Encamên lêgerînê
heyfa (tiştekî) jê girtin acısını çıkarmak (uğradığı maddî ve manevî zararı karşılayacak bir şey yapmak)
heyfa (tiştekî) jê hilanîn acısını çıkarmak (uğradığı maddî ve manevî zararı karşılayacak bir şey yapmak)
heyfa (tiştekî) jê stendin acısını çıkarmak (uğradığı maddî ve manevî zararı karşılayacak bir şey yapmak)
heyfa (wî) li canê (wî) nehatin canına acımamak
heyfa (wî) li wê heyfê ne yazık
heyfa (yekî) jê derxistin öcünü almak
heyfa (yekî) lê hatin 1) hayıflanmak, acınmak * pir heyfa min li nelihevkirina wan hat aralarındaki anlaşmazlığa çok acındım 2) kıyamamak
heyfa (yekî) rakirin öcünü almak
heyfa (yekî) vekirin öcünü almak, intikamını almak
heyfa ciwaniyê pîrî li pey e heyhat ki gençlikten sonra ihtiyarlık gelir
heyfa dijmin li dijmin nayê düşman düşmana acımaz
heyfa heyveronê şevereş li pey e mehtaptan sonra güdüz gelir
heyfa min tê li wê heyfê ben ona yanarım ki, ben ona acırım ki
heyfa namûsa xwe stendin namusunu temizlemek
heyfa xwe anîn hayıflanmak
heyfa xwe girtin öcünü almak
heyfa xwe hilanîn öcünü almak, intikamını almak
heyfa xwe jê girtin (an jî stendin) acısını çıkarmak (öç almak)
heyfa xwe jê hilanîn (an jî hildan)(birinden) öcünü almak (birinden) acısını çıkarmak (öç almak)
heyfa xwe jê re anîn acınmak, eseflenmek
heyfa xwe jê stendin 1) öcünü almak 2) acısını çıkarmak
heyfa xwe jê vekirin -den öcünü almak
heyfa xwe lê anîn 1) acımak, kıyamam(bir şeyi vermeye veya verdiğine, elden çıkardığına üzülmek) 2) yazıklanmak, yerinmek, hayıflamak, vahvahlanmak
heyfa xwe lê neanîn kıymak (acımadan vermek, esirgememek, feda etmek)
heyfa xwe li canê (yekî) neanîn canına acımamak
heyfa xwe stendin öcünü almak
heyfa xwe vekirin öcünü almak, intikamını almak
heyfane h öç alarak
heyfa bedbextane ku, tola
heyfa (yekî) li erdê man (biwêj) lola ye mirî negirtin. kerem ev çar sal in ku katiye kuştin, he jî heyfa wî li erdê maye.
heyfa min bi te tê li te têm rehmê û gunehê min bi te tê *"heyva ronî! heyfa min bi te tê ku şeva reş li pey te ye"
heyfa xwe bi canê xwe neanîn (biwêj) zede xebitîn. guh nedan tenduristiya xwe. mûsaye gêze heyfa xwe bi canê xwe itayîne, !ieqe kar didiye.
heyfa xwe ji bave xwe re nehiştin (biwêj) neheqî nepejirandin. ji niha ve kifş e, ew lawik heyfa xwe ji bave xwe re jî nahele.
heyfa ... it’s too bad about ....
heyfa ... hatin bi ... to feel sorry for: heyfa min bi te tê=I feel sorry for you
heyfa min lê tê I am sorry for him
I pity him
heyfa xwe jê hilanin to take revenge on
heyfa xwe anîn lng. heyfê xo riameyene, eterîyene
heyfa xwe lê anîn tg. heyfê xo ciardene, eterîyene