Encamên lêgerînê
his 1. hest, his, dilin 2. seh, sehek 3. hest, his, pêhesî m
his edilmek bnr hissedilmek
his etmek bnr hissetmek
his ettirmek bnr hissettirmek
hisar buselik di muzîka Tirkî de meqamek
(I) hesar, kelat m (II) 1. di muzîka Tirkî de meqamek 2. di muzîka Tirkî de notaya re diyez nd
hisar (i) hesar, kelat m
hisar (ii) 1. di muzîka Tirkî de meqamek 2. di muzîka Tirkî de notaya re diyez nd
hisar buselik di muzîka Tirkî de meqamek
hisiyat (piraniya his e) hest, pejnayî, hisiyat nd
(piraniya his e) hest, pejnayî, hisiyat nd
hisleniş hestgermbûn, dilînîbûn, dilzîzbûn, diltenikbûn, dilşoşîbûn (ji bo kar û awayê diltenikbûnê) m
hestgermbûn, dilînîbûn, dilzîzbûn, diltenikbûn, dilşoşîbûn (ji bo kar û awayê diltenikbûnê) m
hislenme hestgermbûn, dilînîbûn, dilzîz­bûn, diltenikbûn, dilşoşîbûn m
hestgermbûn, dilînîbûn, dilzîzbûn, diltenikbûn, dilşoşîbûn m
hislenmek hestgerm bûn, dilînî bûn, dilzîz bûn, diltenik bûn, dilşoşî bûn l/ngh
hestgerm bûn, dilînî bûn, dilzîz bûn, diltenik bûn, dilşoşî bûn l/ngh
hislerine kapılmak bi hestan tevgerîn
hisli dilzîz, hestgerm, diltenik, dilşoş rd
dilzîz, hestgerm, diltenik, dilşoş rd
hisse 1. pay m, par m, beş m, pişk m, behr m, lotim m, hesa n, hêsa n 2. ders (ji bûyerekê ibret girtin, ji xwe re ders girtin) (mec) m
hisse kapmak ji xwe re jê aqil girtin (ji bûyerekê ders derxistin)
hisse senedi belgeya pardariyê, belgeya behrê, seneda pardariyê
hissedar pardar, pişkdar, behremend, behredar, behrevver, hesadar rd
pardar, pişkdar, behremend, behredar, behrewer, hesadar rd
hissedarlık pardarî, hesadarî, pişkdarî m
pardarî, hesadarî, pişkdarî m
hissedilmek 1. pê patin hisandin 2. lê hatin werqilandin l/tb
1. pê patin hisandin 2. lê hatin werqilandin l/tb
hisseişayia ne arizi, para ku ji malê şirîkatiyê nehatiye cihêkirin
ne arizî, para ku ji malê şirîkatiyê nehatiye cihêkirin
hisseişayialı malê bişirîkatî rd553
malê bişirîkatî rd
hisseli pardar, hesadar, pişkdar rd
pardar, hesadar, pişkdar rd
hisset çikûstî, çikotî, timatî, pintîtî m
çikûstî, çikotî, timatî, pintîtî m
hissetme 1. hishisîn, pejinîn, pêhisîn 2. sehkirin, bihîstin 3. pêderxistin, têderxistin, lêwerqilîn m
1. hishisîn, pejinîn, pêhisîn 2. sehkirin, bihîstin 3. pêderxistin, têderxistin, lêwerqilîn m
hissetmek h hishisîn l/ngh, pejinîn l/ngh, pê hisîn l/ngh, hest pê kirin l/bw, hest ki­rin l/gh *geldiğini hissetmedim ez bi hatina te nehisiyam 2. seh kirin, bihîstin l/gh 3. pê derxistin l/gh, tê derxistin l/gh, lê werqilîn l/ngh *hasta olduğunu hissedi­yorduk me pê derdixist ku nexweş e 4. bi xwe derxistin, li xwe werqilîn l/bw
1. hishisîn l/ngh, pejinîn l/ngh, pê hisîn l/ngh, hest pê kirin l/bw, hest kirin l/gh * geldiğini hissetmedim ez bi hatina te nehisiyam 2. seh kirin, bihîstin l/gh 3. pê derxistin l/gh, tê derxistin l/gh, lê werqilîn l/ngh * hasta olduğunu hissediyorduk me pê derdixist ku nexweş e 4. bi xwe derxistin, li xwe werqilîn l/bw
hissettirme hishisandin, pêhesandin, lêwerqilandin, pejinandin m
hishisandin, pêhesandin, lêwerqilandin, pejinandin m
hissettirmek hishisandin, pê hesandin, lê werqilandin, pejinandin l/gh
hishisandin, pê hesandin, lê werqilandin, pejinandin l/gh
hissi hestî, dilînî, hîsî rd
hestî, dilînî, hîsî rd
hissini vermek jê ve wisa xuya kirin *çocuk bana zengin hissini verdi kurik ji min ve zengin xuya kir
hissiselim aqlê selîm, hisê selîm nd
aqlê selîm, hisê selîm nd
hissiz bêhest, bêhîs, dilreş rd
bêhest, bêhîs, dilreş rd
