Encamên lêgerînê
hindi 1. şamî, şamik, elok, çûlik, eloşîş, eloelo, elelok, coqcok, hulhulî, hulî, cilûx (Meleagris gallopavo) bot/nt 2. bûdela, evdal (mec) nd
hindi çîn Çin û Maçîn nd
hindi Çîn Çîn û Maçîn nd
hindi gibi kabarmak weka dîkê elok xwe gij kirin
hindi ibiği xîlik
hindibaba kasnî, talîşk, xêzimok (Cichorium endivia) bot/m
kasnî, talîşk, xêzimok (Cichorium endivia) bot/m
hindistan Hindîstan, Hind m
Hindîstan, Hind m
cevizi 1. nargîl, gûza hindê (Cocos nucifera) bot/m 2. nargîl, gûza hind (mêweya biqaçil a vê riwekê) m
hindistan cevizi 1. nargîl, gûza hindê (Cocos nucifera) bot/m 2. nargîl, gûza hind (mêweya biqaçil a vê riwekê) m
hindolog Hindolog, Hindzan nd/nt
Hindolog, Hindzan nd/nt
hindoloji Hindoloji, Hindzanî (zanista ku ji xwe re zimanê Hindê dike mijar) m
Hindolojî, Hindzanî (zanista ku ji xwe re zimanê Hindê dike mijar) m
hindu 1. Hindi, Hindkî (zimanê Hindiyan) m 2. Hindû (Hindiyên ku ji ola mecûsiyê ne) nd
1. Hindî, Hindkî (zimanê Hindiyan) m 2. Hindû (Hindiyên ku ji ola mecûsiyê ne) nd
hinduizm Hinduîzm (dînekî ku ji Brahmanîzmê cuda ye) m
Hinduîzm (dînekî ku ji Brahmanîzmê cuda ye) m
hind 1.Hindistan. 2.yan, nezd.
m Hindistan
hind (i) nd 1. yan, kat, nezd * li hinda min sê kes hene yanımda üç kişi var 2. yanı * li hinda mezarê gund köy mezarı yanı
hind (ii) nd bazı, bazısı
hind (iii) m an * di vê hindê de bu anda
hind (iv) nd -den dolayı * ji ver vê hindê bundan dolayı
hinda bnr winda
hinda bûn bnr winda bûn
hinda kirin bnr winda kirin
hindabûyî bnr windabûyî
hindakirî bnr windakirî
hindam (i) m 1. hiza 2. yanı
hindam (ii) m 1. çağ, zaman 2. devir, dönem
hindam (iii) karşı (bir şeyin esas tutulan yüzünün ilerisi)
hindam (iv) m yöre
hindam (v) m şuur
hindan m bulunan yer * her kes di hindana xwe de herkes bulunduğu yerde
hindande h aniden
hindav (i) m 1. seviye 2. yer, mahal * li hindava me bizim yerde
hindav (ii) m yön, doğrultu, istikamet
hindaze m 1. endaze (65 cm boyunda bir uzunluk ölçü birimi) 2. mec endaze, ölçülü 3. rd ılımlı 4. rd yumuşak (sessiz, hafif) * bi gavên hindaze hat yumuşak adımlarla geldi
hindaze kirin l/gh 1. endazelemek 2. ölçülü davranmak, dikkat etmek
hindazekirin m 1. endazeleme 2. ölçülü davranma, dikkat etme
hindazetî m ılım, ılımlılık
hinde rd 1. bazı 2. biraz 3. öyle * huner peyveke hinde fireh e ku sanat öyle geniş bir kavram ki 3. d kadar, o kadar * hinde min jê re got o kadar ona söyledim ki
hinde (i) nd -den beri -den dolayı, -den ötürü * ji vê hindê bundan dolayı
hinde car bazen, bazı
hinde caran ara sıra (veya arada sırada)
hinde kes kimi, kimisi
hindek h 1. biraz, bir miktar (yeterince değil, yeter ölçüde değil) 2. rd biraz (az miktarda, çok değil) 3. rd bazı, birtakım
hindeko bot/m ıtırlı bir bitki
hindewan m karpuz
hindewane bnr hindewan
hindî Hindistanlı, Hintli.
