundirê (yekî) reş bûn (biwêj) reşbînî bûn, bêînsaf, bikîn û buxz bûn. hundirê mûsa wer reş bûye ku êdî tu hêviya wî ji dinyayê nemaye. kuro hundirê zeydan wisa reş bûye ku çi tiştên nemayî bike jî li min ecêb nayê.
hundirê (yekî) vala bûn (biwêj) naverok bênirx bûn. tu wisa li xuyanga wî menêre, hundirê wî vala ye.
hundirê (yekî) xera bûn (biwêj) di dil de xerabî sêwirîn, dil li hev ketin. êdî hundirê tahûr xera bûye, çi xerabiyê bibêjî dikare bike. di erebeyê de hundirê cudayê xera bû û vereşiya.
hundirîn 1. tiştê ku ne aîdî derve ye, derûnî 2. daxilî
(lêker) tiştê ku ne aîdî derve ye, derûnî, daxilî
hundir m. inside.
(=jûr) inside
hundir, hundur Binêre: hindir
hundirê prep. inside of
hundir Innenraum
inner
innere
hundir ... de innen
hundirîn inner
hundir n. zere, zare n.
n. zere, daxil, mîyan n.
hundirandin tg. zerenayene, hewênayene, îhtîva kerdene
m. zerenayis, hewênayis n.
m. xozerekerdis, tezamûn, zerenayis n.
hundirê welat n. zereyê welatî, mîyanwelatri n.
hundirfirosî m. bz. rotisê zereyî n.