hissizlik bêhestî, bêhîsî, dilreşî m
bêhestî, bêhîsî, dilreşî m
histeri hîsterî bj/m
hîsterî bj/m
histerik hîsterîk rd
hîsterîk rd
histoloji hîstolojî, tevinasî bj/m
hîstolojî, tevinasî bj/m
his m 1. duygu 2. sezi, sezgi 3. duyum * hisek wisa heye ku wê mal erzan bibe malların ucuzlanacağına dair bir duyum var 4. ses, seda
his hilanîn (birinin) ses soluğunu almak
his jê birîn l/bw sönmek (ses için duyulmaz olmak)
his jê hildan duyum almak
his jê nehat (bir kimsenin) sesi soluğu çıkmamak, sesi soluğu kesilmek
his kirin l/gh 1. duyumsamak 2. duymak, işitmek
1) duyumsamak 2) duymak
his û hewis ses soluk
his û hewisa (yekî) tune bûn (an jî nehatin) bir kimseden) ses seda çıkmamak (bir kimsenin) sesi (veya sesi soluğu) çıkmamak
his û kirênî ses seda
his û pis ses seda, ses soluk
his û pis jê derneketin çıt çıkmamak
his û pis jê nehatin (bir kimseden) ses seda çıkmamak (bir kimsenin) sesi (veya sesi soluğu) çıkmamak
his û pis tune çıt yok, tıs yok
his û pisa (yekî) birîn ses seda kesilmek (veya kalmamak)
his û pisek jê tune bûn (bir kimsenin) sesi (veya sesi soluğu) çıkmamak
hisa (..) tune ses seda yok
hisa (tiştekî) kirin sezinlemek, sezmek
hisa (tiştekî) nehatin ses sedası yok
hisa (yekî) birîn sönmek (ses için duyulmaz olmak)
hisa (yekî) kirin (birini) duyumsamak (birinin) gelişini sezmek * gava ku hisa te kir gelişini sezince (birine kulak vererek) dinlemek
hisa (yekî) nehatin ses seda çıkmamak
hisab bnr hesab
hisab kirin bnr hesap kirin
hisabdar bnr hesapdar
hisandin m 1. dinleme 2. duyurma
l/gh 1. dinlemek 2. duyurmak * me her kes pê hisand herkese duyurduk
hisê selîm nd hissiselim, sağ duyu
hisek jê nîn e ses seda yok
hisên pêşî fel/nd ilk sezi
hisênok zo/m salyangoz (Helix)
hisgir rd duyarlı
hisgir kirin l/gh duyarlılaştırmak
hisgirî m duyarlılık
hisgirkirin m duyarlılaştırma
hishisandin m 1. hissettirme 2. dikkatle dinlemek
l/gh 1. hissettirmek 2. dikkatle dinlemek
hishisîn m 1. hissetme 2. dikkatle dinlemek
l/ngh 1. hissetmek 2. dikkatle dinlemek
hisîn m 1. duyumsama, sezme 2. duyma
l/ngh 1. duyumsamak, sezmek 2. duymak
hisiyat m hisiyat
hiskirin m 1. duyumsama 2. duyma, işitme
hiskûr rd derin duygulu
hisn m hüsn, güzellik
hisn û cemal hüsnücemal
hisnegir rd duyarsız
hisnegir kirin l/gh duyarsızlaştırmak
hisnegirî m duyarsızlık
hisnegirkirin m duyarsızlaştırma
hispatî zo/m 1. sinek 2. sinek (iskambil kağıtlarında)
hist bnr hesk
hister bnr hêstir
histêr kirin l/gh yaşarmak
l/gh yaşarmak
histêr, histêrk m 1. yıldız 2. yaş, göz yaşı
histêrkirin m yaşarma
histewrî bnr stewrî
histirik n göz yaşı
histrandin m yoğurma
l/gh yoğurmak
histrî n 1. diken 2. diken (dikeni çok olan bitki)
histrî pê dan gêre kirin m (birine) ot yoldurmak
histrîbirk m dikenli bitkileri biçmekte kullanılan alet
histrîyê ku bi me çinî me pê gêre kir burundan (fitil fitil) getirmek
histrîzerk bot/m bir tür sarı dikenli bitki
histû bnr stû
histûfirî bnr stûfirî
histûkur bnr stûkur
histûmal m atkı, kaşkol, boyunluk
histûn m sütun
histûr rd 1. kalın 2. kalın, kaba
histûrî mec/m 1. kabalık 2. zülüm
histûrî ji gayê cot re namîne zülüm kimseye kalmaz
histûrîkirin l/gh kabalık etmek
hisûn m bileme
l/gh bilemek
his 1. hest, seh, pêhesîn Binere, hest 2. bêdeng (rengdêr) (Binihêre:) hiş
his kirin (lêker)(Binihêre:) his
his û pis jê nehatin (biwêj) tu tevgerek nîşan nedan. nepeyîvîn, tu agahiyek jê negirtin. em çiqasî li bendê jî man, lê tu his û pis ji wan nebat. pişti çûna evrûpaye bi şûn de, me tu his û pis ji we negirt.