m 1. Hintçe (Hint dili) 2. rd Hintli
nd o kadar ki, o zaman
hindî çav qeter dike göz alabildiğince
hindik rd 1. az (çok karşıtı) 2. kıt, az kıt, az * ez ji kêmbûna aqilê wan kesên ku tênagihên dikevim gumanê anlamayanların akıllarının kıtlığından şüphe duyarım 3. küçük (niceliği az olan) * hêwirzeyeke hindik küçük bir kalabalık 4. kırk para (para için; çok az) 5. eksik (az olan) * wekî ku derdê me hindik e, tu jî ... derdimiz eksikmiş gibi sende 6. çat pat * ez hema hindik bi Tirkî dizanim çat pat Türkçe biliyorum 7. h az (nicelik, güç, nitelik bakımında eksiklik bildirir)
hindik ajotin kısa sürmek
hindik bide ber dasê da tu nemînî asê herkese cephe alma
hindik bûn l/ngh azalmak
hindik cil li xwe kirin hafif giyinmek
hindik dewam kirin kısa sürmek
hindik dîtin l/gh 1. azımsamak 2. hafifsemek, yeğnisemek (önemsememek) * tu carî neyarên xwe hindik mebînin düşmanlarınızı hiçbir zaman hafifsemeyin
hafife almak * wî hindik mebîne onu hafife alma
az bulmak, az görmek (yek)
hindik domîn kısa sürmek
hindik hindik h 1. azar azar 2. peyderpey
1) azar azar 2) peyderpey
hindik kirin l/gh azaltmak
hindik mabû az daha, az kaldı (veya az kalsın)
hindik û rindik az ve öz, kısa ve özlü
hindikandin m azaltma
l/gh azaltmak
hindikanî m azınlık, ekalliyet
hindikayî n 1. azınlık (bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, çoğunluk karşıtı) 2. sos azınlık, ekalliyet (bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayıca az olan topluluk) * divê ku her netewe mafê hindikahiyên xwe bide wan her ulus kendi azınlıklarına haklarını vermeli
hindikbûn m azalma
hindikbûyîn m azalış
hindikdîtin m 1. azımsama 2. hafifseme, hafifseyiş, yeğniseme
hindikek rd azıcık, birazcık
hindikekî rd azca
hindikî m azlık
hindikkirin m azaltma
hindiktirîn rd asgarî, en az
hindir bnr hundir
hindirhot rd debdebe, iri yarı
hindîstan m Hindistan
hindkî m 1. Hintçe (Hint dili) 2. rd Hintlilere yaraşır bir biçimde
hindo m ağzı geniş, üç dört kulplu testi
hindok bisküvi.
m bisküvi
nd Kızılderili
hindok ên sor kızılderili
hindolog nd/nt Hindolog
hindolojî m Hindoloji
hindrû rd 1. sert, şidetli 2. rd/h hızlı * hindrû lê dan hızlı vurmak 3. hızlı (yüksek sesle) * hindrû xeber dide hızlı konuşuyor
hindrû axaftin kameti artırmak (yüksek sesle konuşmak)
hindrû kirin l/ngh yükseltmek (şiddetlendirmek, güçlendirmek) * dengê xwe hindrû meke sesini yükseltme
hindrû lê dan l/bw hızla vurmek, aşk etmek
l/bw hızla vurmak, aşk etmek
hindrû lê xistin l/bw hızla vurmek, aşk etmek
l/bw hızla vurmak, aşk etmek
hindrûka h sertçe
hindrûkirin m yükseltme (şiddetlendirme)
hindû nd Hindu (Hundizm dinine mensup olan)
nd/nt 1. Hintli 2. Kızılderili
hinduîzm m Hinduizm
hindzan nd/nt Hindolog
hindzanî m Hindoloji
hind 1. kêlek, rex, tenişt 2. cem, li ba
hind-û-ewropî (navdêr) pirraniya zimanên ku li Ewropa, Rojhilata Navîn û nîvgiravê Hindistanê tên peyivîn û tê bawerkirin ku xizmên hev in: Kurdî, farisî, frensî, rusî, inglîzî û swêdî zimanin hind-û-ewropî ne. Tirkî, erebî, fînî, mecarî û baskî ne zimanin ewropî ne. proto-hind-û-ewropî, zimanek hîpotetîk yê ku tê bawerkirin ku maka pirraniya zimanên Ewropa, Rojhilata Navîn û nîvgiravê Hindistanê ye, gelê ku tê bawerkirin ku bi wî zimanê hîpotetek dipeyivî.
