Encamên lêgerînê
hezhezandin m 1. çökerme, çökertme2. yıpratma, örseleme 3. mec yıpratma, örseleme
l/gh 1. çökermek, çökertmek 2. yıpratmak, örselemek 3. mec yıpratmak, örselemek * vê nexweşîna hanê ev hezhezandiye bu hastalık onu örselemiş
hezhezî rd 1. kağşak, dökük (çok eskimiş) * xaniyên hilhilî û jihevdeketandî yıkık dökük evler 2. göçkün (yaşı ilerlemiş, çok yaşlı kimse) 3. sarsak, tirit (yaşlı ve zayıf kimse)
hezhezîn m 1. kağşama, dökülme (eskime, dağılmaya yüz tutma) 2. kağşama (herhangi bir şey yerinden oynama) 3. kağşama, farıma (çok yaşlanma, kocama) 4. kağşama, tiritlenme, tiritleşme (güçsüzleşme, gevşeme, zayıflama) 5. dökülme (çok yorgun, hasta olma) 6. künküldeme, küngürdeme (elden ayaktan düşme) 7. felfeleme (eski canlılığını yitirme) 8. mec örselenme 9. titreme
l/ngh 1. kağşamak, dökülmek (eskimek, dağılmaya yüz tutmak) * qatiyên xanî êdî hezhezîne evin tavanları dökülüyor 2. kağşamak (herhangi bir şey yerinden oynamak) 3. kağşamak, farımak (çok yaşlanmak, kocamak) 4. kağşamak, tiritlenmek, tiritleşmek (güçsüzleşmek, gevşemek, zayıflamak) 5. dökülmek (çok yorgun, hasta olmak) * pişt, mil û enîşkên wê diêşiyan, canê wê dihezhezî sırtı, omuzu, dirsekleri ağırıyor, vücudu dökülüyordu 6. künküldemek, küngürdemek (elden ayaktan düşmek) 7. felfelemek (eski canlılığını yitirmek) 8. mec örselenmek 9. titremek
hezhezok rd 1. titrek 2. sarsak, tirit (yaşlı ve zayıf kimse)
hezhez m. borangeh, cayê pagirewtisê boranan 0 n.