hisên (navdêr, nêr) navek zelaman e, yek ji herdu neviyên Mihemed pêxember bû, kurrê Îmam Elî û Fatmayê.
Herwiha: Hiseyin Hiseyîn Hiseyn Huseyin Huseyîn Huseyn Husên Ĥiseyin Ĥiseyîn Ĥiseyn Ĥisên Ĥuseyin Ĥuseyîn Ĥuseyn Ĥusên. Nêzîk: Hesen.
ji: Ji erebî, têkildarî Hesen.
: hisênî
hisênî (navdêr, mê) mizgeftên şîiyan.
Herwiha: hiseynî, huseynî, husênî.
ji wêjeyê: DAIŞ li navçeyên wek Celewla, Sediye û Xaneqînê tenê êrîşê hêzên pêşmergeyan yên YNK-ê dike, li navçeyên PDK-ê ti êrîşan nake. Herwiha DAIŞ êrîşî navçeyên kurdî yên şîenişîn dike, li her cihekî hiseyniyek (mizgeftên şîeyan) hebe êrîş dikin. Lewra niha pêşmergeyên YNK-ê berevaniyê li navçeyên kurdî yên şîeyan dikin. 
hiseynok (navdêr, nêr) (devoka êzidiyan) şeytanok (ajelê biqalik).
Herwiha: hisênok huseynok husênok.
ji wêjeyê: Michael Chyet: Êzîdî dibêjnê hiseynok, ji ber ku ew newêrin peyiva şeytan bi lêv bikin. Li gora dînê wan/ola wan qedexe ye ku wê peyivê bêjin..
ji: Hiseyn + -ok.
: hiseynokane hiseynokfiroş hiseynokfiroşî hiseynokî hiseynoknas hiseynoknasî hiseynokvan hiseynokvanî hiseynokvanîtî hiseynokvantî hiseynokxwer hiseynokxwerî. Navê zanistî: Gastropoda
hiseynokane (rengdêr) bi awayekî hiseynok.
ji: hiseynok + -ane
hiseynokfiroş (navdêr, mê) kesê/a hiseynokan difroşe.
ji: hiseynok + -firoş
hiseynokfiroşî (navdêr, mê) karê hiseynokfiroşiyê.
ji: hiseynokfiroş + -î
hiseynokî (navdêr, mê) rewşa hiseynokbûnê.
ji: hiseynok + -î
hiseynokvanî (navdêr, mê) karê hiseynokvanan.
ji: hiseynokvan + -î
hisgir (navdêr, mê) hestyar, bihîzyar, pejnker, hesas, jidil, dilrehm, şîrîn, hestger, dilzîz.
ji: his +-gir
hisgirî (navdêr, mê) hestyarî, bihîzyarî, pejnkerî, hesasî, hesasiyet, hestgerî, dilzîzî.
ji: his +-girî
hisî (navdêr, mê) derûnî, psîkolojîk.
ji: h +-isî
hisibandin (Binihêre:) hesibandin
hiskirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye his kirin
hiskirin (navdêr, mê) (Binihêre:) his
hisn (navdêr, mê) delalî, bedewî, spehîtî, xweşikî, rindî, ciwanî, cemal, delalbûn, taybetmendiya kesên yan tiştên delal, spehî.
Herwiha: hisin, husin, husn.
ji: Ji erebî.