Herwiha: hindûewropayî, hindûewropî, hindo-ewropayî, hindo-ewropî, hind-û-ewropayî
hinda 1. ya/yê ku nayê dîtin, ne berçav e. Binêre; winda 2. hind, ew qas. Binêre; hind 3. li ser yan li ber. Binêre; hindav
hindabûn (navdêr, mê) berzebûn
hindakirin (navdêr, mê) berzekirin
hindam qam, bejn û bal
1. li ber yan li ser, hindav 2. kesa/ê di rêxistinekê de, endam
hindar (rengdêr) hindam, lay, hindaw.
ji: hin +-dar
hindav 1. îstiqamet 2. dûş
(navdêr, mê) raser, li ser tiştekê/î yan derekê lê bêyî ku bigihin hev: Esman li hindavî erdê ye. ber, li ber, li qeraxa tiştekê/î yan derekê: Xanîkê wî li hindavî deryayê ye..
Herwiha: hindam hindamî hindavî.
ji: Herwiha hind û hinda , hevreha şahzênî/şêxbizinî hend ji Proto-hindûewropî, binêre: hind. Yan jî hevreha farisî عند (ind)... hemû ji erebî عند (inde: li ber, li rex, li nêzîk), hevreha maltayî għand
hindav bûn (lêker) bexsîn, zêrevanî kirin, seh kirin.
ji: hindav + bûn
hinde (hoker) ev qas, hindî vê/van, temetî vê/van, bi qasî vê/van: Tu hinde nizanî. (Ev ji te zêdetir dizane.).
Bide ber: hind hindî hingî.
ji: hind + -e
hindê (hoker) wê yekê, wê, wî: Wî dijûn gotin. Ji ber hindê ez sil bûm. (loma ez xeyidîm).
Bide ber: hindî, hinda/hindav.
ji: hind + -ê.
Bikaranîn: ji ber hindê
hindî 1. qas, qiyas (hoker) , bi qasî, temetî: Ew ne hindî te zîrek e. (Tu ji wî zîrektir î.), heta, taku: Hindî tu nebêjî, ew bela xwe ji te venake. (Berî ku tu nebêjî, ew bela xwe ji te venake.), herçi, herçend e ku: Hindî ew e, ew li gel me nayê..
ji wêjeyê: Herçî bînit, hindî tiştê xwarinê Dê mubarek bit li ber vê xwendinê w:Mela Hisênê Bateyî.
Herwiha: hingî.
Bide ber: hind, hinde, hingê.
ji: hind + -î
hindik 1. nezêde 2. kêm *"ji piran pir diçe, ji hindikan hindik"
(rengdêr) kêm, piçek, ne bes, ya/yê ku têra pêwîstiyê nake.
Herwiha: hendik, hinik. Hoker: piçekê.
Dijwate: gelek, pirr, zehf, zêde, zor.
Bide ber: hin, hindek, hinek.
ji: Bi pehlewî end(+ek) bû..
Bikaranîn: Lêker: hindik bûn, hindik kirin. Navdêr: hindikbûn, hindikkirin, hindikxwarin Rengdêr: hindikbûyî, hindikkirî.
: hindikahî çend hind
hindik bûn (lêker)(Binihêre:) hindik
hindik kirin (lêker)(Binihêre:) hindik
hindik xwarin (lêker)(Binihêre:) hindik
hindik, rindik (biwêj) bila hindik be lê bila xweş û spehî be. ezbenî, ez hewlo gewloyînaxwazim. hindik, rindik.
hindikahî 1. kêmayî 2. kêmar
(navdêr)kêmayî , kêmar
hindikanî (navdêr, mê) kêmanî, eqeliyet, mînorîte, kêmtir ji nîvê, hindiktir ji 50 , ne 1/2 yan zêdetir, hindikî.
