Encamên lêgerînê
hilhatin (i) m 1. kabarma, kabarış (ağırlığı artmadan hacmi büyüme) 2. ekşime (mayalanma) 3. şişme 4. kabarma (sıvılar için, taşmaya yüz tutma) 5. taşma (su ve sel için) 6. öfkelenme 7. ateş harlama
l/ngh 1. kabarmak (ağırlığı artmadan hacmi büyümek) * hevîr hilhatiye hamur kabarmış 2. ekşimek (mayalanmak) 3. şişmek 4. kabarmak (sıvılar için, taşmaya yüz tutmak) 5. taşmak (su ve sel için) * baran barî çem hilhat yağmur yağdı nehir taştı 6. öfkelenmek 7. ateş harlamak * agir tê de hildihat ateş içinde harlanıyordu