: Hesen, Hisna, hisnî
hisna (navdêr, mê) navek jinan e.
Herwiha: Hisne, Hizna, Hizne, Husna, Husne, Huzna, Huzne.
Têkildar: Hesen, Hisên, Hisnî, Îhsan.
ji: Ji erebî: hisn + -a
hisnî (rengdêr) hisnî: delal, spehî, bedew, rind, xweşik, qeşeng, keşxe, cemîl(navdêr, nêr) Hisnî: navek zelaman e.
Herwiha: husnîNêzîk, Hisna.
Têkildar: Hesen, Hisên
hispatî (navdêr, mê) mêş, vizik, mor, mêşik
hisran (navdêr, mê) ziyan, zerer, xisar, dilşkestin, hêvîşkestin.
Herwiha: husran.
ji wêjeyê: Devlet Bahçelî daxuyaniyeke nivîskî belav kir û diyar kir ku ewê bi tu awayî bi CHP-ê re hevdîtinê nekin: “Li Tirkiyê kêşeya kurd tuneye, kêşeya lêvekerî û terorê heye. Serdegirtina vê mijarê, yekdengiya AKP û CHP-ê li ser fikra xwedêgiravî kêşeya kurd, li ser navê neteweya tirk bêtalihî û hûsraneke mezin e.”.
ji: ji erebî
histêrk hilhatin (lêker) stêr avêtin.
ji: histêrk + hilhatin
histêrk kirin (lêker)(Binihêre:) histêrk
histêrk rijandin (lêker) rondik barandin.
ji: histêrk + rijandin
histêrk şemitîn (lêker) stêrk rijîn.
ji: histêrk + şemitîn
histêrkdar (rengdêr) biçîk.
ji: histêrk + -dar.
: histêrkdarî histêrkdarîtî histêrkdartî
histêrkdarî (navdêr, mê) rewşa histêrkdarbûnê.
ji: histêrkdar + -î
histêrkkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye histêrk kirin
histêrkkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) histêrk
hisûmet (navdêr, mê) neyarî, dijminatî, dijberî, reqabet, reqîbî, mixalifî
his a/ê wî
his actions were objectionable Bi bêdebî tevgeriya
his eyes rested on it Çavên xwe pê de berdan.
his hair stood on end Mûyên wî cefilîn. Mûyên wî girizîn. Mûyîn tîkane bûn, rabûn.
his temper was up Gelek aciz bû, Hêrsa wî rabû.
hispanic îspanyol, tiştê xweserî gelê îspanyayê.
historian dîroknas
historic dîrokî
dîrokî
historical dîrokî
Dîrokî , kevnarî
dirokî
historiographer dîrokzan, dîroknivîsî, mêjûnivîsî. historiography dîrok nivîsandin.
history dîrok
mêjû
dîrok
historie mêjû
historiker dîroknas
mêjûnas
historikerin mêjûnas
historisch dîrokî
his Empfindung
Gefühl
his kirin fühlen
spüren
hisiyan bemerken
spüren
verstehen
hisret Sehnsucht
Verlangen
histî Nacken
his n. hes, zîhîn, dîmax, zên n.
n. hes, aqil, hês n.
kîm. huskîye, huskênî m.
his avêtin tng. xînt bîyene, xêx bîyene, aqil pernayene, aqil vîndî kerdene, hes pernayene, rinan kewtene, hesêxo vîndî kerdene, mezg vîndî kerdene, xêxûhar bîyene, delu bîyene, aqil firnayene
his bûn tng. his bîyene, ker bîyene
his çûn tg. hîre sîyene, hes sîyene, dewq sîyene, dewx sîyene, sere dosbîyene
his û pis m. his û pis, veng û hes, his-pis, çiqîye, veng û sewda n.
hisandin tng. terewîyene, fikirîyene, bûrcalîyene, dexerîyene
hisavtîn tg. roqulotnayene, qurtnayene, roqilotnayene, bilunayene, bulunayene
hisbûn m. hisbîyayis, kerbîyayis n.
hisçûn m. hîresîyayis, hessîyayis, dewqsîyayis, dewxsîyayis, seredosbîyayis n.
hisdar rd. hesin, hesdar, suirin
hisdarî m. hesarîye m., balantis n., îhtar n., îqaz n.
m. suirîye, hesdarîye, suirênî, hesdarênî m.
hisgir rd. gosqulac, pejngîr, hesas, pejnkar, hesgîr
hishisandin tg. pêhesnayene, pejn ridayene
m. pêhesnayis, pejnridayis n.