Dijwate: ekseriyet, pirranî, majorîte, zorbe, zorîne.
Bide ber: hindikî, hindikîtî, hindiktî.
ji: hindik + -anî
hindikayî (navdêr, mê) kêmayetî.
ji: hindik +-ayî
hindikbûn (navdêr, mê) kêmbûn, li kêmî dan
hindikbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hindik
hindikdîtin (navdêr, mê) kêmdîtin.
ji: hindik +dîtin
hindikek (navdêr, mê) piçikek, biçîçikî, piçikokek, çîçikek, hinik.
ji: hindik +-ek
hindikek vexwarin (lêker) qurt avitin.
ji: hindikek + vexwarin
hindikekî (navdêr, mê) piçikek.
ji: hindikek + -î
hindikhindik (rengdêr) pîçpîç
hindikî (hoker) hindiktir ji, kêmtir
ji: Hindikî deh kesan hatin wir.(navdêr, mê) kêmî, ne gelekî, ne zehfî, ne mişetî, ne pirrî, ne hindî ku pêdivî ye, kêmanî, hindikanî, mînorîte, eqeliyet, kêmtir ji 50.
Herwiha: hindikîtî, hindiktî.
ji: hindik + -î
hindikkî (navdêr, mê) bi hindikî, bi kêmî, hema.
ji: hindik +-kî
hindikkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hindik kirin
hindikkirin (navdêr) kêmkirin
hindikxwarin (navdêr, mê) (Binihêre:) hindik
hindirhop (navdêr, mê) sîqûsirr, qirnaqoz, çîrneçov, helezek, denglekişo, qaqleqûz, zîqûzirr, darînqoz, qirqosan, cînceq, memeqîz, silimsîq, terazûmîzan, hildilhok, hêlanok, hêlhêlanê, tiringûzan
hindirr hoker(rengdêr) tê ve, tê de, daxil, ne derve, ne der, ne xaric, navxwe.
Herwiha: hendir, hendirr, hindir, hindirû, hindirrû, hundir, hundirr, hundirû, hundirrû, hindur, hindurr, hindurû, hindurrû, hundur, hundurr, hundurû, hundurrû, hûndir, windir, windirr, windirû, windirrû, wundir, wundirr, wundirû, wundirrû, windur, windurr, windurû, windurrû, wundur, wundurr, wundurû, wundurrû.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هندڕ.
Bikaranîn: hindirr: Kerem kin, werin hindirr. li hindirr: Hemî li hindirr rûniştî bûn. ji hindirr: Zû ji hindirr derket ser cadeyê. hindirrî: hindirrî xanî.
ji: Ji Proto-hindûewropî h₁énteros, hevreha kurmancî hinav, ên farisî اندر (ender: hindirr, tê de) û اندرون (enderûn: hinav) sanskrîtî अन्तर (entere), yûnaniya kevn ἔντερον (enderon: hinav), latînî intra û interior, inglîzî enter (ji latînî)..
: hindirrî, hindirrîn
hindirrandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hindirrandin
hindirrandin (lêker)(navdêr, mê) hewandin, kirin tê de, di nav de bûn: Bihayê odeya hotêlê herwiha têştê jî dihindirrîne. (anku bi heman bihayî taşt jî tê xwarin).
Herwiha: hindirandin, hundurandin. Tewîn: Lêker: -hindirrîn-.
ji: hindirr + -andin.
: hindirrandî
hindirrîn (rengdêr) navxweyî, ne derveyî, ne derekî, tişta/ê ku li hindirr e yan ya hindirr e, ya ku di nav de: wezîra/ê karûbarên hindirrîn, siyaseta hindirrîn û ya derveyî.
Herwiha: hindirî, hindirîn, hindirrî, hindurî, hindurîn, hindurrî, hindurrîn, hundirî, hundirîn, hundirrî, hundirrîn, hundurî, hundurîn, hundurrî, hundurrîn.
Dijwate: derveyî, derekî.
ji: hindirr + -în.
: hindirrînî, hindirrînîtî, hindirrîntî
hindirrîner (navdêr, mê) tevlîker, beşdarker, hewîner, inklusîv.
ji: hindirr +-îner
hindirrînî (navdêr, mê) rewşa hindirrînbûnê.
ji: hindirrîn + -î
hindistan Serenav,mênWate, welatek e li başûrê parzemîna Asya.
Herwiha: Hindîstan, Hîndistan, Hîndîstan.
ji: hind + -i- + -stan. Hind hevreha farisî هند (hênd), hexamenişî ????? (hindûş), jisanskriti सिन्धु (sindhu-: robar, bi taybetî robarê Îndûs) - s ya sanskrîtî hevberî h ya îranî ye. Ev peyv bi rêya zimanên îranî ketiye zimanên ewropî: yûnaniya kevn Ἰνδία (Indhiya), latînî India, inglîzî India, fransî Inde, almanî Indien... Ji eynî rehî: Sind, sindî.
: hindistanî, hindistanîtî
hindistanî (navdêr) hindî, welatiyên yan tiştên Hindistanê.
ji: Hindistan + -î.
: hindistanîtî
hindistanîtî (navdêr, mê) rewşa hindistanîbûnê.
ji: hindistanî + -tî
hindîtî (navdêr, mê) rewşa hindîbûnê.
ji: hindî + -tî
hindiyanî (navdêr) miletên ku li Amerîkayê dijiyan berî ku ewropî bigihin wê derê, kesa/ê ji yek ji wan miletan.
Herwiha: hindiyan, hîndiyan, hîndiyanî, indiyan, indiyanî, îndiyan, îndiyanîMiletên navdar yên hindiyanî, apaşî, aymara, aztek, çerok, çeyen, guwaran, înka, îrokez, maya, mohîkan, navajo, olmek, toltek.
ji: Ji hindî (ji ber ku ewropiyên ku yekem car Amerîka dît, bawer kir ku ew der Hindistan e xelkê wê jî hindî ne).
: hindiyanîtî
hindiyanîtî (navdêr, mê) rewşa hindiyanîbûnê.
ji: hindiyanî + -tî
hindkî (navdêr, mê) Hindî.
ji: hind +-kî
hindok (navdêr, mê) agirleyiztin, bist.
ji: hind +-ok
hindûewropî (rengdêr) zimanên hindûewropî: mezintirîn malbata zimanan ya cîhanê ye û kurdî jî di nav de ye(Ji pirraniya zimanên ji Hindistanê ta rojavaya Ewropayê tên axivîn di nav de ne. Komên wê yên serekî ev in: hindûîranî, slavî, cermenî û romanî. Kurdî û farisî jî di nav de ne lê erebî û tirkî na.).
Herwiha: hindûewropayî, hindo-ewropî, hîndûewropayî, hîndûewropî, hîndo-ewropayî, hîndo-ewropî.
ji: hind + -û- + ewropî.
: hindûewropîtî
hindûewropîtî (navdêr, mê) rewşa hindûewropîbûnê.
ji: hindûewropî + -tî
hindûrê (yekî) hatin ber dêv (biwêj) ketin rewşeke xeter. heta ew rê xelas bû, hundirê min jî hête ber devê min.
hindzan (navdêr, mê) Hindolog.
ji: hind +-zan
hindzanî (navdêr, mê) Hindolojî.
ji: hind +-zanî
hind f. measure, extent: ji ber hindê jî=to a certain extent.
hinda prep. until
hindav f. direction.
hindava ... da toward
hinde (adv.) so much, as muoh, so, if
hinde... ku so much that, so... that
hindek some
some
every once in a while
hindek caran sometimes
hindî (adv.) then
(=bi qasî) as much as
hindik slight, few, little bit.