hishisîn tng. pêhesîyene, pejn devetene
m. pêhesîyayis, pejndevetis, ferqkerdis n.
hisk rd. husk (rinîye)
rd. husk, wusk, husk, wusk, wisk
hisk bûn tng. husk bîyene, huskîyene
hisk kirin tg. husk kerdene, husknayene
hiskandin tg. husknayene, husk kerdene
hiskatî m. huskîye, huskênî m.
hiskayî m. huskîye, ziwayîye, huskayîye, beze, bejeyî, zuyayîye, wiskayî, huskênî, huskîye, wiska m.
hiskbawer rd. fanatîk, huskebest, baxnaz, huskebawer
hiskbawerî m. fanatîkîye, baxnazîye, huskebawerîye, fanatîz m., huskebestîye, fanatîkênî, heuskebawerênî m.
hiskbûn tng. sert bîyene, tat bîyene, husk bîyene
hiskebawerî m. huskebawerîye, teasub, baxnazîye m.
hiskeber m. hiskesid, qurîsiqi n.
n. bera serte, kemera serte, kemera tate m.
hiskegirê m. gireyo kor, gireyo husk, girehusk, korgire, girewo kor n.
hiskenerm rd. huskenerm, sîrînnerm
hiskesayî m. huskepaka, huskesayî, qija, serdo husk, huska n.
hiskî2 m. huskîye, bejeyî, ziwayîye, huskayîye, beze, zuyayîye, wiskayî, huskênî, huskîye, wiska m.
hiskîn rd. huskên
hiskiyan tng. husk bîyene, huskîyene
hiskker rd. huskker
hiskobiringo bûn tng. tasel bîyene, rataselîyene, taselî bîyene
hiskobiringo kirin tg. taselnayene, taselî kerdene, rataselnayene
hiskolekî rd. huskî, huskane, tatkî.
hismend rd. hesin, hesdar, suirin
hismendî m. hesdarîye, suirîye, hesdarênî, suirênî m.
hismendîtî m. hesdarîye, suirîye, hesdarênî, suirênî m.
hisnegir rd. pejnnêgîr, nêhesas, nêpejnkar, hîsnêgîr
hisnegirî m. pejnnêgîrîye, nêhesasîye, nêpejnkarîye, hîsnêgîrîye m.
hispak rd. hespak
hisping m. bot. marsinge, singe, silplînge, singa xatunan, morsinge m.
hissivik rd. heskêm, bomik
histêr n. hesire, lilawe, hêstire, hîsre, hêsîre, hesre, hesîre, hêsîre, herse m.
histin tg. caverdayene
tg. verdayene, destûr dayene
histrî m. îstrî, têlî, telu, sinc, qît, tele n.
histû m. ana. vile, ustkure, stukure, mil, milîstik, vîye, vî
histukur m. kortike, silike, satike, gêse, setike, kuert m.
hiswer n. aqilane, hesane, baqilane
hiswerane h. aqîlane, hesane, baqilane.
hisyar rd. gmwekerde, gmrakerde, çimzel, çarçim
rd. hesar, aya, hîsyar, hesyar, hesar, hîsar
hisyar bûn lng. hesar bîyene, aya bîyene
hisyar razan tng. hesar rakewtene.
hisyarbûn m. hesarbîyayis, ayabîyayis, hesarbîyayis n.
hisyarî m. hesarîye m.r balantis n.r îhtar n.r îqaz n.
m. hesarîye, ayayîye, hesarênî m.
hisyarîtî m. hesarîye, teyaquz, hesarênî m.
hisyarker rd. hesarker, hesarnayox
hisyarkirin m. balantis, îqazkerdis, hesarnayis n.
tg. hesar kerdene, aya kerdene, hesyar kerdene, hesar kerdene
m. hesarkerdis, ayakerdis, hesyarkerdis, hesarkerdis n.
hisyarname m. balantisname. îhtarname. hesarname m.
his b. duygu
hislenme b. duygulanma
hislenmek b. duygulanmak
hissetme teyvetiş (n), tedevetiş (n), tedeteyvetiş (n), povetiş (n), hîskerdiş (n),ferqkerdiş (n)
hissetmek tey vetene, tede vetene, tede tey vetene, povetene, hîs kerdene, ferq kerdene
hissi b. duygusal
hissiz b. duygusuz
hissizlik b. duygusuzluk
hisêb hesab, hisêb
hispana Spanî, spanyolî.
hispanio Spanya.
hispanujo Spanyayî.
historio dîrok, tarîx.