hindik man (+ subj.) to be about to, to be on the verge of: hindik dima fener bitemire=the lamp was on the verge of going out
hindikahî (f.) minority
f. minority
hindir in, inward, inside
= hundur
= hundur
hindirandin to include, to enclose, to comprise
hindirîn internal; interior
hindîstan (f.) India
hindî  (adj.) Hindu (Hindoo)
hindur (adv.) inside
hindern hewandin
hindernis teşqele
hindurch di...ra
di...re
hindurchgehen lassen bihurandin
hind nebenan
hinda bei
bis
hinda kirin verlieren
hindav Gegend
Richtung
Seite
hinde Grund
Ursache
hindik ungenügend
wenig
wenige
hindik caran selten
hindik ma beinahe
es fehlt wenig
hindikahî Minderheit
Minorität
hindikî ein bisschen
hindir Innerei
hindirê qicik Unterleib
hind m. hîndistan n.
n. per, het, hêm, lêwe n.
hindam m. virode n., hîza m., teng n., vironde n.
m. gûnd, çerx, çax, dewr, gûn n.
hindav /?. het, îstîqamet, hêm, cahet n.
m. sewîye, duzeye, tenge m.
hindaze m. endaze, hendaze n.
hindaze kirin tg. endaze kerdene, endazenayene
hindazetî m. pêmitîye, îtîdal, endazeyîye m.
hinde rd. handê, hende, hundê, ande, ahandê, ahondê, ehend, ihind, ende, inda, inde
g. o qas, ewqas, hênqas, o çend, hinqas
rd. tayê kesî, tenê, tayê, tanî kes rd. tayê kesî, tenê, tayê, tanî
hindek rd. tayê kesî, tenê, tayê, tanî hindek rd. tenê, tayê, pîçê, hebê, tîkê, hebikê, tirsi m., hebek, tanî, henî, biney, hevê, hewîk, hebikî, bineyk, hevikê
hindeq rd. muqabil, reciçarîyaye
hindî n. êdî, de, hinî, êndî, endî, îdî, îndî, indî
m. hîndkî n.
kîm. hîndkî n.
hindîîstan m. hîndistan n.
hindîîstanî m/n. îndistanî n.
hindik rd. senik, tayê, tikê, bine, senik, tanî, toy, tuyn, tayn
hindik bûn tng. senik bîyene, senikîyene
hindik hindik n. senik-senik, binê-binê
hindik kirin tg. senik kerdene, seniknayene
hindikahî m. ekalîyet n., senikayîye m. .
hindikayî m. ekalîyet n. , senikayîye m.
hindikbûn m. senikbîyayis, kêmbîyayis n.
hindikdftin m. senikvînitis n.
hindikî m. ekalîyet n. , senikayîye m.
hindikkirin m. senikkerdis, kêmkerdis, seniknayis, kêmnayis n.
hindiktir rd. senikêr, senikyer
hindiktirîn rd. tewr kêm, tewr senik, senikêrên, mînîmum, kêmêrên, asgarî, mînîmal
hindok m. bîskuwîte, bîskuvîte m.
hindrandin tg. hindrnayene
m. hindrnayis n.
lg. serketelnayene, serketel kerdene, surketel kerdene
hindrî rd. hindrîyaye, zedeyin, zedelî
hindrîn lng. hindrîyene
m. hindrîyayis n.
lng. rohelesîyene, ropêritîyene, hendrîyene, pindrîyene, kan bîyene (kince...)
m. rohelesîyayis, ropêritîyayis, hendrîyayis, pindrîyayis, kanbîyayis (kince...) n.
hindur n. zere, zare n.
hind (n) beyaz renkli bez
hinda bakınız: hendê
hinday bakınız: hendê
hinde bakınız: hende
hindê bakınız: hende
hindêk bakınız: hende
hindey bakınız: hendê
hindi bakınız: hende
hindî (m) karpuz
bakınız: êdî
hindîroş -e, karpuzcu
hindîstan Hindistan
(n) Hindistan
hindi kerga misrî (m), kerga şamî (m), hulî, qulî, pîpî, qaze (m), culixe (m); dîkê misrî (n), dîkê qaze (n), elok (n), elelo (n)
hindistan cevizi goza Hindîstanî (m)
hinda hindî, zimanê hindî.
hindio hindistan, भारत
hindujo hindistan, भारत
hindî hinda
hindik iom
kelka
hindik hindik iom post iom
hindistan Hindio
Hindujo
hindû hinda
hindur interna
hindurîn interna